She erMxtë&nên&emop KI 00 ster balsem Nieuwe Texelsche Courant pi Mo. 5123 50ste Jaargang Woensdag 3 Febr. 1937 Q r 4 SBX-Mjjt/ EERSTE BLAD. ccr Texe!s»:he Berichten \f s DE BOL EN HET SCHAR OP TEXEL. Uw advertentie fn dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. ol, EXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 In dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den i Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; v 'j 'buiten den Burg f 1losse nrs. let. ■ar*- \DVERTENTIES: 12 oent per regel ïminimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie- maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deefig tarief voor neringdoenden. jFEXELAARTJES: 4S ct. (4 regels.) HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer uur later.) I 5 6 7 8 9 10 Febr ,34 2.25 3.34 5,08 6.17 7,16 8,11 LICHT OP RljWIELEN en RIITUIGEN 5,21 Hllllllll VAN OVER DE GRENS ||||||l!l!llll I1ll!!lllllilllllllll!l!lllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||!|| AAR. vrao e jarei VOLKENBOND. De Volkenbond heeft, nadat de kwesties exandrette en Danzig (men zoekt na t bedanken van de heer De Graaft steeds naar een Hooge Commissaris or de Vrije Stad) tot aller tevreden-i id waren opgelost, weinig belangrijk rk meer te doen gehadals eenig interes- nt punt stond nog op de agenda de be- eming van de stuidiecommissie voor het aagstuk der grondstoffen. De raatls- Jpporteuir, de Poolsche minister van :1e treiKitenlandsche Zaken Beek, heeft de voor lijkte 'ioeiir gegeven aan een commissie van 15 Jen, die in de eerste plaats het terrein 1 moeten verkennen en de groote lij- nvvoonftn van het vraagstuk zal moeten be- ig, ruinspreken. Natuurlijk zal de medewerking een aantal staten, die geen lid van Volkenbond zijn, noodig blijken. Van medewerking van Amerikaansche, Bra- iaansche en Japansche deskundigen is n reeds zeicer. Ondanks de weigering n Berlijn, stelt men ook nog steeds gingen in het werk om de medewerking ii een Daitsch deskundige te krijgen. ergadeNe der land is in de commissie vertegen-, es verwi ordigd door prof. J. van Gelderen, rlaginf," IE INVLOED VAN MOSKOU. 1 West-Europa keert zich meer en meier d ree&ii de Sovjet-Unie af, schrijft de Times. eenïgOit toon-aangevende Engelsche blad komt te vertot de conclusie, dat de verdragen van ankrijk en Tsjecho-Slowakije met Rus- nd een beletsel vormen voor een nieuwe jropeesche overeenkomst. „Geen En- lschman in Duitsche schoenen zou er toestemmen, de verplichtingen van een )rdt 5(hoeuw verdrag te aanvaarden, terwijl het fbrekei 'ansch-Russisch verdrag en dat tus- maa hen Rusland en Tsjecho-Slowakije nog eeds van kracht waren. Zij zijn onver-, nigbaar met een vrije politieke rege-i ig". Intusschen geeft de Times toe, dat ze verdragen grootendeels uit vrees zijn sioten en dat het Duitschland's taak oet zijn, deze vrees fe doen verdwijnen, nderzijds zullen de staatslieden hebben te zoeken naar middelen, die deze verdragen kunnen doen verdwijnen. „Hoe te «jan een natuurlijk evenwicht hersteld n zeitworden in het Oosten en het Westen" gevanvraagt bet blad zich af. En het ant- ond daarop luidt: Door het weder- dsch verschaffen van nieuwe waarbor- n kwan n, zoodat de genoemde verdragen geen grooti den van bestaan meer hebben. ;hland hor; an ng v; of pi» ;al plm \ntwer arbei- srwa n 19 r m >RS. ANNE LINDBERGH. net echtpaar Oh. Lindbergh, dat al lim een jaar in Engeland woont, zou pornemens zich daar te laten naturali- Wat het Engelsche blad dus wenscht, is een vermindering van de invloed van Rusland in West-Europa en een alom vattend verdrag, een nieuw "Volkenbonds- verdrag dus. HITLERS REDEVOERING. Zaterdagmiddag heeft Hitler in de Kroll-Opera te Berlijn, waar de Rijksdag bijeenkwam, een redevoering gehouden, naar de inhoud van welke met groote belangstelling werd uitgezien. Minister Qoering opende deze eerste zitting na de verkiezingen van vorig jaar. Hij herinnerde er aan, dat bij deze ver-» kiezingen 99 pet. van het aantal 'stemmen voor de regeering is uitgebracht. De Rijksdag wordt nu, zei hij, door het ge- heele volk gedragen en heeft daardoor een zeer groote verantwoordelijkheid. Na minister Goering sprak Dr. Fick, die voorstelde Hitler's volmachten vier jaar te verlengen, waartoe met algemeene stemmen besloten wend. De Leider, zoo eindigde Dr. Fick, heeft in de2e vier jaar het Duitsche volk uit de boeien op bin-» nenlandsch gebied van liet „dictaat" van Versailles verlost Ca het zijn eer, zijn vrijheid en zijn gelijkgerechtigheid terug gegeven. (Stormachtige bijval van bet gebeele Huis.) Vervolgens sprak Hitler, wiens rede in hoofdzaak hierop neerkwam: le. Duitschland voltooit zijn rechts-» gelijkheid en trekt de handteekeningeai in, welke in 1919 geplaatst werden onder de verklaring van Duitschlands sdhukl aan de oorlog; de periode der „verras singen" is thans beëindigd. 