HEERLIJK PAASCHBROOD No. 5138 50sle Jaargang Zaterdag 27 Maart 1937 Q i* Voor de Paaschdagen Fijne koekjes en gebakjes. WARME CROQUETTES. Banketbakkerij C. MOOJEN, Telefoon 32. m m m s Paasch-Boodschap. LENTE - LEVEN - LICHT Brieven van Texelaars in den Vreemde. V RQOLIJKE Paaschdagen REIST PER WAC0 y as®®®®®®®® FF :F PASCHEN ROEPT ONS DE BOODSCHAP TOE: (F WEES MOEDIG, ffi WEES WERKZAAM en ffi VERHEUG U. Si IS EEN KAFFER EEN KAFFER? ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1905. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT Iu het samenbrengen, in korte lijd, van lijdensweek en Paaschweek, van onder gang en verrijzenis, ligt een diepe levens waarheid. Alle nieuwe menschemgeslaciiten zullen dit op een andere wijze "beleven. Ook zal de j;ijd haar in een andere vorm uitdruk ken, maar altijd zal daarachter staan de gedachte, dat er schuld is; lijder door dwaasheid en verblinding, maar overwin ning door offer en liefde, die het lever herscheppen. Deel heeft aan die verrij zenis, wie deef heeft aan tijden en offer wie gelooft en vertrouwt. PASCHEN luidt het nieuwe leven in Het vereemgt de mensch met de ontlui kende natuur. Nieuwe lichaamskracht stroomt door zijn lichaam; hij put weer moed. In het economisch leven daalt al tijd de werkloosheid iets omstreeks deze tijd van het jaar en zoo werken de om> stamdighedeji samen, om een Paaschslem ming te bereiken. Hiet uiterlijk helpt ons: Paaschkleeren en Paasdhgiebruiken. 'Ook Paaschbrood en Paascheieren herinneren ons aan de overvloed schenkende natuur. Dit jaar, meer dan andere jaren, zaï Paschen ons het scherpst bijbrengen, dat waar de natuur zoo overvloedig schenkt, en menschelijk vernuft haar rijkdom en gaven vermeerderd heeft, het ook de taak is van de mensch en van de menschheid, om die gaven binnen aller bereik te bren gen. Wij kunnen de vreugde vpi een nieuw wakker worden van de natuur, van een Hoog van de toi;en, zoo helder en klaar Klinkt er het klokkenlied. Luister! Hij is herrezen! Het wonder is daar: 't Lidit overwon weer het duister, 't Straalt in de harten. De vreugde is groot: 't Leven blijkt sterker dan ditmaal 'de Dood!" „PaschenHet klinkt als een jubelgezang: Feest van nieuw licht en nieuw leven. Nog toeft de Winter, maar hoop'lijk niet fang, Dan is die koude verdreven; En door de adem dier Lente geraakt, Is de natuur uit haar schijndood ontwaakt Hoop en verlangen vervullen het hart; Drukken nog heden de zorgen, vVas ook 't ver'eden vo! droefheid en smart, Blijde begroet men de morgen. Wacht metde blik op de toekomst gericht; Paschen, de Lente, het Leven, het Licht! nieuwe voortbrenging, niet beleven, als we geen hoop koesteren, dat eindelijk de mensch er in za( slagen, de vrucht dor aarde op redelijke wijze binnen jflLer be reik te brengen. Maar dit vertrouwen kan toch alleen ontstaan, al^ er in de mensch en in de menschheid hoop en vertrouwen leeft. De mensch moet vertrouwen hebben in de toekomst. Vertrouwen in de ka-acht, die in de menschheid werkt. Vertrouwen, dat er in ieder mensch een gouden kern ver scholen zit. Het schijnt onzin om in deze wereld daarvan te spreken, maar is de ziekte van deze tijd niet een gemis aan contact? En is de wereldziekte niet deze, dat het leven der staten en het economisch leven het ware contact missen leder mensch is een nietjg wezen en ons volk is een klein volk, maar als de Neder'anders gezamenlijk tot nieuwe wil en tot nieuw leven komen, als ze vol ge loot in gezamenlijke offers door de tijd heengaan, vol hoop schrijden naar de nieuwe tijd, zullen zij als volk de wereld tot voorbeeld en prikkel zijn. Mooier is het een echte gulden te be zitten, dan een valscbe. Maar beter is het, dat wij de wereld de echte menschen too- nen, dat is de mensch, die Levensmoed tot scheppende daad brengt. Als de Paaschklok luidt, als die Paasch- blijdschap heerscht, als de Paasc ivu:en in onze harten v'ammen, dan zullen wij de reddende gedachte vindien, die wordt tot daad. Paschen roept ons de oude bood schap toe: Wees moedig, wees werkzaam en verheug u. