De Nieuwe Texelsche Courant No. 5004 49s'" Jaargang Woensdag 11 Dec. 1935 I- Van 'jveek tot week EERSTE BLAD. Texelsche Berichten si m m welkom. m inwoners 127 159 279 bewoonde huizen 31 42 78 onbew. huizen 1 13 18 garages en stallen 13 14 winkels e.d. 5 7 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illlllllllll WEET U DAT WEL? Illlllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 in dit bind opgenomen. UITG.: N V. Bockhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. ABONNEMENTEN: f0.75 pa- kwartaal; buiten den Burg fl.—losse ars. 4ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 oent Iedere regel maer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter roede van Texel v.m (nam. ongeveer V* uur later.) 12 .13 14 15 16 17 18 Dec 9,54 10 45 11.14 0 15 1,02 1 52 LICHT OP RIJWIELEN en RIITUIOF.N 4 17 ZATERDAGAVOND DE OORLOG, DIE SCHATTEN VERSLINDT. Creen schatten geld alleen. Het gaat langzaam in Abessinië. Of gaat het iheelemaal niet? Oorlogscorrespondenten in het Ita- liaansche kamp, die aan "het front van Makallé zijn geweest, weten te vertellen van het verschrikkelijke terrein, dat nu voor het front der Italianen ligt. Dat land, zoo zeggen, ze, is grooter beletsel dan de tegenstand, die de Abessiniërs kunnen bieden. Maar men i9 nog niet zoover, dat men de strijd met dat ter rein kan beginnen. Want eerst moet de vijand, die zich in de rug van het Ita-' liaansche front genesteld heeft, verdre ven worden. Het is een bittere worsteling in het bergland van Tembien. De vijand schijnt er niet te vatten. Hij duikt op, waar men hem niet venvacht; ligt in kloven in hinderlaag, beschiet patrouilles en transporten. Nu is de strijd daar in het Noorden, ruim twee maanden aan de gang. Ten hoogste 5 maanden zijn er nog ter beschikking, voor het regen-' seizoen begint. En aan een opmarsch in het Noorden voorbij Makallé valt nog niet te denken. Eerst moet het leger voor ver rassingen in de rug gevrijwaard zijn. De stilstand, daar in het Noorden, waar de sterkste krachten vereenigd zïjin, moet een lievige beproeving wezen voor de Duoe. Hii houdt een wedloop met het noodlot van de sancties, en met het ver dwijnen van zijn goudvoorraad. Wel komt het Italiaansche volk, met het in leveren van zijin sieraden en onderschei-) dingen hem in dit laatste opzicht te hulp. Maar kan dat veel baten, als de staatskas een Danaïden vat is? Oorlogvoeren ver slindt schatten. WEINIG VOORUITGANG. In het Zuiden gaat het al niet beter. De snélle opmarsch van de lichte deta chementen van generaal Graziani, welke het centrum Harrar en verder het afsnij den van de gebieden van toevoer, 'die Fransch en Engelsch Somaliland voor de Abessiniërs vormen, ten doel had, lijkt vrijwel geheel ingestort. Intusschen trek ken de Abessiniërs dan strijdkrachten te samen, die de indruk wekken, dat zij een tegenaanval in de zir. hebben. Langzamer hand zullen de troepen van de Negus, door de eroóte invoer van wapenen, ook wel beter daarvoor uitgerust rrfken. Hun kracht en hun kansen, de vijand zware verliezen toe te brengen, zullen zij echter stellig meer moeten zoeken in de guerilla, en desnoods in de verdediging van onge naakbare rotsen, dan in het aantasten van verschanste Italiaansche troepen. Maar hoe het nu zij, voorloopig begrijpen wij zeer wel, dat de Italianen meer hun hoop vestigen op de afval van groote vazallen van de Negus, dan op eigen, verpletterende overwinningen. BOMMEN OP DESSIE. Met verontwaardiging moet ieder ken nis genomen hebben van de aanval, door 10 bombardementsvliegtuigen op Dessie ondernomen. Zelfs het Amerikaansche Roode-Kruis-hospitaal werd daarbjj voor bommen niet gespaard. Toch was op het dak een opvallend groot rood kruis aan gebracht. Het rood 'schijnt op de ver woede piloten en schutters als op een stier gewerkt te hebben. Onder de gedoo- den en zwaar gekwetsten bevonden zich veel vrouwen en kinderen. Hoe lang zal dat moorden nog duren? Tot Italië al dus voldoende beschaving over Abessi nië gebracht heeft? 