wsmm No. 5007 49ste Jaargang Zaterdag 21 Dec 1935 Extra Kerstbijlage Dinsdag 24 Dec. in de namiddag Dinsdag 24 Dec. voormiddags 9 uur Texelsche Berichten Verdrijf dien Hoest i Uw advertentie in dit 5Iad wordt op Texel huis aan huis gelezen. HERHALINGSOEFENINGEN. De Burgemeester van Texel vestigt dt aandacht van belanghebbenden op dé aan geplakte openbare kennisgeving betrekke lijk de lichtingen, korpsen en korpsonder- deelen, waarvan de dienstplichtigen in 193b voor herhalingsoefeningen in Wer kelijke dienst moeten komen. Texel, 18 December 1935. De Burgemeester voornoemd, KAMP. INSCHRIJVING VOOR DEN DIENSTPLICHT. De Burgemeester van Texel maakt be kend, dat in Januari as. voor den dienstplicht moeten woroen ingeschre ven personen, die geboren zijn in 1917. Voor de aangifte ter inschrijving zal in het biezonder ge tegenheid worden ge geven ter gem.ente-secre.arie op Woens dag 8 Januari 1936 van des voormid dags 9 tot des namiddags 1 uur. Omtrent deze inschrijving en omtrent de inschrijving, die in sommige gevallen binnen een anderen termijn moet plaats hebben, wordt verwezen naar de aange plakte openbare kennisgeving. Hij, die vrijstelling wenscht wegens broederdienst e.d., behoort daartoe, voor zoover mogelijk, aanvraag te doen bij de aangifte ter inschrijving. Texel, 18 December 1935. De Burgemeester voornoemd, KAMP. VERBOUWVERBOD VAN AARDAPPELEN. Bravo, De Wet en Kampioen. De Burgemeester van Texel doet de volgende bekendmaking: De Minister van Landbouw en Vissche- rij vestigt er de biezondere aandacht van belanghebbenden op, dat bij Konink lijk besluit van 30 October 1935 met in gang van 1 Januari 1936 de verbouw van aardappelen, onder welke benaming ook bekend, behoorende vut de rassen Bravo, De Wet en Kampioen verboden is. Door dit verbouwverbod zullen vele verbou wers genoodzaakt zijn, dezen winter of het volgend voorjaar pootgoed aan te schaffen van rassen, waarvan de verbouw wel is toegestaan. Aangezien het uitvaardigen van dit verbouwverbod noodig bleek om de ge varen, welke voor cultuur en handel aan de teelt van voor wratziekte vatbare ras sen verbonden zijn, te vermmderen, wordt door den Plantenziektenkundigen Dienst met de meeste klem aangeraden ter ver vanging van Bravo, De Wet en Kampi oen, ALLEEN die rassen te verbouwen, welke onvatbaar zijn voor de wratziekte. Hiertoe behooren o.a. de hiervolgende, in de rassenlijst van "het Instituut voor Plantenveredeling opgenomen geelvleezige kassen: Bevelander, Noordeling, Souve nir, Furore, Populair, West Brabander, Record, Robijn, Unicum, Muntinga 17, Gruno, Nationaal, Bato, Alberta, Juli- nieren, Alpha, Triumf, Erdgold, Dunbar, Yeoman, Preussen, Atlas, Bonus en de witvleezige rassen Albion, Concur rent, Hellena, Majestic en Great Scot. Tot de zeer weinig vatbare rassen kun nen gerekend worden de Roode en Bonte Star. In dit verband moge de aandacht ge vestigd worden op de mogelijkheid van aankoop van te velde goedgekeurd poot goed voorzien van een certificaat en plombe van den Nederlandschen Alge- meenen Keuringsdienst te Wageningen Nadere inlichtingen worden verstrekt door den Plantenziekten^ und.'gen Dienst te Wageningen, door de bij dezen Dienst werkzame ambtenaren alsmede door de Rijksland- en