ASPIRIN "|eel~[exel Oe Hieuwe Texelsche Courani No. 5119 50sle Jaargang Woensdag 20 Jan. 1937 V TEXELSCHE COURANT Texelsche Berichten WEET HET, ALS HET STAAT IN DE helpt snel en zeker ff Uw advertentie in dit Wad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1130 in dit hlad [UITG.: N.V. Boekhandel cn Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg f 1.losse nrs. let. (ADVERTENTIES: 12 cent per regel; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelïg t ar iet voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) ijden even van n le- Een HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer V» uur later.) 21 22 23 24 25 26 27 Jan 2,29 3.43 5.19 6,21 7.42 8,29 9,28 LICHT OP RIIWIELEN en RilTUIGEN 4 54 VAN OVER DE GRENS itaal- Zt g 4(1 WAAR WANTROUWEN HEERSCHT. Van de ontspanning, ingetreden na Hit ler's verklaring aan de Fransche ambas sadeur Poncet, dat Duitschland in Spanje of Spaansch-Marokko niet streeft naar territoriale doeleinden, valt weinig maer op te merken, ook ai stelt het Parijs en Londen eenigszins gerust, dat de vrees voor een militaire indringing van Duitsch- and in Spaansch-Marokko voorloopig on gegrond gebleken is. Want al heeft de Spaansche gouverneur van Marokko nu Engelsche en Fransche officieren uitge nood igd, om maar eetis een kijkje in Ceuta en Melilla te komen nemen, niet vergeten mag worden .dat het Marokkaan- schc vraagstuk even lang zal blijven be staan, als er een Spaansch vraagstuk be staat. De algeineene indruk, die men krijgt bij het lezen van de internationale pers, is deze, dat het vertrouwen, dat zoowel In Frankrijk als in Engeland ten aanzien van de Duitsche bedoelingen heerscht .nog geenszins 'is weggenomen. De hervatting van de Duitsche perscam-| pagne tegen Frankrijk werkt er natuurlijk niet toe mee, dit wantrouwen te .over winnen. Daarbij komt nog, dat men zich in Frankrijk en Engeland al dan niet ten rechte ongerust maakt over Goering's bezoek aan Rome. Wei tracht men het voor te stellen, alsot dit bezoek van par-i ticuliere aard is, maar de langdurige be spreking van de „tweede man" van Duitschland met Mussolini, laten geen andere conclusie toe, dan dat er aan dit reisje toch ook wei een belangrijke poli tieke kant zit. De Fransche pers ziet in dit bezoek een poging van Duitschland om Mussolini te bewegen, de interventie- politiek in Spanje niet te staken. Voorts verwacht men, dat Berlijn en Rome zdl- len zoeken naar redenen voor een wei- 'leros SerlnS 'inzake liet staken van het zenden van vrijwilligers. De toekomst kan na tuurlijk eerst leeren, in hoeverre dit wan trouwen gewettigd is. Na Engeland is nu ook in Frankrijk een wet aangenomen, die de regeering machtigt, alle maatregelen te nemen, die 1111,1,1111 noodig zijn, om vrijwilligers te beletten llllllllll naar Spanje gaan. Opmerkelijk was, dat het wetsontwerp er met algemeene stemmen doorkwamook de communisten schaarden zich achter de regeering. In de bespreking van het wetsontwerp vestigde Blum er de aandacht op, dat le Londen thans een eenvoudig plan voor internationale controle wordt uitgewerkt. Blum kon verder de verleiding niet weer staan om een grapje te maken over die ouw- n hei be ris. lood' roof aan xatie vooi n de kniet ïrdoj vai 'unst- hal radei otinj 1251 dooi velt'! uit- ruiter mil- mil- er ii is hel tus n d< rstge eheu kort ie lji rd, is de K >estel Cher iurena n ee Duitsche perscampagne, voor zoover deze betreft de z.g. in wording zijnde Sovjet republiek iu Zuid-Frankrijk met Perpig- nan als hoofdstad. Nadat hij verklaard had, dat de internationale overeenkomst na een antwoord van Rome en Berlijn ten spoedigste tot stand zou kunnen ko men, zeide de Fransche minister-presi dent verder: „Wij zijn gereed deze over eenkomst te aanvaarden, zonder uitzonde ring te maken, en zulks met inbegrip van dat gedeelte van ons land, dat aan ons gezag ontsnapt is." Na het aannemen van deze Fransche wet, is het wachten nu nog sTechts op de maatregelen van Duitschland en Italië en dan zullen de strijdende partijen in Spanje aan hun lot zijn overgelaten. Zal het inderdaad nog eens zoover komen SPANJE NA EEN HALF JAAR STRIJD Op de achtergrond van dit alles wordt in Spanje de strijd om de macht verbit terd