'Je. De Duitsche regeering geeft aan de regeeringen van Nederland en België haar bereidheid te kennen, de neutraliteit dezer landen onder alle omstandigheden volko men te garandeeren. 3e. Duitschland heeft jegens de lan den, die het geen koloniën hebben afge-» nomen, ook geen koloniale eischen. 4e. Met het Bolsjewistische Rusland wil Duitschland niet meer dan de strikt noodzakelijke betrekkingen onderhouden. 5e. In Spanje wenscht Duitschland slechts een krachtige nationalistische re geering tot stand te zien komen. 6e D.uitschland is niet geïsoleerd; het streeft ook niet naar een isolement, maar is bereid loyaal mede te werken aan de oplossing van alle Europeesche proble men; 7e. Over zijn bewapening heeft Duitsch land alleen zelf te beslissen. eren. OOK RYKOV IN HET GEDRANG? De vroegere voorzitter van de Raad van Volkscommissarissen in Sovjet-Rusland zal vermoedelijk de hoofdpersoon in een nieuw ..groot prooes te Moskou zijn. ALLERLEI. Rusland. In het Moskousche proces is uitspraak gedaan. Het Hot beraad slaagde in de raadskamer van 7 uur n.m. tot 3 uur 's morgens; 13 personen wer den ter dood veroordeeldIde overigen tot gevangenisstraffen; Radek tot 10 jaar. Van allen werden de bezittingen verbeurd verklaard. Radek, een groot journalist, bezat o.a. een landhuis en een auto. Spanje zijn economisch voor 25 jaar de lendenen gebroken. Militair is de op lossing allerminst te zien, tenzij Duitsch land en, o't Italië troepen blijven zen den, want feitelijk wordt er in Spanje aan beide zijden door vreemdelingen ge vochten. (Dr. J. Brouwer.) De Duitsche admiraal Foersler zal een studiereis naar de vroegere Duitsche koloniën in Afrika maken. Polen. Te Warschau is Trotzki's zuster gearresteerd. Spanje. De Rooden maakten vier vliegtuigen buit, welke door de mist ach ter de linies moesten dalen. Zorg er voor altijd een pot Akker's Kloosterbalsem in huis le hebben, die komt elk oogenblik van pas 1 Akker's Kloosterbalsem, vanouds beroemd en beproeid. bewijst dagelijks onschat bare diensten en blijft ongeëvenaard» als wond-, huid- en wrijl-middel. Want dit is 't bijzondere voordeel van Kloosterbalsem: 'n verrassend snelle wond-zuiverende en wond-heelende werking zonder litteekens, tegelijker tijd 'n wondere genezende uitwerking op spieren, weeisels en gewrichten. Daarom bijzonder doelmatig bij kneu zingen en dergelijke verwondingen. Een greep uit de vele verklaringen, welke ter inzage liggen: Ondragelijke brandwonden. De vellen hingen er bij! ,,'t Gebeurde door kokend heete olie en mijn rechterhand was geheel en al wond. Ik huilde van de ondragelijke pijnen. Mijn man heeft mijn hand dadelijk verbonden met Kloosterbal sem. Hoe dat ln eens heerlijk verzachtte, lk stond zelf verstomd over het wonder. Binnen 11 dagen was mijn hand weer ge woon". Zoo schrijft ons Mevr. H. Fr. te 's-Gr. Rheumatische pijnen kwelden ouden heer van 60 jaar..Hevlgo rheumatlek-aanvallen begonnen mijn leven te vergallen, Reeds begon lk te wanhopen, toon een vriend mij vertelde welke wonder baarlijke ondervindingen hU met Klooster balsem had opgedaan, isu lk zei dit mid del heb toegepast, kan lk verklaren, dat lk mij weer Jeugdig en monter gevoel". Zoo schrijft ons do Heer J. Vr. te H. Als wondmiddel onmiddellijk verzachtend en genezend bij oude en nieuwe wonden, brandblaren, ontvellingen, insec tenbeten, doorrijden en wonde- oi doorgeloopen plekken. Als huid-middel bij winterhanden en wintervoeten, schrale huid, springende handen, uitslag, ring- en dauwworm. Als wrijf-middel ongeëvenaard tegen pijn in spieren en gewrichten, rheumatische aandoeningen, spit in den rug spierverrekkingen, verstuikingen, heupjicht, zadelpijn, enz. Per doos 35 cenl. Pollen van 621/2 cent, f 1.04 on I 1 82 Hoe grooter pot, hoe voordeeliger. Verkrijgbaar bi) alle goede Apotheken en Drogisten. BEKROONDE TEXEL-F1LM. Het vorige week verschenen