Oe Nieuwe Texelsche Courant No. 5127 50ste Jaargang Woensdag 17 Febr. 1937 EERSTE BLAD. Handschrift en Karakter. Texelsche Berichten Uw advertentie fn dit Wad wordt op Texel huis aan huis gelezen. aar er- TEXELSCH E COU RANT is sinds 1 Juli 1930 hl dit blad opgenomen. IJITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Lange veld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg f 1losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 12 oent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deeïïg tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) HOOGWATER ter reede van Texel v.ra (nam. ongeveer uur later.) 18 i9 20 21 22 23 24 Febr 1,25 2.11 3.21 4,58 6.26 7,32 8,20 LICHT OP R1IWIELEN en RIITUIGEN 5,47 VAN OVER DE GRENS SPANJE: HULP VAN BUITEN. De besprekingen in die commissie van niet-inmenging zijn min ot meer vastgc- loopen. Lissabon blijft beslist weigeren, een controle langs de Portugeesch-Spaan- sche grens toe te staan. In Londen maakt men zich daar zeer boos over, maar dit helpt weinig, want de tijd, dat Londien's wil in Lissabon wet was, ligt reeds lang achter de rug. In feite is men nu nog even ver als aan het eind van 'het vorige jaar, loen de geheele wereld met spanning, wachtte op de antwoorden van de groote mo-i gendheden inzake de vrijwilligerskwestie. Die antwoorden zijn binnengekomen, zij waren hoopgevend, maar wat is men er ten slotte mede opgeschoten? Niets. Ook thans nog is de niet-inmenging een sprookje, de inmenging daarentegen wer kelijkheid. Dit blijkt reeds uit bet teit, dat in Spanje de burgeroorlog weer aan alle fronten met nieuwe hevigheid wordt gevoerd. Dit is mogelijk door de hulp, die in de laatste tijd weer aan die/ beide strijdende partijen is verleend. Vooral Italië maakt het in dit opzicht wei erg bont. Volgens Engelsche bericfo ten worden de Italianen "Tnet 1000 man tegelijk aan waf gezet, om de troepen van Franco te versterken. ALMERIA—CORDOVA-MADRID. Nu Malaga viel, trekken Franco's troe pen verder naar het Noorden, dus in de richting van Almeria. Het is niet te ver wachten, dat zij in deze richting heel veel tegenstand zullen ondervinden. Zou den de negeeringstroepen een tegenaanval ondernemen, dan zouden zij dit op Cor-i duva doen. Franco zou dan vanzelf ge noodzaakt zijn zijn troepen van de kust terug te trekken. Het belangrijkst blijft intusschen de strijd om Madrid. Hier past Franco een nieuwe tactiek toe. Voor het eerst sinds de belegering tracht hij de stad geheel te omsingelen. Volgens be richten van de opstandelingen, zou "hij daarin langzaam maar zeker slagen; van regeeringszijde wordt bet bericht echter tegengesproken. Waarschijnlijk lijkt een algebeele omsingeling danook niet; daar beeft Franco te weinig soldaten voor. Het is dan ook moeilijk te gelooven, dat Madrid binnen afzienbare tijd zal val len, zooals van nechtsche zijde wordt voorspeld. GENERAAL DE LLANO. Opperbevelhebber van het Nationalis tisch leger in Zuid-Spanje. Menigmaal voert hij voor Radio-Sevilla het woord. WIE DE VREDE WIL.. •Door de mislukte werkzaamheden van de commissie van niet-inmenging wordt de toestand er in Europa overigens niet beter op. Onverzwakt blijft al het oude wantrouwen voortbestaan en op het oogenlik is de toestand zoo, dat een staat, die het wel met de vrede meent, niet over ontwapenen, maar aan bewapenen denkt. Slechts een sterk leger, meent men, vermag op zekere „dynamische" staten nog een remmende invloed uit te oefenen. Sinds een iaar bewapent men zich, ook in Engeland, krachtig. Dat kost natuurlijk veel geld en de kosten kunnen niet uit de loopende inkomsten van de staat be i streden worden. Er is dus een leening noodig en wei