No. 5128 50ste Jaargang Zaterdag 20 Febr. 1937 EERSTE BLAD. KINDEREN. IETS OVER GIER. Hoe kippen houden Brieven van Texelaars in den Vreemde. Uw advertentie in dit 6Tad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT VOOR DE ZONDAG Kinderenze zijn een vreugde en leed. Wij weten het reeds hij hun ge boorte. Onze zorg groeit met hen mee. Kinderen zijn een gelukeen levans- doel. Zij geven inhoud en vorm aan ons bestaan. De moeder ziet in de volwassen mensch nog het kind, de vader ziet in het kind rééds de volwassen mensch. Elk kind zal eens mensch worden, in dien het gezegde der oude Grieken niet aan hem wordt voltrokken: „die de Go den liefhebten nemen zij vroeg tot zich". Elk kind zal een mensch worden met eigen meening, met eigen bestaan. Toen wij onze vader en moeder verlieten, be seften wij niet, wat dit voor hen betee- kende. We zullen 't eerst beseffen, wan neer onze kinderen ons verlaten. En toch: dit moet! Kind, ik zie je ai groot. In veel zal je meening de mijne niet meer zijn ein over veel van mij zul je glimlachers zoo-, als ik doe over de ouderwetschê lie-, grippen van een vorig geslacht. Ik moet je daartoe opvoeden. Niets is voor het leven verderfelijker, dan schabionen- arbeid. De kleine kibbelpartijtjes onderling mo gen geen groote meeningsverschillen ge ven, toch valt jullie samenzijn straks uit een; ieder zal een eigen weg gaan. In de geboorte van het kind, ligt reeds de scheiding van de moeder. De ouders weten het. Waarom zorgen we voor je? Waarom staan we zooveel angsten uit? Het is toch tenslotte immers om je op te voeden tot een groot mensch met oen zelfstandig karakter, een eigen levenswil voor de eeuwigheid. De ouder zal eens weer alleen staan.... Dit is nu eenmaal het leven. Moge 't zijn zonder bitterheid, met de avondzon van het doel. ZONDAG, 21 Februari 1037. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Wilt ge véél winnen in het leven? Doe dan van véél afstand. MAANDAG Fl.oe vaak hebben wij niet betreur!, wat wij verlangden; gezegen!, wat wij hadden gevreesd. DINSDAG Waak er voor, dat de kleine zorgen van het leven u niet klein maken. WOENSDAG Wie de schatten der wijsheid alleen ver zamelt, heeft niets bereikt. Men moet ze ook weten te gebruiken. DONDERDAG Geven zonder pijn te doen is betrekke lijk gemakkelijk; veel moeilijker is het te "weigeren zonder pijn te doen. VRIJDAG Wie kan de waarde van het geluk schatten? Degene, die het ongeluk kent. ZATERDAG Gelukkig de mensch, die voortdurend vreest. Spreuken. WOORD EN DAAD VRIJDAG 12 JUNI 1903. Afwezig: de heer Keesom. Op verzoek wordt het salaris van de vroedvrouw te Oosterend, mej. Bre merOuthuys, op 1300 bepaald. Voorz. deelt mee, dat zich voor de betrekking van onderwijzer aan de Mulo ondanks salarisverhooging geen sollici tanten hebben aangemeld. ZATERDAG 11 JULI 1903. Gemeenteraadsverkiezing ter voorziening in drie plaatsen, open vallende door pe riodieke aftreding van de heieren F. Keij- ser, H. W. Keesom en D. C. Dros. Uitgebracht 433 geldige stemmen. De at- tredenden worden herkozen. ZATERDAG 18 JULI 1903. Tegenwoordig: alle leden. - De herkozen drie raadsleden wor den toegelaten. De installatie zal plaats vinden de eerste Dinsdag in September. Ged. Staten deelen mee, dat voor het onderwijs f4350 subs, wordt verleend; gevraagd was f4600. Vastgesteld schoolgeld 3e kvv. en suppl. kohier 2e kw. 1003, resp. t640 en f 1.92. Aangenomen wondt het voorstel van B. en W. inzake in gebruikgeving grond van de Burgwal. 