De Nieuwe Texelsche Courant No. 5008 49s,e Jaargang ^Dinsdag 24 Dec 1935 in de ledematen? AKKERTJES EERSTE BLAD. Van week tot week Texelsche Berichten Gemengd Nieuws i w w. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. UITO.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveki en de Rooij Den Burg. Tel. 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg fl.losse ars. 4 et ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 oent iedere regel meer 12 ct Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter roede van Texel v.m (nam. ongeveer i/> uur later.) 26 27 28 29 30 31 1 Jan. 9,34 10.14 10 56 11,42 004 1,03 1.59 LICHT OP RljWIELEN en R1ITUIGEN 4.18 ZATERDAGAVOND. DE OORLOG IN ABESSINIE. „Italië is groot geworden door zijn nederlagen", heeft men tijdens de oor log in Oostenrijk, haast profetisch ge zegd, als het de Italianen slecht ging aan het front van Izonzo of Piave. Het is echter een pijnlijke weg om tot groot-i heid te komen. En geen gunstige berich ten, van welk gedeelte van het front ook, staan er tegenover. Ja, generaal Graziani de aanvoerder in het Zuiden, heeft tot een medewerker van de „Messagero" op zeer geringschattende wijze over zijn te genstanders gesproken. Belangrijke resul taten van de zijnen zijn het echter niet die hem daartoe het recht geven. Hij wor stelt tegen het klimaat, dat tot nogtoe een een onoverwinnelijke vijand voor de Itali anen gebleken is, zelfs nu, in het gunsti ge seizoen. Hoe zal het echter worden als de regentijd weer aanbreekt? Velen moe ten zich dat in Italië afvragen. En zij kunnen, uit berichten in hun eigen bladen reeds opmaken, dat de leiders er niet meer op rekenen, vóór de regentijd beslis sende resultaten te bereiken. Immers, reeds melden deze, dat er asfaltwegen achter het Tigréfront worden aangelegd, wat zeggen wil, dat men de noodzakelijke maatregêlen neemt, om In 'het uatte sei zoen in de behoefte van de troepen te kunnen voorzien. De tjjd gaat voorbij Italië verbloedt financieel. Aan allerlei noodige dingen wordt 't gebrek nijpender. Fabrieken komen tot stilstand, handel en scheepvaart raken verlamd. De tijd is niet ten voordeele van Italië» dat reeds de gevolgen merkt van de, met de dag verbeterende, bewapening van de vijand. Maar Mussolini heeft een rede gehouden waarin hjj zegt, dat hij Italië niet zal zenden naar batOaarsche landen, zoolang deze streken niet worden beschermd door de Italiaansche vlag. Is dit een ronde weigering van het vergelijk van Parijs, met zijn aanbod van kolonisatiegebied on der souvereiniteit van de Negus? Het lijkt erop. wmxmsm tmxi i GENERAAL GOMEZ t President van Venezuela sinds 1908, overleden 17 Dec. 1.1. Te Genève kwam de Raad van de Vol kenbond bijeen. Daar moest men spreken over het verzoeningsvoorstel, dat in En geland intusschen feitelijk reeds dood verklaard is. Hoe kon het ook anders dan dood zijn, wanneer zoowel de Negus als Mussolini het verwierpen? De er ver twijfeld door geworden Sir Samuel Hoare heeft stormen van verontwaardiging ont ketend in zijn land, die nog wilder wer den, nadat de begeleidende epistelen waarmede het voorstel te Rome en te Addis Abeba aangeboden was, bekend waren geworden. Want de brief aan Mus solini was vol vriendelijke beloften en die aan de Negus streng vermanend. De stemming in Engeland is steeds ongun stiger geworden. Hij moest wel aftreden. Maar ook in Frankrijk heeft een poli tieke storm gewoed. Evenwel: Laval wist daaraan het hoofd te bieden en heeft voor zijn vriend Mussolini toch bereikt, dat het petroleumembargo voorloopig van de baan ts. Het is thans zeer de vraag, of er iemand te Genève onder de verantwoor delijke Europeanen, het embargo nog aandurft. Er zijn Franschen en Engel - schen, die reeds stellig gelooven, dat een zoo ver strekkende maatregel als een pe troleumembargo, niet eens meer noodig is. DE VLOOTCONFERENTIE Met de vlootconferentie te Londen vlot het nog slecht. Het lijkt onmogelijk, dat men het nog eens zou worden, zooals te Washington in 1922, en daarna te Londen in 1930 is geschied, over een kwalitieve beperking van de vloten. De wedstrijd in bewapening ter zee zal met nieuwe kracht beginnen en ten slotte op zijn minst Japan tot financieele wanhoop drijven. Maar Japan wil alleen maar ge noegen nemen met een maximum van schepen, gelijk aan dat van Amerika. De Amerikanen zullen in geen geval daarin berusten. Het