Maandagmorgen 9 uur begint onze groote balansuitverkoop Jaarlijksche Balans-Opruiming No. 5118 50ste Jaargang Zaterdag 16 Jan. 1937 Maandagmorgen 9 uur begint onze Enorme koopjes in alle afdeelingen. Vooral in onze confectie-afdeeling rui men wij de nog in voorraad zijnde Mantels, Japonnen, Heerenjassen Cos- tuums, enz. tegen spotprijzen op. Profiteert van deze zeldzame aanbieding. ledereen raadt mee. Fa. I. MOERBEEK Zonen, den Burg. EERSTE BLAD. Onrechtvaardigheid. Iets over Schapenteelt. N.V. Ph. Vlessing, den Burg Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT Beleefd aanbevelend, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii VOOR DE ZONDAG Onrechtvaardigheid doet pijn. Reeds een kind is er uiterst gevoelig voor. Zaagt ge nooit uw jongen thuis konren met woedende gebaren en schitterende oogen, omdat hij meende op school on rechtvaardig behandeld te zijn? Geen re deneering kon hem bedaren, 'hij kon niet rusten, vóórdat de zaak was uitgemaakt, de smaad van hem weggenomen. Niet spoedig kon hij die beleediging vergeten. Wij worden ouder en wijzer, maar nog steeds blijven wij op dat punt gevoelig. Komt het misschien, omdat wij ons zelt toch reeds veel tekortkomingen ten laste leggen en wenschen, dat 't goede, dat dn ons is, niet zal worden aangeraakt? Hoe het zij, wij blijven gevoelig; maar toch, wij zijn niet meer zoo heftig, wij vatten niet meer de zaak zoo uitsluitend van ééne zijde op. Zoodra wij ge plaatst zijn in een positie, waarin wij te zeggen hebben over anderen, waarin wij voor hen regelingen hebben te treffe' en geroepen zij om wat zij doen naar waarde te beoordeelen, bemerken wij maar' al te spoedig, hoe uiteenloopend, hoe tegenstrijdig vaak hun belangen zijn, maar ook, hoe scheet bij velen het begrip is van recht en hoe onvast de grond is, waarop de aanspraak gebouwd is, die zij meenen te moeten doen gelden. Wat doen wij in zoo'n geval? Wij trachten zoo gauw mogelijk met ons geweten in aanraking te komen en in overeenstem ming daarmede onze beslissing te ne men. Wij verbloemen ons dap niet, dat er zullen zijn, die zich onrechtvaardig be handeld achten; maar In onze onmacht om ook hen te bevredigen, leggen wij ons daarbij nejder. Beter vrede met ons ge weten dan vrede met alle menschen. Maar als het anders was? Als wij niet volkomen eerlijk inaar 'de stemmen van ons geweten hadden geluisterd, als wij ons hadden laten beheerschen door een stemming, die wij niet konden overwin nen, een stemming van tegen-ingenomen- heid, van haatdragendheid misschien, als wij ons bewust waren werkelijk onrecht vaardig te zijn geweest en zonder be paalde oorzaak gekrenkt te hebben, zou dan onze smart niet dieper "zijn dan de smart, die wij zelt zouden hebban geleden indien de rollen waren omgekeerd en de zelfde behandeling ons ten deel was ge vallen ZONDAG, 17 Januari 1937. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Wij zijn nimmer zoo geneigd met an Je ren te twisten als wanneer wij ontevreden zijn over onszelf. Hazlitt. MAANDAG Een eenzijdig leven is maar half; eerst in het samenleven komt ieders leven tot zijn volle ontplooiing. Vosmaer. DINSDAG Men hoeft zich niet te schamen ge speeld te hebben; wel als men er niet tijdig mee ophoudt. H o r a t i u s. WOENSDAG Tactvolle menschen zijn opvoeders hun ner omgeving. Lazarus. DONDERDAG Veel 'talent gaat in de wereld verloren, door gebrek aan een beetje moed. Sydney Smith VRIJDAG Het komt er niet op aan, wat men heeft, doch waarmee men tevreden is. ZATERDAG Wat men in stilte doet, spreekt het luidst voor iemand. S i r i u s. I LANDBOUW EN VEETEELT. ||||||ii[lllilillllll!llillll!liil!l!ll!iHI!ll!ll!llll!!IIHII!l!!!!!l!l!l!!l!!!!!lll!!!ll!l!