De Nieuwe Texelsche Courant ft No. 5137 50ste Jaargang Woensdag 24 Maart 1937 L EERSTE BLAD. HERDENKING REIST PER WAC0 Texelsche Berichten KONING LEOPOLD NAAR LONDEN OOK NA NEGEN UUR DES AVONDS Uw advertentie in dit blad wordt op Texel liuis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 In dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal, buiten den Burg fl.losse nrs. 4 ct ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deefïg tarièt voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 4S ct. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz., in roto-gra- vure, f0.50 per kwartaal; buiten Den Burg f 0.70. HOOGWATER ter reede van Texel c.m (nam. ongeveer 'j uur later.) 25 26 27 28 29 30 31 Maart 8 04 8.39 9.15 9,42 10.18 10,47 11,08 LICHT OP RIIWIELEN en RIITUIGEN 6 51 VAN OVER DE GRENS RONDOM HET NIEUWE LOCARNO. Rondom het nieuwe Locarno is het in de laatste dagen weer wat stiller gewor den. Verwondering kan dat niet wekken Nog vele moeilijke problemen moeten worden opgelost, alvorens men zich aan de conferentietafel zal kunnen zetten. En men kan rustig aannemen, dat er nog heel wat tijd zal verstrijken, voor men zoover is. Van de niet-gepublioeerde Duitsche en Italiaansche antwoorden is thans wel zooveel bekend geworden, dat men weet, dat Berlijn en Rome practisch 't geheele Volkenbondssysteem op zijde willen schui ven. Een aanval zou niet meer geconsta teerd kunnen worden door de Volken bondsraad maar door twee garanten van een eventueel nieuw Locarno, Enge land en Italië. En de meeningen van beide genoemde mogendheden zouden dan met elkaar overeen moeten stemmen, om het mechanisme van het nieuwe verdrag in in werking te stellen. Met andere woor den: indien Frankrijk door Duitschland zou worden aangevallen, hangt het van Italië af, of Frankrijk steun krijgt. En om gekeerd, indien Duitschland door Frank- krijk wordt aangevallen, hangt net van Engeland af, of h.et Derde Rijk bondge- nooten zal krijgen. In Parijs en Londen voelt men niets voor een dergelijke oplos sing. Dat is de eerste groote moeilijkheid, die overwonnen moet worden. DE BELGISCHE NEUTRALITEIT. Dan is er verier nog de kwestie van de Belgische neutraliteit. België wil zijn onschendbaarheid gaarne door de groote mogendheden laten garandeeren, maar liet wenscht zelf geen enkele verplichting meer op zich te nemen. Dat is niet naar' 'T WAS IN DE LENTE-TIJD We houden van herdenken. Het herdenken zit ons in het bloed. En we doen dan alle moeite om zoo on partijdig mogelijk te zijn. We her denken onze dooden. We herdenken onze helden en onze schrijvers. We herdenken onze groote mannen en vrouwen. Intusschen maken velen het de le venden vaak lastig en onaangenaam. Over de dooden niets dan goeds met een goede dosis critiek dan toch nog op de koop toe. Maar een leven de moet meestal eerst dood zijn - voor men tot de rustige erkenning van zijn verdiensten komt. Het lijkt wel, of men eerst waarlijk groot kan zijn wanneer men dood is. We moe ten onze levenden ook wat meer aan dacht schenken. Laten we hun scher pe kanten, hun schaduwzijden des noods voor lief nemen om hun onte genzeggelijke verdiensten te meer te waardeeren en hun, bij hun /even, iets te doen kennen van bet voorrecht een uitstekend inensch te zijn. 24 MAART 1937. de zin van Londen en Parijs. Daar wii men, dat als b.v. Engeland ot Frank rijk worden aangevallen, België minstens zijn havens en vhegvelden ter beschikking van de aangevallene en zijn bondgenoo- ten zal stellen. In Brussel ziet men zeer goed in, dat een dergelijke maatregel van België toch weer een slagveld zou maken. En dat wenscht men niet meer. Onder alle om standigheden wil men neutraal blijven. De tijd van 1914191S ligt onze Zuider buren nog te