No. 5136 50ste Jaargang Zaterdag 20 Maart 1937 Ooievaritis Waarheid en Oprechtheid. Toen Gemeente-Secretaris C. Jonker gehuldigd werd. REIST PER WACO Texelsche Berichten Ordening in de Landbouw. m y „WAAP0M ROOK JIJ ALTIJD 5TERTABAK?" //OMDAT Rü£E TABAK MIJN GEZONDHEID NIET SCHAADT!" Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT NIEMEIJERs STER TABAK VAN 5TOT 15 CT. P. HALF ONS VOOR DE ZONDAG Er is waarheid en er is oprechtheid. Twee schoone dingen, maar niet van hetzelfde zedelijk gehalte. Waarheid staat Ihopger. Waarheid is iets, wat men wil. Oprechtheid is iets, wat men, soms zijns ondanks, heeft. Oprechtheid vindt men bij de kinderen, zelfs bij die, wier opvoeding hen leidt tot onwaarheid; bij die ouderen ook, wier 'denken en doen soms volmaakt onwaar 7s. Waarheid vindt pien bij hen, die met bewustheid streven naar innerlijke harmo nie. Oprechtheid alléén kweekt flap-uiten, staats soms gelijk met ruwheid en tact loosheid; waarheid kweekt bedachtzamer, houdt rekening met mogelijke gevolgen - me Ode wezenlijke belangen van anderen. De niets-dan-oprechte spreekt, ook waar hij zwijgen moest. De ware weet te zwij gen op zijn tijd en ik geloof dat er om standigheden zijn, waarin de ware u i t waarheid zidh bedient van een „vrome" leugen. Waarom? Ie omdat de wereld is zooals ze is; volstrekte consequentie is niet mogelijk in een zoo samengesteld geheel. 2e omdat er zooveel "is, dat zelfs de beste menscben onwaar maakt: twijfel aan zichzelf maakt onwaar, maar ook over dreven zelfvertrouwen; de aard, de ge steldheid, de onderlinge betrekkingen van hen, die om één individue zijn geschaard, kunnen dat individue "dwingen tot feite lijke onwaarheden, gesproken om de vre de te bewaren, om kleine breuken niet onherstelbaar te doen zijn, om erger te voorkomen Maar ook de overdreven zorg voor eigen reinheid maakt de menséhen vaak onwaar daair, waar zij meenen waar te zijn. ZONDAG 21 Maart. VOOR HOOFD EN HART. BOVEN1De jubilaris neemt de hulde van Texels burgerij in ontvangst. 2. Burgemeester E. G. Gaarlandt, thans te Gouda, en oud-burgermeester W. B. Oort (eerste rij.) 3. De lieer C. Jonker tussöhen zijn dochters Martha en Frouwtje. Achter Martha: Mr. D. Vis, de teekenaar Van het Heri n nefingsaTbum. ONDER: 1. Burgemeester Kamp tus- schen de heeren O. A. Hajenius en J. Ruibing, oud-gemeente-secretarissen onzer gemeente. 2. Het Geschenk, een her in nering saT- bum, gebonden in perkament, met 40 ori- gineele teekeningen, ontworpen en getee- kemd door Mr. D. Vis. 3. Hoe druk liet voor het Raadhuis was. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Ink WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. EE Texels Fanfare Eg EB spaart moeite noch tijd. til EB Wordt donateur dus, Eg Eg 't kost een kleinigheid. EB EB 7. ffi WOORD EN DAAD ZONDAG Men houdt op kind te zijn, op de dag, waarop men het woord plicht heeft keren kennen. Carmen Sylva. MAANDAG Goedheid is de laatste toets van een edel karakter; het is het goud op de torenspits, de zon over het korenveld. Melati van Java. DINSDAG Hoe heerlijk is het, zijn eigen overtui ging uit de mond van een ander te hooren. Goethe. WOENSDAG De leermeester leidt u alleen tot de deur. Gij moet verder gaan. DONDERDAG Hoe meer gij hebt beleefd, gevoeld, gedacht, des te langer