een leening van niet min der dan 400 ntillioen pond, te verdeden over vijf jaar. Engeland gaf reeds in het afgeloopen jaar 200 millioen pond voor zijn bewapening uit. Ook in de komende laren zal 'dit geschieden, maar dan nog vermeerderd niet 80 millioen uit de lee ning. Dus in totaal 280 millioen pond per jaar voor bewapeningsdoeleinden. Men ziet het, de Britsclie leeuw scherpt zijn klauwen. Laat ons echter Ihopen, dat hij ze nimmer behoeft te gebruiken. OM DE VROEGERE DUITSCHE KOLONIËN. Om nog een oogenbljk in de Engelsche hoofdstad te verwijlen: Von Ribbentrop heeft in de laatste dagen langdurige on derhandelingen gevoerd met lord Halifax, die kan worden beschouwd als de plaats vervanger van Eden. Hoofdzakelijk schijnt daarbij de koloniale kwestie ter sprake te zijn gebracht. Naar verluidt heeft Von Ribbentrop echter weinig sympathie voor de Duitsche argumentatie gevonden. Ove rigens schijnt Duitschland in deze kwestie ook nog geenszins met vast omlijnde plannen te voorschijn te zijn gekomen. De koloniale aangelegenheid zal dan ook zeker niet binnen afzienbare tijd worden opgelost. ITALIË: EEN PRINS GEBOREN In Italië is men op het oogenblik in, een feestelijke stemming. De kroonprins en zijn vrouw, de Belgische prinses Marie José, hebben een zoon gekregen, die Victor Emmanuel zal worden gedoopt. De Italiaansehe bladen hebben naar aan leiding van dit feit extra-edities uitgle-i geven en achten deze gebeurtenis, die de voortzetting van de dynastie voor Italië beteekent, een zeer belangrijk teit in de historie van het Italiaansehe volk. VER. STATEN: NA 40 DAGEN. in Amerika is eindelijk, na een duur van 40 dagen, de automobielstaking ge ëindigd. Na langdurige onderhandelingen onder leiding van Frank Murphv, de gou verneur van Michigan, die in opdracht van Washington handelde, is een compromis gesloten. De arbeiders hebben nu de fa brieken ontruimd en de productie wordt zoo langzamerhand weer hervat. Het eigenaardige hij dit feit is, dat de ondier- handelingen plaats vonden, terwijl de fa brieken nog waren bezet, terwijl de Genie rat 'Motors had geweigerd onder 'deze omstandigheden besprekingen met de sta kers te houden, temeer daar de rechtbank de bezetting onrechtmatig had geoordeeld. Daar de regeering echter geen aanstalte maakte om de stakers uit de fabrieken te zetten, werd de General Motors ten slotte wel genoopt toch te onderhandelen- Voor de stakers is dit een groot sucoes, dat zij zonder regeeringssteun niet had den bereikt. Het is bekend, dat Roer-' sevelt's sympathieën geheel naar de sta kers uitgingen, maar in breede kringen wijst men er op, dat hij aan deze sym pathie wellicht beter op andere wijze uiting had kunnen geven. RADIO. Het aantal radio-telefoongesprek ken Nederland—Ned.-Indië bedroeg in Januari 587. Vorig jaar Januari maar 189. Te Middelburg is gesticht de „Ver- eeniging tot Oprichting van een Ned. Hervormde Radio-Omroep". Secr.ds. G. van Yperen, te Waterlandkerkje. Voorzitter ds. Louwerse te Wissekerke. De B. B. C. heeft in 1936 1.120 S.O.S.-berichten en politie-oproepingen ver spreid en in 53.75 pet. dezer gevallen is het gewenschte sucoes bereikt. Er wa ren in totaal o.a. 675 oproepingen voor ziektegevallen, 301 om getuigen van onge lukken op te sporen en 36 in verband met misdrijven. WAT ZEGT UW HANDSCHRIFT? Onlangs had ik de eer, voor het Nuts- departement Texel uiteen te zetten, hoe het mogelijk is, uit iemands gewone ma< nier van schrijven zijn karakter te bepa» len. Ot mijn proeve van praktische „hand schriftlezing" op die avond steeds een volledig karakterbeeld heeft opgeleverd Er werden mij toen wel héél veel hand-*, schriften achter elkaar voorgezet, Toch heeft