93 BB 93HB33®2E«9iSBiB® U SIHBffifflSSaBBHaSB? Welkom, nieuwe Burgemeester, Hart'lijk welkom deze d:ig, Nu gij tot ons zijt gekomen Als bekleeder van 't Gezag. Wat de toekomst ons zal brengen Och, dat gissen we met gauw, Maar laat elk maar zijn doordrongen Van wat 't zeggen wil: Wees trouw. Gij in uwe taak als leidsman. Wij tezaam als 't gemeen, Slaan wij, door één wil gedreven, Als één volk de hand ineen. Eendracht zal een volk verheffen, Tweedracht breekt en kweekt venijn - Burgemeester, moogt gij steeds ook Onze Burgervader zijn. HUIR DE RIJMELAAR EEN STROOM VAN GOUD De stemming raakt in toenemende mate gedrukt in Italië, dat hooren wij van verschillende kanten. De verschijnselen, niten zich echter zeer zeker nog niet in ontmoediging. Vaderlandsche bekomme ring uit zich in vaderlandsche geestdrift. Pirandello, de vermaarde schrijver, heeft verschillende jjouden medailles, welke hij bezat, waaronder niets meer of minder dan de gouden medaille, die met de No* belprijs, welke hij gekregen heeft, ver bonden was, op 't altaar van het vader-) land geofferd. Ieder doet daaraan mede, in het biezonder ook de geestelijkheid. Op 18 December, die de „Dag van Trouw" zal heeten, zullen Italiaansche vrouwen, hun trouwring aan de schatkist afstaan. Wel betaalt de overheid de goudwaarde van de ingeleverde voorwerpen en siera den belangrijk boven de officieele goud- koers in lires, wat als een aanzienlijke depreciatie van het nationale geld kan worden opgevat. DREIGEND TEKORT AAN OLIE EN BENZINE. Men weet nu, dat binnen een paar maanden de Italiaansche luchtvloot met lamheid geslagen zou zijn, als de toevoer van benzine werd afgesneden. Met be kommering denkt men aan de behoefte van de 20.001) motorvoertuigen, die da gelijks onderweg zijn, om de soldaten van het noodige te voorzien. Ze.fs zonder olie- ot benzinegebrek, voelt men reeds het bezwaar, van door een te groote krijgsmacht de mogelijkheden van trans port in dat land te zwaar te hebben be last. Het olie-embargo zou de militaire actie der Italianen tot stilstand brengen binnen een tijd, waarin een beslissende overwinning onmogelijk kan worden be haald. En wat zou het lot zijn van het, van zijn vliegtuigen beroofde, en van het noodigste verstoken leger? Zeer de aandacht verdient, dat Mussolini dezer dagen een aantal divisies, die bij de Bren ner aan de Oostenrijksche grens gecon centreerd waren, heeft weggenomen en naar het Zuiden van Italië heeft laten ver voeren. Men heeft daarvoor allerlei sensa- tioneele verklaringen gegeven. Sommigen beweerden dat een gedeelte dezer troepen naar Lybie ging, om het dreigement tegen het Suez-kanaal weer te verster ken. Dit zou het antwoord vam Italië zijn op de aankondiging van het olie embargo. BIJ ONZE OOSTELIJKE BUREN. Berlijn ziet toe, en beeft zijn eigen zorgen. Zijn gebrek aan grondstoffen en de noodzakelijkheid nu eindelijk zjjn de viezen eens ter beschikking van de volks voeding te stellen, waren zoo groot ge worden, dat het is moeten gaan'slabakken met de bewapening. Een gevolg is, dat vele arbeiders ontslagen worden. Men vreest, dat in Februari het