Oe Nieuwe Texslsche Courant No. 5006 49ste Jaargang Woensdag 18 Dec 1935 Q EERSTE BLAD. Van ïveek tot week Gemengd Nieuws Uw ad verten lie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. UI TG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg fl.losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 cent iedere tegel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter roede van Texel v.m (nam. ongeveer y» uur later.) 19 20 21 22 23 24 25 Dec 3.44 4 55 5 39 6,34 7 33 8,14 8 58 De wereld is onthutst, en vooral En geland. in het Britsche Lagerhuis heeft het geducht gestormd. Van dit alles is Sir Samuel Hoare de schuld. Hij heeft zich door Laval laten bepraten, heet het te Londen. Het heeft er gespannen, eer de regeering besloot, hem niet te ver loochenen. Het standpunt van Laval, die door beloften aan Mussolini vastzit, leek niet te vereenigen met dat van de En- geischen, die vrij staan in de toepassing van de beginselen van de Volkenbond. Sir Samuel Hoare bleek echter opeens toe-, gankelijk voor de redeneeringen van de Fransche minister-president, maar toen de eerste berichten over de inhoud van 't vergelijk naar Londen kwamen, heerschte daar bij velen ontzetting. En tot die Ve len hoorden verschillende leden van het Kabinet. Daartoe was ook alle reden, want in het accoond werd het standpunt van Engeland, dat Italië geen voordeel mocht hebben van zijn geweldpleging, glad verloochend. De berichten liepen wel wat uiteen, maar niét genoeg om deze indruk te verzwakken. Mussolini zou 'n breede strook van Tigré krijgen en van Danakil. Slechts Aksoem, de heilige stad, zou er 'buiten vallen. Verder is hem een groot stuk Ogaden toegedacht. Het be langrijkste echter zou zijn een kolonisatie- geoied voor ly2 millioen Italianen, gren zende aan het Britsche Kenja en aan Ita- liaansch Somalilandj dat in naam onder de Negus zou staan, maar inderdaad na tuurlijk door de Italianen zou worden ge regeerd. Van hetgeen er dan nog over bleef van Abessinië, zou de Negus baas blijven, met "hulp" echter van de Vol kenbond, die voor ide civilisatie zou zor gen. In ruil voor dit alles zou Abessinië een uitweg naar zee krijgen, bij het Itali- aansche Assab, dat aan de Negus zou worden afgestaan. Maar als men Tigré en Danakil van Abessinië zou afnemen,dan lag dit land nog weer verder van Assab en de zee weg. Zou het een corridor krij gen over Italiaansch gebied? Zoo heeft Mussolini het eens gewenscht, omdat hij dan die uitweg te allen tijd kan afsnijden. Een zoo ^gunstig voostel met goeclkeur- ring van Engeland, heeft Mussolini zich niet meer kunnen droomen. Men is nu te Genève bijeen gekomen om over de olieboycot te beraadslagen. Het is de bedoeling van Laval geweest, die tegen te houden. Of hij daarin sla gen zal? Tien landen hebben zich reeds bereid verklaard, aan het embargo mee te De leider van de Wafd-partij in Egypte, een der grootste oppositie-partijen in het land. geen stof, walm of onaangename lucht. doen. Maar dat zijn danook de groote productielanden, voor zoover zij lid zijn van de Volkenbond. Neemt Mussolini het Fransch-Enge'sch voorstel aan, dan zaï men de afkondiging van het embargo wei moeten opschorten, tenminste ais Musso lini dan tegelijk aanvaardt, de vijandelijk heden te staken. Ook Abessinië moet tot onderhandelen bereid zijn. Dit lijkt voor het oogenblik zeer twijfelachtig. Als het bericht uit Dessié, dat de Negus met be slistheid de Fransch-Britsche voorstel len verwerpt, waarheid bevat, wordt de positie te Genève moeilijk. Het zal er in deze dagen stormen ach ter de coulissen. Dit is een gevaarlijke geschiedenis voor de Volkenbond, die hem bij slot van rekening