DE GENEESKRACHTderKRUIDEM zooals ondermeerDrosem enAconitum, thans nog versterkt door toevoeging van Codéinum maken AKKER's Abdijsiroop tot s werelds beste hoestsiroop. AKKER's tegen Hoest, Griep. Bronchitis, Asthma No. 5116 50ste Jaargang Zaterdag 9 Jan. 1937 Q s EERSTE BLAD. ZAKELIJKHEID. Texelsche Berichten 2 fen worden. Aconiium Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis goleaan. TEXELSCHE COURANT VOOR DE ZONDAG Zakelijk is het, zich niet te laten be- heerschen door omstandigheden, niet te laten meesleepen door sentimenten, sym pathieën of anti-pathieën, ontstemmingen maar recht op zijn doel af te gaan, moeilijkheden te overwinnen en een weg te vinden; dit is een houding, die n'e; alleen de „zaken "-man past maar ook anderen. Toch is hier nog ruimte voor een nog groot verschil. Het komt er maar op aan, hoe wij de zakelijkheid in het leven zien en vooral hoe wij de tegenstelling hier trekken. Zakelijk kan tegenover menschelijk staan. Dan wordt zakelijkheid koude berekening, liefdeloos heid. Maar zetten wij het begrip tegen over onzakelijk, dan valt er een heel wat beter licht op. Dan is de zakelijke levenshouding toch meestal wel iets gunstigs: eenvoudig, op recht, recht door zee, onpartijdig, wars van overdreven stemmingen en wispeltu righeden boven het mensdhelijke, maar dan het klein-menscbelijke, uit. Zakelijk is het, de moeilijkheden, waarop wij stui ten, niet te ontwijken, maar aan te pak ken gelijk een goed en eerlijk zakenman doet. Maar ook in zulk een levenshouding Is verschil mogelijk. Een verschil in diepte, verschil in motief. Is deze zakelijke hou ding alken maar op liet bereiken van alle-daagsche, banale doeleinden gericht, dan heeft zij toch maar weinig waarde werkelijke waarde verkrijgt zij pas, wan neer zij een grooter en hooger doel Zet, een -onzelfzuchtige, bovenpersoonlijke taak. Maak eerst uzelf los van uzelf, van uw klein egoïsme, uw genoegens, uw behaag lijkheid; en neem dan de sterke, de die- mende levenshouding aan. Doel moet zijn: het beste te maken ondier alle omstandigheden. Uit elke si tuatie is wel het een of ander te maken,, iets goeds, vaak iets heel goeds; wij al-/ len kennen er voorbeelden van; gevallen) uit de geschiedenis, uit onze omgeving en misschien uit ops eigen leven. Zoo komen we met het leven in het reine, door te groeien met onze taak em met de omstandigheden, als het meet, tegen de omstandigheden en zelfs tegen verdrukking in. ZONDAQ 10 Januari 1937. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAQ Bezigheid is de arts -der natuur en de grondslag van 's menschen geluk O a I e n u s. MAANDAG Bloemen zijin langs elk pad te vinden, maar niet ieder weet er een krans van te vlechten. Ainastatius Qruen DINSDAG Wilt gij weten, hoe gij moet geven? Stei u dan in de plaats van hem, die ontvangt. WOENSDAG Een verstandig man beoordeelt het he den naar het verleden. Sophocles DONDERDAG Niets is klein voor de waarlijk grooten van geest. Dickens. VRIJDAG 's Menschen waarde ligt in twee van zijn kleinste organen: zijn hart en zijn ton-g. Arabisch spreek w. ZATERDAG Een mensch van genot is een inensdi van smarten. Young. MIDDENSTANDERS. Een abonnement bij N.V. PROVINCIAAL BELANG. Handelsinformatie- en Incas- sobureau voor de Midden- stand, opgericht 1864, biedt in deze tijd groote voordee- len. Een volledig prospectus, waaruit zulks duidelijk blijkt met een ex. van de 14-daag- sche zeer verzorgde courant wordt op schriftelijke aan- vrage p.o. verstrekt. N.V. PROVINCIAAL BELANG, Amstelstr. 14, Tel. 32000 (6 lijnen) n AMSTERDAM C. O Voor Middenst. Fed. en Bonden kan een speciale overeenk. getrof- RASTER Hel geheim der verrassende werking van Abdijsiroop berust voor een groot deel op de vele daarin verwerkte „ge neeskruiden", waarvan de bijzondere genezende eigenschappen reeds in de oudheid bekend waren. Deze kruiden bevatten geneeskrachtige stoffen ip hun natuurlijke samenstelling, waar door zij gemakkelijk door het lichaam kunnen worden opgenomen. Daar door is hun werking snel en veel zijdig, zij schaden het gestel niet, daar ze geen sporen in het lichaam achter laten, in tegenstelling met de z.g. nieuwere „chemische" middelen. De schitterende werking van deze kruiden-siroop, die Abdijsiroop is, wordt thans nog krachtig versterkt, nu Apotheker Dumont op bijzondere wijze daaraan heeft toegevoegd de krachtig „hoest-bedwingende" stof i „codeine", zónder dat de natuurlijke werking der kruiden wordt vermin derd. Integendeel, door deze gelukkige combinatie wordt zij nóg doeltreffen der. 