De Geneeskunde keert tot de terua \tegenHoest. Griep. Bronchitis, Asthma HEEL TEXEL WEET HET No. 5124 50s,e Jaargang Zaterdag 6 Febr. 1937 AKKERS Als het staat in de Texelsche Courant. EERSTE BLAD. Naast Elkander. n d S D Drosera Beroemde Geleerden roemen dians de kruiden welke Abdijsiroop bevat o bijzondere werking van AKKER's ABDIJSIROOP berust op de geneeskracht van oude beproefde „cruyden" Apotheker Dumont heeft de werking dier „genees-cruyden" nog versterkt door 'n nieuwe wetenschappelijke toevoeging I CLconitum Grijp dus vol vertrouwen naar„'s werelds béste hoest-siroop" V Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. 10 :n TEXELSCHE COURANT VOOR DE ZONDAG jjjjjliiiuiiii Ook: Met elkander. Bij sommige gelegenheden bemerken wij, hoe ver wij vaak van elkander afJ staan. Wij dachten broeders te zijn, gelijkwil- lenden en gelijkdenloenden en dan komen we plots voor "de tragische ontdekking, dat veel, wat er in een anderer leven. om* gaat, voor ons een gesloten boek is. We meenden met elkander gelijk-op te leven, maar we ervaren, dat we naast el kaar leven. Zijn er werkelijk zulke groote verschil len, gaapt er heusch een klove tusschen degedachtenweneld van een groep en die van een andere? Of zou het misschien daaraan liggen, dat we ondanks onze goede bedoelingen, ondanks onze eerlijke pogingen om nader te komen, toch nog te afzjjdig zijn ge bleven, toch nog te veel op een afstand zijn blijven staan, toch nog geen moeite genoeg hebben gedaan tot het verkrijgen van een werkelijk contact, een indringen in de mentaliteit van anderen? Om elkander te begrijpen is liet goed en nuttig, neen noodzakelijk, dat we ook precies de omstandigheden kennen waar onder onze evenmensch leeft. En daar weten we maar al te dikwijls ite weinig van. Te streven naar vermeerdering van kennis omtrent die omstandigheden is eerste Ieven9eisch. Eerst kennen, dan oordeelen. ZONDAG, 7 Februari 1937. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Wie nooit gevallen is, heeft geen juist beset van wat er noodig is, om vast le staan. Douw es Dekker. MAANDAG Een goed humeur is een bezit voor liet leven. H a z I i 11. DINSDAG Weet gij, wat zwaarder te dragen is dan het ongeluk? Het is de laagheid, de afschuwelijke ondankbaarheid. N apoleon. WOENSDAG Verstandig pessimisme is veel beter dan onverstandig optimisme. Mussolini. DONDERDAG Wie verstandig is geeft nooit raad: want hij weet, dat alle uitkomst onzeker is. Saadi. VRIJDAG Weinigen zijn volkomen rechtvaardig jegens hen, van wie ze verschillen. Chan ning. ZATERDAG Die het minst weet, redeneert 5iet meest. G a I a t e o. MIDDENSTANDERS. Een abonnement bij N.V. PROVINCIAAL BELANG. Q Handelsinformatie- en Incas- sobureau voor de Midden- stand, opgericht 1864, biedt in deze tijd groote voordee- len. Een volledig prospectus, waaruit zulks duidelijk blijkt met een ex. van de 14-daag- sche zeer verzorgde courant wordt op schriftelijke aan- vrage p.o. verstrekt. N.V. PROVINCIAAL BELANG, Amstelstr. 14, Tel. 32000 (6 lijnen) Q AMSTERDAM C. Voor Middenst. Fed. en Bonden Q kan een speciale overeenk. getrof- fen worden. Cvn^bcn Deze reeds in de oudheid bekende kruiden bevallen tegen aandoeningen der ademhalings-organen genees krachtige stoffen, in hun natuurlijke samenstelling. Daardoor kunnen ze gemakkelijk door het lichaam worden opgenomen en omgezet. Beter dan de latere „chemische stoffen". Be kende geleerden erkennen dit thans. Professor Tschirch te Bern zegt o.a. „De geneeskunde zal weder tot de oudste geneesmiddelen terugkeeren, tot de geneeskrachtige planten en kruiden.Professor Rubner te Berlijn zegt o.a. i „Alleen die stoffen kunnen genezen, die door het lichaam kun nen worden omgezet, dus zooals we ze in vele planten en kruiden vinden." In Abdijsiroop zijn verwerkt een 20- tal kruiden, waaronder Drosera en Aconitum, welke in den laatsten tijd door bekende doktoren weder bij voorkeur worden aangewend tegen bronchitis, hoest, catarrh. Apotheker Dumont heeft thans aan Abdijsiroop nog toegevoegd het krachtig „hoest- bedwingende" middel: „codeïnum". Door deze nieuwe toevoeging wordt de natuurlijke werking der kruiden geenszins verminderd. Integendeel, door deze gelukkige combinatie wordt de schitterende werking van Abdij siroop nóg doeltreffender, 'n Betere samenstelling tegen aandoeningen der ademhalingsorganen, de ondervin ding zal 'tU bewijzen, is ondenkbaar I ABDIJSIROOP WOORD EN DAAD Voorz. deelt mee, dat de Dir.