fie Nieuwe Texeische Courant No. 5129 50ste Jaargang Woensdag 24 Febr. 1937 EERSTE BLAD. Het Poederdoosje. Texeische Berichten Voor Texelsch Fanfare. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg fl.losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor deeïïg tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 4S ct. (4 regels.) HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer uur later.) 25 26 27 28 1 2 3 Maart 9,08 9.49 10.18 10,43 11.13 11,44 LICHT OP RljWlELEN en RIITUIÜEN 6 01 VAN OVER DE GRENS NA 7 MAANDEN BURGEROORLOG. De achtste maand van de Spaansche burgeroorlog is reeds begonnen en nog is er geen begin van het einde in zicht. Integendeel: de wreedheid en de va-bit tering, waarmee de strijd wordt ge voerd, plaatst grooter moeilijkheden dan ooit on de weg naar een oplossing. En de deelneming van buitenlanders aam de strijd heeft de beide Spaansche partijen nog meer van elkaar vervreemd. Overi gens mogen van nu af aan geen vreemde lingen meer naar Spanje vertrekken om aan de strijd deel te nemen. In alle in aanmerking komende landen is sinds Za terdag het dienstnemen van vrijwilligers bij een van de Spaansche partijen verbo den en men krijgt de indruk, dat het de verschillende regeeringen thans ernst is met dit verbod. Bovendien zal naar alle waarschijnlijkheid op de dag, dat dit overzicht verschijnt, de controle reeds definitief geregeld zijn. De Portugeescbe regeering heeft er tenslotte in toegestemd dat aan de Engelsche ambassade 50 of 60 personen zullen worden toegevoegd, die als waarnemers dienst kunnen doen om na te gaan, of Portugal de overeen-/ komst van afzijdigheid stipt nakomt. Men neemt thans aan, dat ook Russi sche en Portugeescbe schepen aan de controle langs de Spaansche kusten zul len deelnemen. Men vermoedt, dat de Russische schepen een plaats zullen krij gen tusschen die van de Engelsche en Fransche zeemacht aan de noordkust. De Russen geven er echter de voorkeur aan. een gedeelte van de Middellandscbezee- kust te controleeren. HET EINDE IN ZICHT Men mag aannemen, dat de Spaansche burgeroorlog, nadat de controle werke lijkheid is geworden, langzamerhand het einde tegemoet gaat Wellicht zal dit nog vele maanden duren, maar zeker is, dat indien beide partijen voortaan verstoken zullen zijn van de steun van buitenland-/ sche vrijwilligers, er tenslotte een tekort aan strijdkrachten moet komen. Beide partijen weten dat en trachten dus zoo spoedig mogelijk een beslissende over winning te behalen. Ot èen van beidie daarin zal slagen, blijft echter de vraag. De partijen wegen vrij goed tegen elkaar op en er is tfanook geen enkefe aanlei ding om te verwadhten dat een van hen de volledige overwinning kan behalen. ALS DU1TSCHLAND WEER KOLONIËN KRIJGT. Naast die koloniale kwestie sinds kort een van de middelpunten der internatio nale politiek. Engeland en Duitschland zullen over deze kwestie moeilijk tot over eenstemming kunnen komen. Engeland vreest, dat Duitschland zijn oude kolo niën spoedig zou gaan bewapenen, indien het land er de vrije beschikking over zou hebben. Dit zou een groot gevaar voor de Engelsche koloniën in Afrika beteekenen. Daarom blijft Engeland een afwijzende houding tegenover Berlijn aan nemen. Op de internationale politiek nu blijft deze kwestie niet zonder invloed. Opmerkelijk is het verwijt aan Duitsch land, dat men dezer dagen in het Italir aansche blad Carrierre Padano kon le zen. Dit orgaan verwijt Duitschland, zij het in vriendschappelijke vorm, dat het SPREKENDE GETALLEN. Het tramvervoer te Rotterdam: Jan. 1936 4.9 millioen pass. Jan. 1937 5.7 millioen pass. Opbrengst nam door tariefsverlaging at: resp. 457 en 440 duizend gld. Luchtvaart. Het aantal komende en vertrekkende vliegtuigen bedraagt p. dag S4 voor Tempelhof, Berlijn. 76 voor Croydon, Londen. 00 voor Le Bourget, Parijs. 50 voor Schiphol, Amsterdam. 