156 III WAAR GINGEN WE HEEN DEN BURG. 7 Maart 1S89. Jaarvergad. 't Nut. 9 Maart 1889. Bespreking in De Lin deboom over Stichting Badhotel aan De Koog. 10 Maart 1889. Uitvoering Leerjng en Genoegen (tooneel) in De vergulde Kik kert. OUDESCHILD 11 Maart 1889. Lees-avond Neptunus met J. de Jongh, Eierland. DEN BURG. 12 Maart 1889. Nutsavond; spr.de heer Eggers. 16 Maart 1889. Vergad. Ned. Onder wijzersgenootschap. Ï7 Maart 1889. Uitvoering Gymuastiek- vcreeri. Texel in De Vergulde Kikkert. 22 Maart 1889. HoII.'Mij. v. Landbouw. OUDESCHILD. 21 Maart 1889. Oprichtingsvergad. Kies- vereenNieuw Leven. OOSTEREND. 31 Maart 1889. Toomeeluitvoering m het Wapen van Texel. DEN BURG. 2 April 1889. Raadsvergadering. 3 April 1889. Openbare les Alg. Be waarschool. 27 April 1889. Raadsvergadering. OUDESCHILD. 28 April 1889. Vergadering in lokaal W. Bijl ter bespreking event nee le feeste lijkheden ter gelegenheid van 's Konings 40-jregeeringsjubileum op 12 Mei. (Be sloten, af te wachten, ihoe het verloop van de ernstige ziekte, waaraan de Ko ning lijdt, is.) 15 VOOR DAMES. Ben motor-deskundige te Los Angelos ontwierp dit model mo torrijwiel, speciaal voor dames bestemd. De filmdiva Avis Taunt schafte er een aan. Het lijkt ons een leelijk ding, die motorfiets. VAN TEXELS RAAD. - Besloten tot aartkoop van een per ceeltje grond van de heer J. DalmeijerPz. ter verbreeding van ingang Parkstraat bij de Weverstraat; koopsom f30. Onderwijs. Benoemd tot h.d.s. te M.-Eierland de heer W. Heeroma, Den Helder. Op verzoek f100 subs, ver'eend aan afd. Texel H.M.v.L. voor een te houden tentoonstelling. ZATERDAG 22 AUGUSTUS 1903. Afwezig: de heeren Dikkers en Lap. Vaststelling Gemeenterekening 1902: ontv. f 3849, uitg. f 3675, batig saLio t 174. Op verzoek, wegens vertrek, ont slag verleend aan mej. T. Mets, telefo niste te Oudeschild. Benoemd tot telefonist te Oude schild de heer D. Mets; tot plaatsvervan-i ger de heer J. J. Mets. DINSDAG 1 SEPTEMBER 1903. Tegenwoordig: alle leden. Installatie van de herkozen leden F. Keijser, H. W. Keesom en D. C. Dros. Voorz. herinnert er aan, dat de beer Keij ser al 24 jaar de belangen der gemeente behartigt. Voorz. deelt mee, dat bouw Post kantoor gereed kwam. 157 MIDDENSTANDERS. Een abonnement bij N.V. PROVINCIAAL BELANG. Handelsinformatie- en Incas- sobureau voor de Midden- stand, opgericht 1S64, biedt O in deze tijd groote voordee- len. Een volledig prospectus, waaruit zulks duidelijk blijkt met een ex. van de 14-daag- sche zeer verzorgde courant wordt op schriftelijke aan- vrage p.o. verstrekt. N.V. PROVINCIAAL BELANG, Amstelstr. 14, Tel. 32000 (6 lijnen) O AMSTERDAM C. Voor Middenst. Fed. en Bonden kan een speciale overeenk. getrof- fen worden. LANDBOUW EN VEETEELT. (Slot.) CONCLUSIES. 1. Men heeft het meest 'aan zijn gier, als men ze zoo vlug mogelijk uit die groep naar een goed afgesloten gierkekler kan laten loopen. 