Oe Nieuwe Texelsche Courant No. 5133 50s" Jaargang Woensdag 10 Maart 1937 EERSTE BLAD. Maak er het beste van. Brieven van Texelaars in den Vreemde. Ëj De narcisvlieg geeft scha en last I Bestrijdt ze, kwee- kers, opgepast! g ALLARDS00G. VAN OVER DE GRENS AARTSHERTOG OTTO EN 83 ES I ffl SB ffi ffi K+D+W. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 in dit blad optfcuoaieo. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 pa- kwartaal; buiten den Burg f 1.losse nrs. Iet. ADVERTENTIES: 12 oent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer v, uur later.) 11 12 13 14 15 16 17 Maart 7,54 8.37 9.18 10,04 10.46 11,12 11,54 LICHT OP RIIWIELEN en RIITUIGEN 6 27 OOSTENRIJK. Het is op het oogenblik vrij rustig in de buitenlandsche politiek. Dit wil echter niet zeggen, dat het nu alles koek en ei in Europa is. Spanningen blijven er he laas nog genoeg over. Daar is b.v. de kwestie van een herstel der Habsburg sche monarchie in Oostenrijk. In Oosten rijk zelt beschouwt men dit vraagstuk als een zuiver binnenlandsch probleem. Het buitenland denkt er echter anders over. De afwijzende houding van Duitsc'nland ten aanzien van dit vraagstuk is wel bekend. En Mussolini, die tot nog toe zeer sympathiek tegenover de restauratie der monarchie in Oostenrijk schijnt te staan, liet dezer dagen door middel van zijn spreekbuis Virginio Gayda verkla ren, dat bedoelde kwestie op het oogen-< blik nog geenszins actueel was tot groot genoegen van Berlijn inatuurjijk. Thans heeft ook Stojadinowitsj, de minister-pre sident van Zuid-Slavië, zijn duit in het zakje gedaan. Ook deze is fel gekant tegen deze restauratie. De oorzaken daar van liggen voor de hand. De Janden vam de Kleine Entente, groot geworden ten kosten van de Oude Oostenrijksch-Hon- gaarsche monarchie, vreezen, dat een her stel'der Habsburgers in Oostenrijk tevens hun herstel in Hongarije zou beteekenen. Hiervan vreest men de opstanding van de oude Donau-monarchie. Schusohnigg, de Oostenrijksche regee- lïngscbet en leider van het z.g. Vader- landsche Front, schijnt echter weinig nei ging te vertoonen, zich door al deze bui tenlandsche stemmen te laten beïnvloeden. Vrijdag herinnerde 'bij Ln een rede nog eens aan zijn verklaring van 14 Februari, waarin hij voor hem en het Vaderlandscbe Front het recht opgeëischt had, zich over de regeeringsvorm dit te spreken, zoodra het hem noodig dacht. Hij nam daar geen woord van terug. In tegenstelling met de Italiaansche meening schijnt de kwestie van de restau ratie der Habsburgers dus wel zeer ze ker actueei te zijn. BLUM'S NIEUWE KOERS. De volksfrontregeering in Frankrijk, die tot nog toe al wat verwijten heeft moeten, hooren over haar financiee'.e politiek, is thans besloten over te gaan tot 'n aantal maatregelen, welke de instemming van breede kringen van het Fransche volk hebben en er hopelijk toe zullen bij dra t gen, dat de Fransche spaarders weer meer vertrouwen in de franc gaan stellen.. Want de franc wordt gehandhaafd. Geen devaluatie, geen afglijden van de munt. De circulatiebank gaat goud tot de we- reldprijs koopen. Vrijheid van beweging voor de kapitalen, geen autarkie, geen wisselcontrole. De uitgaven van de over heid worden geremd. Een commissie van, deskundigen zal het egalisatiefonds en de munt verdedigen. De ïegeering-Blum heeft haar positie door deze maatregelen versterkt. Zelfs, Flandin, die nog