is echter mogelijk, dat de conferentie toch niet tevergeefs gehou den zal blijken, doordat men het ten minste eens wordt over een maximum voor de afmetingen en de bestukking van de verschillende scheepstypen. Dit zou zeer nuttig zijn, daar anders, naast de wedstrijd in omvang der vloot, ook nog een wedstrijd in monsterachtig groote linieschepen en kruisers, met monsterach tige artillerie dreigt. Daarover lijkt een vergelijk mogelijk, en zal zeker met Japan goed te spreken zijn. Bij deze gelegenheid echter komen ook de strategisch-politieke vraagstukken van de Groote Oceaan, zoo- als het recht van het bouwen van steun punten voor de vloot, het versterken van havens enz. ter sprake. Zij vormen ook al weer een moeilijk en gevaarlijk onder werp. Die scheuten in Uw schouder, in J Uw arm of been, neem daarvoor nu eens wal van die wondervolle Volgens recept van Apotheker Dumorrt ELK KIND ELKE DAG EEN BEKER MELK. Is melk voor de volwassen mensch van veel belang, voor kinderen is zij als regel zelfs onontbeerlijk. Immers bjj kin deren moet het lichaam niet alleen wor den onderhouden, doch bovendien opge bouwd. En daarbij kan melk, door haar gehalte aan vitaminen, onschatbare dien sten bewijzen. Het in melk aanwezige vi tamine D. schijnt n.l. vooral in 3e periode waarin de tanden worden gevormd, van groot belang te zijn; ontbreekt dit vita mine door onvoldoende of onvolledige voeding, dan kan Engelsche ziekte ont staan, welke dikwijls samengaat met lang zame lichaamsgroei en onregelmatig ge vormde tanden. Prof. K. Wolff, Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, beveelt 'uen zeerste aan om kinderen per dag een halve tot één liter gepasteuriseerde of ge kookte melk te geven; voor kinderen acht deze deskundige dit volstrekt geen luxe, aangezien men <Je gezondheidstoestand van kinderen door een halve liter melk per dag dikwijls aanmerkelijk zag verbeteren. De groote waarde van melk voor kin deren is herhaaldelijk vastgesteld door proeven met schoolkinderen, die daarbij in de ochtendpauze iedere dag onge veer een kwart liter melk dronken. De ze kinderen namen in de proefperiode zoowel in lengte als in gewicht ruim 20 pet. meer toe, dan de kinderen, die geen bijvoeding met melk op school ontvin gen. Bij onderzoek werd tevens vastgesteld, dat de bijvoeding günstig werkt otp de physieke kracht en behendigheid, de vlug heid van geest, alsmede op het weer standsvermogen tegen ziekten. Op de speelplaatsen kon men de „melk-drin- kers" gemakkelijk herkennen; hun uiter lijk was gezonder, hun optreden veel flinker. RIJMELARIJTJE. GLAD IJS. 'k Ging vanmorgen op "*t pau, Maar o wee, wat was da't? Daar fag Ik pardoes op de 'kelen. En mijn roestige zwijn Sprak: „De groeten, Fenijn, Zie verder de weg maar te glij'en." Ik schaamde me wat, Wreef m' eens stevig m'n g En betastte de pijnlijke deelen, Maar het duurde niet lang, 'k Had weer spoedig de gang, Wat kon 't mij eig'lijk ook schelen. Maar ja, toch heeft 't geval, Deze ijs-lijke val M' een les voor 't leven gegeven. Want het heeft me geteerd, Om bij al wat passeert Mij nooit op GLAD IJS te begeven. 23 Dec. 1935. HUIB DE RIJMELAAR. ONDER DE MISTLETOE. 'II iW 4/1 v v „V Zoo zit de VREDE nu al eeuwen! Door IEDER begeerd en toch GIFTEN ALG. WIJKVERPLEGING. Erven M., den Burg f 10. GIFTEN VOOR HET WITTE KRUIS. J. v. S., den Burg fl.— Erven M., den Burg f10. U.D.I.-AVOND. „Wat de Prof overkwam?" Dat is in een kolom zelfs niet te vertellen. Maar dat Pen's Zaal Donderdag vrijwel uit verkocht zal zijn, is gemakkelijk te voor spellen. Het vlot best met die kaartver* koop. Wie nog niet v|oorzien is, haaste zich. MELK-BIJVOEDING. Men maakt er ons attent op, dat aan de school voor Chr. Volksonderwijs deze winter reeds voor de tweede maal melk wordt verstrekt aan kinderen van buiten den Burg. Echter: het bericht met opschrift „In Eierland begon de victorie", maakte mel ding van de verstrekking van melk aan ALLE schoolkinderen. Sinds lang kre gen „overblijvers"" des middags ook daar een Geker meTk. Welke school volgt als eerste het goede voorbeeld van die in Zuid-Eierland? OOSTEREND. MUZIEK EN ZANG. Onder leiding van de heer C. Bremer zal De Lofstem le Kerstdag, Excelsior op Nieuwjaarsdag in Eben Haezer een uit voering geven. Omtrent de uitvoering van De Lofstem geeft een adv. nadere bie- zonderheden. OOST. MUZIEK EN ZANG. Muziekvereeniging „VIOS" van hier, en