hebt gij geleefd. Victor Blutchen. VRIJDAG Door geluk te scheppen vervullen wij ons levensdoel. ZATERDAG De persoonlijkheid is voor een mensch wat de geur is voor een bloem. Aan de heer A. Langevekl op ver zoek eervol ontslag verleend als boek-i houder Alg. Armbestuur, ingaande 1 Jan. 1905. Besloten tot aankoop van een viertal brandspuiten en wel naar aanleiding van een bericht van de Minister van Binneni Zaken, inhoudende dat een aantal spui ten, vroeger op oorlogsschepen in ge bruik, a f300 beschikbaar zijn. De koop gaat door, indien de spuiten bij be proeving blijken te voldoen. Vaststelling verordeningen inzake vergunningsrecht ingevolge de nieuwe Drankwet. VRIJDAG 23 DECEMBER 1904. Afwezigde heer Kaesoméén vacature. Alg. Armbestuur: Herbenoemd de leden C. Blom Cz., Oudeschild, en C. Slot Cz., Eierland; herbenoemd ook de rengentes mw. M. de Ruijter—Kooger. Alg. Weeshuis: Herbenoemd de le den G. D. Kikkert en mw. Daalder Bakker. De commissie inzake reorganisatie marktwezen brengt rapport uit; wordt in handen van B. en W. gesteld om prae- advies. MAANDAG 30 JANUARI 1905. Afwezig: de heer Zijm; één vacature. Mw. M. de Ruijter—Kooger be dankt wegens gevorderde leeftijd voor 166 Op initiatief van afd. Eierland der Holl. Mij. van Landbouw werd Woensdag, in samenwerking met de afd. Texel Ln De Lindeboom een vergadering belegd, waar in de heer Ir. T. P. Huisman, seor. Hoofd bestuur, over bovengenoemd onderwerp sprak. De opkomst was niet groot. 30 le den. De vergadering werd geopend dooi de heer A. J Keijser, voorz. afd. Texel, die in het biezonder Ir. Huisman verwel komde. Aan de alleszins belangwekkende causerie van de hieer Huisman ontkenen we het volgende: VRIJHANDEL. Het is voor de boerenstand van groot belang ,dat men zich op de hoogte houdt van de huidige opzichten op economisch gebied en van de getroffen sociale voor zieningen, Van ouds werd door Nederland het vrijhandelprincipe gehuldigd. Vraag en aanbod hebeerschten de markt. GEBREKEN. De oorlog bracht hierin een omme keer. Reeds eerder trouwens waren ern stige gebreken van dat vrij handel-sy steem aan de dag getreden. De arbeider kwam in de verdrukking: laag tóón, lang werken, enz. Er werden arbeidersorgani saties gesticht, welke voor behoorlijke loonen en betere arbeidsvoorwaarden op- kwamen. Niemand kan daartegen gron- VAN TEXELS RAAD. regentes Alg. Armbestuur. De raad besluit haar een adres van dankbetuiging te zen den wegens de door baar verleende diensten. Burgemeester De Jonchaere deelt mee, dat hem met ingang van 1 Febr, 1905 ontslag werd verleend als Burge meester, met ingang van gelijke datum weru 'hij in dezelfde "functie te Hoorn benoemd. - In de vacature regentes Alg. Arm bestuur wordt voorzien door benoeming van mw. G. DuinkerKikkert. Vaststelling schoolgeld kohier le kw. 1905, f657.