nog meer prestig. zou kunnen kosten, dan de heele Abes- sijnsche gebeurtenis hem heeft verschaft. DE VLOOTCONFERENTIE. Sombere vooruitzichten. Te Londen is nu de vlootconferentie begonnen, die men, volgens de bepalin gen van het verdrag van Washington van 1922, niet langer mocht uitstellen. Het is echter niet goed duidelijk, hoe men daar resultaten kan bereiken. Nooit hebben dan ook deelnemers aan een conferentie harder hoofd gehad in hun werk. Mislukt de conferentie volmaakt, dan kan men 'n wèdsTrijd in bewapening ter zee verwach ten, van fantastische afmetingen '.'et (Teste, wat men doen kan, is tfe zaak zoo lang mogelijk slepende te houden, tot er eindelijk een mogelijkheid voor eenig resultaat daagt. Japan heeft de bestaan de vlootverdragen opgezegd, omdat het niet langer genoegen wilde nemen met de verhouding van drie tot vijf, die daar in aan zijn vloot toegekend was tegen over de vloten van Engeland en Ame rika. Japan wil nu gelijkheid. Amerika verzet zich daartegen om verschillende redenen. Het voert terecht aan, dat Japan in deze verhouding berust heeft in ruil voor belangrijke, strategische voordeden van maritieme aard, die moeilijk meer on gedaan kunnen worden gemaakt. Verder wijst het erop, dat Japan beschutting vindt in zijn ligging en niet, zooals de Ver. Staten. lange. open kusten aan twee oceanen te verdedigen heeft, of, zooals Engeland, een ontzaglijk Rijk, met lange en kwetsbare verbindingswegen over alle wereldzeeën, en groote territoriale be langen in alle werelddeelen. De Ameri kanen eischen, waarschijnlijk vergeefs, dat Japan de oude verhouding laat voort bestaan. Zij zijn dan bereid, de bestaande vloten met 20 pet. te verminderen, wat voor het financieel bitter slecht staande Japan een groote uitkomst moest zijn. Japan denkt er echter anders over cn eischt nu voor alle vloten een gelijk maximum-tonnage, om over de verschil lende scheepstypen naar eigen believen te verdeden. Daarvan echter willen noch Amerika, noch Engeland hooien. Zoo zat men elkaar al na een paar dagen geducht in cle haren. De Japansche pers vooral doet zeer opgewonden. Een vergelijk wordt niet vergemakke lijkt door de omstandigheid, dat de, door de japansche militairen in China gewekte crisis, op het oogenblik biezonder acuut is. Hoare heeft in het Engelsche Lager huis te kennen gegeven, dat Engeland daar niet altijd in zou blijven berusten, en Huil, de Amerikaansche secretaris van staat, heeft aan alle regeeringen laten weten, dat zijn land de autonomistische beweging in Noord-China niet met onver schilligheid volgt. Dat zijn waarschuwin gen aan Japan, die dit eerzuchtige land allicht konden nopen zich de zwaarste offers te getroosten voor de vergrooting van zijn vloot. Ook Frankrijk is niet tevreden met het vlootverdrag van Washington, dat Frank rijk en Itafie op één lijn plaatste, terwijl Frankrijk aan twee wereldzeeën gelegen is en een over de heele wereld verspreid, koloniaal gebied heeft. Het wil een ster ker vloot dan Italië. Dit verlangen is ze ker nog te sterker geworden, sedert En geland, door zijn vlootovereenkomst met Berlijn, het mogelijk heeft gemaakt, dat Duitschland weldra weer een vloot zal be zitten, die het tegen de Fransche vloot kan opnemen. Italië echter weigert de ma ritiem mindere te zijn van Frankrijk. Zoo zijn er vele elementen, buiten de gespan-1 nen toestand in de wereld, die voor de vlootconferentie weinig goeds voorspel len. Maar misschien is het een voordeel, dat men van deze besprekingen zoo heele- maal niets verwacht. Dan kan het alleen maar meevallen. Op een enkele uitzondering na had den alle hoofden van scholen in onze gemeente gevolg gegeven