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG 's Levens onvermengde vreugde is geen sterveling ten deel gevallen (Schiller) MAANDAG Dat is de ware held, die de harten zij ner vijanden verovert. DINSDAG Bezigheid is de arts dier natuur, de grondslag van 's menschen geluk. WOENSDAG De strijd van het leren is al.ijJ een strijd tegen zichzelf (Marteau) DONDERDAG Wie in iemands vreugden deelt, geeft blijk van een hooger karakteh dan wie in iemands smart deelt (Lavaier) VRIJDAG Levenslust is 't ware leven, Is het liefelijkste goed, Dat de lachende aard kan geren Van haar weeld' en overvloed. (De Génestet) ZATERDAG Het komt er voor een mensch niet op aan, het geluk te ontmoeten, doch op de nuttige wijze, waarop hij zijn kracht ge bruikt. PASCHEN! Zie het zonlicht, or.s opnieuw gegeven, koes tert d' aard. Uit iedere knop spruit het jonge Ieren, 't Zingt en springt door beemd en bosch, 't dartelt in de weideLENTE houdt haar intocht weer. Ai wat leeft is blijde. WOORD EN DAAD ZATERDAG 22 APRIL 1905. Aanwezig: alle leden. De waarn. voorz. F Keijser wijdt woorden van waardeering aan de heer C. Keijser Pz26 Maart 1905 in de fleet tijd van bijna 67 jaar overleden. Hij was een man van groote verdienste, vervuld van ijver voor de belangen der gemeente. Aldus de voorz. Installatie van de nieuwbenoemde burgemeester, Mr. W. F. Hiddrngh, tevo ren advocaat en procureur bij de Reciht; bank en het Hof te Arnhem, plm. 50 jaar oud, anti-revolutionnair. ZATERDAG 13 MEI 1905. Tegenwoordig: alle leden; één vacature. Ged. Staten staan voor het Onder wijs voor 1905 f7765.toe en rekenen voor vergoeding vrije woning h.d.s. te Den Burg f250.voor de andere dor pen. f150. Benoemd tot lid Alg. Armbestuur de heer Jan Rab Jnz. Sr. Vaststelling kohier Schoolgeld 2e kw. 1905, f659.—. Bij wijze van proef wordt aan gem.- secr. J. Ruibing toegestaan, tevens de functie van secr. Dertig Polders waar te nemen. VRIJDAG 23 JUNI 1905. Afwezig: de heeren Keesom en Dros; één vacature. 170 Vereeniging (Transvaal), Maart 1937. ZONEN VAN ZL'ID-AFRIKA L>e lezer zal begrijpen, lat er van de kaffers en hun gewoonten aeel wat te vertellen is. Natuurlijk is er ook veel, dat overeenkomst vertoont met onze ge bruiken en het is ontegenzeggelijk waar, dat er geen grooter na-aper is dan een kaffer. Voor enke'e weken, om maar één der vele voorbeelden te noemen, was hier een corps Schotsere Hooglanders, dat ons vergastte op doedelzak-muziek en tromgeroffel, waarbij zij de stokken op een eigenaardige manier "boven hun kobfci zwaaiden. Welnu, een paar dagen later was ik in het kaffer dorp en daair zag ik een groepje kaffers „mercheeren" met trommels, d.w.z leege bussen, blikken, enz., waarbij zij de Schotten zoo goed mogelijk imiteerden. De stokken waren gebroken wandelstokken. De leeftijd der muzikanten liep op tot plm. 35 jaar. Ot zij zich zoo lang jong gevoelen? Heel graag doen zij zooveel mogelijk wat de witman doet. Dikwijls is het een lust, <jp re merken, hoe ie" kaffer zijn „minder- zijn" ten opzichte van de blanke tot een minimum tracht terug te brengen. Een opvallend en merkwaardig vooiT.eeld kan ik u noemen. Als wij, blanken, het woord kaffer ge bruiken, weet de iëzier, dat de 'be'.eiekenis niet zoo vleiend is. Ik meende altijd, en herinner mij .dat ik .iet eens in een schoolboek heb gelezen, dat het de ge wone naam voor dit ras was. Maar dat is onjuist, althans uit kaffer-oogpunt be keken. Zouden zij weten, wat wij er mee bedoelen? Hoe het ook zij, dit bruine volkje stelt er geen prijs op, onverschil lig, ot je er een kaffer mee aanspreekt' o>t dat je het woord in een gesprek met anderen gebruikt. Hij neemt het een witman kwalijk. „Baas moe nie kaffer seg nie. Jij moe sê „naturel ot Zui I- Afrika-boy". Kaffer is skielldwoord, nie die naam van hier die volk van Z.