getal werk- loozen met een millioen zal zijn vermeer derd. Men verbergt het Duitsche volk niet meer, dat het een zeer moeilijke win ter tegemoet gaat. Duitschlands toene mende vredelievendheid heeft dus zeer gegronde redenen- De vredelievendheid naar binnen is echter niet gegroeid. Na de barbaarsche ontrechting van de Joden, die in een paria-positie gedrongen zijn en voor wie werkelijk bijna geen be staansmogelijkheden meer overgelaten worden en na de groote strijd tegen de r.k. kerk, komt nu weer de „belijdenis- kerk" aan de beurt. Men tracht van overheidswege haar het bestaan onmo gelijk te maken en wil haar in elk geval alle rechten van een kerkgenootschap ont nemen. Met groote spanning wacht men af, wat Minster Kerrl, rijkscommissaris voor kerkelijke zaken, met zijn actie be reiken zal. HOE GAAT HET IN GRIEKENLAND? George II, de op zijn troon herstelde Polling van Griekenland, is onmiddellijk aan de stag gegaan, toen de feesten van de ontvangst voorbij waren. Hij zal zich, door zijn verdraagzaam en ferm optre den, reeds veel vrienden verworven heb ben. Hij had politieke gevangenen hun strat kwijtgescholden, ook hun, die schul dig waren aan de Februari-revolutie van dit jaar. Generaal Kondylis, die de terug keer van de Koning door zijn staatsgreep had bespoedigd, was bereid zich daarin te schikken, mits Venizelos ervan uitge zonderd werd. De koning wilde hiervan niet weten, ook niet, toen Kondylis dreigde met heengaan. De koning liet hem gaan. Hij (de 'koning) schijnt net leger op zijn hand te hebben, ondanks zijn ge schil met Kondylis. Die heet beu te zijn van zijn rol in de politiek. Venizelos heeft aangekondigd, na de verkiezingen naar zijn land terug te keeren, waar hij dan de rest van zijn leven als ambteloos burger zal slijten. Het is roerend te hooren, met welk een waardeering hij nu over de koning spreekt. „Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen". DE VLOOTCONFERENTIE De vlootconferentie .gaat Maandag be ginnen, onder uitgezocht ongunstige om standigheden en terwijl Japan bezig is, door zijn optreden in China, meer dan ooit het wantrouwen van Engelschen en Amerikanen en ook nog wel van an deren te wettigen. NoorJ-China moet nu. met behulp van Chineesche werktui gen der Japanners, die voor geld en goede woorden altijd wel te vinden zijn. onafhankelijk worden gemaakt, of het wil of niet. Japan zal natuurlijk welwillend de zorgen op zich nemen voor de nieuwe federatie, zooals het ook voor Mantsjoek- wo zoo vaderlijk gezorgd heeft. - lllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIH ZOO SPRAK... Illlllllllll lUllillllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllU MR. G. M. GEUP, secretaris van de Amsterdamsche Kamer van Koophandel: Ik heb de indruk gekregen, dat men van de wet op ongeoorloofde uitverkoopen meer venvacht, dan zij kan gevenzij heeft niet de strekking prijzen te bescher men en evenmin is zij een wapen om op zichtige reclame tegen 'te gaan. SIR SAM. HOAR*E, Eng. Minister Bui- tenl. Zaken: De Volkenbond moet ten eerste oorlog voorkomen, door het weg nemen van de motieven en ten tweede moet hij genezen, indien de oorlog uitge broken is. De toekomst van de Volken bond hangt af van zijn geschiktheid tot het vervullen van de constructieve zijde zijner taak, alsmede van het vervullen van de taak der staatslieden. DR. LEY, leider Duitsche Arbeids- tront: Duitschland gelijkt op een bele gerde resting. Zijn toestand is zeer ern stig en wij mogen ons niet in een roes van geestdrift een verkeerd beeld vor men van onze toestand. Daar