-Gene raal der P.T.T. accoorJ gaat met bepaling van de huurprijs van het verbouwde post kantoor op f750 en wei voor minstens 10 jaar. DINSDAG 2 SEPTEMBER 1902. Afwezig: de heenen Dros en Keesom. Ingekomen is een schrijven, blijkens hetwelk de heer D. de Leeuw de trami- conoessie op de gestelde voorwaarden aanvaardt. Weth. F. Keijser herkozen met 8 stemmen; één blanco. Reeds 20 jaar wijdt de benoemde zijn krachten aan de ge meenschap. Adres van rouwbeklag wordt gezonr den aan de fam. Noorüijk In verband! met het overlijden van de heer J. P. Noordijk (op 2 Sept. 1902, in de leeftijd van 52 jaar.) VRIJDAG 10 OCTOBER 1902. Afwezig: de heeren Dros en Dikkers. De jaarwedde van nachtwacht G. Wilner te Den Hoorn wordt van tl25 op f150 gebracht; op de andere dorpen genieten de nachtwachts eenzelfde jaar wedde. Aanbieding Gemeentebegrooting 1903: f62048.—. Vaststelling kohier schoolgeld 4e kw. 1902: f648.45. 148 VAN TEXELS RAAD. ZATERDAG 25 OCTOBER 1902. Afwezig: de heer Dros. Voorz. deelt mee, dat tot leden van het „college van zetters" herbenoemd werden de heenen C. Cz. Bakker Jr. en S. Koning Pz. en dat door de Comm. der Koningin tot veldwachter te Den Hoorn werd benoemd de beer W. Du inkier. Herhalingsonderwijs: benoemd voor het handwerkonderwijs de dames R. Roe per, Den Burg; Guesen, Oudeschild; G. Koning, Oosterend; EelmanVan den Berg, De Waal; mej. Brans, Ce Cocks- dorp. Vaststelling Gemeentebegrooting 1903: f62048.— en die van het Alg. Arm bestuur (subs, f2675. Voorz. deelt mee, dat met rioleering van de Burgwal begonnen is. WOENSDAG 17 DECEMBER 1902. Afwezig: de heeren Mets en Lap. Eén vacature door het overlijden van de heer A. Dros £op 21 Nov. 1902, 67 jaar oud.) Voorz. wijdt waardeerende woorden aan wijlen de heer Dros, 29 jaar lid van de Raad. Brief van rouwbeklag was reeds gezonden. Voorz. deelt mee, dat aan- en ver bouw postkantoor na aanbesteding voor 14121 is opgedragen aan A. Krijnen, Den Helder. 149 LANDBOUW EN VEETEELT. |||M PLUIMVEETEELT. Wie zijn geld steekt in een kippen- bedrijf, zonder er grondig verstand van te hebben, ziet er niets van terug. Wie met kippen begint, bedenke vooruit dat ze hem van vroeg tot laat, door de week, maar ook op Zondag, 's zomers en 's winters, dus altijd aan het werk houden. Begin er liever niet mee, als geniet bereid zijt om u er ten volle aan te geven, teneinde er misschien ©en karig stuk brood in te verdienen. De teleurstellingen kunnen vele zijn. Vreemd jgeld in een pluim veebedrijf is uit den booze. Na uw boterham schiet er geen geld over voor betaling van hy potheekrente en aflossing. Begin klein, als ge het niet grooter kunt doen; ge kunt immers altijd nog uitbreiden, als ge succes hebt. - Hoe goedkooper de grond, hoe be ter. Kippen leggen niet voldoende voor dure grond. Of beter gezegd: zelfs een kip, die 200 eieren legt, kost te veel aan voeder enz. voor dure grond. Schat vóór alles een flinke hoeveel heid carbolineum aan en een kwast, zoo dat er geen paal in de grond gezet wordt, die geen kwast heeft gehad en geen plank aan een andere vastgespijkerd wordt, waarvan de naden niet gecarbolineerd zijn. Teer en carbolineum bewaren bokken, da ken en afrasteringen voor ontijdig verval en dure vernieuwingskosten. (Uit brochure Alg. Ned. Pluimvee teelt- Vereeniging.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1