2. Deze moet per stuk groot vee min stens 2.5 M3. zijn. 3. Men hoeft dan niet met uitrijden te beginnen vóór half Februari, en na die tijd gieren komt het biest tot zijn recht. 4. Laat gieren (April -Mei) doet men alleen op 't bouwland, liefst op hak- vruchten. 5. Gier bevat practisch alleen stikstof en kali. Er moet dus altijd een fosfaat-' bemesting naast. Dat kan ook door super in de gierkar. 6. In peroeelen weiland, die druk ge gierd zijn, hangt men liksteenen. 7. Spoel- en regenwater moet men ?it kunnen leiden, opdat daarvan niet te veel in de kelder komt. 8. Gier moet regelmatig gespreid wor den, dicht bij de grond. 9. Nooit gieren op bevroren grond, erg droge grond waar een gewas op staat, of 'bij scherp drogend weer. 10. Gierstikstof is nu per Kg. onge\eer 30 a 35 ct. waard. E. v.d. B. Zet uw eerste hok niiet neer, vóórdat ge weet, hoe ge het geheele terrein zoo economisch mogelijk wilt indeelen met't oog op die toegangswegen en de toe gangsdeuren naar hokken en rennen. Hok ken moet ge niet midden in de reninen, maar langs de wegen bouwen. Hoe min der meters ge per dag onnut af.iegt, hoe minder kilometers per jaar. Maakt alle paden, hekken en deuren zoo breed, dat ge er met de breedste vrachtauto, kar, resp. kruiwagen door been kunt. Gebruikt voor uw omheining sterk harmonica-gaas, anders hebt ge binnen korte tijd slordige rennen, en moet ge opnieuw moeite doen en kosten ma ken om de afscheidingen te herstellen. Duurkoop is in deze goedkoop ijzeren, of betonnen palen zijn ook beter dan houten. Leg een cementen vloer in het hok, dat is bijkans een hygiënische eisdh,want zoo alleen is het mogelijk de bodem wer kelijk te ontsmetten. Het is ook een eco nomische eisch, want anders komen de ratten in uw hok en die een op meer dan één bedrijf de winst schoon op. Het dak loopt me; een helling van 1 op 10 van vóór- naar achterwand schuin af. Het afdruipende hemelwater spat tegen de planken aan de achter7 wand op en verteert het onderste hout daar vlugger dan elders in het hok. Hef getuigt van wijs overleg om de planken van de achterwand horizontaal te leggen, dan kunnen de onderste met weinig moeite en kosten door riieuwe vervan gen worden. Het loont om rondom het hok fijn musschengaas 70 cM. diep in de grond te graven en op 30 cM. hoogte aan ihes hok vast te timmeren. Het ratten deed is anders niet te overzien. (Uit Brochure Alg. Ned. Pluimveeteeelt- Vereen.) Vereeniging, Transvaal, 5 Febr. 1937 DIE AFRIKAANSE TAAL. Zou er onder de beschaafde talen één zijn, die eerlijker en openhartiger op het „doel" afgaat, dan de Afrikaansche? Ik denk van niet. „Die taal" moge plat klinken, voor verbasterd Hollandsch wor- den uitgemaakt of wat al niet, toch heeft zij één heel belangrijke eigenschap, die in de Nederlandsche taal maar al te veel zoek raakt. Het Afrikaansch is n.l. een taal zonder vreemde woorden en zon der omwegen. Neem eens onze Nederlandsche taal en tel de vreemde woorden. Zij hebben bur gerrecht gekregen en wie schrijft of leest wel eens iets zonder „vreemde" woorden Men heeft onze taal mooier willen ma-i ken en rijker, misschien wei duidelijker!' Ik weet het niet en ga daar niet graag op in. Nee, ik wil u alleen maar -op liet op vallende in het Afrikaansch wijzen. De taal is hard en ruw als lliet land zeflb Ik heb wel eens