kort geleden de financw eele politiek van Auriol laakte, verklaarde thans, dat de nieuwe maatregelen hem goed voorkomen. ZOO SPRAK LA GUARDIA. La Guaridia, de opperburgemeester van New-York, heeft voor een Jood sche vrou- „De wereld staat op z'n kop", zoo zucht de man, die geen raad meer weet. Moeten we de klagers gelooven, dan is er nog nooit zoo'n benarde tijd ge< weest als thans. Nooit De „leekendichter" ging al in 184S de "Alarmisten" te lijf: Je duffe conversatie Is ééne lamentatie En nergens zie je licht. Gedaalde metallieken, Failliete republieken, D' effectenhoek vol vrees. De kooplui in perikel, Heel ïl'aard' op een karikel, De wereld op een sjees. Dat was ruim een halve eeuw geleden. Laten we er troost en vooral leering uit trekken. De wereld draait toch verder en bet le ven gaat toch voort. Laten we daarom minder klagen en meer doen. We moeten de feiten onder de oogen durven zien en naar de nieuwe omstan, dig heden handelen. We moeten onze tijd aanvaarden door er het beste van te maken naar al onze kracht. wenvereeniging een rede gehouden, waar in hij zich op weinig vleiende wijze over Duitschland heeft uitgelaten. Hij had het over „de bruine fanatiekeling, die de we< re Ld vrede bedreigt". La Guardia achtte de beste oplossing deze meneer in eery gruwelkamer op de wereldtentoonstelling 1939 ten toon te stellen. Het is begrijpe lijk, dat de Duitsche regeering hiertegen protesteert. Een officieel persoon, als het hoofd van de grootste stad van de V.S., kan dergelijke uitlatingen beter achter wege laten. Dit is ook de meening van de Amerikaanschte regeering. Maar minder, begrijpelijk acht men het daar, dat de Duitsche bladen, die toch zoo gevoelig voor een be'eediging zijn, thans zelf met vuil gaan gooien en werkelijk niet slechts naar La Guardia. Ook professor Einstein en Wise moeten liet ontgelden. De „Anr griff" beweert zelfs, dat de 1000 Jood- sche vrouwen, waarvoor de New-York- sche burgemeester gesproken heeft, pu blieke vrouwen (sic!) waren. De geheele kwestie is thans ontaard in een onsma-> kelijke strijd tusschen de Amerikaansche en Duitsche pers. Waar blijft de hoogge roemde Westersche beschaving?... SPANJE ONDER TOEZICHT De controle ten aanzien van tramspore ten van wapens en vrijwilligers naar Spanje is niet, zooals oorspronkelijk be-* doeld, reeds Zaterdag in werking getre den. De voorbereiding neemt zooveel tijd in besv.ag, üat de controle eerst op 21 Maart wordt ingesteld. Zoo heel erg schijnt dit niet te zijn, want van nieuwe wapenzendingen en het vertrek van vrij willigers hoort men op het oogenblik zoo goed als niets. En daar diergelijke berichten meestal overdreven worden, kan men vrij rustig aannemen, dat de ver schillende staten thans de op 'hun geno men verplichtingen nakomen. VAN TEXELS RAAD. Alg. Armbestuur: herkozen de heer C.Keijser Pz. en mw. Tr. Zoeteliet-Oraat; in de plaats van de heer W.K.Bakker, die zich wegens hooge leeftijd niet herkies baar stelt, de heer J.Mantje Bz., Ooster end. Onderwijs. Benoemd tot onderwij zer te Oudeschild de lieer P.Lub; in diensttreding 1 Febr. 1904. Vaststelling suppl. kohier honden belasting, 15 aangeslagenen, f 16,50. Besloten een dankbetuiging te zen den aan de hee.en J.Wz. Bakker jen J.S. Keijser, afgetreden, resp. als lid Armbe stuur (26 jaren) en regent Weeshuis. Vaststelling suppl. kohier hoofde lijke omslag: f 178.62. ZATERDAG 