aan het verzoek van de Districts-propaganda-Commissie van het Crisis-Zuivelbureau om persoon lijk aanwezig "te zijn of zich te doen ver tegenwoordigen in een Vrijdagavond in De Lindeboom te beleggen vergadering In deze vergadering zou o.m. van ge dachten worden gewisseld over de z.g. melkbijvoeding op de scholen. Ze stond onder leiding van de heer H. Klimp, die in zijn openingswoord in het biezonder welkom heette de heer Hoogerduyn, vaste medewerker van de Propagandakern uit het Crisis-Zuivelbureau, en vervolgens een korte uiteenzetting gaf van het doel van deze samenkomst. 'Het moet zoover Tcomen, dat aan ieder schoolkind iedere morgen een beloer mc/k k'an worden aangeb'od'en. in een reeds eerder door de Propag.-Comm. hier be legde vergadering, wend het wenscbe* lijke hiervan betoogd het was toen de heer Van Dam, die een causerie daar over hield maar tot op lieden „mar cheert" de zaak aan de school in Zuid- Eierland alleen. Vender zou deze avond gesproken wor den over de bevondering van het ge bruik van melkbrood en over een kook demonstratie en(of) kookcursus, speciaal ten doel hebbende de huisvrouw bekend te maken met de bereiding van smakelijke en voedzame gerechten met boter, kaas, melk of karnemelk, als voornaamste be- standdeelen. Er wordt in ons land te veel melk ge produceerd. Nu kan men natuurlijk de rundveestapel gaan beperken, maar men kan ook trachten de melkconsumptie te vergrooten. Slaagt men hierin, dan be reikt men tevens een ander voordeel. Het was de heer Hoogerduyn, die hierop nader inging. Hij gewaagde van uitste kend geslaagde proeven op scholen f I- ders in het land. Nergens draagt de schoolvoeding het karakter van „bedee ling". Dat mag ook niet. Rijk en arm, ondervoed of niet, elk kind krijgt ge regeld zijn bekertje melk. Op die re gel komt het juist aan. Kiitderein, die thuis geen melk lusten, drinken ze op school graag. Die is lekkerder, zeggen ze. Of willen ze voor de andere kinderen liiet onderdoen Goed voorgaan doet goéd volgen. Melk is een uitstekend volksvoed- sel. Melk maakt een sterk geslacht niet) groot weerstandsvermogen. T>aarom: al len de fianüien uit de mouwen, "de handen, aan de ploeg, om het pfan te doen sla gen ELK schoolkind ELKE morgen een bekertje melk. De Propaganda-kern is tot eenige fipancieele medewerking be reid. Op verzoek vertelde de heer R. Stoep- ker, lid van de Oudercommissie van de school te Zuid-Eierland, hoe men het daar klaargespeeld heeft. Het ging vrij eenvoudig. Het onderwijzend personeel en de Oudercommissie waren er onrnid- delijk bereid de zaak aan te pakken. Er Een derde rundveeafslachting? De resultaten van 1933 en 1931, toen een kwart millioen drachtige beesten werd gedood, rechtvaardigen géén hervatting van deze tientallen mlllioencn verslinden de poging tot productiebeperking, meent het Handelsblad. Den Helder's begrooting 1936 sluit zonder belastingverhooging. Te Wassenaar is die 21-j. motorrijder M. v. Eden omgekomen, toen hij Don derdagavond tegen een stilstaande auto reed. Den Haag. De Eerste Kamer be sloot met 2912 stemmen tot toelating van het lid Graaf d' Ansembourg (N.S. B.), over wiens Nederlandschap breed voerig werd gediscussieerd. Te Enschede wordt eind Aug.be gin Sept. een groote tentoonstelling ge houden op het gebied van nijverheid, han del, landbouw, veeteelt, verkeerswezen en kunst. Bij Lent sloeg het paard van c!e 45-j. landbouwer H. v.d. Lienden op hol, waardoor hij met zijn paard en kar tegen een autobus reed. De man werd doodge reden. Het paard werd zoo gewond, dat het eveneens de geest gaf. De man laat een vrouw met vier jonge kinderen achter. werd een ouderavond belegd met