Tuinbouwconsulenten. Texel, 17 December 1935. De Burgemeester van 3 exel, KAMP. NA DE KEUKENSCHOONMAAK ELECTRISCH KOKEN lift© VAN ZON EN MAAN. eil&! MAAN' ZON Da hun: Op: Onder: Op: Onder Z. 22 Dec. 4,50 13,02 8.05 15,49 M 23 6,01 13,37 8,05 15,49 D. 24 7,06 14.26 8,05 15,50 W 25 8.02 15.29 8.05 15.51 D 26 8,46 16.43 8 06 15,51 V 27 9 2.3 18 05 8 C6 15,52 Z 28 9.46 i9.29 8.06 15,53 Woensdag 25 Dec: Nieuwe Maan. Bij dit nummer van ons blad behoort een Het eerstvolgend nummer van de Texelsche Courant niet Woensdagochtend a.s., maar reeds verschijnt Advertenties voor dit nummer kunnen worden aangeboden tot Voor zoover mogelijk wordt ons blad Dinsdag reeds over het heele eiland bezorgd. Postabonné's, die dan geen krant ontvangen, gelieven zich te wenden tot het postkantoor in hun bestelkring. OPENSTELLING POSTKANTOREN. De Directeur van het P.T.T.-kantoor alhier, deelt mede, dat het P.T.T.-kan toor, alsmede hulpkantoren te De Cocks- dorp, Oosterend en Oudeschild op beide Kerstdagen geopend zullen zijn als op Zondag. Op de 2e Kerstdag kunnen aan- geteekende stukken ter verzending wor den aangeboden. Op de le Kerstdag vindt GEEN, op de 2e Kerstdag één bestel ling plaats, (brieven- en pakketpost.) Aanvang der bestelling plm. 11 uur, van de buitenbestelling plm. 8 uur. De stations te Eierland, Eten Hoorn, De Koog en De Waal zijn de beide Kerst dagen voor alle diensten gesloten. SPORTNIEUWS. Texel 1: J.Dukers Jo Ran G.Witvliet H.Neijens J.Gieles A.Huizinga H.Ran N.deGraaf Th.Lap M. Vlaming P. Neijens Res.P. Kikkert. Texel 2.: D.Visser D.Keijser "C.Dros I.Boon M.Koorn J.Molenaar P.Bruin Spronk J.Bruin Verseput Olie slagers Texel 3. D.Geense H.Keijser C.KeijserLz. Jac.Knol S.de Porto H.Boon A.Pen K.deVries K. de Porto I.Hille P.Keesom TEX. BOYS. Morgen moet het eerste naar den Helder. Tegen Held. Boys. Ad- spiranten vrij. 't Eerste speelt in de op stelling, zooals die verleden week in de Texelaar heeft gestaan. B. ADVENTSAVOND. Het was weer een zeer druk bezochte Adventsavond de vierde reeds, welke in de N.H. Kerk alhier werd belegd. Het gebouw was Woensdag geheel bezet. Het programma was welvoorzien en welver zorgd. Niet alleen verleenden mevr. Vis serDevvald (viool) en organist J. Vis ser hun medewerking, maar ook de hoe ren H. Bouwsma (bugel) en J. Dekker (bariton), het Kerkkoor en een Jon genskoortje. Na de Lofzang Ps. 118:7 en Hopende Ds. Visser met gebed, waarna zang en muziek, schriftlezing en declamatie el kaar afwisselden. Als Kerstvertelling had Ds. Visser dat mooie verhaal van Mie Labberton, de Cyclame getiteld, gekozen. Het bekende Jeruzalem, van S. Adam, werd op bugel met orgelbegeleiding ten gehoore gebracht; een Kerstsuite en „Kribbe en Kruis" met blaasinstrumenten en orgel accompagnement. Afzonderlijk vermelden we nog de hymne voor dameskoor het viool en orgel en de beide nummers, gezongen door het Jon genskoor: Heer Jezus heeft een hofken en Uit hooge hemel daalt Hij neer. Dat klonk zoo fijntjes, zoo helder en zui ver, dat een pluimpje niet achterwege mag blijven. Het was, alles bijeen, een vvijdiingvolle avond met een hoogst aandachtig gehoor, dat na afloop voldaan het gebouw ver liet. - W. DE COCKSDORP. SPORTNIEUWS. Morgen gaat het 2e naar Oudeschild 2, aanvang 11 uur, vertrek bus 10.15. De. Adsp. spelen tegen Texel B. Willen \ve nog een kans maken, dan dient gewonnen te worden. 