T De Nieuwe Texelsche Courant DRUKKERIJ No. 5131 50sle Jaargang Woensdag 3 Maart 1937 de TEXELS FANFARE ontv&ngt ook gaarne groote biidragen. EERSTE BLAD. De Narcisvlieg I geeft groote scha I 1 Kijkt daarom trouw I uw bollen na. m m - VAN DIT BLAD - Aan het werk in 't Hoydal-wrak. Texelsche Berichten Uw advertentie fn dit Wad wordt op Texel huis aan huis gelezen. is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. U1TG.: N V. Boekhandel cn Drukkerij v.h. Langeve ld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal, buiten den Burg f 1losse nrs. let. ADVERTENTIES: 12 cent per regel; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deefig tariët voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) HOOGWATER ter reede van Texel i'.m (nam. ongeveer Vj uur later.) 4 5 6 7 8 9 10 Maart 0,22 0.56 1.39 2,44 4.07 5,40 6,51 RIIWIELEN en RIITUIGEN 6 01 VAN OVER DE GRENS SPANJE ONDER TOEZICHT Te Londen werkt men op het oogenblik ijverig aan de uitvoering van het inberj nationale controleplan. Reeds op 6 Maart moet deze controle op ie Spaansche kus* ten werkelijkheid worden. De kwestie is ïntussChen heel wat eenvoudiger gewor den door het feit, dat Rusland te kenner» beeft gegeven, niet aan de controle ter zee te zullen deelnemen. Waarschijnlijk zal thans ook Portugal van deelname af zien en de controle zal dan worden uitge-. oefend door de Britsche, de Fransche, de Duitscbe en de ltaliaansciie vloot. De zones zullen verdeeld worden, zooals dit oorspronkelijk door de commissie van experts was voorgesteld. Door dit alles heeft het Spaanscue con flict, internationaal gezien, veel van zijn gevaar verloren. Het is thans zeer on waarschijnlijk, dat er nog eens een "Euro- peesche oorlog uit voortspruit. En nu men eenmaal zoo ver is, denkt men er over, zoo spoedig mogelijk in Spanje de vrede te herstellen. 'Gemakkelijk zal dit intusschen niet zijn. Beide partijen be strijden elkaar heftiger dan ooit. Wel zal Frankrijk te Londen nu voorstellen,vol gens het Duitsch-Italiaansche initiatief die vrijwilligers uit Spanje terug te roepen, wat waarschijnlijk spoedig een einde ;ian de oorlog zou maken, maar hoe zou men dit plan met sucoes ten uitvoer kunnen brengen Een vrijwilliger, die niet uit Spanje wenscht terug te keeren, kan men moeilijk door een politieagent laten ha len. Op het oogenblik ziet het er dus dan ook nog niet naar uit, dat de 'burger oorlog een einde zal nemen, alvorens de beide partijen geheel uitgeput zijn. Dan pas zal voor bet buitenland de mo gelijkheid bestaan, bemiddelend op te treden. LICHTPUNTJES. In ieder geval is door bet tot stand komen van de controle de internationale horizon wel wat opgehelderd. De op deze kwestie betrekking hebbende pers-/ campagnes hebben veel van hun scherpte, verloren en er teek-ent zich zelfs een, drang naar nieuwe samenwerking op an dere gebieden af. Zoo komt een interna-i tionale economische conferentie meer en meer binnen het bereik van de mogelijk1-) h-eden te liggen. Londen, Parijs en Was hington schijnen niets liever te willen en ook Berlijn blijkt in vele opzichten h-eel wat toeschietelijker te zijn géworden. Zou dit laatste misschien in verband staan staan met het -enorme Britsche herbewa-i peningsprogrammaVoegt men daarbij, dat het initiatief van onze minister-pre si-- d-ent Dr. Colijn. steeds vastere vormen aanneemt .dan behoeft men de internatio nale toestand nog zoo somber niet in te zien. BB H a y FRANKRIJK: GELDZORGEN. Onder deze omstandigheden is -het geen wonder, dat de aandacht thans meer ge-' Vestigd is op de binnenlandsche proble men van eenige landen, speciaal op dis van Frankrijk. Daar neemt de oppositie tegen de negeering steeds grooter omvang aan. Niet op het gebied der buitenland- sche politiek; ook de rechterzijde en bet centrum geven onomwonden toe, dat de Volksfrontregeering hier groote succes sen heeft geboekt. Het is het economische experiment van Blum, dat zooveel tegen stand wekt. Tengevolge van de invoering van de 40-urige werkweek, de loonsver- hoogingen, de werkverschaffing, en an dere sociale maatregelen, geraakt de schatkist leeg en stijgen d-e prijzen enorm. Nu is Frankrijk -een rijk land en de be hoefte aan geld voor -de schatkist zou ge makkelijk door binnenlandsche leeningen gedekt kunnen