—. Vastgesteld wordt een verordening inzake uitbetaling jaarwedde aan onder- wijzers(essen) bij ziekte: le halfjaar vol, 2e halfjaar half, daarna niets meer. Bestoten wordt te Oudeschild geen, 3e leerkracht meer aan te stellen, daar het aantal leerlingen daar dit niet ver- eischt; tjians (1905) is het 106. Tevens wordt besloten te De Waal, waar het hoofd alleen staat voor 38 leerlingen, een onderwijzeres te benoemenwaren er 41, dan zou de wet het eischen. Burgemeester De Joncheere neemt afscheid; bijna zeven jaar was hij hier werkzaam. De heer C. P. Keijser spreekt de Burgemeester toe. 167 Mussolini haat niets zoozeer Als takken zonder loot vrijgezellen; Hij moest dit maar eens een keeir Aan ambtgenoot Hitier gaan vertellen. dige bezwaren opperen. Doch door 't voort schrijden van wetenschapen techniek kaïn de mensch in kort tijdsbestek zooveel produoeenen, dat elk een menschwaandig bestaan kan wonden verzekerd. Wanneer de arbeider op een hooger levenspeil komt, is de gansclie samenleving daarmee gebaat, doordat de groote koopkracht zijn invloed zal doen gelden. Door die arbei dersorganisatie werd de vrije concurren tie aan handen gelegd: collectieve ar beidscontracten; regeling van loon, ar beidstijd, enz. Dit bracht de werkgevers er toe, zich mede te organiseeren, opdat ook hun positie zou worden ver sterkt. CONCERNS, KARTELS.. Er werden concerns en kartels ge vormd, die de markten verdeelden, de productie regelden en de prijzen vaststel den. Weg met de vrije concurrentie. Om te voorkomen, dat de consument door dat systeem zou worden uitgebuit, vaardigden de Ver. Staten hun anti-trust-wetten uit. Maar vergeefs. Je hoort of leest zelden van die concerns en kartels. De betrok kenen hangen hun afspraken liefst niet aan de groote klok. Niet altijd komt men tot overeenstemming, maar er zijn toch heel waf concerns in liet leven geroepen, waardoor prijs en productie aan banden zijn gelegd. Neem b.v deze industrieën luciters, cacao, sloten, zink, bismuth, ear- ton, superfosfaat, salpeter, petroleum, ce ment, zwavelzure ammoniak, cliemisdhe producten, dekleien en buizen, gloeilam pen, kunstzijde, rijstpellerij. DE CRISIS. De crisis kwam en legde landbouw en veeteelt teeltbeperkiiig op. Hierdoor hoop te men de producenten aan een betere prijs te helpen. Andere landen deden evenals Nederland. Men ziet de boeren stand als een volksdeel, waarvan de voedselvoorziening afhangt. In Duitsdh- land er Italië vooral legt men hierop die nadruk; men steunt er de boer om hem in, staat te stellen in eventuieele oorlogstijdl Igebeei in de behoefte van eigen land te kunnen voorzien. Frankrijk en Engeland volgen dat voorbeeld. Engeland doet ook zijn best, zooveel mogelijk voedsel uit Zijii Dominions te trekken. Het ligt voor de hand, dat Nederland, dat voor zoo'n groot deel op export is aangewezen, daar van de schadelijke gevolgen moet onder vinden. Er gaan nog maar weinig land bouwproducten naar Duitschland, daar dit land zich er zelt meer en meer op toelegt, In Engeland en elders is het er evenzooi mee gesteld. Alom streeft mien er naar met de productie de prijs in eigen land te handhaven; zooveel import toe te laten als zonder nadeel op te leveren mogelijk is; zooveel uit te voeren als maar moge lijk is, desnoods tegen lager prijs dan in eigen land wordt betaald (vergelijk onze lage boterprijs op de Engelsche markt.) Door haar crisismaatregelen heeft de regeering de vrije concurrentie beëindigd. Wat is er in de toekomst van haar te ver wachten De boerenstand wil graag los van de regeeringsmaatregelen, maar hoe gevaarlijk kan dit worden in verband met de omstandigheid, dat de Regeering van middenstand en industrie de vrijheid van handelen beperkt. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1