scherp in het geheugen. Het zal niet gemakkelijk zijn om de Engelscbe en Belgische opvattingen met elkaar in overeenstemming te brengen. Koning Leo- LEON BLUM. De Fransche Minister-President. WOORD EN DAAD ZATERDAG 4 FEBRUARI 1905. Stemming ter voorziening in die vacatu re-Sijbr. Koning Pz., Oosterend. Uitslag: Joh. Koning Sz435 stemmen.. W.Eel- man Az. 167, P.Dros G Pz. 68 Gekozen: Joh. Koning Sz. ZATERDAG 25 FEBRUARI 1905. Aanwezig: alle leden; één vacature. Voorz. doet mededeeliug omtrent telefoonberichten, ontvangen en verzon den door de kantoren op ons eiland. Ont vangen door Den Hoorn 63, Koog 55, De Waal 49, Oosterend 322, Oudeschild 438. Totaal 927. Verzonden resp. 39—70—41 —215—391. Totaal 756. Besloten tot herziening van het marktwezen volgens voorstel van B. en W., zoo noodig «enigszins gewijzigd in verband met het rapport van de daartoe ingestelde Commissie (zie blz. 166) fegen- de drie comm.-ledien. Vastgesteld kohier hondenbelas ting 1905: f220,—. Vaststelling kohier hoofdelijke om slag 1905: f14809,—. MAANDAG 13 MAART 1905. Afwezig: de heeren C.Keijser Pz. en G. Dikkers. 168 AUTOBUSDIFNSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Int. WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texil. EX-KROONPRINS WILHELM. Qp 6 Mei a.s. wordt de ex-Kroonprins van Duitschland 55 jaar. pohl van België is nu zelf naar Londen vertrokken, om in deze kwestie voor de Belgische zaak te bepleiten. Met liet oog op dit alles kan men, zoo als gezegd, niet optimistisch ten aan/.ie ft van het tempo :lèr verschillende onder handelingen zijn. Het diplomatieke schaak partij tjej dat op het oogenblik gespeeld wordt, zaï heel wat tijd voor zich op- eischen. HET SCANDINAVISCHE BLOC. Desondanks wordt het steeds duidelij ker, dat er in Europa 'n nieuwe politieke ordening tot stand komt, zij ihet door middel van een nieuw Locarno, zij het anderszins. Wij denken in dit verband b.v. aan de pogingen van de Deensche minister-president Stauning, die dezer dagen van een reis naar Stockholm en Oslo is teruggekeerd. Daar heeft hij de Zweedsche en Noorsobe negeer ing trach ten te winnen voor :'e idee van een 'Scan dinavisch defensief bloc. De Scandina vische staten voelen zicli bedreigd 'door de Duilscn-Russische rivaliteit en Je ge meenschappelijke vrees leidt van zelf tot een nog nauwere samenwerking, dan ar alreeds tusschen deze landen bestondy Het blijft intusschen de vraag, of een de fensief verdrag wel de beste vorm is, om deze samenwerking aan zijn deel te doen beantwoorden. In Stockholm meent men b.v .van niet, daar een dergelijke ondier-, neming niet gemakkelijk met het Gemeef- sche statuut in overeenstemming te bren gen zal zijn. Dus zoekt men naar een andere vorm en de Zweedsche minister van Buitenlandsche Zaken, Sandler, heeft daartoe zijn licht eens te Londen en Pa/ rijs opgestoken. De Scandinavische lan den wenschen onder alle omstandigheden, te voorkomen, dat de Oostzee het tooneei van een strijd tusschen Duitschland en VAN TEXELS RAAD. Installatie van het raadslid Joh. Ko ning. Benoemd tot tijdelijk wethouder ui verband met de ongiesteldheid van wetli. C.Keijser Pz, en de nog steeds bestaan de burgemeestersvacature de heer G. J. O. D. Dikkers (alg. stemmen) MAANDAG 25 MAART 1905. Afwezig: de heeren C.Keijser Pz., Dik kers en Lqp. Voorz. deelt mee, bericht te hebben ontvangen, dat voor deze gemeente geen brandspuiten meer beschikbaar zijn. (zie blz. 166) Aandeel''der gemeente in kosten on derhoud Waalderweg bepaald op f148. In afwijking van het advies van B. en W. wordt aan de godsdienstondier-i wijzer B. van Zweden vergund voor ca techisatie gebruik te maken van een lokaal van de school te Oost (71) Afwijzend wordt beschikt op een verzoek om subsidie van "Schietvereeniging Texel. Benoemd tot onderwijzeres nuttige handwerken o.I. school te Oudeschild mej. A. Q. Rab. Benoemd tot onderwijzeres aan De Waal mei. Verweel van Koog aan de Zaan In verband hiermee wordt ontslag ver leend aan mej. de wed. P.Kuiper, onder wijzeres nuttige handwerken. 