9 o. 5120 50ste Jaargang Zaterdag 23 Jan. 1937 mg EERSTE BLAD. 3P )laat uit nt. id BEZIELING. esch siing atie. cIn ledLen Kuis in- /federtand. wordt d&ie de STEP TABAK PUZZLE texorgd Texelsche Berichten Griep, Influenza, A^|gu E. o.: 4 OOP. HOOP. I ;r. IEDERE GOEDE OPLOSSER ONTVANGT EEN PRIJS.' WAARONDER F. 50 O O AAN GELDPRIJZEN Uw advertentie in dit Wad wordt op Texel huis aan huis gelezen. ten "EXELSCHE COURANT ader, /ader laar ar. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii VOOR DE ZONDAG dat b bank laat va ENOT icksdoi delach Rechte t cu rato reur leider tl. 0. 4.: 19.! 0.' 0. JRG. >g Het maakt erg weinig verschil uit, of een man een tram be stuurt, of de straat veegt, ot een Eerste Minister is, als hij in dat werk alles legt, dat in 'hem is, en het verricht voor het welzijn der menschheid. Rt. Hon. Stanley Baldwin. Verschillenden van ons hebben die ^ogenblikken gekend, sommigen kennen e nog dikwijls, dat het leven van een •entondge grijsheid schijnt, het dagelijk- che werk een schier ondragelijke last, •tlïrauw, eentonig, van een oneindige tuste- oosbcid. Steeds hetzelfde, zonder vooruit- licht op verandering, steeds maar door de doodelijk vervelende tredmolen, dag dag uit. In die oogenblikken scheen- iet dagelijksch werk een benauwende cwelling, een atstompenide doellooze ar- >eid, eindeloos, grijs, eentonigPas yanineer een ot andere gebeurtenis een uidere richting aan de gedachten geeft, 3f wanneer iets de sleur breekt, ot wel, er een min ot meer verwijderd doet op- ioemt, krijgt het leven weer wat meer kleur, wat meer bezieling. Kijk, dat is het, dat we noodig hebben, om uit de grauwe :eutonigheid weg te komen, zonder dat selfs het werk, dat we doen, ook maar enigszins verandert: nieuwe bezieling, det gaat er maar om, met welke gedach- :en we ons werk doen, welke gedachten e erin leggen, met welke gedachten we iet.. bezielen. En de eenige manier, >m aan de eimdelooze grijsheid der ver ding, der lusteloosheid te ontkomen, is iet werk te gaan zien, als een gelegen- leid om de menschheid te dienen, volgens >ns hoogste begrip van goed. Veel 'heeft leunilaitflaarvoor n'iet t€ veranderen, want hoe n hebbeJnen 00over maatschappij mogedien- cen, welke klein men ook moge zijn toe- gedaan, één ding staat als een paal boven tK. vater, gewerkt moet er worden. Geen wereldrevolutie, geen hervorming, van poe diepgaande aard ook, is bij machte ^en wereld te scheppen, waarin niet meer yewerkt hoeft te worden. Men kan strij- iedwoe ion voor betere omstandigheden, waarin le diverse soorten arbeid verricht moe- en wonden, men kan wellicht de arbeids- :ijd beperken, men kan allerhande soci ale maatregelen nemen, doch één ding zal blijven: de heele gecompliceerde machine rie van het aardsche bestaan kan slechts door werk in stand gehouden en uitge breid worden, om gelijke tred te houden |net de gestadige aanwas en de toe neming nzer behoeften. Werk is onze gelegenheid voor onze vensdienst. Is het zoo moeilijk, om in ns werk het beste te leggen, wat in ns is, om het te zien als een gelegen» ieid om de medemensch te dienen? Is le arbeid, waarvoor we ons loon ont- angen, is dat loon niet feitelijk een mid- lel, om „arbeid" van anderen te koo- »en Heeft niet iemand gezwoegd om de rond te ploeger en te bewerken en te ogsten en te zaaien, om ons het meel oor brood te verschaffen