'n Betere samenstelling tegen aan doeningen der ademhalings-organen, de ondervinding zal het U bewijzen, is ondenkbaar. Grijp dus vol vertrouwen naar ,,'s werelds béste" boest-siroop. Thans per flacon slechts 75 cent, f. 1.25, f. 2.- en f. 3.50. Overal verkrijgbaarl ABDIJSIROOP WOORD EN DAAD Benoemd tot regentessen Algem. Armbestuur de dames M.Kooger - De Ruijter, T.Zoetelief - Graaf en A.C.Vis ser - Bruin. Ingewilligd wordt het verzoek van. die heer M. Kikkert, hoofd der school te M.-Eierland, om overplaatsing naar de o.l. school te Oosterend. DONDERDAG 25 Juli 1901. Afwezig: de heer F.Keijser. Ged. Staten dee len mee, dat de Provincie iin de kosten van verbetering weg Den Burg Oudeschild voor een derde deel, doch hoogstens f1200,gul len bijdragen, onder voorwaarde, dat 't Rijk eenzelfde bedrag aan subsidie ver strekt. Door B. en W. werd bij het Rijk ai om subsidie aangeklopt. Rekening Alg. Armbestuur 1900 vastgesteld op een bedrag aan ontvang sten van f54224,73; uitgaven f53669,15. Batig saldo f 555.58. Benoemd tot vroedvrouw te Oude schild mej. Z.Kloek, 26 jaar, te Soest. Er waren twee sollicitanten. Niet ingewilligd wordt het verzoek van eemge petroleumverkoopers te Den Burg om ontheffing van «de bepaling'der Politieverordening, welke verbiedt dies winters, wegens brandgevaar, meer dan vijf vaten petroleum in de kom van een dorp op te slaan. In verband met de hooge kosten van verbetering van de Schilderweg geeft de heer A.Dros in overweging eens na 134 VAN TEXELS RAAD. te gaan wat de kosten zijn, verbonden aan die aanleg van een verkorte weg van café Bu-rgzicht door de Laagte naar Oudesdhild Spreker deelt mee, gehoord te hebben van -een plan van aanleg van een paarden tram indien de weg er mocht komen. De vooirz. echter ziet tegen de hooge kosten op, mede wegens zwakke financieele po sitie dier gemeente. Men vergete niet, al dus de voorz., dat Texel een eiland is en geen biezondere inkomsten bezit, terwijl de hoofdelijke omslag moeilijk kan worden verhoogd. De belangen van Den Burg worden wel eens al te veel1 op de voorgrond gesteld. De heer Dros evenwel betoogt, dat f3500,voor her stel van de Schilderweg te hoog is. DINSDAG 3 SEPT. 1901. Afwezig: de heeren Lap en Keesom. Installatie van de herkozen raads leden S. Koning Pz., W. Bakker Kz., Jb. Roeper Jz. Sr. en C. Zijm Tz. - Ingekomen is een adres van de heer C. Boon Pz. en 89 anderen, ondersteu nende het voorstel van de heer Dros inzake aanleg verkorte weg Burgzicht Oudeschild. Een adres van adhaesie, met 91 namen, is mede ingekomen. De adressen worden in -handen van B. en W. gesteld om prae-advies. Ingekomen is een verzoek om con- oessie voor aanleg van een tram van de haven langs naar Den Burg naar De Waal. De aanvraag geschiedt door de heer D. de Leeuw, te Callantsoog, die- zich, volgens die aanvraag, reeds met berekeningen bezighield. Hij vraagt de gemeente kosteloos grond te verstrekken. 135 OUDESCHILD DE JONGE SPELERS. Het gezelschap „De Jonge Spelers", ook op Texel welbekend, bestaat thans vijf jaar. Er is een commissie benoemd uit S.D.A.P. en N.V.V., die zich ten doei stelt, overal plaatselijke commissies op te richten, teneinde -het 5-jarig bestaan luisterrijk te vieren, door een record aan tal uitvoeringen van De Jonge Spelers. Ook op Texel is zulk een commissie ge vormd, bestaande uit bestuursleden van alle moderne organisaties. Het voorne men is om met Pasclven ot begin April De Jonge Spelers te laten optreden en wel met het stuk Kromme Lindert, naar het bekende boek van A. M. de Jong. De kosten, aan deze opvoering veröon- dien, zijn echter zoo hoog, dat de voor stelling alleen doorgaat, wanneer tevoren minstens 200 kaarten verkocht zijn. leder, Idiie een of meer kaartjes niet ineens kan betalen, 'is in de gelegenheid van heden at, wekelijks te sparen, zoodat hij in plm. 12 weken het bedrag 'bijeen 'kan bren gen. De entreeprijs zal f0.70 bedragen. Ieder, idi-e De Jonge "Spelers "beeft ge zien en met 'hen sympathiseert, zal 'stel-/ lig van deze gelegenheid gebruik willen maken. VOOR ONZE SCHAKERS. OPLOSSING LAATSTE PROBLEEM. Wit: Kd8, Df4, Th7, La2 en h8, Pf7 en fd, pi h6; zwart: Kg8, Dh2, Ta6 en bi, Lc2, Pe8, pi a3, dl en g5. Mat i n twee zetten. 1. L b2.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1