goed resultaat. Een inteekenfijst, aan die be woners van Zuid-Eierland aangeboden, bracht zooveel geld bijeen, dat niet alleen 100 bekers en een paar pannen konden wonden aangeschaft, maar ook het ver strekken van melk gedurende een heel jaar, op alle 260 schooldagen, verze kerd is. Sinds eenige weken krijgen alle 80 leerlingen elke morgen in het speel kwartier een bekertje verwarmde melk, dat er met graagte ingaat, geen kind uitgezonderd. Een prachtig resultaat, dat zeker tot navolging moet opwekken. Breedvoerig werd over de wenschclijk- heid, eventueel noodzakelijkheid van de melkbijvoeding op de scholen en de prac- tisclie uitvoerbaarheid gesproken. Eenige hecnen waren van meening, dat groei en gewichtstoenamc van de leerlingen aan hun school niets te wenschen overlaat, zooals het onderzoek door de schoolarts ingesteld, uitwees. Door anderen werd op gemerkt, dat tic melkbijvoeding ook gun stig werkt op het bevattingsvermogen van de leerlingen; ze bevordert de be hendigheid van geest en lichaam, flink op tieden, gezond uiterlijk. Er werden ook financieele bezwaren ge opperd, maar algemeen kwam men ten goede voorbeeld gaf, dat elders kan wor- slotte tot de conclusie, dat Eierland het den nagevolgd. Ook buiten de kring van ouders met schoolgaande kinderen zul len ingezetenen worden gevonden, die be reid zijn mee te helpen aan de uitvoering van dit mooie plan. Wie een gulden geeft, maakt het plm. tien weken moge lijk een schoolkind elke morgen een be ker melk te geven. Besloten werd in de eerste week van Januari met een lijst rond te gaan. Intusschen zullen in dit blad de betcekenis en het nut van die actie onder de aandacht van alle Texe-, laars worden gebracht. Iedere school zorgt voor haar eigen leerlingen. Over verueeüug van de financ. steun, door de Propag.-Kern te verleenen, wordt nader overleg gepleegd. Verder besloot de Commissie een de monstratie te doen geven op het gebied van de kookkunst. Met behulp van melk en zuivelproducten kunnen goedkoopeen smakelijke gerechten worden bereid. Doel van zoo'n demonstratie is, daarop de aandacht van oinze huisvrouwen te Vesti gen. De Commissie had voor deze vergade ring via de secretaris van de BaKKers- bond alle bakkers uitgenoodigd ten einde met hen plannen te beramen om te ko men tot een grooter verbruik van melk" brood. Geen van de bakkers was echter opgekomen. De Commissie zal nu haar verzoek herhalen. De Propaganda-Kern staat de bakkers met gratis propaganda-matcriaal ten dienste. Niet altijd omdat hij toenemend verbruik van melkbrood weer veel over tollige melk een weg vindt, maar ook omdat in elk brood van 800 grain een kwart L. melk verwerkt wordt, welke de volksgezondheid ten goede moet komen. Aan het slot van de vergadering werd nog gesproken over een eventueele reor ganisatie van de melkhandel. Voorz. was van meening, dat het melkverbruik be langrijk zou toenemen, wanneer de prijs lager was. Prijsverlaging achtte hij moge lijk bij reorganisatie van de melkhandel; het groot aantal slijters staat die verla ging thans in de weg. Te Gouda is een 18-j. schippers knecht aan boord van motorschip J. Kortekaas, Uithoorn, zoo met zijn linker been tusschen een dubbele slag van een staaldraad bekneld geraakt, dat het been afgezet moest worden. De aanvoerder van de Italiaansche lin kervleugel aan het N.-front in Abessinië. XELSCHE COURANT Is sinds 1 Juli 1930 bi dit hlad opgenomen. LICHT OP RtlWIELF.N en RIITUIGEN 4 16 ZATERDAGAVOND „VREDESONDERHANDELINGEN. NAHAS PASHA. KOOKT ELECTRISCH DRINK MEER MELK. ELKE DAG EEN BEKER. IN EIJERLAND BEGON DE VICTORIE. M GENERAAL SANTINI.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1