Hebben njjet nderein voor heete ovens gestaan, om ns brood te bakken? Is alles, wat wij kgoede: Jcoopen voor ons onderhoud ot ons ge- ak, niet iets, waarvoor anderen ge werkt hebben, ai hun begrijpen, hun ïranis, hun wetenschap, hun arbeid ge- even hebben, om het ons te kunnen ge- RANI Kcn onze beurt doen ook weer I*"" iverk, dat anderen in een of andere vorm jcoopen. Maar als wij zoo goed mogelijke ivaar voor ons geld verlangen, laten wij fan' beginnen met zoo goea InogeT.jk mze diensten te verleenen. Laten we bezieling in ons werk Leggen. ZONDAG, 24 Januari 1937. alkachi :t bure ireau nterjass :n-Gabi elbekei en kin kwalil iote nu -bel bri iO. Oi f 1,97. esten end, VOOR HOOFD EN HART. vakkun iet mal Irukinst elend. ZONDAG Het zijn niet onze omstandigheden in et leven, maar het is onze houding genover het leven, die ons gelukkig of ongelukkig maakt. Inayat Khan. MAANDAG Wij kunnen zonder eenige vreugde Ie ren, maar niet zonder eenige hoop. E t v s. DINSDAG De rijpe kennis hoort, d' onrijpe neemt bet woond. Staring. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiin|||||| IIIIH LANDBOUW EN VEETEELT. llllll-iiililillllllllllllllllilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllillllllllllllllllllllinllllll NATONTSMETTING. HAVER. Stu-ifbrand, kiemschimmels, en ook strepen ziekte, een ziekte, die meer- malen de jqnge plantjes sterk bescha digt en zelfs doodt, kunnen doorgaans afdoende worden bestreden door om scheppen van de zaafhaver met een op- Lossing van (in alphabetische volgorde genoemd) Ceresan-natontsmetter ot Ger misan. Dit geldt vooral ten opzichte van stnepenziekte en kiemschimmels. Stuif- branid is in.l. niet zoo gemakkelijk te be strijden. Per H.L. wordt genomen een Op lossing van 50.gr. op 4 ,L. water. Wil men alleen de kiemschimmels tegengaan., wat voor die partijen, die niet voor de keu ring te velde worden aangegeven, ge woonlijk reeds voldoende is, dan kan vol staan worden met een oplossing van 30 a 40 gram op 2'a 3 1. water. Voor zwak zaad gebruike men met liet oog op kiem- beschadiging eveneens deze hoeveelheden. Aanwending van kopervitriool voor ont smetting van haver wordt met ihet oog pp kiembeschadiging ten sterkste ontraden. ZOMERTARWE. Ontsmetting met ko pervitriool is wegens de groote kans op kiembeschadiging beslist af te raden. Partijen die voor de keuring te velde worden aangegeven, ontsmette men ter voorkoming van steenbrand met een op lossing van Geiesan-nat-ontsmetter of Germisan ter sterkte van 3 pet. Per H.L. wordt 3 L. van deze oplossing gebruikt. Afdoend resultaat wordt reeds verkregen, bij gebruik van een oplossing ter halve sterkte, dus van 40 a 45 gr. op 3 L. water per H.L. Voor zwak zaad moet ook de zwakke oplossing, dus 40 a 45 gram Geresam-nat- ontsmetter ot Germisan, aangewend wor den, echter niet meer dan 2 L. per H.L. PLUIMVEE. Op natte kleigronden is het lang niet zoo voordeelig kippen te houden: als op goede droge zandgronden. In Denemarken hebben de boeren ai een hanenstamboek. Pluimveeteeltcursussen zijtn o zoo nuttig, ook voor de vrouwen. Denk er toch aan houtskool aan de kippen te geven. VARKENS. Bij drachtige varkens die men graag bij gunstig weer wat buiten laat loopen, dient men wel te letten, dat ze zonder springen en schurken uit 't hok kunnen.. Het is meermalen voorgekomen, dat er biggen dood waren, doordat