6 FEBR. 1904. Voorz.de heer De Joncheere, burge meester. Secr.: de heer G.A.HaJenius, gemeente secretaris. Tegenwoordig: alle leden. Voorz. doet mededeeling van het aantal telefoonberichten, ontvangen en ver zonden door de kantoren op ons eiland. Ontvangen door Den Hoorn 80, De Koog 36, Oosterend 366, Oudeschild 576, Ce Waai 85, Verzonden resp. 58-34-249-450- 77. Aan een adres aan de Minister, waarin de Horlogemakersvereen. „Chr. 160 Weenen, Febr. 1937. De aankomst. Wat we hier eten. Hoe druk het hier is. In mijn eerste briet beloofde ik iets over mijn wedervaren in Weenen te ver tellen. De aankomst in Weenen was voor mij heel aardig. Op het station stonden Max en eemge leden der Weensche Esp. cub om mij te verwelkomen. De kennis making was allerhartelijkst. Wij spraken, allen Esperanto en wanen dadelijk in eein druk en enthousiast gesprek gewikkeld. Over allerlei onderwerpen ging het, even gemakkelijk als i n onze moedertaal. De zelfde avond hadden wij ui besloten club een kléin feestje te niijner eer. 'Het was"'n heerlijke avond. Ook maakte ik die avond kennis met de beroemde „Wiener Schnit zel", een heerlijk eten hoor: van buiten lijkt het veel op koek, maar binnen in zit malsch vleesch. Men heeft mij op Texel van verschil lende kanten bang gemaakt, wat het leten betreft. Mijn idee is echter, dat men het op Texei niet zoo 'fijn kan bereiden als jn Wien. Ik vind hier alles even smake lijk. Men eet hier heel weinig brood, 's Morgens een of'twee sneden brood, heel ,djik met boter besmeerddat is genoeg voor de heele dag. Twee 'keer per dag eet men warm eten, hoo'fdzakelijkgroen- ten en vieescn. De aardappelen züjn ot aan schijfjes gesneden ot heel fijn ge maakt. En wat smaakt het lekker. De stad Weenen hieb ik al enkele ma ten uewonderd. Wat een geweldige stad en wat een verkeer. Voor een eilandbe woner zooals ik, is zoo'n <Jrukte vreese- Lijk. Je kunt geen moment rustig Ioopen; als je niet uivxijkt, loop je telkens .tegen iemand aan. Wat mij opgevallen is, is hef feit .dat fietsen hier sporadisch voor* komen. Het i s ook bijna onmogelijk voor een wielrijder om heelhuids de stad door te komen. De hoofdverkeersmiddelen zijn hier tram,, autobus en auto. Je ziet lange rijen auto's, wet van een straat lengte, wachtende op het groene licht van een verkeersagent, opdat zij hun weg weer zullen kunnen vervolgen. Sommige trams doen mij aan een trein denken, zooveel wagons zijn er aan gekoppeld. In de tram zijn groote bussen aangebracht, waarin, ieder, die de tram uitstapt, een gclidf- stukje moet werpen. Men heeft nu geen conducteurs meer noodig. PIET H1LLEN. WOORD EN DAAD Huijgens" te Amsterdam invoering eener uniforme tijdsregeling verzoekt, wordt ad- haesie betuigd. De aftredende leden der Comm. tot Wering van Schoolverzuim herkozen; in de plaats van de heer Jb. Jb. Bakker de heer P.W. Roeper Jr. Vaststelling kohier schoolgeld le kwartaal 1904: f611 Vaststelling kohier hondenbelas ting 1904: f261,—. Vaststelling kohier hoofdelijke om slag 1904: f14675,—. VRIJDAG 8 APRIL 1904. Afwezig: de heeren Keesom, Koning en Lap. Op verzoek, wegens ongesteldheid, wordt eervol ontslag verleend aan die heer A. Burger en echtgenoote als vader en moeder in het Gesticht van Weldadig heid. In hun plaats wordt uit elt echtpa ren benoemd het echtpaar KI. Brouwer en Hendr. Brouw,er-Wuis. Een kasgeldleening wordt aange gaan, groot f2000 voor hoogstens drie mnd. tegen vijf pet. per jaar. ZATERDAG 7 MEI 1904. Afwezig: de heeren Mets en Koning. Bespreking concept-bouwverordening (in verband met de Woningwet). Wordt in volgende vergadering vastgesteld. 