-Afrika en die boe re het ons die naam gegc toen ons nog bar was. Nou is ons beskaat en nie meer kaffer nie". Aldus mijn boy, die tot het Christelijk geloot is overgegaan en zich nu be- skaafd gevoelt. Soms plaag ik hem wel -eens en zeg ik „Schiet op, kaffer". Maar dan glinsteren zijn zwarte oogen in zijn gcel-bruir.e kop en waarschuwend klinkt het: As poliesman jou hoor, hij sal jou saamvat daar naar die tronk (geva ige nis), waar Daniël nou is. DANIEL UIT BASOETO-LAND. Arme Daniël, ik héb u nog niet van hem verteld. Daniël was een van dieboys, die nog maar kort geleden uit Basoieto-- land was gekomen. Basoeto-land is de halt-vrije negerstaat, nog dieper het land iu. De inboorlingen staan daar ondereen zelfstandig bestuur. Het is een streek, waar heel weinig le halen is voor een blanke. Daar leven alleen de kaffers, maar huil snelle aanwas noodzaakt de jonge ren om elders te gaan leven en werken en velen hunner komen maar Transvaal, met zijn goud en zijn werk. Het zjjn dan nog halve wilden. De ineesten trekken naar de goudvelden, waar zij 70(H) voet diep onder de grond, Ie beschaaf lie we reld teeren kennenDaniël nu behoor de ook tot hen, maar hij kwam in liet bouwbedrijf. Daniël wist nog niet goed, liet onderscheid tusschen „rr-ijii en dijn" (wat een Afrikaner hem ook niet kan leenen) en „leende" een hamer en bijl om het Icelijke plaatijzeren dak van zijn huis (drie leem- e.i kleimunen) te trepaneeren. De poliesman vatte hem en drie weken tronk was het gevolg. En daarna? De Basoeto's worden zwaar gestraften de arme Daniël moest weer terug naar Basoeto-land, naar de wildernis en het hatf-barbaaischie leven. Het speet mij voor hem, want hij was geen slechte boy. Zijn leenige fout is geweest, dat hij hier nog maar zoo kort was eu zijn inheem- sch natuur (jagen, dansen en stelen) niet in Basoeto-lan l had achtergelaten. Zou hij het wei goed beseft hebben? De vergelijking gaat misschien n et op, maar toen ik deze week de gast van ©en Holl. familie was en er op mijn verzoek zuur kool met worst werd gekookt, toen moest ik toch eventjes aan Daniël deuken, die ook net als in Basoeto-land deed. Heusch, een kaffer is niet slecht, maar men moet bedenken, dat de Batavieren ook niet in een paar jaar beschaafd zijn geworden. Soms komt tijdens het werk hun natuur boven. Vooral wanneer zij beton moeten klaarmaken. Dan springen zij op 't laatst om de hoop heen en ontstaat er ©en dans. Hun voeten gaan van de grond en, terwijl hun zwarte ruggen glimmen van 't zweet, steken zij de schoppen in de ruwe hoop beton als gold het hun vijanden, die zij eens onder hun groote koning Dimgaan bestreden. Zij fluisteren en schreeuwen •eu hoe zwaarder het werk, hoe „gekker" zij worden. SIEM DE WAAL. P.S. Basoeto-land is bijna zoo groot als Nederland, maar er women 20 maal minder menschen. met en zonder Amandelpers Diverse soorten VAN TEXELS RAAD. - Ged. Staten dragen in kosten Her- halingsonderwijs f171.bij. Huurcontract strand De Koog wordt verlengd. ZATERDAG 8 JULI 1905. Stemming ter voorziening én vier vaca tures, ontstaan door het periodiek aftre den van de heeren G.J.O.D Dikkers, C. Keijser Pz. (overleden), KI. Lap Bz. en W. Mets Tz. Uitslag: uitgebracht 514 geldige stem men, waarvan op G.J.O.D Dikkers 442, P. C. Koorn 220, A Langeveld Pz. 344, A. Lap Az. 195, K. Lap Bz. 226, W. Mets Tz. 458. Gekozen: de heeren Dik kers, Langeveld en Mets. Herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren P. C. Koorn en K. Lap Bz. Gekozen: de- heer K. Lap Bz. ZATERDAG 29 JULr 1905- Afwezig: de heeren F. Keijser en Jl>. Roepier. Vaststelling schoolgeld kohier 3e kw. 1905: f649.—. Tegenwoordig: alle leden; twee vaca tures. Voorz. brengt hulde aan de nage dachtenis van de heer Jb. Roeper, 30 Juli 1905 in de leeftijd van bijna 66 jaar overleden; tal van jaren, aldus die voorz., bekleedde hij_ het ambt van raadslid met lust en ijver.' T71 -V.Si.-l- worden U toi*gewer?cht door REDACTIE en ADMINISTRATIE AUTOBUSDIFNSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lid. WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1