voortgezet, zonder dat een van de beide partijen er echter in slaagt, veel vorderingen te maken. Franco's offensief is voorloopig weer. mislukt en Je verove ring van het plaatsje Estepona aan de MiddellandsChe zeekust ten Z. van Ma drid, zal zijn teleurstelling over het kracht dadig verzet van de regeeriingstroepen in de Spaansche hoofdstad wel niet kun nen goedmaken. De Spaansche burger oorlog duurt op het oogenblik juist een half jaar en nog steeds is er .geen aan leiding om een spoedige beslissing te ver wachten. Men ontkom! niet aan de indruk, dat de partijen vrijwel tegen elkaar op wegen. Buitenlandsche hulp zou dus aan de een ot andere partij de doorslag moe ten geven, maar indien, zooals nu te ho pen is .deze uitblijft, zal waarschijnlijk geen partij een overwicht kunnen beha len. Misschien is dan het oogenblik ge komen voor een bemiddeling van het buitenland en krijgt Spanje zijn bewind, dat het best bij de daar heerschende voorwaarden past en waarover minister Eden juist dezer dagen gesproken heeft. Dit regime zou dan noch fascistisch, noch communistisch zjjin. Dat een dergelijke ontwikkeling voor de gang van zaken in Europa verreweg het beste zou zijn, Behoeft volgens de Engelsche bladen geen betoog. Let op oranje band en Bayerkrui9 buisjes van 20 iabl. - 70 cent zakjes van 2 tabl. - 10 cent ÏENERAAL nogues. Frankrijks Gouverneur-Generaal Marokko. GESTOOK TEGEN PRAAG. Het is intusschan niet alteen de Spaan sche kwestie, die veel onrust in Europa verwekt. Er is meer. De Duitsche bladen zijn in hun perscampagne mé? eenkennig. Naast Frankrijk moét 'ook Tsjecho-§Io- wakije het ontgelden. Reeds maandenlang wordt dit land ervan beschuldigd een verbond met Sovjet-Rusland te hebben gesloten tot een aanvalsoorlog, welke het Russische leger op Gentraal-Europa -zou voorbereiden, fin dit verband verzekert de Duitsche pers, dat talrijke vliegvelden, zoowel óoven als onder de grond, zijn aangelegd ten behoeve van de Sovjet- IuciitmaCht. De Tsjechische pers stelt zich tegen deze beweringen te weer en ver kondigt de opvatting, dat de Duitsche perscampagne geen ander doel heeft, dan de aandacht van Duitsche plannen ten aanzien van Tsjecho-Slowakije at te lei den resp. invoering van deze plannen voor te bereiden. Praag heeft nu, om een einde te ma ken aan deze wederzijdsche perscam pagne, die de toestand in Midden-Europa zeer vertroebelt, de militaire attache's van Engeland en Duitschland uitgenoodigd '11 bezoek te brengen aan alle vliegvelden in liet land en ieder gewenscht onderzoek in te stellen. Het volgt daarbij dus liet voorbeeld van de Marokkaansche gouver neur. Hopelijk .dat in dit geval liet wan trouwen spoediger wordt bezworen, want tenslotte kan Midden-Europa voor ons werelddeel nog heel wat gevaarlijker wor den dan het Iberische Schiereiland. ENGELAND EN IERLAND. Overigens ontbreekt de wil tot samen werking niet overal in Europa. Dat blijkt uit d>e ontspanning tusschen Engeland en Ierland, na liet bezoek, dat de lerschc president Edmond de Valera aan Londen heeft gebracht. Na zijn langdurige be sprekingen met de Engelsche minister MacDonald, schijnen er veel misverstan den tusschen Groot-Brittamiië en de Ier- sche Vrijstaat uit de weg te zijn geruimd. PRINSES ARMGARD De moeder van Prins Bernhard. UIT DE KEUKEN VAN DE KRANT. Ver. Staten. Te New-York verschijnt het tnillioninairsorgaan The Park Avemie Social Review, dat er een eerin stelt een zoo klein mogelijke oplage te heb ben. De abonné's voelen zich gevleid, wanneer de redactie meedeelt, dat de op lage „sterk is gedaald". (Sedert het cri sisjaar 1929 hebben de abonné's zich dik wijls gevleid kunnen voelen!). Abonné's zijn dan ook alleen snobs van de Park Avenue te New-York. Het blad garan deert, dat de oplage „in iedier geval beneden de vierduizend" zal worden ge-' houden, want de bedoeling is, dat al leen de rijkste menscben op aarde abon- né zulle.i zijn. Het is een heele eer, als abonné te worden aanvaard. In deze „Social Review" vindt men artikelen over kostbare particuliere kunstcollecties, over nieuwtjes In verband met het persoonlijk leven van de aardsche Croesussen, enz. WOORD EN DAAD Met 72 stemmen wordt besloten 'behalve de gewone markten op Maanidag ook