gelezen, dat het land de taal haar karakter geeft. En toch, laat ik dit niet vergeten, zal men hier geen gemeene woorden hooren. Nimmer. Soms klinkt een en ander wel eens vreemd in het Afrikaansch, vooral wanneer men hier pas is. Als je b.v. op de (nu reeds! voorbije) tentoonstelling in Johannes burg las „Gebruik van kleinhuusie met mooi skoonc «pgevoue doek kos maar drie pennies".... dan glimlach je even. Of, zooals b.v. Zondag in de Afrikaan sche kerk, toen de dominee midden in zijn preek stopte en een kleine jongen, die een pennie liet vallen, berispte met de woorden „As jij jou pennies nie in je hand kan vat, moe jij die daar op die t>an(lc lè. Moe nie speel nie!" Maar klinkt het niet eerlijk en prettig? Men gebruikt geen vreemde woorden om iets van het eigen land te vertellen. En in ai zijn eenvoud zegt een Zuid-Afrikaan sdie boer in een brief (hetzelfde als eet* Nederl. student met 'n woordenboek. Van waar toch die vreemde woorden, waarvan menigeen nie zooveel begrijpt nie al doet hij alsof. Gaarne zal i k eens iets in het Afrikaansch schrijven. Ik zal het dan heb ben over „een Amsterdammer P. Blok ker se limveiik in Transvaal". Voor de spelling sta ik in, want een paar raq- Afrikaners zullen me graag een handje helpen. Uw SIEM DE WAAL. (Wordt vervolgd.) SPORT ZOO GEZOND ALS EEN VISCH Een gevoel van spijt zal onze sportlief hebbers bekropen hebben, toen zij lazen hoe in Denemarken onze zwemsters ach terbleven die jonge meisjes, waarop wij zoo trotsch waren, toen zij in Berfijn onze sportvlag zoo schitterend jn top hielpen gaan. Gezette heeren aan café tafels en statige dames op bridge-par- tijen zelden deze zomer tot elkaar: „wij zijn toch de beste zwemmers van de we reld. Echte waterratten". En nu zeggen de corpulente heeren niets dan: „pech!", tenviji de statige dames verkondigen: „dat zulks nu wel eens goê! is voor die kinderen en hun trainsters." Welnu, wij hadden ook liever, gehad, dat onze cory-feetjes in Aarhuus alle an deren achter zich hadden gelaten zoo is nu eenmaal de eerste opwelling. Maar daarna behoort het begrip door te bre ken, dat het nut van groote prestaties op sportgebied op de duur niet gezocht moet worden in het behalen van me dailles maar in het bevorderen van de gezande sport bij het jjeheele volk. Een watervolk moet kunnen zwemmen, zelfs goed zwemmen; liefst van de jongste 'tot ide oudste en ook de corpulente heeren. en de statige dames moeten zwemmen en blijven zwemmen, wanneer dokter en om standigheden het toelaten, en de sport dan aan hun kinderen overdoen. Niet voor niets spreken wij van „zoo gezond als' een vis'ch". En voor een watervolk komt daar het „zoo veilig als een visch in hef water" ook nog bjj. Terwijl wij dus het gevoel is ster ker dan de leer zeer hopen, dat sj>oe- dig niet alleen weder Nederlandsche meis jes maar eindelijk ook eens Nederland-/ sche jongens internationaal in het wa ter zullen uitblinken, nemen we die neder lagen wijsgeerig op, zoolang ons volk maar rt eds meer vertrouwd raakt met het element, waarin de zwaarste onzer slechts een paar ons weegt en dat toch zoo gewichtig is. Want dat is en blijft op dit gebied de hoofdzaak. (Handelsblad).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1