2e Kerstdag speelt S. 2 thuis tegen Watervogels 3. Adsp. A.Buis G.Troost M.Zuidema Job.v.Hoorn G.BoonMz. Jn.Daalder Ari Kalis Jb.Westdorp Jn.Reuvers Joh. de Graaf 'B.Nieboer Res.: C. Westdorp. S.V.C. 2: W.Verseput M. Reuvers P.BoonMz. H.Nieboer H.Stolk C.v.Boven JoLampers B.NieboerJz. L.v.d.Kooij M.de Graaf Jn.Nieboer Res.: P.Boon Jz. en Jb. Verberg. Hoest- Griep -öronchitis-A s'cfcna VërtwögHëwSong 75cent] Verlaagde prijzen^V^ïy V.V.V. MOOI TEXEL. Afdeeling vergadering. Maandagavond hield hier afdeeling de Cock&dorp van V.V.V. Mooi Texel haar jaarvergadering in het café van de heer Nota. Een 25-tal leden en nog cenige belangstellenden waren aanwezig, toen die voorz., de heer Tj. Alderlieste, de Ver gadering opende. Allereerst werd over gegaan tot de trekking van de diverse prijzen. Ziehier de uitslag;: le prijs, een paar schaatseiij no. 141, C. de Graaf; 2e. een electr. fietslantaarn 181, winnaar?; 3e. een paar ledenen handschoenen, 180, A. Blom; 4e. een hor loge, 228, J.v.d.Kooij; 5. een fototoestel, 91, winnaar?; 6. een kussen, 211, A. Blom; 7. een rollade, 140, P. de Bloods; 8. een paar handbeschermers, 33, juffr. Stolk. Als troostprijs viel een worst ten deel aan P. Zoetelief, mej. G. Daalder, Jan v.d. Kooij en J. Buisman. Prijzen, die voor 1 Febr. niet zijn afgehaald, verval len aan de vereeniging. Hierna volgde voorlezing der notulen en van het jaarverslag van; de penning meester. Moest het vorige boekjaar met een klein tekort worden afgesloten, thans was er een batig saldo van f 10.26. Hierna kwam het gewichtigste punt, n.I. bestuursverkiezing. Aftredend waren de voorzitter, de heer Alderlieste en de pen ningmeester, de heer Koster. Deze keer was dit punt dubbel gewichtig, aangezien de voorz. te kennen had gegeven, dat hij de functie van voorz. nu wel eens aan een ander zou willen zien toever trouwd. Het bestuur had reeds alle moeite gedaan, de Tieer Aider hes te te 'ée egen op >**jn Öesluit terug'te i<omen, doen dTt bleek met gemakkelijk te gaan. Ook uit de vergadering gingen stem men op om de voorz. tot andere gedach ten te brengen. Eindelijk werd tot stemming overgegaan. Bij opening der briefjes, bleken zoowel de heer Alder lieste als de heer Koster Thet bijna alge- meene stemmen te zijn herkozen. Dit resultaat der stemming, gevoegd bij de drang, die door wie leden op hem werd uitgeoefend, deed de beer Alder lieste besluiten, de functie van voorzitter voorloopig voor 1 jaar te aanvaarden, welk besluit een hartelijk applaus uitlokte. Ook de beer Koster nam zijn herbenoe ming aan. Bij de'rondvraag kwam wederom ter sprake het ter inzage verstrekken van brieven. Verscheiden pensionhouders wa ren van meening, dat dit toch wel ,ge- wenscht zou zijn, aangezien men daar door meer in direct contact komt met de pension zoekenden. Aan het bestuur werd verzocht deze kwestie op de ver gadering van het hoofdbestuur ter sprake te brengen. De heer C. de Graaf vroeg naar de vergunning voor het plaatsen van een consumptictent op het strand. Het bestuur was van meenimg, dat aan niet meer dan één persoon vergunning moet worden verleend tot het exploitecreiti van een