169 Rusland zal worden. Om dit te hereiken, zoekt men nieuwe wegen en de/e zullen ongetwijfeld gevonden worden. De nieu we Scandinavische samenwerking zal'een tactor worden, waar het Europa van mor gen rekening mede zal hebben te houden. MINISTER SANDLER TE PARIJS. DE RELLETJES IN CLICHY. Sandler kwam tc Parijs aan, juist nadat er iu de voorstad Clichv schoten waren gevallen, die eenige honderden menschen gewond en aan vijf personen het leven hadden gekost. Een wel wat eigenaardige reactie op le juichtonen over de natio nale samenwerking en het succes der de- tensieleening. De oorzaak van dit schrij nende tooneel? een bioscoopvoorstelling) voor de leden van de Parti Social Fran cais, de ietwat fascistisch getinte partij van overste De la Rocque. Tegen deze voorstelling weir I door de linksche ele-i meuten gedemonstreerd en tenslotte raak ten de arbeiders met de groote politie macht, welke de bioscoop bewaakte, slaags Zondier de resultaten van liet on derzoek at te wachten, beeft men de vol gende dag voor een aantal uren een al- gemeene staking afgekondigd. En de re geering schijnt tegenover dit alles mach teloos te staan. Meer en meer'blijkt, dat de Volksfrontregeering geen garantie biedt tegen liet optreden dier uiterst link sche elementen, die de democratische vrij heden e\en ver wegwerpen als hun neohtsdie tegenstanders. Intusschen is liet laatste woord in deze kwestie nog niet gesproken. Deze week moet eir in de Fransche Kamer over geïnterpelleerd worden. Van de houding, die de regee- ring-Bliini daarbij aanneemt, zal veel van het toekomstige lot van Frankrijk afhan gen. DE NIEUWE PAUSELIJKE ENCYCLIEK. Tegen deze uiterst linksche elementen, de communisten, heeft ook de Paus zich in een encycliek gewend. De Heilige Va der keert zich daarbij tegen een samen werking van zijn geloovigen met de com munisten in een Volksfront. Zondag is in alle R.K. kerken in Duitschland een •encycliek voorgelezen, waarin de Paus zich tegen de kerkelijke politiek der Na zi's richtte. Een zeer belangrijk gedeelte, uit deze encycliek is wel dat, waarin ver klaard wordt, dat de kerk niet bereid is, haar scholen en andere organisaties, alle instellingen, welke door de wet beschermd worden, prijs te geven. Zoo noodig zal zij de strijd voor het behoud dezer goe deren aanbinden. Hoe men in het f>uit- scbe Rijk hierop reageeyen zal, is nog niet bekend. Het zou echter geen verbazing wekken, indien Hit er het concordaat ver breken zou. kunt U ons per telefoon bereiken. REDACTIE EN ADMINISTRATIE OOSTEREND. HOEVE EMMY. Een dezer dagen kwam de nieuwe hoeve gereed op de plaats, waar in Sept., die, bewoond door tarn. Breen, afbrand de. Uitvoerders waren de metselaars gebr. Boon, timmerman J. Smit, schilder P. Boon en loodg. J. C. Dros. Naar de eige naar J. A. Dros ons verzekerde, is bij over het geleverde werk zeer tevreden,. Ook de pachter, de heer P. Breen. De verzekering betaalde f3640 uit, die her bouw vorderde, mede door 'die devaTuatie en de stijgende materiaalprijzen, t4312.-. De nieuwe hoeve is Emmy genaamd. Ze biedt stalling voor 10 runderen en twee paarden en werd geheel vierkant, in zg. stolpvorm, opgetrokken. LAGE PREMIE. SPOEDIGE OVERNAME. DIRECTE AFWIKKELING. Een prachtig getuigschrift voor de Onderl. Rundveeverz. „Texel" en voor de Onderlinge Pa arden verzekering D.E.L. (Premie verlaagd tot 2 pet. p.j.) H.H. Veehouders! wordt allen lid!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1