n Texel in het jaar 1935. No. 5009 49ste Jaargang Zaterdag 28 Dec 1935 Voor de Zondag. EERSTE BLAD. Bouw iets op. Begin het jaar met nieuwe plannen. EB 80 EB EE iinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiinmnniiiiiiii ffl m Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCH E COU RANT Niets geeft ons zooveel voldoening, als het bouwen van iets, dat dagelijks groo- ter wordt. Het ligt in de nienschelijkc natuur, om te bouwen en te verzamelen. En wie dit niet doet, wordt zoo onge lukkig als een bij, die gelijk een krekel zou willen leven. Wie twee sprietjes gras doet groeien, waar er tevoren slechts één groeide, is in zooverre reeds een ge lukkig en succesvol man, maar wie een grassprietje vertrapt en er niets voor in de plaats brengt, stelt diep teleur. Een doel te hebben in het leven en stelsel matig te vorderen, dat is het geheim van veel geluk. Zelfs een klein kind stapelt blokken op, of schept een zandheuveltje aan 't strand. Dichters schrijven verzen ter eere van de smid, omdat die altijd bezig is, iiets te maken en omdat hij het voordeel heeft, bij elke hamerslag een resultaat te zien. Bouwen geeft een gevoel van vooruit gang en van macht. Het rechtvaardigt ons verblijf in deze wereld, waar reeds zooveel voor ons gedaan is. Wij bouwen om tegenover het volgende geslacht onze schuld af te lossen aan het vorige ge slacht. Dit verklaart, waarom pioniers de wildernis intrekken; het verklaart, waarom ze de grootste ongemakken wil len verdragen en vechten tegen wilden en roofdieren. Zij voelen de vreugde van de veroveraar, als zij de wildernis terug dringen en er beschaving voor in de plaats brengen. Er bestaat geen inniger kameraadschap dan tusschen de mensChen, die gezamen lijk aan een groot werk arbeiden. Wie meebouwt aan een groot en goed werk, bouwt tevens zijn eigen karakter. Zie om u heen en u zult honderden groote bouw werken aantreffen op elk gebied, kunst werken, zaken, uitvindingen. Bouw iets: ook in 1936; breng iets tot stand: ook in 1936. ZONDAG, 29 December 1935. ZIJ, DIE HEENGINGEN. 20 Mrt. L.Roeper Jz., oud-raadslid en oud-hoofdingeland Dertig Polders, 77 i. 7 Juli. D.C.Dros, oud-raadslid en oud lid Plaats. Comm. N.Z.R.M., 70 jaar. 22 Juli. Dokter A. van der Horst, oud-geneesheer alhier (1898-1901), later te Alkmaar, 67 jaar. 23 Sept. C.Schaap, oud-hoofd der school te Den Hoorn en Oudeschild, 72 j. 1 Nov. C.Dros, vader in het Algemeen Weeshuis, 52 jaar. 1 Dec. J.Kooij, oud-Texelaar, die op gebied van landbouw en veeteelt in onze gemeente destijds een vooraanstaande plaats innam, te Assen, 86 jaar. 6 Dec. Jb. Daalder, oud-onderwijzer te Oosterend, te Bergen overleden, 73 jaar. JAN KOOIJ. f BB HET IS MAAR EEN GREEP ffl BB uit de meer dan DRIE DUIZEND 33 93 kolommen druks van het Texe- BB BB laartje van dit jaar. Naar volledig- fg EE heid streven konden we niet. 33 mmtSCCtZKXICQlZnZJtX] f* mmmiiiixitnrxinirxim