Texels Bioscoop-Theater Het Feestprogram op 7 Januari Elke pijn verdwijnt neem 'n "AKKERTJE" No. 5115 50ste Jaargang Woensdag 6 Jan. 1937 De Nieuwe Texelsche Courant EERSTE BLAD. DEN BURG - Tel. 27 - K. PEN Slechts één avond tegen populaire prijzen beknopt doch prachtig bijprogramma. Entree zaal 25 ct.Baicon 40 ct. Texelsohe Berichten met 'n "AKKERTJE" (Akker-Cachet) volgens recept Apotheker Dumont. Brieven van Texelaars in den Vreemde. Uw advertentie in dit Blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. is sinds 1 Juli 1930 In dit blad ootfenome-n. ABONNEMENTEN f 0.75 per kwartaal; buiten den Burg fl.losse ars. 4ct. ADVERTENTIES: 12 oent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- cleeOg tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) HOOGWATER ter reede van Texel i.m (nam. ongeveer V> uur later.) 7 8 9 10 1! 12 13 Jan 3,32 4.47 5.53 6,55 7.48 8,30 9,11 RI|WIELEN en RIITUIGEN 4 33 VAN OVER DE GRENS HITLER EN SPANJE. De verwachting, dat Hitler op 30 De cember zijn beslissing inzake het En- g-elsch-Fransch in itiat ie t' betre f feilde Spanje zou nemen, is bedrogen uitgekomen. On getwijfeld is deze houding hem ingege ven door de verklaring van graat Ciano, welke -eraan herinnerde, dat de houding van Italië e.n Duitschland inzake de Spaansche kwestie op 25 October -te Muenchen duidelijk is aangegeven,. Vol gens -deze verklaring zou Italië dus niet van plan zijn, zonder samenwerking ot goedkeuring van Duitschland zijn stand punt iin de Spaansche kwestie te herzien. HET ACCOORD ENGELAND-ITALIE. Tegenover Spanje nemen deze beide fascistische mogendheden dus een ge meenschappelijk front in. Aan Engeland is het niet gelukt, Italië van dit plan at te brengen, ondanks h-et feit, dat de ver houding tusscli-en beide landen aanmer kelijk is opgehelderd, nu het accoord is on-derteekënd en vooral ook te Rome met groot enthousiasme is ontvangen. De inhoud van dit Engelscii-1 tali aan sch ac coord is nog -niet volledig bekend, maar (e strekking ervan komt hierop neer, dat zoowel Engeland als Italië eikaars belan gen in -de Mid-dellandsche Zee zullen er kennen en d-eze belangen waarborgen. Vierder biedt -de overeenkomst plaats voor een uitbreiding der wederzijdsche te- trekkingen, welke er op gericht zullen zijn de wrede te dienen en "de achting voor d-e wettige belangen van andere Mid-dellandsche Zee-staten te handhaven. Behalve in Engeland en Italië, is het accoord te Parijs eveneens met grootte instemming ontvangen. Blum liet zich al dus er over uit: „Ik prijs mij gelukkig, te zien, dat de megeerijngen van Engeland en Italië overeengekomen zijn, oth naar buiten uitdrukking te geven, aan het vriendschappelijke karakter van hun be trekkingen. De entente tusschien beidie Europeesche landen, door traditie van vriendschap en solidaire belangen met Frankrijk verbonden, werd bij ons altijd beschouwd als een element van rust in -de Middellandsche Zee en in het alge meen als factor voor het behoud van de omd-e". In politieke Duitsche kringen toont men zicli nog immer gereserveerd betref i f-ende het accoord. Niettemin zijn er tee- kenen voorhanden, die er op wijzen, dat men de overeenstemming gunstig zal- ontvangen, aangezien men eraan herin nert, dat d-e zeer gevaarlijke spanning die tot voor kort in d-e MiddelI. Zee heerschte, door het accoord is weggen-o men en dit wel eens de inleiding zou HACHEM ATASSI. De nieuwe president van de Syrische republiek. kunm-en zijn tot liet herstel van de tra- dition-eele Engelsch-Italiaansdhe vriend schap. GROOTER SPANNING IN SPANJE. Zoo is dus reeds in het begin van het nieuwe jaar de internationale spanning iets geringer geworden. Rondom de Spaansche kwestie zijn de toestanden echter altijd nog zeer ernstig en de Duitsche repressaille-inaatregelen inzake het niet volledig vrijgeven van de Ia-ding van het Duitsche s.s. Palos hebben deze er niiet op verbeterd. Het opbrengen en beschieten van Spaansche koopvaardij schepen door Duitsöhe oorlogsbodems beredeneert men in Duitschland als volgt: „Duitschland zal de maatregelen der Rooden in Spanje met gelijke munt beta len, zoolang zij niet terugkeenen tot de methodes, die m-en in het internationale verkeer gebruikelijk en noodzakelijk acht, d.vv.z zoolang geen volledige genoegdoe ning is gegeven inzake liet incident van de Palos". Op haar beurt heeft de Baskische ïegee- iring zich ook niet onbetuigd gelaten. H-et i nlichtingenbureau te Parijs van deze regeering d-eelde namelijk mede, dat „de Baskische regeering, in overeenstemming met de regeering der Republi-ek, tie re- g-eeringen der bevriende landen h-eeft doen weten, dat zij haar vlootstrijdkrachtent bevel 'heeft gegeven tot het gebruiken