jViet kiek genoea otn naar êecl ~te aacuv. De Nieuwe Texelsche Courant No. 5135 50s,e Jaargang Woensdag 17 Maart 1937 EERSTE BLAD. BELOVEN. '•••maar: (AKKER- CACHETS) Volgens Recept van Apotheker Dumont llllllllllilllllll HOE LAAT Illlllllllllllllll Uw advertentie in dit blad wordt op Texel liuis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. UITQ.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal, buiten den Burg fl.losse nrs. let. ADVERTENTIES: 12 oent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deeïïg tariët voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) HOOGWATER ter reede van Texel v.ra (nam. ongeveer Vj uur later.) 18 19 20 21 22 23 24 Maart 0,16 1.01 1.56 3,02 4.36 6,06 7,17 LICHT OP R1IWIELEN en RHTUIÜEN 6 39 lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll Illlllllllll VAN OVER DE GRENS llllll luimmmIIllllll WAAR BEWAPENING TOE LEIDT.... De Duitsche Minister van Buitenland-' sche Zaken heeft aan de Britsche am bassadeur te Berlijn een memorandum overhandigd op de Britsche nota van 17 Nov. 1936 inzake het sluiten van een nieuw Locarno-verdrag. Het officieel© Duitsche bericht voegt hieraan toe, dat het antwoord in overleg met de Italiaan- sche regeering is overhandigd en van die zijde werd gemeld, dat Ciano een ltali- aanseh antwoord aan de Britsche ambas sadeur te Rome ter hand heeft gesteld, Het Duitsche antwoord werkt in bie- zonderheden de voorstellen uit, welke Hitier op 7 Maart van het vorige jaar betreffende een nieuw Locarno heeft ge daan. In Berlijn vindt men het daarbij noodig, er op te wijzen, dat het Duitsche antwoord niet in verband moet worden gebracht met de Duitsche herbewape ning. Mag men daaruit misschien af leiden, dat zulks juist wel het geval is Vast staat, dat Berlijn, ondanks herhaal delijk aandringen van Londen bijna een half jaar gewacht heeft met te antwoor 1 den op de bekende Britsche nota. En nu 'nacfat Engeland öesüoten heeTt zijn weer macht op een peil te brengen, dat een de viezen- en grondstoffenarm Duitschland nimmer kan bereiken, komt eindelijk het sinds lang verwachte antwoord. „Veel beloven en weinig geven doet kinderen en gekken in vreugde le- leven, zegt de oud-HoIlandsche wijs heid. Maar groote menschen zijn geen kinderen meer en voor het grootste deel geen gekken, zoodat men met beloften zeer voorzichtig moet zijn. Als men iets belooft, moet men het ook volbrengen. Een man een man, een woord een woord. Daarom moet U zich bedenken, alvorens U wat belooft. Al te veel menschen beloven maar raak; ze denken niet aan vervulling. Het is ook zoo gemakkelijk een lastige vrager at te poeieren met een vage belofte, die men toch niet kan ot wif vervullen. Het beloof-maar-raak-systeem beeft al heel wat vertrouwen geschokt, al heel wat reputatie naar de maan ge holpen. Daarom: Heb de moed om neen te zeggen; om iets at te wijzen, poog niet iemand zoet te houden met een belofte, waar niets vati terecht komt. 17 MAART '37. EEN NIEUW LOCARNO. Zoolang de tekst van dit antwoord nog niet geheel gepubliceerd is, kan men moei lijk beoordeelen, of er thans iets van een nieuw Locarno terecht kan komen. Te wcnschen is het zeker: het zou voor Europa een weldaad zijn, indien er een brug tusschen het FransCh-Britsche en het Italiaansoh-Duitsche politieke sy steem zou worden geslagen. Maar eerst zullen er nog veel moeilijk heden moeten worden overwonnen. Zullen Duitschland en Italië hun bezwa ren tegen het Fransdh-Russisch-Tsje-- chisch verdrag blijven handhaven Zal Berlijn blijven eiscben, dat Engeland zich afzijdig houdt van alle conflicten in O.- en M.