de varkens bij in- en uitloopen moesten springen en met het onderlijf over de dorpel schuurden. ERWTEN EN MEST. Een boer vertelde, dat bij hem in de streek vroeger altijd gezegd werd: Erw ten willen hier niet wassen". Nu gaat het vlot en ze brengen meer op dan ko< ren. Daar zijn twee dingen voor noodig: goed mesten vooral met kali, thomasjmieel en kalizout en dan vroeg zaaien. Die we dit jaar eind Febr. zaaiden, hebben het best opgebracht. Alle boeren zeggen, dat vroeg zaaien het voordieeligst is. HOE LAAT STOOMBOOTDIENST TEXEL-DEN HELDER v.v. Op werkdagen: Vertrek v. Texel: 5.50; 7.50; 11.20; 2.35 Vertrek Den Helder: 6.50; 10.-; 12.20; 4.20. Op Zon- en Feestdagen: Vertrek Texel: 7.30; 11.20; 5.20. Vertrek Den Helder: 9.12.20; 6.30. WOENSDAG Om zich te ontwikkelen hebben zwak ke karakters behoefte aan voorspoed, en krachtige aan tegenspoed. Etienne Rey. DONDERDAG De listigheid houdt het niet lang uit tegenover de oprechtheid. R i v a r o L VRIJDAG Ouders, die niets van hun kinderen leeren, kunnen hun kinderen niet onder wijzen en opvoeden. B aeroberdorf. ZATERDAG Verstand heeft ieder, maar hoe weini gen zijn verstandig. Feuchters IeT>en. TE VEEL ZUIVEL. Er zal nog wel weiland gescheurd worden om de melkvoortbrenging wat beter aan te passen aan de afzetmogelijk heden, wat boter en kaas en melkproduc ten betreft. TEGEN DIEVEN. In Amerika zal ingevoerd wonden een poeder, dat men over de plantmais uitstrooit, waarvoor de kraaien en de duiven, en de roeken, en de kerkkauwen en de fazanten en de kippen de neus op trekken ot er ,geen bek aan steken. SCHEUREN. Bij vroeggescheurd grasland is de schade van insecten veel minder dan laat gescheurd grasland. Het gescheurde land vriest dan veel beter uit. Let hier nueansl goed op. Er zijn nog heel wat boeren, die met alles te Iaat komen. Of men diep of ondiep scheuren, zal, moet men eigenlijk aan de grond vragen. Is de ondergrond werkelijk goed, dan kan diep scheuren geen kwaad. Maar gewoonlijk is de bovenlaag bet best; er zit het meeste plantenvoedsel in en dat werkt ook het vlugst. En dan moet men ze liever niet diep wegstoppen, maar bovenin houden opdat 't te telen gewas er vlug bij.kan. DE STAL. Zorg, dat het op stal friscli blijft en niet te warm wordt. Luchtverversdiing zonder tocht is ,nu zeer noodig om de dieren gezond te houden. DE WINTER. - Het is wat de temperatuur betreft, een voordeeiige wintertijd voor de vee houderij. Koud weer kost veel voeder; dan vreet het vee de heele dag, zeggen de hoeren. Er is dan veel voeder noodig, om het lichaam warm te houden. Juist als bij ons zelt ook. In de heete zomerdagen, eten we veel minder, dan wanneer 's winters de 9neeuw kraakt. RUST ROEST. MIDDENSTANDERS. Een abonnement bij N.V. PROVINCIAAL BELANG. 0 Handelsinformatie- en Incas- 0 sobureau voor de Midden- 0 stand, opgericht 1864, biedt Q 0 in deze tijd groote voordee- len. 0 Een volledig prospectus, 0 waaruit zulks duidelijk blijkt 0 met een ex. van de 14-daag- sclie zeer verzorgde courant 0 wordt op schriftelijke aan- vrage p.o. verstrekt. N.V. PROVINCIAAL BELANG, Amstelstr. 14, Tel. 32000 (6 lijnen) AMSTERDAM C. Voor Middenst. Fed. en Bonden kan een speciale overeenk. getrof- fen worden. WOORD EN DAAD Ingevolge verlangen van het Rijk wordt besloten tot de bouw van een nieuw Postkantoor te Den Burg en wel links van het bestaande. Volgens opgaat .yan aannemer C. Smit zou met uitvoering van het Rijksplan f 3400.