het mij niet verwonderd, dat ik na mijn lezing van verschillende toehoor ders mocht vernemen, „dat het prachtig uitkwam". De graphologie heeft nu een maal al dikwijls naar juistheid en haar waarde bewezen. Ik stel me dan ook gaarne ter beschik king van de abonné's van "dit blad (en hun huisgenooten), om een uitvoerige schets van luin karakter samen te stellen. Wat ik daarvoor noodig heb, is in da eerste plaats nun natuurlijk, gewoon schrift, tenminste één bladzijde. Verder opgave van hun leeftijd luin geslacht, hun naam en adres. En danéén postzegel van aes ct. voor antwoord IN uw brief en 75 ct. voor honorarium en zes ct. voor doorzending van uw briet, B[J VOOR UITBETALING te voldoen aan het Bu reau van dit blad. Ook handschrift van kinderen van 12 jaar en ouder kan toegezonden worden. Tenslotte zijn wij, d.w.z. de redacteur en ikzelf, zakelijk verplicht te verkla-' ren. dat wij geen verantwoordelijkheid voor de juistheid der karakterschets op ons nemen, hetgeen wij hierbij doen. En thans, nadat het officiee'e deel af gedaan is, zou ik u een kleine geschiede-/ nis willen vertellen. Een vrouw, die aan een eigenaardige ziekte leed, waardoor haar huid als met schubben was bezaaid, stond in Genève in een tentje te kijk: de vrouw-krokodil. Een professor ontdekte haar daar en overreedde haar, zich eens in zijn kliniek te laten zien. Aldus ge schiedde. De professor wilde beginnen, zijn studenten deze ziekte en haar gevol gen te verklaren, toen de man van de vrouw ineens met luide stein biegon: „Da mes en heeren! U ziet hier voor u staan Madame Crocodile, het grootste wonder der 20e eeuw. Zij is geboren in de oer-\ wouden van Sumatra. Zij voedt zich met kikkers en salamanders. Zij sluit haar oogen van beneden naar boven!" De pro fessor liet hem rustig uitspreken en nam toen zelt bet woord. Zoo kan ook ik thans met de luid-klin- kende bei van de Tex. Crt. u toeroepen: „Dames en heenen. U ziet hier voor u staan, Prof. Caramelli, die door zijn zesde zintuig in staat is, uw karakter tot in zijn diepste roerselen te ontsluieren. Ringe- lingelingHet grootste wonder van deze eeuw!" Ik kan ook, en dat doe ik veel liever, u eenvoudig aanraden: Hebt gij moeilijk heden met uzelf, met uw kind (boven '12 jaardan) ót een zakenvriend en zoudt u willen weten, wat er eigenlijk voor goeds en kwaads i n zit, laat mij dan probeereny dit voor ti te ontdekken, met behulp van de deels wetenschappelijk vastgestel de, deels slechts praktisch betrouwbaar ge'o'e'Ken li and soit ri ft nege 1 s DRS. P. DIJKEMA. WOORD EN DAAD De lieer Keesom wijst op het ge vaar voor schrikken der paanden dooir motorfietsen, enz. Vo'orz. antwoordt, dat deze, op de provinc. wegen, mits in. het bezit van vergunning van Ged. Staten, mogen rijden. Een gemeentelijk verbod zou alleen het rijden in 'de kom der dor» pen kunnen betreffen. DONDERDAG 2 APRIL 1903. Afwezig: de heeren Lap en Zijm; één vacature. Besloten wordt f19000 a 4 pel., te gen een koers van 98 pet., te leenen vam Fa. Julius Oppenheim. Klacht in de raad over de gebrekkige dienstregeling van de Ada van Holland, speciaal wat de laatste boot betreft:van 1 Nov. 1902—15 Febr. 1903: van Texel: 6.15 8.15 2.15. van Den Helder: 7.15 9.30 3.30. De heer Mets merkt op, dat de boext Zich naar de trein moet regelen en wijst op Terschelling, dat maar eenmaal daags met de vaste wal verbinding beeft. WOENSDAG 6 MEI 1903. Afwezig: de heer Lap. Installatie van de lieer D. C. Dros, die zijn vader als raadslid opvolgt. Voorz. doét mededeeling van het aantal door de telegraafkantoren ver- 154 HET BAL-MASQUE. 