tTüTLTincaaCECB (TimtTi v CEmccnKCErnEnrocnix llllllllllllllltlllllllllliülllUlllKUJIIllHIUQIlHnillllI llllllllllll VOOR HOOFD EN HART. |||||l!lll!l ZONDAG. Veel over zichzelf spreken kan een mid del zijn om zich te verbergen. MAANDAG Een wijs mensch eert geen spel, waar slechts het toeval heerscht. Lessing. "DINSDAG. Men kan de mensch door spreuken niet verbeteren, maar wel waarschuwen. W e r t h e i in e r. WOENSDAG. Bedenk wat ge over iemand zegt en aan wie. H o r a t i u s. DONDERDAO. Men sterft de vvaardste dood, tervvjjl men wordt beschreid. Vondel. VRIJDAG. De ziel kan zich geheel in de stem be geven, even goed als in de blik. L a m a r t i n e. ZATERDAG Spaar degenen, die zich onderwerpen en onderwerp de trotschen. V i r g i I i u s. Groote plannen, Kleine plannen, Voor een dag en voor een jaar Smeed als mannen Nieuwe plannen, Strijd er voor En wijk geen haar! Zink niet weg in ijd'Ie droomen, Wacht niet af, wat wei zal komen, Bouw geen dwaze mcfltkasteelen, Laat het lot niet met u spelen. Groote plannen, Kleine plannen, Voor het best 'dat u vermag. Blijt er enthousiast naar streven. Maak een plan voor heel uw leven En een plan voor ied're dag. JUBILEA. 11 Jan. J. Witvliet Pz. 25 jaar bij fa. C.R.Keijser en Co. Jan. B.Lap Sz., den Hoorn, 25 jaar di aken en adm. N.H.Gemeente. 25 Jan. Gouden jubileum Ds. F. van Schaick, te Kampen, van 1891-1897 te Den Burg. 22 Febr. J.Kortenhoeven, 30 jaar di aken N.H. Gemeente Den Burg, gehul digd. 25 Febr. Te Alkmaar 25-j. bestaan van Tex. Schapenstamboek herdacht. 14 Mrt. Zilveren jubileum Ds. W.Kroe- se te Oosterhout, 1918-'22 te Den Burg. Mrt. D.E.K. bestaat tien jaar. 1 April. W.H.Willemsen 25 jaar hoofd R.K. School. 1 April. Zilveren jubileum A. Epe, boschvvadhter te De Koog. 16 April. Het P.T.T.-kantoor te Oos terend 50 jaar. 2 Mei. Viering 25-j. bestaan R. K. - school en 25-j. hoofdschap W.Willetnsen. 6 Mei. Gouden huwelijksfeest J.Kiljan en A.Kiljan-Gieles. i4 Mei. 'Huldiging J.A.G.Stompff, 25 jaar directeur N.V. T.E.S.O. 14 Mei. Gouden huwelijksfeest P.Dijk- sen en F.Dijksen-Knol. 6 Juni. Zestig jarig huwelijksfeest J. Keijzer en H.Keijzer-Boersen. 16 Juni. Jan Roeper, oud-Texelaar, „Jan de Skeer" thans te Den Helder, 95 jaar. 15 Juli. D. van der Werf 25 jaar als typograaf in dienst bij de fa. (later N.V. v.h.) Langevekl en De Rooy. 7 Aug. Zilveren jubileum Ds. C. v.d. Waa, vroeger te Waal en Koog, nu te 's-Heer Arendskerke. 20 Aug. Gouden huwelijksfeest J. Brouwer Gz. en D.Brouwer-Koning. 20 Sept. 40-j. jubileum J.Boon, Wes- termient, voorwerker Staatsboschbeheer. 14 Oct. Jubileumfeestje 12}f> jarig be staan Gymn. Vereen. Texel. 20 Oct. 25-j. bestaan St.-Liduina. 4 Nov. Mej. B. Busselman, Texels oud ste ingezetene, 92 jaar. 6 Nov.: 200e rijm van Huib Fenijn. 17 Nov. 60-j. huwelijksfeest P.Zijmen N.Zijm- Zijm. BURGEMEESTER KAMP. GEMEENTEZAKEN. 2 Febr. Aanvraag A.Ellen voor land arbeidersplaatsje, f 1100, ingewilligd. 