-Europa Hoe zal de positie van België worden geregeld België voelt niets meer voor een nieuw Locarno en vvenscht een absoluut neutrale houding aan te nemen. Zooals men ziet, bestaan er nog heel wat vraagstukken rond dit nieuwe Lo carno, wat in tusschen niet wegneemt, dat thans, na het Duitsche antwoord, de weg naar een oplossing geheel open blijft. „WILT GIJ DE VREDE LOCARNO of geen Locarno Enge land en Frankrijk vvenschen het zekere voor het onzekere te nemen. In Engeland is de Marine-begrooting tot een bedrag van niet minder clan honderd tniilioen pil. door het Lagerhuis aangenomen. In Frankrijk is het ontwerp van de verdedi- gingsleemhg ook door de Senaat goedge keurd. De Fransehe leening zal een Ive ld rag van 10,5 milliard niet te boven gaan, maar gezien de groote bedragen die men in Frankrijk reeds in gewone om standigheden aan het leger besteedt, he- teekent dit toch, dat men de weermacht weer aanzienlijk zal kunnen versterken. Duitschland en Italië kunnen het hui dige bewapeningstempo van Engeland en Frankrijk onmogelijk volgen. Engeland en Frankrijk hebben nu eenmaal de contan ten en daarmee kan men im|mer een ma terieel overwicht verkrijgen. Dat weet meri in Berlijn en Rome zeer goed en onder deze omstandigheden is het daniook verklaarbaar, dat men met Londen en Parijs tot overeenstemming wit komen. Zoo bezien, krijgt het nieuwe Locamo des te grooter kans van slagen. Indien dit bereikt wordt, zijn tenminste de enor me bedragen, die men in de groote Wes- terscbe democratieën aan bewapening uit geeft, niet voor niets besteed. WAT NIET GEDIJT Italië heeft ook nog andere zorgen dan die tengevolge van de krachtige En- gelsche bewapening, waartegen het moei lijk concurreeren Kan. Evenafs Duitsch land heeft Italië gebrek aan grondstoffen en deviezen en liet nieuw veroverde Abes- sinië heeft in deze toestand nog geen ver andering kunnen brengen, Voordat men de bodemrijkdommen van een dergelijk reusachtig en onherbergzaam land kan ontginnen, verstrijkt er een lange tijd Bovendien ondervindt Italië daar nog al wat moeilijkheden. De Italianen kun nen, lezen we in de Tinies, daar maar moeilijk aan eten komen, De Abessijnen trekken zich steeds verder van de bezette steden terug en denken er niet over, meer te verbouwen dan zij voor zichzelf al leen noodig hebben. De Italianen zijn danook reeds op rantsoen gesteld en men verwacht, dat het voedseltekort in de regentijd nog grooter zaf worden. Daarom is reeds besloten, het aantal troepen gedurende deze iregenperiode te verminderen. Maar zij, die het land ken nen, zijn van meening, dat dit nieuwe moeilijkheden zal uitlokken. In de regen tijd is controle op het binnenland zoo goed a's onmoglelijk en de Abessijnen, die na de moord op groote schaal naar aanleiding van de moord op Grazian.i zeer verbitterd zijn, zouden daarvan wé: eens gebruik kunnen maken om de Italianen nog meer dwars te zitten. DE DUCE NAAR LYBIE. Mussolini brengt thans een bezoek aan de andere Italiaausche kolonie, Lvbië. Maarschalk Ba lbo heeft daaran de Ara bieren te kennen gegeven, -lat Mussolini beschouwd moet worden als een bescher mer van de Islam. Of ook de Abessijnsche Mohammedanen dat zullen gelooven VAN HET Z.-W.