I ïfie Nieuwe Texelsche Courant "sf HIS Mo. 5125 50ste Jaargang Woensdag 10 Febr. 1937 f 't fexelsche Berichten i EERSTE BLAD. Dinsdag 2 Febr. 1937 nut Steun van buitenlanders Rot :ekei beiv en trali 'j g« en ob e gi Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. EXELSCH E COU RANT de is sinds 1 Juli 1930 hi dit blad opgenomen. ITO.: N.V. Boekhandel en Drukkerij "c"' I v.h. Langeveld en de Rooij Den 2 Burg. Tel. 11. Postrek. 652. '^'ABONNEMENTEN: f0.75 pea- kwartaal; s buiten den Burg f 1.losse nrs. 4ct. 'iet ADVERTENTIES: 12 oent per regel; W minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor I vier plaatsingen opgegeven, wordt drie- maal berekend. Vraagt ons zeer voor- V tieefig tarief voor neringdoenden. ■EXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) lllHOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer Vj uur later.) IIU i2 13 14 15 16 17 Febr 8,57 9.37 10.14 10,57 11.37 0,33 LICHT OP RIIWIELEN en R1ITUIGEN 5 35 VAN OVER DE GRENS Nieil r te e R| ?°r MADRID ONOVERWINLIJK? In Spanje heerscht thans beter weer. dreigende wolken zijn weggevaagd en zon staat in at haar schittering aan hemel. In het door de burgeroorlog rscheurde land is dit ecltter geen rede jjrt vreugde. Het beteekent, dat de mo- rne roofvogels hun nesten weer kun- n verlaten, om hun moorddadige bom- henlast boven de stellingen van de vij- nd neer 'te werpen; het beteekent, dat soldaten hun stellingen weer kunnen» rlaten, om die van de vijand te ver veren; het beteekent, dat de oorlogs- dems hun havens kunnen verlaten, om landelijke kustplaatsen te bombardeeren Jortom het beteekent, dat de burgeroor log weer in al zijn verschrikkingen woedt, j. „foor Franco was het betere weer het i» in, om opnieuw een gecombineerde aan- U op Malaga te ondernemen. Volgens Times had hij daarbij juist weer d»a ;un gekregen van een nieuw contingent Italianen. De eerste troepen zijn Zondag '"Mill Malaga binnengerukt. Overal speelden r* lich uiterst bloedige tooneelen at. Voor 'llllll haven lagen 16 oorlogsschepen, die d» stad bombardeerden. Bij Madrild oinr.Jcon hij geen sucoes behalen, lntegen- 1. Bfeel, de regeeringstroepen hebben daar hun nieuwe stellingen in de laatste rust» riode dermate versterkt, dat, indien ranco geen nieuwe steun krijgt, het voor tem wel onmogelijk zal zijn, de stad nog ns in zijn bezit te krijgen. AAN SPANJE, i e fc Van het controle-stelsel, dat het zen- in tfldicu van vrijwilligers en wapenmateriaal Boa moeten verhinderen, hoort men ©iets. Zoo heel erg verwonderlijk is dit «gfid Portugal blijft weigeren in een con- 3. N.Tiolc aan de Spaansch-Portugeesche grens i. foe te stemmen. Practisch zou er dus echts in de Middellandsche Zee eon- -Yolh'jle kunnen worden uitgeoefend en een ïboëdergelijke controle zou in feite slechts 'racjde Spaansche regeering, niet Franco tref- gen. Daarvan wilde niet slechts Valencia naai- natuurlijk ook Londen, Parijs en La#^°5kou niets weten. Dat de Commissie lan ui niet-inmenging ander deze omstan- hf'gheden geen stap verder komt, is be j rij tal Ier! ara»-ROEPSKAJA. e r De weduwe van Lenin, wier naam' in m fer5and met arrestaties van tegen Stalin «kante elementen bij herhaling genoemd :ordt. Lenin leidde in 1917 de revolu- ST.' ^er Bolsjewiki en was tot zijn dood ■'Sroorz. van de Raad van Volkscomm. loverleden 1924, 53 jaar oud). grijpelijk. Men kan er dus op rekenen, dat er voorloopig nog aan beide Spaan sche partijen vrijwilligers en wapens zul len toevloeien, en uat er nog heel wat water door de Manzaneras zal vloeien, voordat aan de burgeroorlog een einde is gekomen. DE KOLONIËN, die eens Duitsch waren...., Overigens is de Spaansche burger oorlog niet meer de as, waarom de ge- heele Europeesche politiek draait. De nieuwe as is de koloniale kwestie, die: na de laatste rede van Hitier aan de omdle is gekomen. Er bestaat geen twijfel meer aan, dat Berlijn een stap voorbereidt in de koloniale kwestie bij alle mogendhe den, die als mandataris of anderszins ge wezen Duitsch koloniaal gebied ondier zich hebben. Waarschijnlijk zal een nota worden gezonden, die zal'bestaan uit een juridisch-politiek en een economisch ge deelte. Dit wil intusschen niet zeggen, dat Duitschland nu al zijn vroegere