2 Febr. De raad gaat accoord met overdracht vergunning radiooentrale van F.Mittelhauser aan J. v. Swinderen. 2 Febr. De raad verleent f200 subs, voor V.V.V. Mooi Texel voor deelname V.V.V.-tentoonstelling te Amsterdam. 2 Febr. De raad vaardigt een plak- en kalkverbod uit. 2 Febr. De raad besluit f44000 a pari te leenen van N.V. Mij. voor Gemeente- crediet en f1000 idem van het Algemeen Armbestuur; rente 4,125 pet. 2 Febr. Aantal opcenten gein.-fonds belasting per 1 Mei 1935 van 80 op 75. 11 Febr. Aan mej. T.Hoekstra voor f900 300 vk. M. grond aan de Schil- derweg verkocht. 30 Mrt. Overeenkomst huur strand ach ter de Eierl. vuurtoren gewijzigd; nu 100 in plaats van 50 M. 30 Mrt. Aanvrage D.Maas voor Iand- arb.plaatsje, f2850, ingewilligd; ook die van J.Biersteker, f2950. 30 Mrt. Wijziging Winkelsluitings-ver- ordening. 30 Mrt. Regeling met de staat inzake bestemming staatsgronden en onderhoud wegen te De Koog. 30 Mrt. Besloten tot aanleg brink met waterpartij en weg te De Koog. 30 Mrt. Debat in de raad over de afslag aan de N.O. kust. 14 Mei. Candidaatstelling voor de ge meenteraad: 64 candidaten. Een record. 6 Juni. De raad verleent een bijdrage van ruim f900 voor verstrekking in 11a- tura voor langdurig werkloozen. 21 Juni. Gemeenteraadsverkiezing. Als nieuwe leden doen hun intrede: J.C.Ka- ger (r.k.), C.J. de Lugt (Tex. B.), J. v. der Vis (c.h.) en S. de Waard (c.h.) 10 Juli. "Burgemeester Oort vraagt ont slag ais zoodanig met mgahg van 1' Oct. a.s. en neemt 28 Sept. afscheid. 3 Aug. Aan Jb. Graat voor f 4000 2320 vk. M. grond a.d. Emmalaan verkocht. 3 Aug. Aan busdienst Reuvers, met 't postvervoer belast, f3500 subs, verleend. 3 Sept. K. Vlaming (a.r.) herkozen, J. C.Kager (r.k.) gekozen als wethouder, resp. met zeven van de 13 en zes van de elf stemmen. 15 Oct. Wijziging personeele belasting (voor billarts lager, voor bepaalde auto's hooger) 5 Nov. Met ingang van 15 Nov. tot Burgemeester van Texel benoemd Mr. A. F. Kamp. 11 Nov. heeft de beëedjging plaats. 30 Nov. Tot bouw ambtswoning voor hoofd der school te O.'schild besloten. 30 Nov. Vaststelling uitbreidingsplan voor De Koog. 30 Nov. T.E.M.-commissarissen Smit Kleine en R.P.Keijser worden opgevolgd door, C.J. de Lugt en A.Epe. 10 Dec. Aankoop woon- en winkelhuis van mej. J.C. Eelman, Vischmarkt, hoek Marktplein, met het doel daar te eeniger tijd een nieuw raadhuis te doen optrek ken. 10 Dec. Gemeentebegrooting 1936 vast gesteld. 11 Dec. Installatie en inhuldiging Mr. A.F.Kamp. PERSONALIA. 12 Sept. R.P.Keijser, Dijkgraaf van Eierland, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 4 Dec. Aan prof. W.H.Keesom namens de Fransche regeering het Officierskruis van het Jegioen van eer uitgereikt. POSTERIJEN. 16 April. Het P.T.T.