— gemoeid zïj-nmet uitvoering van het gemèentepfan, volgens de heer Smit een prulleplan, f2550.Be sloten wordt het Rijksplan ten uitvoer te brengen. MAANDAG 7 APRIL 1902. Afwezig: de heeren Lap en F. Keijser. Voorz. deelt mee, dat tot tijdeljjk ambtenaar ter secretarie benoemd wend •de heer H. G. Hoornstra, te 'Beester- zwaag (vacature wegens ziekteverlof, aan de beer A. Langeveld verleend.) Voorz. deelt mee, dat van Rijks wege aan de gemeente f4350.subsidie werd verleend ten behoeve van het onder wijs, t650.minder dan was aange vraagd. Ingekomen is een schrijven van het Bestuur van het Alg. Weeshuis, waarin het zijn verwondering te kennen geeft over de uitslag van de stemming ter voor ziening in een ontstane vacature in het college. Deze week n.l. at van de inge< zonden aanbeveling. Dergelijke handelin gen, aldus bet schrijven, zijn in geen ge val bevorderlijk aan de ij ver van het Bestuur van het Alg. Weeshuis. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 142 U.D.I -AVOND. Naar men ons meedeelt is door U.D.I. in studie genomen de hoogst vermakelijke klucht, „Muggen om de kaars", vani H. de Wilde. De opvoering van dit stuk, dat drie be drijven telt en zich door veel tragi-ko mische verwikkelingen onderscheidt, zal Vrijdag 26 Febr. in Pen's Zaal plaats hebben. i ONS VLIEGVELD. Naar we vernemen hebben Woensdag de Commandanten van de vliegkampen De Mok en De Kooij samen met wet houder Vlaming en Directeur van Ge- mee ntewerken Ties9en een bezoek ge bracht aan Texels Luchtvaartterrein, op Vlijt. Beide deskundigen kregen van ons vliegveld een goede indruk en verklaar den het thans reeJs geschikt voor de landing en het weer opstijgen van sport- vliegtuigen. Wanneer zal de eerste „vogel" op Texels gemeentelijk luchtvaart-,,inest" neerstrijken Om de grasmat regelmatig te kunmien onderhouden werd reeds overgegaan tot aankoop van een gazon-maaimaChine,dic door een paard dat eveneens gekocht werd zal worden getrokken. heeft om spoedig te herstellen zijn 'n paar Mijnhardt's Poeder. Per stuk 8 et doos 45 ct. Bij Uw Drogist. VAN TEXELS RAAD. Tramaanleg. Voorz. deelt mee, dat hij deze morgen bericht ontving, dat de concessionaris zich door onvoorziene om standigheden genoopt zag, zich geheel terug te trekken. Vaststelling kohier schoolgeld 2e kw. 1902: 1647.10. Vastgesteld wordt rekening Alg. Weeshuis 1901: ontv. 1 11239, uitgaven f10249. Batig saldo t990.Mede wordt vastgesteld begrooting Alg. Weeshuis 1902. Deze sluit met t8493. - Besloten wordt aan leden van de Comm. tot wering van schoolverzuim, bui ten Den Burg woonachtig, vergoeding van rijtuighuur toe te kennen: voor De Cocksdorp per keer t2.50; Den Hoorn en Ouideschild fl.25; De Koog en Oos terend f 1.50; De Waal fl. Benoemd tot onderwijzer aan de Mulo (vacatureS. de Boer) de heer Alb. Kuypers, de eenige sollicitant, on danks drie oproepingen. Een nieuwe verordening op de markten wordt vastgesteld. Er zal markt gehouden worden de 2e Maandag in Jan., Februari en Dec.; verder iedere Maandag tusschen 15 Maart en 15 Nov. Groote lammerenmarkten op de 3e Maandag van Mei en de vijt volgende Maandagen en ook op de Donderdag, volgende op "de 3e Maandag in Mei en de vijf volgende Donderdagen. I i 143

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1