ko-\ loniën wil terug hebben. Zeker zal het voorloopig geen aanspraak maken op de in Japansch bezit zijnde mandaten in de Stille Zuidzee. Eerstens zou het Tokio daardoor van zich verwijderen en twee den s bezit het geen vloot, die sterk ge noeg is, om Duitsche belangen in deze afgelegen gebieden voldoende te bescher men. Waar het om gaat, zijn de vroegere Duitsche koloniën in Afrika en deze be vinden zich voor verreweg het grootste gedeelte in Engelsch bezit. Aldus komt Berlijn tegenover Londen te staan, waint in Engeland gevoelt men er weinig voor, deze koloniën terug te geven. Zou men er tenslotte toch toe besluiten, dan slechts, indien Duitschland aanzienlijke concessies op het gebied der bewapening en der economie zou doen. Maar dit laatste wil Hitler weer niet; hij heeft dit tijdens zijn laatste rede duidelijk laiten blijken. Voor Von Ribbentrop, de "Duitsche am-' bassadeur in Londen, is het ondier deze omstandigheden geen gemakkelijke taak, de betrekkingen tot Engeland te verbe* teren en bij de Engelsche regeering eenj willig oor voor Duitschland's koloniale j>elangen te vinden. Hiet gevolg van de Duitsche stap zal naar alle waarschijn lijkheid zijn, dat Londen zich nog nauwer bij Parijs aansluit en dat men zulks gaarne in Berlijn zou zien, is niet aannemelijk. Maar klaarblijkelijk weegt in de Duitsche hoofdstad de koloniale kwestie het zwaarst. Hoe deze kwestie zich zal ont wikkelen, kan eerst de toekomst leeren. maar vast staat, dat zij meer dan de burgeroorlog in Spanje en meer dan de onderhandelingen rondom het nieuwe wes telijke pact de Europeesche politiek be slissend zal beïnvloeden'. WORDEN ITALIË EN TURKIJE HET EENS? Een land, dat op het oogenblik in zijp buitenlandsche politiek een ongekende activiteit ontplooit, is Turkije. Nauwe lijks is het Sandsjak-geschil door de Vol kenbond in voor Ankara gunstige zin op gelost, of de Turksche Minister van Bui tenlandsche Zaken Rüstü Aras, een uit stekend diplomaat, begeeft zich naar Mi laan, waar hij met graaf Ciano belang-* rijke besprekingen houdt. Het kernpunt van deze besprekingen vormde een at-» doende regeling van die veiligheid van beide landen in de oostelijke Middelland* sche Zee. Concrete nesultaten op dit ge bied zijn echter nog niet behaald, wat begrijpelijk is, daar het hier een zeer netelige zaak betreft en een oplossing van het probleem dus zekere tijd vereischt. Maar een verbetering van de betrekkingen tusschen Ankara en Rome, die sinds 1926 niet van de beste waren, teekent zich in| ieder geval reeds at. Rome heeft ver klaard te zijmertijd de overeenkomst van Montreux te onderieekenen en dat kan Ankara niet anders dan gunstig stemmen. Daar komt nog bij, dat het Turksche wantrouwen tegen Italië sinds de verove ring van Abessinië heel wat is vermin* derd, daar men Rome nu niet meer kap verdenken van expansieve bedoelingen in Anatolië- Overigens is voor een stabilisatie van de toestand in het oostelijk gedeelte van de Middellandsche Zee, ook na het Britsch-ltaliaansche verdrag, naast de medewerking van Italië en "Turkije ook die van Zuid-Slavië en Griekenland nood zakelijk. In dit verband krijgt de reis van Rüstü Aras van Milaan naar Bel grado nog grootere beteekenis. Houdt men er daarbij rekening mee, "dat er ook in de betrekkingen tusschen Rome en Belgrado een verbetering valt waar te nemen en dat de betrekkingen met Grie* kenland sinds vrij lange tijd goed zijn, dan lijkt een overeenkomst tusschen de mogendheden, die belang hebben bij de oostelijke Middellandsche Zee niet tot de onmogelijkheden te behooren. streek de EERSTE „KIST" bij dikke mist maar niettemin beslist en vaardig onbetwist zonder dat de piloot er van wist (of was 't een list?) op TEXELS VLIEGVELD neer. We maakten er, de mist ten spijt, dit kiekje van, dat als „van historische waarde" hier alsnog een plaatsje vindt. WAARSCHUWING. Wielrijders moeten, zooals automobi listen en motorrijders, wanneer Zfj van richting veranderen, dat tijdig kenbaar maken. Wanneer zij aan de hand pakjes, of zelfs pakken meevoeren, kan dat aan geven van richting bezwaren opleveren, ja, zelfs onmogelijk zijn. Van politiewege wordt daarom aanbevolen, bij het vervoe ren van pakjes per rijwiel, er wel aan