consumptietent. Indien er meer ge gadigden zouden rijn, zou h.i. het hou den van een inschrijving de beste op lossing zijn. De vergad. kon zich hier mede verecnigen. Bedoelde inschrijving zal vóór 1 Mei worden gehouden. De heer H. v. Heenvaarden verzocht het pad. dat over de duinen naar de Slufter loopt, bij de tent van Van den Werf, door het aanbrengen van stroo ot duinrijs beter begaanbaar te maken. Hierna sloot de voorz. de vergadering. KERKNIEUWS. De verkiezingen, in de Herv. gemeente Eierland gehouden, hebben die volgende resultaten gebracht: hei-kozen als ouder ling de beer C. Blom; als diaken de beer H. Bakker; herkozen als leden van het kiescollege de heeren C. Vlaming, P. Blom, J. de Waard Lz. en J. van Hann. erkozen als kerkvoogd de heer J. de Waard Lz.gekozen als President-kerk voogd de heer C. Vlaming. Herkozen als notabelen de heeren C. Troost Cz., S. van Egmond en J. Boon Cz. Gekozen als notabel de heer Tj. Alderlieste. Al-| ten namen hun herbenoeming, resp. be noeming aan. In de kerk voogd-vacature,, ontstaan door het bedanken van de heer M. Reu vers werd gekozen de beer F. Kikkert. Deze bedankte echter waarop de heer J. Boon Az. werd gekozen. OOSTEREND. KERKNIEUWS In ide N.H. Gemeente alhier werden tot notabelen gekozen in de plaats van ide heeren P. v.d. Vis Bz. en P. Plaats man, die zich niet meer herkiesbaar steb den, de heeren B. v.d. Vis Pz. en Joh. Rozendaal. In de plaats van de heer P. Daalder Cz., diaken, aftredend, niet her kiesbaar, werd de beer F. van Houten gekozen. OUDESCHILD KONINGIN WILHELMINA BEWAARSCHOOL. (Ingezonden.) Het bestuur der K.W.B. alhier ziet zich genoodzaakt voor de instandhouding van deze zo nuttige instelling een beroep te doen op de algemene offervaardig heid. Het voornemen bestaat een loterij te houden, waarvan de opbrengst ten bate van de school zal komen. Hun, die voor dit goede doel voorwerpen, al of niet zelf gemaakt, zouden willen afstaan, wordt vriendelijk verzocht, die vóór 1 Februari a.s. te willen doen toekomen aan een der bestuursleden. Elke bijdrage zal in grote dank worden aanvaard. Namens het Bestuur, S. W. DOKKUM, Voorz. Mej. J. W. DROS, Secr. SPORTNIEUWS. Zeemeeuwennieuws. Morgen speelt om 11 uur het 2e hier tegen SVC 2. Het zal hard moeten werken voor de beide pun ten. Om 2 uur speelt Z. 1 hier tegen Texel 2. Als beide partijen zich geheel geven, waar we niet aan twijfelen, kan 'n mooie wedstrijd verwacht worden. We hopen op mooi weer en een sportief ver loop. Scheidsrechter is de heer Gouds waard. Alleen donateurs, die hun jaarlijksche bijdrage voldaan hebben, hebben met hun huisgenooten vrije toegang tot het ter rein. Hiervan wordt beslist niet afgewe ken. XELSCHE COURANT Stop vlug dien akeligen hoest, neem Akker's Abdijsiroop. Op slag zult Gij ondervinden, datGijhiereenhulp hebt om den meest weerspannigen hoest te verdrijven. Vanaf den eersten lepel openbaart zich haar kalmeerende, verzachtende, slijmoplossende wer king. De vastzittende slijm komt los en Gij zult weer gemakkelijk kunnen ademhalen. Abdijsiroop verschaft U reeds vannacht een rustigen slaap en binnen 24 uurzijt Gij dan dien benauw den hoest finaal vergeten. Neem bii AKKCR'S 1 mOW Ai»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1