De Nieuwe Tpxelsche Courant >n <t No. 5117 50ste Jaargang Woensdag EERSTE BLAD. ao (E El Tl. B int iei 106 74. TEXELSCHE e'- Ier.! :s 60. e, t 1 va kto rijzt 13, is sinds 1 Juli 1930 hl dit blad opgenomen. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie- maai berekend. Vraagt ons zeer voor- deeHg tariët voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) HOOGWATER ter reede van Texel i-.m (nam. ongeveer v> uur later.) 14 15 16 17 18 19 20 Jan 9,45 10.23 10.50 11,34 0,34 1,20 LICHT OP RIIW1ELEN en RIITUIOEN 4 43 VAN OVER DE GRENS HET VERDRAG ENGELAND—ITALIË. 55 05 n r rial andt erla r. - n i r koi ln het vorig overzicht schreven we reeds over de Engelsch-ltaliaansche overeen komst. Italië en Engeland nemen op z'ch, de Techten en belangen van elkaar in .iet het Middell. Zeegebied te eerbiedigen, zij zijn overeengekomen hnn beste kracii en tj gebruiken om iedere activiteit te ont moedigen, die de goede betrekkingen, welke deze verklaring beoogt te consoli- deeren, zou kunnen schaden. De ver klaring is feitelijk niets meer dan een bevestiging van vroeger gedane Italiaan- sche verklaringen, maar toch zijn sinds het Afrikaansche conflict dingen ge- beurd, die aan de verklaring een ruime beteekenis geven. Zij bevat immers een afstand doen van de zijde van Italië van aile verlangens met betrekking tot de Ba learen. Inderdaad moet dit voor Engeland en voor alle mogendheden, die belang heb ben bij de rustige ontwikkeling in de Mi id- landsche Zee, een aanzienlijke geruststel ling zijn. Dat dit voor Frankrijk zoo is, blijkt uit de woorden van instemming van Delbos: „De Fransche regeering kan zich van gamsclier harte aansluiten bij die be tuigingen van sympathie die de ondertee- kening der overeenkomst in geheel Euro pa moet uitlokken". Tegen de verwachting stemt de Duit- sche pers algemeen met de overeenkomst in. De Berliner Boersenzeitung zegt, dat ex een goed begin is gemaakt. Italië kon er nu op rekenen, dat zijn imperiale ont wikkeling niet meer principieel in botsing komt met Engelsche beginselen, terwijl Engeland niet meer gedwongen zal zijn zijn verdere besluiten militaire kracht bij te zetten. De Deutsche Algemeine Zei- tung gelooft, idat de vooruitzichten voor een regeling in het Westen door de En gelsch-ltaliaansche overeenkomst beter geworden zijn. Aan een herstel van het front van Stresa denken nog enkele uto pistische linksgericlite kringen in Frank rijk. Het Leedwezen, dat de Fransche pers tot uitdrukking brengt over het feit, dat de as BerlijnRome niet gebroken is, zal, zoo zegt de Deutsche Algemeine Zeitung, iniet bijdragen tot een beter be grip van de positie van Frankrijk in Europa. De tevredenheid over dit verdrag is dus algemeen. Men wake er evenwel voor, niet at te uitbundig te zijn. Dit verdrag doet ons in.l. herinneren aan een ander verdrag, dat ook in de eerste week van Januari werd oniderteekemd en waarover de blijdschap eveneens zeer groot was. Wij bedoelen het Fransch-ItaliaanscTiever drag, dat twee jaar geleden Ln Januari door Laval te Rome werd onderteekend. WALT DISNEY. De wereldbekende Amerikaansche film- teekenaar, de geestelijke vader van Mickey Mouse. Op stuk van zaken bleek liet lieele ver drag een wassen neus te zijn en miet be stand tegen de moeilijkheden van het Afrikaansche conflict. DE STRIJD IN SPANJE. Trekt men de parallel verder, dan is de conclusie gerechtvaardigd iet Spaans.hel conflict im Je plaats te stellen van lie Afrikaansche. Iedere dag kien zich dit conflict nieuwe moeilijkheden vo-, Mag men de Britsche bla 'eii geloo* dan zijn er op Nieuwjaarsdag 4000 1 araen te Cadiz ontscheept. Reuter hrVJ tigt dit bericht, zoodat het zeker héét ver bezijden de waarheid zal Zal Engeland oip de duur deze in mi. van Italiaan sche zijde in Spanje R goedkeuren? En wat blijft er van A iiaanschie verklaringen over, die 1 strooken met de practijk? Intusschen is Franco's nieuwe sief begonnen en volgens de nation.- met succes. Men zou de linkscbe uit hun stellingen in het oos'.ei 'westen van Madrid hebben ver lie hun zware verliezen hebben toeget In Madrid erkent men tot op ze hoogte, dat het nationalistisch offens succes heeft gehad. Anderzijds doen echter meJedeelingen over een geslaag aanvat in het gebied ten noorden van idrid. Tevens zou een krachtige si tegen Sevilla voor dg deur staan. f kj. Een en ander doet vermoeden, <1 Sl strijd in Spanje opnieuw in alle teu lieid is aangevangen. Wat zal 'het eihe van deze strijd zij i, vraagt men zicli li kens opnieuw af? Na een haft 'jaar b.' geroorTog is rneii nog steeds niet in si de vraag te beantwoorden. Men z slechts kunnen zeggen, dat dit afha van de daden van het buitenland. Mo» Engeland- er inderdaad in slagen stroom van vrijwilligers naar Spanje gen te gaan en de non-interventie kélijk effectiet te doen zijn, dan kan aannemen, dat de strijd over enkele m den zal zijm beslist. Doch dit zal wel wenschdroom blijven. DUITSCHLAND EN MAROKKC Duitschlamd heeft im de Spaanse., van Marokko een vrijwel algemeen delsinonopólie gevestigd. De ijzermijn, van Meiilla zijn in Duitsche handen, 'e wijl te Ceuta door Duitsche ingemieu en met behulp van Duitsche kanon een sterke vesting wordt gebouwd. Pr heeft hiertegen reeds geprotesteerd hierover met Londen van gedacht* wisseld. Stellig zullen Frankrijk e- land niet gedoogen, dat Duitsch zijn invloed zoo uitbreidt. ADMIRAAL CAR De nieuwe oppt sche vloot. Duitschlamd. 14 sclu bisschoppen te kerkelijke toestand it spreken. Duitschlamd. land en Polen w<j worden ondergron gelegd. Bij het M den kazernes vol 30.000 man (voor s Italië. Te Ron reldtentoonstelling Spanje. Volg van bet Handelsbla< zijde van de opstan duizend Italiaansche sche soldaten mee. 1 de oorlog had moetc. deze ai lang geëindig: -Ver. Staten. 1936 groote materieele voor omzetten iin het geheele 15 pet. grooter dan vorig

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1