van de meest forsche middelen ter verzekering van de bescherming der koopvaardijsche pen in de territoriale wateren van Bas kenland. De Baskische regeering zal niet de minste inbreuk dulden op de regels, van het internationale recht en aanzeru van de scheepvaart." Uit deze standvastige houding van Duitschland zou men mogen afleiden, dat het ook geenszins van plan was, daw delijk een gunstig antwoord op het En- gelsch-Fransche initiatief te geven. H-oe langer dit antwoord wordt uitgesteld, des te gunstiger is dit voor Frainco, die het zon-der Duitsche hulp niet bolwerken kan. Schreet van de week „De Telegraaf" niet, dat een staking der JTuitsche hulp aan Franco voor de nationalistische bewe ging wel eens liet gr at zou kunnen be- teekenen Maar zal Frankrijk hiermede accoord gaan? Frankrijk is niet van plan zich te laten omsinge'ien door drie fascistische mogendheden. H-et zal dus van Duitsch land een klaar en duidelijk antwoord eischen, dat een juiste omschrijving en beschrijving va-n de voorwaarden geeft, waar-onder Duitschland bereid is zich uil het Spaansche avontuur terug te trekl.cn. üCKnR IIIIIIIIIIIIHIIIIiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllk|!liHllillllll!llllllllllllllll|IIIIHIIIIllllllllllllillltllllllllllllllllll! Om de Trouwpleclitigheidsfees- t'-ii nog meer te doen slagen, meenen wij U een biezonder program te moeten aanbieden. Wij zullen vertoonen de geheele film, betrekking hebbende op het Vorstelijk Bruidspaar tot aan de Trouwplechtigheid. Mede is hier in opgenomen de ondertrouw van het Bruidspaar, de proclamatie door Her -utui 111 Bazuinblazers, ile zanghulde en de vaandelgroct aan het Jonge Paar, alsmede de beëedigii.g van Z.D H. Prins Bernhard op het Malieveld Ie Den Haag. Aangevuld met Doorloopende voorstelling var 6 uur af tot sluitingsuur. Verwacht wordt de Trouwplechtigheid. MR. J. THOMASSEN KOMT Blijkens een adv. in dit nummer zal d-e plaatselijke Plancommissie Eierlaind, 16 Jan. in hotel Texel een vergadering beleggen met als spreker Mr. J. Thomas sen. D,E P.T.T OP 7 JANUARI. Mo-rgen zullen alle kantonen en sta tions voor d-e P.T.T.-dienst geo-pend zijn als op Zondagen. Prettig innemen, smaakloos, géén maagstoor nissen. Ongeëvenaarde werking tegen kiespijn, hoofdpijn, migraine, zenuwpijnen, vrouwenpijn. Ook bij gevatte kou, koorts, griep en influenza. Buisje met 12 stuks 52 cent. Metalen zak-etui met 3 stuks 20 cent. Alléén echt met den naam AKKER er op. Weiger namaakI Vc-reeiidging (Transvaal) KAFFERS-LIEF en LEED. William is icen tamelijk rijke kaffer. Hij is van middelbare leeftijd en bezit gauw voor -een slordige duizend gulden aan dochters. Een kaffer zal men het wel niet gauw afleeren, zijn doch-- teir(s) te verkoopen; tot op zekere .hoog te kan ik mij dat voorstellen.. Stel je voo-r, dat j-e net voor een lijfrente aan dochters bezit en ze halen die zoo maar voor niks w-eg Ik kan u nog vertellen van een boy die een bokkie (vrouw) wou hebben. Hij had met het bokkie zijn-er keuze at „mooi gep-raat", zooals hij dat noemde, maar haar vader was voor de arme drom mel veel te -duur. Toen kreeg ik, meandq ik, -een geniale gedachte; ik stei-oc hem toen n.l. voor een weesmeisje te nemen( Di-e kon hij toch zóó wel krijgen, dacht ik. Maa-r Daniël zoo heette -de boy wist wel beter: ja, dat mag wel, maar als die bokkie wegloop, -dan kan ik nie, teên een po'.iesman seg „Vat hom", want ik h-eb 'hom nie gekoop -nie Jozef, weer een snuggere, kwam eens stijf op het werk en na een sigaret kwam ik aan ;'e weet, dat hij „ge.-teel" had -en een pak slaag had opgekropen. Maar dat gesteel bleek geen geldelijk vergrijp, zooals wij zouden denken, maar hij had met ee:i vrouwtje „geku.'er en mooi gepraat". KAFFERS OP DE KIEK. Kaffers zijn i-n het algemeen gek op foto's en gaan zelf ook graag op een -prentje. „Komen jullie maar eens met jullie bokkie op die werk", had baas Blok ker gezegd, „dan zal ik een snap vat'F, En jawel, hoor, de a-nd-ce dag waren ze met hun vrouwtjes present en mooi, dat ze angel rek waren Koos had zelfs voot deze gelegenheid ean bril opgezet; Er zat wel gewoon glas in, maar dat -deed er niet toe. Ook had zijn vrouw haar kindje op de rug „ineegevat". Toen de snap genomen was, w-erJ achter een ho-op steenen gauw de plunje verwisseld, Toen de boys het werk begonnen, heup wiegden de eegaas met hun „gnappe pak"' op het hoofd en hu-n baby, voor zoover aanwezig, weer -naar hun dorp terug. Volgende keer iets over de vogels hier en over sprinkhanen, die hier de zon kunnen verduisteren en door kaffers o zoo graag gegeten worden. SIEM DE WAAL. (Wordt vervolgd.) TEXELSCHE COURANT LICHT OP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1