44 voor Frankfurt. Misdrijven. Te Amsterdam bedroeg het aantal rijwieldiefstallen in het jaar 1935: 7753; in het jaar 1936: 8550. Andere diefstallen resp. 6923 en 63S9. Verkeersongevallen. Het aantal was te Amsterdam in het jaar 1935 8559; in het jaar 1936 8300. Aantal slachtoffers resp. 1982 en 2233. niet gehandeld heeft 'in de geest van de Italiaansch-Duitsdhe overeenkomst door bij Engeland teruggave van de koloniën te bepleiten. Het resultaat van deze stap is immers geweest, dat Engeland zich nog nauwer heeft -aangesloten bij Frank rijk en dit kan nooit de bedoeling zijn van een politiek, zooals Italië en Duitsch land die wenschen. Bovendien zou men door een dergelijk optreden de aanslui ting van Engeland bij 'Sowjet-Rusland en andere vijanden van het Duitscbe rijk bevorderen. Er steekt in deze meerling inderdaad wat waars. Door zijn koloniale eischen ot ze rechtmatig, zijn ot niet graaft Duitschland een diepe kloot tusschen Ber-i lijn en Londen en zulks is des te onbe grijpelijker wijl Engeland zich op het oogenblik tot het uiterste gaat wapenen Men kan dat tand dus beter tot vriend dan tot vijand hebben. ENGELAND BEWAPENT ZICH Zooals te verwachten was is hel voor ster van Neville Chamberlain om 400 millioen pond voor de bewapening te leeneit door het Lagerhuis met groote meerderheid aangenomen. En deze 409 millioen beteekenen nog maar het begin. In het buitenland maakt men zich over deze enorme Engelsche bewapening in- tussclien niet ongerust. Algemeen ziet men in, dat Engeland een sterke vloot en een sterk leger nimmer zal gebruiken pm een aanvallende politiek te voeren- Integendeel: Engeland, zoo verwacht men, zal zijn sterke weermacht slechts gebruis ken om de vrede af te dwingen. Zelfs die Italiaansche Tribuna is van meening dat de herbewapening van Engeland eein al- igemeene dienst is aan de heele mensch- heid en een biezondere waarschuwing in houdt aan Duitschland en Japan om in hun imperialistische politiek niet te ver te gaan. SCHEEPSONGEVALLEN 1 APRIL 1912. S.S. DAGERAAD van T.E.SO. wordt aan de steiger te Den Helder aangevaren door Hr. Ms. Kortenaer. Schade hoven de waterlijn. 29 SEPTEMBER 1912. Door het onklaar raken van de schroef, door zinkwier, belandt S.S.DAGERAAD van T.E.S.O. tegen de glooiing beoosten de haven. S.s. Texel van D/os en Co. ver kent assistentie. 12 FEBRUARI 1913. Het s.s. TAPELERA, met ijzererts van Bilbao op weg naar Bremen, strandt in de Eierlandsche gronden. Bij vloed komt het sdhip op eigen kracht weer vlot. 14 MAART 1913. De HELDER 71 schipper Wezelman, strandt bij paal 8 achter Eten Hoorn. De niet verzekerde schuit slaat stuk en wordt gekocht door de heer W. Jonker Az. 28 MAART 1913. Het Duitscbe s.s. ALFELD, met lijn zaad, glaswerk en gutta percha van Z. Amerika op weg naar Hamburg, strandt in de Eierlandsche gronden. De Titan, Hercules en Texel brengen het vlot. - 56 LANDBOUW EN VEETEELT WAT IS JAROWISATIE Jarowisatie komt van het Russische woord „jarowije", dat zomertarwe be- teekent. Eigenlijk is jarowisatie danook een systeem om van wintertarwe zomer tarwe te maken. Dat klinkt vreemd, maar een nadere verklaring zal dat verduidelij ken. Als we in het voorjaar wintertarwe ot winterrogge uitzaaien zullen vele plan ten niet tot aarvqrming komen. Ze willen pas het volgend jaar vrucht geven. Dit geldt voornamelijk voor de noordelijke groep tarwerassen, dus niet b.v. voor' de Fransche (rassen. Het schijnt voor die wintergranen noodig te zijn, dat ze een periode van kou doormaken tijdens hun ontwikkeling. Zaaien we in de herfst, dan wordt aan die eisch voldaan. In Rusland is men nu gaan probeeren wintergra nen een kunstmatige koudeperiode te doen doormaken tijdens de groei. 7 a 8 weken vóór liet zaaien wordt het graan geweekt en bij 5 a 10 gr. C. te kiemen gezet. Als de kieming is oegonnen brengt men het zaad op een temperatuur van 2 a 3 gr. C.. Daarna wordt gezaaid. De groeitijd wordt hierdoor belangrijk verkort en men kan na de winter zaaien en 'tych rij pe tarwe verwachten. In Rusland neemt men met dit systeem zeer uitgebreide proeven. In 1934 was op deze manier al 500.000 H.A. uitgezaaid. In een land, waar uitwinteringsgevaar erg groot is of waar vroeg in de zomer een sterke droogteperiode invalt en men dus het rijpen wil vervroegen, kan deze methode zeker voordeelen hebben. Voor ons land zal dit misschien niet het geval zijn, tenminste voor de land bouw. Wij hebben verschillende tarwe rassen, die het in ons klimaat best doen. Men schrijft wel, dat er voor de tuinbouw mogelijkheden in zitten. Daarover mis schien later meer. E.v.d.B. PRESIDENT CALLIO. De opvolger van Svinhufvud als presi dent van de Finsche republiek. _Finland is 388 vk. K.M groot en telt 3.7 millioeii inwoners. Het is sinds 1919 een republiek. VAN 1887 HEDEN. 