Zangvereeniging Nieuw Leven, van Oosterend, zullen 22 Februari een uit voering geven in Pen's Schouwburgzaal te den Burg. Muziek- en zangliefhebbers houdt deze avond vrij. Het zal de moeite waard zijn. S. OUDESCHILD. HOUT AANGEBRACHT. Door de TX 19, schipper Krijnen,werd hier aangevoerd een belangrijke part bat tings, drijvende gevonden in de Noordzee, waarschijnlijk afkomstig van de Menja. Vorige week werd door de kotters van; B. Vlaming van Oosterend belangrijke partijen planken, battings en schrooten aangevoerd, ook afkomstig van de Menja. Door de strandvonder werden beide par tijen geborgen. S. Amsterdam. Sonja Henie, wereld kampioene kunstrijden, zal 24—25 Jan. op de kunstbaan alhier een demonstratie geven. In Frankrijk vielen in 1934 5000 dooden bij 4413 auto-ongevallen. Uit de da£bLaden van Vrijdag: Den Haag. Heden legde Minister Colijn in de Tweede Kamer een verkla ring af, waaraan we het volgende ont- leenen Uit de beraadslaging is gebleken, dat er in de Kamer geen meerderheid aan wezig is voor de aanvaarding van para graaf 12 van het wetsontwerp (concen tratie biez. scholen). De regeering be treurt dit, omdat zij van oordeel is, dat) concentratie biezonder onderwijs nood zakelijk is, zoowel uit een oogpunt van bezuiniging als in verband met wat bij het openbaar onderwijs is geschied. De linksdie ministers achten afwijzing van paragraaf 12 zoo ernstig, dat zjj ont slag zouden willen vragen. Maar dan zou aan het Kabinet zijn grondslag ontvallen; en zou het voor het 4Kabinet onmogelijk worden, zijn arbeid voort te zetten. Uit overweging, dat een Kabinetscrisis tot voor het landsbelang ernstige gevol- fen zou kunnen leiden, wordt paragraaf 2 voor het oogenblik teruggenomen. Het kabinet blijft echter staan op het stand punt, dat een wettelijke regeling moet worden getroffen, om de concentratie van biezondere scholen te bevorderen. Een staatscommissie moet op korte ter mijn de vraag onderzoeken, of concentra tie van biez. scholen te verwezenlijken is met ondervanging van de ingebrachte be zwaren. Urk vat nieuwe moed, nu droog legging Zuiderzee wordt voortgezet. De meesten der honderd leden van de han deldrijvende en industrieele middenstand staan aan de rand van de ondiergang, aan gezien de bevolking de laatste jaren lieeft moeten leven van het weinige, dat aan schadeloosstelling wordt uitgekeerd. DE KOOG. KERKNIEUWS. De heer N. Gomes neemt wegens ge zondheidsredenen met ingang van 1 Ja nuari a.s. ontslag als ouderling der N.H. Gemeente alhier. Met hart en ziel heeft de heer Gomes zich aan zijn taak gewijd. Moge ook zijn gezondheidstoestand sooe- dip- weer reden 'tot volle tevredenheid ge ven. DE COCKSDORP. SPORTNIEUWS. Zondag heeft SVC een goede dag ge had. Aanvankelijk moest ons 2e spelen tegen Zeemeeuwen, maar dit zond afbe- richt. Onze adsp. gingen op bezoek bij Texel B. We vreesden dat onze jongens dik ingemaakt zouden worden, omdat we het Texel B elftal niet in de krant za gen, maar het werd een mooie 43 over winning: T. weet voor de rust een 3—0 voorsprong te behalen, maar S. geeft zich niet gewonnen. Gerrit gaat voor spelen, wat een verbetering in de voorhoede be- teekent. Zoo weten zij het klaar te spelen 4 doelpunten te maken. Wel gefelici teerd. Nu denkelijk nog één wedstrijd. Óns le Wist van Helder 6 te winnen: Als afgetrapt wordt zijn beide partijen niet al te zeker van hun zaak. De zenu wen spelen de hoofdrol. Toch is S. het eerst aan bod, en onze rechtsbuiten weet ons de leiding te geven. Even later is het dezelfde speler, die het 2e doelpunt maakt. Doch H. zet de tanden op elkaar en weet in de le speelhelft, die ruim een uur duurde, de stand gelijk te maken. Het publiek denkt: Dat wordt verhezen op eigen veld, maar onze jongens tienken» er anders over en weten al gauw 4 doel-i punten achter elkaar er bij te maken. Dan krijgt H. een strafschop te nemen, maar Wim weet gemakkelijk het zachte schot te stoppen. Nog is de doelpuntenregen niet afgeloopen. S. en H. weten er nog een doelpunt bij te maken en met 7—3 weet S. te winnen. Het was heel goed; merkbaar, dat S. in zoo lange tijd niet gespeeld had. Er werd riïet gespeeld, zooals we van jullie gewend qjjn, be halve door Wim, die een uitstekende partij speelde. De wedstrijd SVC 2—Watervogels 3 wordt gespeeld op 29 Dec. J.B. KOOKT ELECTRISCH.- GEEN VUILE PANNEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1