161 Uit het oog, maar niet uit liet hart. De bevindingen van drie Texel sche proefkonijnen. Op het zeer afgelegen, maar langzamer hand alom bekende „Allardsoog de eerste en eenige Volksboogesehool in Nederland, gelegen precies op het punt, waar de provincies Friesland, Qroniijgen en Drente samenkomen en waar reeds honderden boeren, arbeiders en studenten samen kwamen onder hetzelfde dak, heeft men 't initiatief genomen voor de eerste landarbeiderscursus in Nederland. Reeds Lange tijd was men er hier van doordron gen, dat door liet veel werkloos zijn de practisehe ontwikkeling der jonge land arbeiders zorg baarde voor de toekomst. Ook de'theoretische kant, dus het hoe en waarom van zijn arbeid, was door die be perkte gelegenheid, om hier kennis van te nemen, een duister punt voor 'le toe komstige landarbeider. Onder het bekende devies van „Allards oog": „onderzoek alle dingen en be houd liet goede", werd de eerste proef genomen en de eerste landarbeiderscur sus ingezet. De belangstelling uit land- arbeiderskringen liet niet te wenschien over. Op 25 Jan. '37 werd de eerste Ned. landarbeiderscursus aangevangen met 35 cursisten. Ondanks sneeuwstormen, en koude en moeilijkheden, daarmee ge paard, kwamen de cursisten uit Gronin gen, Friesland, Drente, Noond- en Zuid- Hollann en zelfs van het geïsoleerde Texel om hier dit belangrijke gebeuren mede te maken. Texel was door een drietal cur sisten vertegenwoordigd len gaf dus blijk van belangstelling in deze zeer te waar- deeren 6-weekscbe proefneming, welke bij goed slagen, volgende winter op ruimere basis zal 'worden opgezet. Het programma van deze 6-vv.eeksclie cursus omvat naast practisehe arbeid en theoretische vakken ook algemeene ont wikkeling. In de morgenuren (30 les-uren per week) wordt er practisch gewerkt: a. ontginningsarbeid (plameeren, enz.); b. slooten uitzetten en graven; c. bosch- bouw; cl. kunstmeststrooien, touwsplit- sen, enz. Het middagprogramma omvat theore tische vakken, als: a. plantkunde en plantenteelt; b. vee- kennis en veevoeding; c. grondkennis en bemestingsleer; d. laiidbouwwerktuigkun- de en bedrijfsleer. De avonden worden gevuld met: vragen stellen en beantwoorden; aard rijkskunde; sociale vraagstukken, bijbel kennis, landbouweconomie, en lezingen, voordrachten van allerlei aard, door van buiten komende per so men. Een goedverzorgd programma dus, waardoor de jonge landarbeider zijn algemeene ontwikkeling ruimschoots kan bevorderen. Ook wij, Texelaars, hopen er ons voordeel mee te doen. Laten we de wensch uitspreken, dat dit initiatief van „Allardsoog" wordt doorge zet, gesteund door de belangstelling der landarbeiders zelf. Moge Het zijn vruch ten afwerpen voor de gemeenschap en voor de landarbeiders zelf in het bie- zonder. Moge liet voorbeeld van deze drie Texelsche proefkonijnen navolging vin den, mogen meerderen de vruchten gaan plukken en waardeering vindien voor deze zoo zegenrijke arbeid. ERICH MARIA REMARQUE, de Duitsche schrijver van „lm Westen nichts neues" en „Der Weg zurück", zal binnen korte tijd een nieuw boek uitge ven, getiteld „Kameraden".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1