30 AUGUSTUS 1913. Het s.s. BORE strandt in de Eier landsche gronden. Vier opvarenden raken door het omslaan van een sloep te water. De reddingsvlet van De Cocksdorp pikt hen op. SleepboOten sleepen die boot vlot. 25 OCTOBER 1913. De DAGERAAD vaart door dikkpmist tegen het Oostelijke havenhoofd te Ouidie- 'schild. Het hoofd krijgt groote schade, hoewel langzaam gestoomd werd. 2 DECEMBER 1913. Het visschersvaartuig W.R. 40 slaat met één opvarende op de Schanserwaard van zijn anker. Doordat het roer defect raakt, strandt het achter Oost. Het wordt door TX 15 behouden naar de Oudeschilder haven gesleept. Een vaartuig uit Wierinr gen koerst tenslotte met 't schip naar Wie- nngen. 23 AUGUSTUS 1914. De Nederl. torpedoboot G 11 loopt in het Marsdiep aan de grond. Het schip raakt vanzelf weer vlot. Door een stort zee slaat de opvarende P. de Jong over boord en verdrinkt. 22 SEPTEMBER 1914. De TX 58 van schipper K. Burger, Oosterend, zinkt in de haven van Oude- schild. 57 In elk geval maakt zoo'n doosje Je fats oen instincten niet zoek, Want als je 't gebruikt dan bloos je Ot je wordt zoo wit als een doek. Men schrijft ons: Toen in liet afgeloopeu jaar oneenig- heid was ontstaan in de ge.ederen van Texelsch Fanfarecorps, waardoor het be staan zelfs in hboge mate werd bedreigd, bleek, dat de gang van zakeii met meer dan gewone belangstelling door de bur gerij werd gevolgd. Dit kwam niet alleen tot uiting in de wijze, waarop de moeilijkhe den werden besproken, .maar vooral ook doordat door meerdere vooraanstaande personen werd aangeboden bemiddelend op te treden en zoo te trachten het corps voor ondergang te behoeden. Een zeer duidelijk bewijs van groote waardeering voor het werk van Tex. Fanfare. En niet ten onrechte. Immers heeft liet corps in de loop der jaren een grolo- te plaats ingenomen in de Texeische sa menleving; het heeft zich door steeds spontaan medewerking te verleenen bij alle belangrijke gebeurtenissen onge acht van welke richting of gezindte als het ware onmisbaar gemaakt. Deze overwegingen hebben de leden er danook toe bewogen elkaar de hand te reiken en de eenheid en "die goede 'har monie, die een eerste vereischte j$n voor het instandhouden van een muziekvencieini- ging, te herstellen en die groote taak met toewijding te blijven vervullen. Maar eenheid en een goede harmonie alleen zijn niet voldoende, want, hoe be langrijk ook, men kan daar niet mee be talen en er is b.v. niet een leverancier te vinden, die daarvoor een instrijmienit zou willen leveren. En tocïi is het instru- mentenvraagstuk een der grootste zor gen van liet corps. Om het muzikale peil, waartoe het corps fs gestiegen, 'ie behouden en zoo mogelijk nog te ygiy hoogen, is vernieuwing en aanvulling van instrumenten steeds noodig. Ook is dit noodig in verband met de opleiding van jonge leden. De daaraan verbonden kos ten kunnen onmogelijk uit de gewone middelen worden betaald. En het is daarom, dat wij thans een beroep doen op de offervaardigheid van de burgerij om door het stor.en van een vrijwillige bijdrage deze zorgen weg te nemen en zoo mee te helpen aan het instandhouden van Tex. Fanfare. Nu de leden weer eensgezind voortgaan met het groote werk, zou liet te betreuren zijn, als dit werk door fmancieele zorgen werd belemmerd. Laten dus allen, die belangstelling heb ben getoond en nog toonen voor Tex. Fanfare, BEWIJZEN, dat dit geen holle woorden zijn geweest. Mogen de inge vulde biljetten overduidelijk aantoonen, dat deze belangstelling ERNSTIG ge meend is. Geeft het U toegezonden bil jet NIET blanco terug, want ook KLEINE bijdragen worden DANKBAAR aangeno men. Texelsch Fanfare heeft NOOIT tever geefs een beroep op uw steun gedaan en daarom wacht het met VOL VER TROUWEN het resultaat ook van déze qptip ot MOGE ZIJ SLAGEN. Tex. Fanfare zal ondubbelzinnig zijn dankbaarheid toonen. SPORT - Paardensport. 2427 Juni wordt in het Olyrnp. Stadion Amsterdam liet jaar- lijksch internat, concours hippique ge houden. Kaatsen. '1416 Aug. zal'te Parijs een Intern. Kaatswedstrijd plaatshebben. Ook "'Nederland doet mee. 75 Mei wordt het 40-jarig bestaan van de Ned. Kaatsbond te Franeker herdacht. Zwemmen. IJmuiden krijgt spoedig een onoverdekt zwembad. Bij station Vel- sen—IJmuiden komt een overdekt. Boksen. Op 22 Juni zullen Brad- dock en Joe Louis te Chicago de strijd met elkaar aanbinden om de wereldtitel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1