-FRONT In Spanje wordt cr in de Ouadalajara- sector nog steeds lievig gevochten. Wel rukken de troepen van Franco hier lang zaam op, maar de tegenstand van de re- geeringstroepen blijft zoo hevig, dat ivet tenslotte twijfelachtig wordt, of Franco er in slagen zal, van deze zijde de Spaam- sclie hoofdstad tot overgave te dwingen, lu ieder geval schijnt aan de strijd voor- loopig nog geen einde te zullen komen. BELGIE: STRIJD IN DE SENAAT. Spoediger beslecht was een vechtpar tij in de Belgische senaat. De Rex-hewe- ging heeft te Brussel een tussChentijd- sehe verkiezing uitgelokt, wat overigens slechts tot gevolg heeft gehad, dat de Rex-candidaat in dit kiesdistrict niemand minder dan minister-president Van Zee land als candidaat van de vereenigde de mocratische partijen tegenover zich zal vinden. Een resultaat, dat Rex niet van haar actie had verwacht. De regeering wenscht intussOhen aan een dergelijk moedwillig uitlokken van tusschentijd-- sche verkiezingen in de toekomst een eind te maken. Daarvoor was een wetsontwerp ingediend, dat Donderdag in de Belgische Senaat wend behandeld. Het is bij deze behandeling warm toegegaan. Interrupties links en rechts. Tenslotte liepen de rnee- ningsversdiillen zoo hoog, dat de Resist Graaf de Grunne besloot die verschil len maar met de vuist te gaan beslissen. Een flinke vechtpartij was daarvan het gevolg. Nadat de zitting eenige tijd ge schorst was geweest e i de rust ©enigszins was teruggekeerd, werd liet regoerings- voorstel tenslotte met 114-16 stemmen aan genomen. Illlll'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll llllll iiiiiilillllillililliilillllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:!iiii:i|||||| S I OOMBOOTDIENST TEXEL—DEN HELDER v.v. Op werkdagen Van Texel: 5.50; 7.50; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.50; 10.-; 12.20; 4.20; 6.55. Op Zon- en Feestdagen: Vertrek Texel: 7.30; 11.20; 5.20. Vertrek Den Helder: 9.— 12.20; 6.30. „Had ik nu maar wat van die "AKKERTJES" in huis!" Als de kinderen thuiskomen en zij vinden „Moeder" niel VTOolijk en oDgeweb als altijd, maar lusteloos aan taiel zilten, dan valt een domper op heel het huisgezin. Zorg daarom altijd "AKKERTJES" in huis te hebben. Ze geven dadelijk verlichting, ze frisschen U heerlijk op en maken dat Ge opgewekt Uw dagtaak kunt afmaken. „AKKERTJES" helpen U over zuflte nare dagen heen. het heele gezin lijdt eronder als „Moeder" zich ellendig voelt, maar Moeder zelf het meest. Daarom zijn „AKKERTJES" een ware uitkomst, want ze helpen snel en goed, zoowel tegen, pijnen van allerlei aard als tegen griep, beginnende verkoudheid, onbehaaglijkheid, enz. „AKKERTJES" zijn samengesteld volgens recept van Apoth. Dumont en worden met recht een gelukkige vinding genoemd, want ze bevatten een zeer bijzondere onschadelijke samenstelling. Als Ge U niet lekker voelt, dan knappen ze U direct heerlijk op en Uw dag is niet verloren. m VIZ FUT TP" zullen Uw huisgenooten ol Uw kennissen zeggen, als Neem een „aikikckijc Ge klaagt over hoofdpijn, migraine, spierpijn of spit. vi.._ vifVDTIP" zo° za' men U raden, als Ge U koortsig en rillerig Neem een „AhhtKUt voell en Ge door een griepaanval bedreigd wordt VVPDT IP" ri lot 'n spreekwoord geworden bij al diegenen, die Neem een „AhhtKlJC de goede werking van "AKKERTJES" ondervondatL Want ze verdrijven direct hoofdpijn kiespijn, zenuwpijnen, rheumeüiche pijnen, spierpijnen, vrouwenpijnen, onbehaaglijkheid, "keter", 'wagenziekte", slapeloosheid. „AKKERTJES" zijn prettig in te nemen Men proeft niets, want het fijne poeder is omhuld door een smaakloos ouwel van bijzondere soort, dat volkomen week wordt bij het in nemen. Ongemerkt glijden ze door 't keelgat. „AKKERTJES" veroorzaken géén maagstoor nissen en worden zelfs door de gevoeligste personen goed verdragen. Tasten maag, harl en nieren niel aan en Ge kunt ze telkens op nieuw gebruiken, want men went er niel aan. Bij alle Apothekers en Drogisten in kokers van 12 stuks 52 ct. Zakdoosje 3 stuks >0 ct. AKKERTJES

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1