te denken, dat het steeds mogelijk moet zijn verandering van richting aan te geven. GENERAAL CALLES. De vroegere president van Mexico, die zich thans als banneling in Calitornie op houdt. WOORD EN DAAD Voorz. deelt mee, dat nachtwacht J. Stark Jz. tot buitengewoon ge meente-veldwachter werd benoemd. Alg. Armbestuur. Herkozen worden de heeren A. C. Keijser en C. W. Bak- ker Jr. en mw. A. C. Visser—Bruin. Alg. Weeshuis. Herkozen de heer A. C. Keijser en mw. A. C. VisserBruin. In de plaats van de heer C. A. Witte wordt de heer C. v. Hcerwaanden be noemd. Met het oog op de uitvoering riolee- ring Burgwal en verbouw postkantoor wordt besloten zoo noodig 110.000 te leenen. Suppl. kohier Hondenbelasting 1902 vastgesteldf 7. WOENSDAG 21 JANUARI 1903. Voorz. deelt mee, dat voor rioleering Burgwal nu alle buizen gelegd zijn. Alg. Armbestuur: Benoemd de heer D. Bakker Pz. Vaststelling gewijzigde begrooting Alg. Armbestuur: f3675, inbegrepen f3175.gem. subsidie. Vaststelling kohier schoolgeld le kvv. 1903: f651.—. Op verzoek wordt tegen 1 April eervol ontslag verleend aan de heer G. Klazinga, onderwijzer o.l. school, Den .Burg, en aan de heer A. Kuipers, onder wijzer aan de Mulo. 150 i i f, f, EIERLAND. L.T.BAFD. EIERLAND. Op Vrijdag 5 Febr. hield de afd. Eier- land van de L.T.B., opgericht 13 Jan, 1937, haar eerste algeineteme vergadering. Een 12-tai leden was aanwezig, toen de voorz. de vergadering opende. Hierna volgt lezing der notulen en behandeling statuten, welke onveranderd worden goedgekeurd. Bij de bestuursverkiezing werd het voorloopig bestuur in zijn ge heel herkozen. Alle namen hun benoeming aan. Tot afgevaardigde naar de alg. ver gadering van de Dioc. L.T.B. te Haar lem werd benoemd de heer J. de Graat Mz. Besloten weal toe te treden tot de Vereen. Texei 'tot verwerking van uit nood geslachte en gestorven dienen en tot de Vereen, voor oed rij f svoorlichting. Hierna sloot de voorz. de vergadering inet de christelijke groet en de beste wenschen voorde nieuwe afdeeling. G. DE COCKSDORP. PASTORIEVERLOTING HERV. GEM. EIERLAND Het batig saldo van de verloting, ge houden ten bate van het Pastoricfonds der Ned. Herv. Gemeente Eierland be draagt ruim f978.—. Dat een dergelijk gunstig resultaat bereikt werd, is voorat hieraan te danken, dat zoo lieei veler» op en buiten Texei medegewerkt Iïeb-i ben om de loten te plaatsen. Alle loten wanen danook verkocht. Dat ihet batig saldo zoo groot is, komt, doordat vele prijzen ten geschenke werden ontvangen. Zoo schonk de Herv. Zusterkring „De Kandelaar" de tweede en derde prijs, de Chr. Meisjesclub de zesde prijs, 'ter wijl vele particulieren, te veel om te ver melden, groote en kleine prijzen aanboden. Nog niet alle prijzen zijn afgehaald aan cïe Herv. pastorie te De Cocksdorp, en wei die, gevallen op de volgende num-z rners: 292, 332, 1873, 2077, 2885, 2886, 2890, 2903, 2917, 3122, 3162, 4864, 4908. De winnaar van de hoofdprijs, te Mij drecht woonachtig, koos de motor. De stofzuiger werd gewonnen door iemand te Rozenburg, het rijwiel en de rook- fauteuil bleven op Texel. De sprei ging naar elders. VAN TEXELS RAAD. Op verzoek wordt, ingaande 1 Febr., eervol ontslag verleend aan mej. Z. Kloek, vroedvrouw te Oudeschild. - Voorz. deelt mee, dat naar aanlei ding van een waarschuwing van tweei Cocksdorpers, een onderzoek werd inge steld naar de ernstige toestand aan Texels N.O.-kust, waar de duinen zoo sterk afnemen, dat kans op een doorbraak aanwezig moet worden geacht. De zorg ligt eigenlijk bij het Polderbestuur, meent de voorz. De Commissaris der Koningin werd op de ernst van de toestand ge/ wezen. VRIJDAG 30 JANUARI 1903. Afwezig: de heeren "Dikkers, Lap en Bakker; één vacature. Ingekomen is een adres van N. Jz. poeper en 31 anderen, waarin verzocht wordt niet over te gaan tot opheffing van de school te Oost. (wordt later be handeld.) Kohier Hondenbelasting 1903 vast gesteld: f276.Hoofdelijke Omslag 1903 op f14620.20. Tramaanleg: Concessionaris De Leeuw krijgt vergunning voor het maken van een coupure in de ringdijk om de haven, het leggen van rails op het haven-* terrein, het maken van nieuwe beschoei ingen, enz. 1 »_j i,i Li 151

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1