Januari-mr. van Het Veerwerk, orgaan va;n de Ned. Smalfilmliga, vermeldt de uitslag van de vorig jaar gehouden Nationale Kino- wed strijd. In de klasse documentaire films, sub jectieve behandeling, wend het hoogst aan tal punten toegekend aan de film „Va- cantie op Texel", vervaardigd door de heer A. Haije, Haarlem; ze werd wiet' een 2e prijs bekroond. Zooals bekend is, tracht de Veneen. tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland haar bezittingen op Texel uit te breiden door aankoop van een tweetal belangrijke broedplaatsen, De Bol en Het Schar. Van vele zijden moOht de veneeni- ging needs blijken van instemming ont vangen, maar desondanks kwam de koop som nog niet geheel bijeen. Het bestuur der vereen, hoopt, dat" velen alsnog be* neid zuilen worden gevonden, de bedoelde plannen te steunen en ziet giften gaarne tegemoet op de postrekening der vereeni- ging te Amsterdam, no. 32394. JONGE HARTEN. Over deze grootendeels op Texel op genomen film schrijft D. C. v.d. Poel in De Groene van Zaterdag: Nu deze film in De Uitkijk draait, wil len we nog even opmerken, dat zij inder daad op vele punten van een verkwik kende eenvoud en bekoring is en die bekoring onmiddellijk verliest als er een, zij't nog zoo bescheiden filmintrige aan te pas komt. Met Jonge Harten is een mogelijkheid getoond voor een Ne- dierlanidsche film. Het resultaat is al is Kan ook niet alles geslaagd 'dat tmen, met inachtneming van de lessen van deze poging, erop zal kunnen voortbouwen. De Telegraaf oordeelt o.a.: De fout schuilt in geringe routine: technisch en artistiek. Van Nyenhof 'fotografeerde Texel uitstekend. Het gegeven kan kwa lijk boeiend genoemd worden, het tempo is te langzaam, het spel dunnetjes. De film is aller-miserabelst gesneden, de sfeer van het vrije kampleven ontbreekt. De film kan het niet verder brengen dan waardeering voor het goede pogen. Het Handelsblad schrijft o.m.: Men heeft veel van wat minder geslaagd was, weggeknipt, zonder te bedenken, dat de samenhang en het rhythme vaii het ge heel hierdoor werden verstoord. Het spel van de beroepsacteurs, te Amsterdam op genomen, valt uit de toon van deze film. Hoofdspelers zijn de zee, de wolken e.\ het duin, waarmee prachtige dingen, zijn gedaan. De sfeer van het buitenleven is zeer goed getroffen. Ben avant-garde; film, die meetelt. C.Z EENDRACHT De Alg. Ledenvergadering in Zwaan pp 1 Febr. 1937. Voorz. C. Stoepker geeft in zijn ope ningswoord zijn voldoening te kennen over de groote opkomst. Na lezing dier notulen door sccr. P. Meindertsma, wordt met alg. stemmen goedkeuring gehecht aan bet bestuursvoorstel om als nieuwe leden toe te laten de lieenen F. Visser^ Douwe Eelman, P. Keijser, P. Brans, D. Brans, P. Dros Bz., W. G. Bakker, J. Verhoeve en M. Koorn. Bij acclamatie wordt de koop van het perceel, D. G. Toolens, Koogerstraat, be krachtigd. Koopsom f5500. Aanvaarding 1 April. Het pand aan de Schilderweg wordt voor f10 per week gejhuurd van de heer J. Kuipers, te Onderdendam. In-» huren na afloop van bet huurcontract, afloopende 1 April a.s., bleek niet mo gelijk, wel kon het perceel gekocht wor den, maar de gevraagde som kwam bet Bestuur te hoog voor Directeur Ens geeft een exploitatieoverzicht van bet filiaal en verzekert, dat de fabriek het niet meer zonder stellen kan. EXPLOITATIE EENDRACHT. De heer Ens deelt mee, dat de fabriek nog een saldo van f20.000 beeft en dat bet in de bedoeling ligt 10 ct. na te betalen en 10 ct. bij bet ledenkapitaal te schrijven. Er werd tot nu 2.7 millioen Kg. melk aan gevoerd. Vermoedelijk wordt de drie mil lioen Kg. wel gebaald. Naarmate de fa briek meer melk verwerken kan, wordt het onkostencijfer per 100 Kg. lager. CONCENTRATIE. Over pogingen om tot samenvoeging van de Eendracht en Den Hoorn te komen, doet de beer Ens uitvoerige mededeelingen, mede naar aan leiding van wat hierover is gepublioeerd. We geven hier een samenvatting: Toen 'n jaar ge'eden directeur Ens met bet bestuur van de Onderneming cwer concentratie sprak, bleek hem, dat de meerderheid daar niets voor voelde. Een: drietal bestuursleden echter gevoelde er voor, de voor,dee'en, aan concentratie ver bonden, eens onder het oog te zien eribe- zocht de Eendracht. Zij kwamen tot de conclusie, dat samenvoeging aanbeveling verdient; indien aan de Eendracht gele-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1