|||||| (Slot.) HET MELKEN. Het Texelsche schaap wordt wel ge noemd vleesch-wolschaap, doch men zou ook wel kunnen spreken van vleesch-wol- melk-schaap, omdat de melk toch ook een belangrijk aandeel heeft in de op brengst van het schaap. De schapen, waarvan de lammeren in de eerste drie weken zijn gemarkt, geven per stuk nog wel een opbrengst van ly» a 2 L. (vet3.7 pet.) Dit zit ook wel eenigszins hierin, dat die schapen voer gehad hebben tot 't laatst van Mei, dus totdat de lammeren weggingen. Die schapen minderen wel weer in de melk, doch het blijven door elkaar toch altijd nog de beste geefsters. De schapen worden gemolken tot onge veer September. Schapen, die wat te schraal zijn, zet men wel wat eerder droog; dan kuinnen die wat ophalen. HET SCHEREN. De schapen geven een wolopbrengst van plm. 3y2 tot 4>/2 Kg.; de enterlingem of jonge schapen ongeveer van de 41/2 tot 'de 6 a 7 Kg. met nog een eenigszins betere [kwaliteit. Dit geeft echter geen verschil (in prijs. Anders zou er in die richting tvel gefokt worden. DE OUDE SCHAPEN. Jaarlijks Worden de oude schapen weer opgeruimd om aan de overkant vet ge weid 'te wordende kwaliteit van de grond is daar zwaarder en daardoor het gras beter; de schapen groeien daar zeer snel, Veel beter b.v. dan de oude scha;-' pen 'uit de Wieringermeer, daar die daar ook meer weelde gewend waren en niet zoo snél meer groeien. Indien zij d iar al "teen paar jaar geboerd zijn, breken ze te Veei uit en worden ze dus te grot.' Daardoor wordt de kwaliteit ook minder. Mij 'is b.v. bekend, dat Texelsche scha pen, (die een jaar in de Wieringermeer ge- loopen en daar ook gelamd hadden, als als joude schapen werden gemarkt en on geveer 12.50 minder opbrachten dan scha pen, die rechtstreeks van Texel kwamen, ofschoon die schapen niet zwaarder wa- We behoeven dus niet zoo gauw bang te zijn Voor concurrentie van die kant. Tegen 'de tijd, dat de oude schapen woroen gemarkt, worden de voor de rok- kerij bestemde lammeren van de schapen afgenomen. .Dat is ongeveer Sept. De fok- ooien Worden reeds uitgezocht tijdens het markten Van de lammeren, vooral met 't oog pp de schapen, die een ram- en een ooilam ihebben, waarvan men het laat ste wil houden. Het is wel eens lastig, want die lammeren zuigen direct niet over. Doch men kan ze niet missen, in dien (zij mooi genoeg zijn. Want anders, al (heeft men schapen met twee ooien ge noeg, (zoudt ge u misschien met mindere tevreden (moeten stellen, en dat valt ook niet Imee. Als die lammeren nu van het •- - HOE TEXEL FEEST VIERDE. schaap worden afgenomen, moeten ze vooral goed opgepast worden. Omdat ze dan de melk moeten missen en toch in' goede conditie moeten blijven, geeft men ze jdan wel wat krachtvoer, indien men niet over een goede weide beschikt. Wat men ze jong te kort geeft halen ze later niet licht meer in. DE WINTER DOOR. De lammeren worden hier op twee ma-, nieren de winter over gehouden. Er zijn 11. I. veehouders, die hun. lammeren on geveer met Nov. in huis doen ot „op Ihet hok", zooals wij zeggen. Daar zit het voordeel in, dat er meer land ruim komt voor de schapen, waardoor die dan in een hetere conditie komen. Voor de lam-' meren, die huiten blijven, is het ge- wenscht, dat ze op een hoog en droog stuk land loope'n; de tujnwallen geven dan de gewenschte luwte. Als