zes Iammerenmarkten op Donder dag te houden. De Vereen. Schuttevaer en de Schippers- en Vissdhersbond verzoeken de Raad zijn instemming te willen betui gen met het adres, waarin bij de minister van Waterstaat op verbetering van de haven te Oudeschild wórdt aangedron gen. Wordt voor kennisgeving aangeno men, daar te Den Ha^g reeds van ge meentewege op voorziening werd aange drongen en al wera geadviseerd, dat men zich met die adressen vereeriigen 'kan. Afwijzend wordt beschikt op adres Geret. Zondagsschool Marcus X 14 te Eierland, om Zondags gedurende een uur een lokaal van de school te Zuid-Eier- laud te mogen gebruiken. Verordening tot heffing van markt- geld, weegloon en begrafenisrecht op nieuw vastgesteld. De Tiam-aanieg:Oudeschild vraagt in een adres de lijn zoo aan te leggen, dat ze langs het dorp komt, met een halte achter de N.H. Kerk en verder gaat inde richting van Brakenstein. Voorz. deelt echter mee, dat de ondernemer hiervan niet weten wil. De kosten zouden daar door f12000.— hooger worden. Wel zou 140 VEREEN1G1NG „HET HOOGELAND". Wij maken de lezers attent op een adv. ui dit nummer betreffende filmavond van de vereenigitig „Het Hoogeland". Ver toond zal worden de prachtige film „Door de Branding", opgeluisterd door mooie grainmofoonnuiziek. De film brengt op duidelijke en treffende wijze bet rea dings- en opofferingswerk dezer Vereen, in neeld. Het barmhartigheidswerk van „Het Hoogeland" verdient aller belang stelling. Bovendien zal extra worden ver toond een mooie geluidsfilm. Niemand, die met deze arbeid sympathiseert, ver- zuiiiie deze veelbelovende avond bij te wonen. Men voorzie zich tijdig van plaatsbewijzen. Ook de kindervoorstelling zal zonder twijfel in de smaak vallen. Er worden dan alleraardigste geltiids- teekenfiims vertoond. (Ingezonden.) LEZING DRS. P. DIJKEMA Kan men uit het handschrift iemands karakter bepalen? We zullen deze vraag Vrijdagavond a.s. kunnen beantwoorden, want dan geeft Drs. P. Dijkema uit Gro ningen voor Het Nut een lezing over „Handschrift en Karakter", toegelicht met een serie handschriften van beroemde mannen en vrouwen. Een biezondere attractie is, dat die spre ker na de pauze een practisch staaltje van zijn kunnen geeft: dan krijgen alle toehoorders de gelegenheid, ©en niets zeggend, voor allen gelijk zinnetje op te schrijven, dat rjp het doek wordt ge bracht en waaruit hun karakter op ano nieme wijze wordt opgespoord en ver klaard. Meermalen hébben krantenversla gen bericht, dat Drs. Dijkema hier ver bluffend goed de spijker op de kop slaat. Tevens zij yermeld, dat de spreker ook met zijn zielkundige studies en zijn A.V. R.O.-lezingen een uitstekende naam beeft verworven. We meenen dus een zeer In teressante avond te mogen voorspellen. HOE LAAT STOOMBOOTDIENST TEXEL-DEN HELDER v.v. Op werkdagen: Vertrek v. Texel: 5.50; 7.50; 11.20; 2.35 Vertrek Den Helder: 6.50; 10.-; 12.20; 4.20. Op Zon- en Feestdagen: Vertrek Texel: 7.30; 11.20; 5.20. Vertrek Den Helder: 9.12.20; 6.30. VAN TEXELS RAAD. hij bereid zijn een zijlijn naar Oude schild aan te leggen, wanneer de trami voldoende opbrengt. Er wordt rekening gehouden met een bneede trambaan voor eventiieele aanleg van dubbel spoor. Volgens de voorz. worden de kosten, ver bonden aan onteigening van d,iverse per- oeelen land, op f20 a 21 duizend be groot. Processen zullen vermoedelijk niet te vermijden zijn. Mocht de tram opge heven worden, dan kan de grond voor 'n koopje teruggekocht worde i, maar aldus de voorz., de concessionaris beweert, dat de tramlijn, als ze er eenmaal ligt, er niet meer vandaan komt. Alvorens definitieve concessie te verleenen, zal hierover nog nader worden gesproken. De richting, welke de tram zal nemen, wordt goedge keurd. - Besloten tot verharding van diverse wegen: Westerweg f8871.weg maar Oost f 8916.Zuid-Haffelerweg f11230.Spangerweg f6198.—. Burge meester en Dijkgraaf 30 Polders zullen een bezoek brengen aan de Comm. der Koningin ter verkrijging van de noodige financ. steun van Rijk en Provincie. In totaal zal plm. f36000.— noodig zijn. In dien Rijk en Prov. elk een derde bij dragen, moeten Gemeente en 30 Polders elk nog f6000.opbrengen. 141

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1