-kantoor te Oos terend 50 jaar. Sept. Het locaal port (brief 5 ct. en briefkaart 3 ct.) van toepassing verklaard op corresp. van Den Burg voor Den Hoorn, De Koog, De Waal en omgekeerd 19 Aug. G.Kuneman, van Bloemendaal, volgt C. Eelman te De Koog als besteller op. KERKELIJK LEVEN. 31 Jan. Afscheid Pater M.J.Witte. 4 Febr. De Java-film in de üeref. kerk te Oostcreml. 10 Febr. Bevestiging van Ds. Moctn te Den Hoorn. 5 Mrt. V.P.R.O.-avond (Doopsg. kerk) 6 Mrt Eenzelfde avond in N.H. kerk te Oudeschild. Mrt. Pastoor Krofft, De Cocksd., te Rijswijk benoemd. Opvolger: pastoor Th. Boonekamp, van Beverwijk. 28 Mrt. Concert N.H. kerk De Waal. 7 April. K.Lap, voorlezer en Zondags school-onderwijzer N.H. Gemeente Den Hoorn gedurende 46 jaar, neemt afscheid. 10 Juni. 23e Zendingsdag te De Koog. 10 Juli. Meeting J.V. op Geref. Grond slag (in het Doolhof) 7 Aug. Evang. samenkomst in het Park, uitgaande van de Geref. Gemeente. 15 Aug. Aan de R.K. Landdag te 't Zand nemen 40 Texelaars deel. Aug. Benoemd tot hulpprediker Ge ref. Gemeente tte Oosterend cand. L. Berger, te Rijswijk. 1 Sept. 40-j. jubileum Meisjes vereen. Maria Martha en Jongelingsvereen. Fila- delfia te Oostenend. 14-18 Sept. Zendeling Maain spreekt op Texel. 1 Nov. Pastoor van Ruijven, dein Burg, te Rotterdam benoemd, wordt opge volgd door pastoor Brinkman, van A'darn. 14 Nov Getuigenisavond Kerk en Vrede. Dec. Adventsavonden N.H.Kerk. LANDBOUW EN VEETEELT. Febr. Op Texel 694 paarden: in 1934 663: in 1933 676. 19 Mrt. B. en W. trekken het 25 Sent. 1934 uitgevaardigd vee-invoerverbod in. 29 Mrt. Stierenkeuring. April. Namens Gemeentebestuur en de Landb. Org. een adres gericht aan de regeering met het verzoek om spoedige uitkeering van het schapenpotje. Commis sie benoemd om te onderzoteken, of Texel niet voor extra steun in aanmerking komt. Alle moeite blijkt helaas ver geefs. 8 April. Grootste aanvoer veiling P. T.V. Texel: 120.022. Opbrengst bedraagt t 2276,58. 16 April. Protestvergadiering Bollencul- tuur en H.B.G. tegen de roeheffiïg. 18 April. Excursie met 92 personen n. Heemstede, naar de Flora. ONZE LAMMERENMARKTEN: 20 Mei 4913 f 3,50-6,-. 27 Mei 6505 3,50—6,—. 3 Juni 5085 4,7,-. 11 Juni 2975 4,50—7,50. 17 Juni 2412 4,50-6,50. 24 Juni 1275 5,7,-. 21 Mei. Vergadering afd. Bloembol lencultuur spreekt zich met 14-13 stem men tegen opheffing saneering uit. 6 Juni. De raad stelt strafbepalingen ter bestrijding van de narcisvlieg vast. 7 Juni. Paandenkeuring, De Cocksdorp. 17 Aug. Wolkeuring. 4 Sept. Schapenfokdag en paardenkeu- ring. Sept. Examen melkcursus. 24 Oct. Vereen, tot bestrijding van 't rotkreupel gesticht. 2 Nov. Het eerste nummer Van het weekblad Landbouw en Handel, hoofd redacteur Dr. M.D.Dijt, te Haarlem, eer der op Texel woonachtig, verschijnt. HUIB DE RIJMELAAR. 03 In ons blad van Dinsdag 31 93 93 Dec. verschijnen nog eenige be- 93 03 langrijke bijdragen over de toe- 03 93 stand van Texels belangrijkste 03 03 middelen van bestaan in 1935. 33

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1