ze bulten loopen, zijn ze aan de verschillende weersomstandigheden onderhevig, waar door er voor dlie lammeren meer gevaar bestaat, dat zij aan de diarrhee raken; daar kunnen zij ernstig onder lijden. SCHEEPSONGEVALLEN 3 DECEMBER 1907. Het Zweedsche s.s. NINIAN PATON, met zaad, ijzer en stukgoed van Antwer pen op weg naar Helsingtors, strandt op de Razende Bol. Ondanks het zeer ruwe weer begeven vletterlieden zich naar het schip. Door de reddingboot van Den Helder worden zij en de 18 opvarenden van boord gehaald en op de sleepbooten Atlas, Cycloop en Hercules overgebracht. 6 JANUARI 1908. Het Engelsche petroteumtanksclhip TUR BO, groot 6000 ton en van Batoem pp weg naar Hamburg, strandt in de Zuider- haaks. Ongeveer 2 uur na de stranding, breekt het schip 111 tweeën. Van de 32 opvarenden weet de eene helft zich op 't achterschip te redden en de andere op bet voorschip. In twee tochten weet de reddingboot uit Den Helder de helft der bemanning veilig aan wal te brengen. De overigen bereiken met eigen boot de sleepboot Atlas, die hen naar Den Hel der vervoert. Een groote hoeveelheid pe troleum loopt in zee, waarvan vele vogels het slachtoffer worden. Een groot aan tal spoelt op het strand. 25 JANUARI 1908. Het Engelsche s.s. BENCLIFE strandt in de Zuiderhaaks. Schuiten van Ooster end nemen van de lading mais over. De TX 181 van A.v.d. Vis loopt op het strand en moet de lading prijsgeven. Beide sche pen komen weer vlot. 50 Geet dan in geen geval sterk gebroeid ot harend hooi. Het krachtvoer bedraagt on geveer een maatje per dag; het moet nogal eiwitrijk zijn, voornI in verbond met de vorming van het geraamte en van die wol; daartoe is eiwit onmisbaar. Voor de lammeren, die op het hok worden gehouden, kan het nog wel wat meer eiwitrijk zijn, nis zij tenminste geen groenvoer krijgen. De laatste paar jaar wordt die lammeren als groenvoer bieten (gegeven en wel met zeer goedie resulta ten; dain zal men wel met minder eiwit toekunnen. Wat voor de lammeren het beste is, in huis of buiten, is mij niet bekend. Over het algemeen i s omtrent voeder- rantsoenen voor schapen nog zeer weinig bekend. Het is te hopen, dat er meer aandacht aan wordt besteed; door 'n vak kundig samengesteld voedier immers ko men de verschillende voedingsstoffen be ter tot hun recht. De schapen zouden daar niet alleen beter van groeien, doch het/ zou ook wel beter zijn voor die porte- monmaie van de boer. C. COMMANDEUR. VAN 1887 - HEDEN. 13 FEBRUARI 1908. De tjalk van schipper Vertaille, van Wieringen, raakt 's avonds tegen de steile kant van de Schanswaard aan de grond. Van de lading steenen, pannen, teer, enz., nemen schippers van Oude- schild over. Dank zij huin hulp komt de tjalk vlot. I SEPTEMBER 1908. De ijzeren tjalk DANKBAARHEID, van Groningen met grint op weg naar Emden, zinkt in het diep bij Oost. De acht opvarenden, o.w. een vrouw met vier kinderen, weten met eigen boot Oost te bereiken. II OCTOBER 1908. De logger KATWIJK 42 strandt tij dens mistig weer in de Eierlandsche gronden. De volgende morgen pas wordt de stranding door Texelaars ontdekt. Daar het schip lek slaat, worden de dertien op varenden aan wal gebracht. Cock9dorper visschers koopen het wrak met inbegrip van de voorraad haring en diverse goe deren. 21 NOVEMBER 1908. Het Noorsche s.s. HFIDINGSO van Stavanger zinkt bij vuurschip De Haaks. De elt opvarenden worden door de stoomtrawler Batavier II gered en te IJmuiden gebracht. 51

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1