worden. Maar de Fransche geldbeleggers h-ebben geen vertrouwen tn het economisch experiment van d-e Volks frontregeering. Ze houden hun beurzen dicht. M-en zag zelfs -het zonderling ge beuren, dat -de regeering van een der rijkste landen van de wereld een leerling, van vier milliard franc in Londen moest sluiten, wijl deze in het eigen land niet te krijgen waren. SCHERPE CRITIEK VAN FLANDIN. Flandin, de oud-premier, heeft in die Fransche Kamer d-e economische politiek van de regeering heftig b-ecritiseerd. Vol gens zijn meening zou h-er -huidige be wind Frankrijk naar -een catastrophe lei den. Flandin gaf toe, dat de huidige re-- (geei-ders absoluut te goeder trouw zijn -en de democratie naar e-en prachtige be stemming willen voeren, maar met ©én leege schatkist zou dit on-mogel-ijk zijn. Voor d-e financiering barer betalingen zou de regeering slechts tot inflatie kunnen- overgaan en voor de verdediging van de franc slechts tot deviezencontrole. En dit zou Frankrijk vervreemden van de demo cratieën, op wier steun het de vredes-' garanties grondvest. BEWIJST dat Goed en Goedkoop zeer goed samen gaan. Vraagt ons proef en prijs. DEN BURG Telefoon 11 ZAL ELUM HET BOLWERKEN? Blum beeft zich tegen deze v-ervvijten. slechts slapjes verdedigd. Hij hiel-d vol, -dat de toestand op het oogenblik beter zou zijn, dan in d-e tijd, toen bet Volks front nog rii-et aan bet bewind was. H-et Volksfront zal zijn programma ten uitv-oier brengen en volgens Blum h-eeft het daar bij recht op ie steun van het beel-e Frarn sch-e volk. Naar alk waarschijnlijkheid zal Blum er werkelijk in slagen zijn programmaten uitvoer te brengen, 't Schijnt, dat de com munisten zich zullen aansluiten bij -de socialisten en dat Blum de leiding van deze eenheidspartij zal v-erkrijgén. De steun van h-et meeren-deel 'der radicaal- socialisten zal hij evenmin verliezen. Dus valt aan te nemen, dat hij voor zijn toe komstplannen wel een meerderheid in h-et parlement zal vinden. De toekomst zal keren, of' dit tot de financleele ineenstor ting van het land zal leiden, of dat Flan din de dingen te donker inziet. ITALIË EN DE NEGUS. Groote gebeurtenissen werpen bun schaduw vooruit: In Mei zal koning Ge orge VI van Engeland gekroond wor den, maar reeds thans is er veel geschrijf rondom dit feit. Zoo beeft men b.v. de Negus verzocht, zijn vertegenwoordigers naar de kroon,plechtigheden te sturen. In Italië is men daar woedend over, maar de uitnoodiging is reeds verzonden en aanvaard, zoodat er weinig meer aan te doen is. Intusschen zal deze woede wel spoedig bedaard zijn, want alles wijst er op, dat de erkenning van dje Italia'anscbe positie in Abessinië door de groote mo gendheden binnen korte tijd zal plaats vinden Er is de laatste weken in bet Hoydal-wrak flink aange pakt. Dat kon, dank zij de wind, die lange tijd Oost was. Dan is het water laag en de kans op succes het grootst. We waren er getuigen van hoe met man en macht gewerkt werd, met beitels, snij-apparaat, hamers en houweelen, om koperen pij pen, ijzeren tanks, enz. te kun nen bergen. Een motosyomp hield er onderwijl het water zooveel mogelijk uit. We maakten er dit kiekje. U ziet er Niek Witte bezig een groote tank van overtollig zand te ont doen. Hij kon daarin kruipen, nadat S. van der Vis er een gat in gebrand had. U ziet: men had -er wat voor over! Thans ligt bet werk weer stil, daar de m-eeste daarbij betrokkenen nu weer m de fandbouw werkzaam zijn. A. VAN DER MEULEN. De voorzitter van de Rederijkerskamer U.D.r., welke Vrijdagavond baar 30-jarig bestaan vierde. Nog menig jaar, ijverige president! We vertrouwen, dat u met uw Toon-eel-Gezel- schap nog v-el-e successen zult boeken. INZAGE TOEWIJZ1NGSLIJSTEN 1937. De Landbouw-Crisis-Organisatie voor Noord-H-olland maakt bekend, dat de tce- wijzingslijsten 1937 inzake kalveren Maan dag a.s. van 1012 uur v.m in De Lin deboom ter inzage liggen. EIERLAND. DE LEPELAARS IN DE MUY MAKEN HET BEST. In Beitriige z.ir Fortpflanzungsbiolodle der Vögel init Berücksichtigung der Bit ologie jrg. 13, no. 1, 1937, deelt dr. G» J. van Oordt biezonderheden mee aan gaande de „derde N-ederlandsche le-pe- laarskoloni-e" en wel die in h-et Staatsna- tuurreservaat De Muv op ons eiland- Daar broeden de lepela'ars regelmatig van 1933 af. In 1933 werden