't Was Zaterdagavond in Pen's feeste lijk versierde Schouwburgzaal wat men noemt „reuze-gezellig", toen daar onder leiding van de heer R. Boom, leeraar Moderne Danskunst, een bal-masqué wierd gegeven. Er waren wel ziestig gemasker- den eu verder nog vrij veel hiet-gemas- kerde danslustigeu en toeschouwers. De muziek stond onder leiding van de lieer P. Boom. Omstreeks 9.15 opent de heer R. Boom met een hartelijk woord van welkom, in 't biezonder tot de jury, bestaande ijit de dames mw. Ten Hooi Van Meurs, H. LapDijt en A.v.d. Meulen Flens en de heeren G. J. B. Mulder eu A. Broek man. De heer G.J.B. Mulder, daarna het woord verkrijgende spreekt zijn groote voldoening uit over de flinke deelname. Wei spijt het hem, niet allen gemaskerd te zien, maar hij verwacht, dat volgend jaar een ieder met een masker zal ver-* schijnen. Ook de jury zal dan in „voi tenue" aanwezig zijn. Spr. hoopt, dat het een avond van pret en jolijt worden zal» We moeten toonen, zegt hij, dat wij wat de „Carnavalsviering" betreft (dit is im mers een soort carnavalsfeest) niet voor onze Zuidelijke landgenooten onder be hoeven te doen. DE DEELNEMERS(STERS.) Spinnewiel, (oud-Hotl. paar), M. Koop man en mej. C.Bakker; Weensclie meis jes, de dames J. Blok, A. Prins en F. Eiel- man; Joe Brown, J. Kant; Al Jolson, F. Kaczor, Oudeschild; Neger, P. Baggie; Pop in doos, mej. B 0 >l>; schaaphoed- ster, mej. Ja unie Vlaming; Holland sch meisje, mej. J.Broekman; Madam Butter fly, mej. T. Koorn; Propaganda Texelscli Zuivelproduct, dames A. Keijser, Den Burg, en J. Bneen, Oosterend; bloemen meisje, mej. C. Boom, Oudeschild; ma troos, mej. F. Dekker, Oudeschild;dame uit de tijd van Charles Dickens, mw. A. Keijser-Zegel, De Waal; damestasch, mej. N. Bakker, Oosterend; verfdoos, mej. N. Kuiter, Oosterend; Canadeesche vijfling, dames M. en C. Bruin, De Waal, Hom- scheid, T. Eelman en Benthem; groep jockey's, dames R., M. en J. Pen en de lieer B. Beumkes, Oudeschild; bakker, N. Langeveld; paljas, B. Kramer; toove- naar, S. Langeveld; Anti-Bobbed, M. S. Langeveld; wolkenkrabber, mej. M.Koorn; grammofoonplaat, mej. Louise Heine- mann; vraagteeken, mej. M. van Dijk; boerenkool met worst, mej. E. Langeveld; fruitmeisje, mw. G. LangeveldVan Ros- suin; Perzische prins, Koen Koorn DPz.; Russische Kozakken-officier, W.Mulder A.V.R.O.-Kinderkoor o.l.v. Jac. Hamel; Jac. Hamel: M. Koorn Jz.kinderende dames I. Ruijs, Curriie Keijser, Annie Kikkert, R. Kievit, nnv. G. KeijserKik kert, De Waal, mw. B. KeijserStam mes, De Waal, en A. G. Kikkert en de heeren J. Boekei, K. Keijser, De Waal, en F. Moerbeek; Mm. du Marquis, mw. Boswijk—Ritmeester; Oostersche prins, mw. MulderVan Gelder; Tyroolscbe, mej. G. Zuidewind; Gelukspop, mw. W. VAN TEXELS RAAD. zonden telefoonberichtenDen Hoorn 47, De Koog 29, Oosterend 222, Ou/deschild 315, De Waal 44. Ontvangen resp. 54, 23, 290, 433, en 77. - Voorz. spreekt ?ijn voldoening uit over de verbeterde bootdienstregeling, zo merdienst: van Texel: 4.15; 6.45; 3.6. van Den Helder: 5.15; 9.30; 4.7.30. Onderwijs: benoemd tot onderwij zeres o.l. school te Den Burg mej. G. Kopper, Koog a.d. Zaan; tot h.d.s. te De Gocksdorp de heer A. C. Toet; tot h.d.s. te M.-Eierland de heer L. de Jong. Goedgekeurd Rekening Alg. Wees huis 1902: ontv. f8777; uitg. f7137. Ba tig saldo f1640.Goedgekeurd Begroo ting Alg. Weeshuis 1903: sluitende met f9494.—. De heer H. F.'ens benoemd tot make laar in alle vakken. (De meerderheid van B.enW. adviseerde, het verzoek om benoe ming als zoodanig niet in te willigen, daar de gemeente reeds twee notarissen en drie makelaars telt.) Vaststelling schoolgelden 2e kwar taal: f656.55. Rekening Waalderweg 1902 vastge steld. Aandeel der gemeente t'21.75. 155

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1