in de ves ting slechts een bepaalde hoeveelheid le vensmiddelen en grondstoffen als wapens en munitie aanwezig is, mag niemand daarmee verkwistend omgaan, leder moet tot het uiterste trachten daarmee rond te komen. Duitschland moet gehoorzamen als een soldaat en wel in het bewustzijn: De Leider, Adolf Hitler, heeft altijd gelijk CONSULTATIEBUREAU. Het Consultatiebureau voor Zuigelin gen heeft Vrijdag advies uitgebracht over 47 kinderen beneden de leeftijd van 11 's jaar. De eerstvolgende zitting heeft plaats op Vrijdag 3 Jan. KINDERZEGELS. Zou iemand het nog niet weten Er zijn postzegels en briefkaarten ver krijgbaar met een toeslag, welke ten goede komt aan het misdeelde kind. Ze moeten dit jaar f 150.000 opbrengen. Wel 350 vereenigingen rekenen er op, daarvan een deel te ontvangen. Stelt u zooveel verwachting niet te leur. DE WAAL. ZAKENNIEUWS. Het door mej. de wed. Bruin uitge loofde servies werd eigendom van de heer A. Kooger, die 8 uur 12 min. 2 sec. raad de, terwijl de juiste tijd was 8 u. 10 min. 22 sec. DE KOOG. UITBREIDINGSPLAN. (Vervolg.) Aan de toelichting van B. en W. bij het uitbreidingsplan voor de Koog oiit- leenen we verder: De ontwikkeling van de Koog als badplaats. De Koog is een niet onbelangrijk vis- schersdorp geweest, maar is als zoodanig in verval geraakt. Het voormalige kerk hof getuigt nog van de grootere omvang die het dorp gehad heeft. Als badplaats is de Koog tot nieuw leven gekomen. Van 1888 dagteekenen de eerste pogingen om te komen tot stichting van een badinrichting. In 1896 werd een „bad- en schapenmelk- kuur-iunchting" gesticht, die weer ten gronde ging echter. In 1907 werden op het duin een badhotel voor 45 gasten eu een paviljoen gebouwd, en sindsdien is de Koog als badplaats in opkomst. Enkele zomerhuizen opliet duin volgden en in en bij 't dorp pensions en optrekjes. Hieronder volgen gegevens der volks tellingen. iDie cijfers geren echter geens zins een voldoende beeld van de ontwik keling van de Koog als badplaats. De toe neming van het aantal inwoners op 31 Déoember is te dien aanzien allerminst maatgevend. De relatief groote toenc- mit^j van het aantal bewoonde en vooral onbewoonde huizen zegt meer. 31 Dec. 1909 1920 1930 1934 Texel inw.: 6255 7314 7607 7906 Het gedeelte binnen het uitbrei dingsplan Volgens de lijst, samengesteld door „Mooi Texel", bezat de Koog in 1931: 3 hotels met samen circa 150 bedden 10 pensions met samen circa 135 bedden 18 gem. huizen met samen circa 97 bedden Totaal circa 382 bedden Daarnaast in het Koogerreld en Erer- stekoog 7 pensions met samen ca. 37 bedden 7 gem. huizen met samen ca. 44 bedden Totaal circa 81 bedden Volgens de lijsten, samengesteld door de V.V.V.'s in 1935: De Koog: 3 hotels met samen circa 155 bedden 16 pensions met samen circa 235 bedden 26 gem. huizen met samen circa 155 bedden 1 kamphuis met samen circa 80 bedden Totaal circa 625 bedden Koogerreld en Ererstekoog 1 hotel met 40 bedden 18 pensions met samen circa 100 bedden 19 gem. huizen met samen circa 80 bedden 1 kamphuis met samen circa 100 bedden Totaal circa 320 bedden (Wordt vervolgd Haastige spoed is meestal goed voor autoreparateurs. Beter ten halve gekeerd, dan ten heele onder een auto. Elke dag een draadje, is een bal,japon mouw in de week. Men vangt meer vliegen met vliegen- papier dan met azijn. Met de hoed in de hand, Loop je 'n kou op in ons land. Gooi geen oude schoenen weg, want dan krijgt ge een bekeuring. Als de wijn is in de mam, is 't de fiscus, die lachen kan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1