vijf nesten get teld, waarvan de jongen uitvlogen; in '34 werden 15 n-esten gebouwd en werden 40 jongen grootgebracht. In 1935 werden zelfs 100 jongen uitgebroed, terwijl bij -een bezoek in 1936 (Juni) 41 n-esten wen den aangetroffen, waarin gedeeltelijk nog -eieren, d'-e bebroed werden, gedeeltelijk ook nog niet vlugge jongen aanwezig wa nen. Hieruit blijkt, dat hier een derde vas te ko-lonie is ontstaan, waarin de dieren zich mede dank zij de goede bewa king uitstekend thuisvoe'en en jaar o-p jaar hun jongen uitbroeden. GEMEENTE TEXEL TOELATING VAN NIEUWE LEERLINGEN TOT DE O.L. SCHOLEN Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat op 1 April a.s. nieuwe leerlingen kunnen wor den toegelaten tot de op-enbare lagere scholen in deze gemeente. Om te kunnen worden toegelaten moe ten de leerlingen vóór dien datum de leef tijd van ZES jaar bereikt hebben. De aanmelding behoort te geschied-en uiterlijk Woensdag 24 Maart a.s. bij het betrokken hoofd der school. Texel, 1 Maart 1937. Burgen, en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. KAMP. LEZING E. STUMPEL. VOOR DE R.K. STAATSPARTIJ Vrijdagavond in hotel De Zwaan Na een inleiding door voorz. R.J.Tim mer verkreeg de h-eer Stum-pel, uit Hoorn, lid van de Tweede Kamer, het woord, Spr. riep vooral het welkom toe aan en kele dames, die ter vergadering aanwezig waren. Hierna ving spr. zijn re.'-e aan, met -er op te wijzen, -dat wij Texelaars, die zoo rustig op ons eiland wonen moeten bedenken, dat wij kehooren bij de groote massa. Wij zijn Nederlanders en katholie ken en moeten ons inschakelen in -d-e groote strijd dezer dagen. Voor God. Laat alle laksheid varen en wordt u be wust van uw groote roeping. Er is over de wereld een georganiseerd v-e'rzet tegen God,-dat zijn oorsprong vindt in Rusland en waarvan ook Nederland niet vrij blijft. De algemeen© toestand doet de wereld gelijken op een gekkenhuis. De statistiek van de Volkenbond wijst uit, dat in het- zelfde jaar, dat millioenen Kg. van Ide beste producten werden vernietigd, 1.887 duizend menscben d-e hongerdood stierven en dat er een millioen zelfmoorden voor kwamen met als hoofdoorzaak: honger. De oorzaken vin-den we in -een regeerbe- 1-eid zonder God. Het klinkt hard, maar bet is waar: Het liberale sl-elsel is de oorzaak van -d-e groote ellende. H-et ego isme viert hoogtij. Als 'katholieken, zeg gen we: Er is* alleen redding mogelijk, wanneer -de geboden van God en d-e Kerk als richtlijn worden aangenomen. Sint Thomas zeide reeds: „Wij kunnen niets zonder Go-d, alles m-et God". Op ons rust dan ook de geweldige plicht, katho liek te zijn, niet alleen in de k-erk, maar door het gehee'ie maatschappelijke leven. Beoefen de naastenliefde, zorg voor goede sociale verhoudingen -en overtuig de we reld, dat de waarheid alleen te vinden is bij God. Wanneer het egoïsme uit het openbare leven verdwijnt, en plaats maakt voor d-e naastenliefde, zal de maatschap pij veranderen. Sluit u aan bij de R. K. Staatspartij, die bevordert het algemeen belang voor het geheel© N-ederlandsche volk. Vervolgens behandelt spr. in korte trekken het actieprogram voor die vol gende vier jaren. De Staat%nartij wil zijn en is een volkspartij, die alle klassen omvat. Wij willen het erfelijk koning schap, dat een zegen is voor Nederland, handhaven en verstevigen. Wij geven ni-et -de macht in hand-en van een enkeling. Wij achten noodig een behoorlijke verd-edi- ging, zoowel te land als ter zee. Er moet rekening worden gehouden m-et h-et gezin, vooral 'het groote. Wij wensChen arbeid voor ons volk. M-edezeggingschap van de organisaties in de uitvoering van maat regelen. Inperking van de ambtenarij, die een werkelijk gaat vormen, enz. enz. Katholieken, ziet naar liet buitenland. Niets was -er gebeurd, als men één was geweest in één partij als de onze. Denk aan 1918, er kan van alles gebeuren» Wij rek-enen op het platteland, de groote, st-eun van de Staatspartij. Gebruik uw biljet bij de a.s. verkiezing-en zoo, dat .ge voor God kunt getuigen: „Ik heb mjjn plicht gedaan". B. min min min min min min min min min min mm min mm mm mm mm mm mm min mm TEXELSCHE COURANT LICHT OP li mrorxirxirximrxrrxTrrrra f^i m mm m rri m t-t mmmmtrimfniniTiiTi ES BB m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1