DOUWE EGBERTS Ttf££ 0p3 punten -(mek! Oe Nieuwe Texelsche Courant No. 5139 50ste Jaargang Woensdag 31 Maart 1937 EERSTE BLAD. Laat 't uit zijn. 31 MAART. Texelsche Schapen. Brieven van Texelaars in den Vreemde. REIST PER WAC0 V 1753 ampo daar lucht Je van opl Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Lange veld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg f 1.losse ars. 4ct. ADVERTENTIES: 12 oent per regel; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie- maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deefïg tariêt voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 et. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz., in roto-gra- vure, f0.50 per kwartaal; buiten Den Burg f0.70.' HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer l/> uur later.) 1 2 3 4 5 6 7 April 11,37 0.21 1,04 2.03 3,22 4,52 RIIW1ELEN en R1ITUIGEN 7 03 GEMEENTE TEXEL BLOEMBOLLEN. Burgemeester en Wethouders der ge meente Texel brengen belanghebbenden in herinnering, dat ingevolge de Algemeene Politieverordening dezer Gemeente de ge bruikers van gronden binnen de gemeente verplicht zijn: a. de op die gronden te weid staande narcissen waarvan de bollen naar duide lijk zichtbare uiterlijke verschijnselen, zijn aangetast door maden van de Groote NarcisvBeg, uit den grond te verwijderen vóór de maden buiten de bollen getreden zijn; b. te zorgen, dat in de bollen van nar cissen, verwijderd uit gronden bij hen in gebruik, de ontwikkeling van maden van de narcisvlieg onmogelijk is. Van het verbod onder a kan door Bur gemeester en Wethouders ontheffing wor den verleend, indien de gebruiker van den grond ten genoegen van Burgemeester en Wethouders aantoont, dal door de be handeling, welke de bollen hebben onder gaan, de daarin aanwezige maden Van de Groote Narcisvlieg gedood zijn. Aan het bepaalde onder b kan worden voldaan o.a. door de bollen in stukken te snijden, alvorens ze weg te werpen. Overtreding kan worden gestraft met geldboete van ten hóógste f300, of hech tenis van ten hoogste twee maanden. Texel '27 Maart 1937. Burgem. en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. KAMP. UIT EEN BOOM, ZOO VOL GELADEN. Er is veel geharrewar in de wereld en er is veel ruzie in dezelfde fa milie. Er is vaak gekibbel in een gezin: Dan zegt vader: „stop Iaat 't uit zijn." En de kleinen zwijgen. Zoo hoort 't overal. We voeren polemieken en twistge sprekken, we vechten om het gelijk- hebben en we komen er niet verder mee. Een meeningsgeschil grueit tot veete en menschen verwijderen zich van el kander, die op elkander-eigenlijk wa ren aangewezen. Welk een dwaasheid. Waarom al die tweedracht? Laten we ops ver stand en ons hart gebruiken. Laten we geen verdeeldheid zoeken maar eenheid. Wanneer we oneenigbeid hebben, ruzie, verschil van meening, laten we dan op een gegeven oqgenblik tot ons zelf kunnen zeggen: „laat 't uit zijn!" 31 Maart, och heden, 't Eerst kwartaal is reeds voorhij, Peinzend leg ik weer een blaadje Van de almanak op zij. 31 Maart, warempel, 't Is reeds lente zie ik daar, Dat ik daar niet aan gedacht heb „Vrouw, feg gauw een borstrok klaar". 31 Maart, de schoonmaak, Gluurt weer stiekum om de hoek, Mannen, vlucht, en redt uw boeltje, Straks is alles/ alles zoek. 31 Maart, de kachd !Vat zegt u, heeft afgedaan? U vergist zich, moortje vraagt nog Een kwartaal verlenging aan. 31 Maart, de ooi'vaar ls ook weer gearriveerd. En het eerste kievits-ieitje Naar Den Haag getransporteerd. 31 Maart, 'k beëindig Mijn berijming voor ditmaal Gelukkig komt het „Tesselaartje" Ook weer in het nieuw' kwartaal. HUIB DE RIJMELAAR. (Voor nadruk toestemming te vragen aan de auteur.) Het is voor onze scbapentokkers zeker een groote onderscheiding, dat aan het Texelsche schaap in Frankrijk 'n plaatsje werd ingeruimd. Men heeft er zooals we reeds schreven een Texelsch Scha penstamboek opgericht. Dit heeft de be- noodigde erkenning van 'de autoriteiten, verkregen. Het is onze indruk, zoo schrijft men aan de N.R.C, dat in deze aangelegen heid veel te danken is aan onze verte-i genwoordiging in Frankrijk, welke geen moeite heeft gespaard om dTt resultaat te bereiken. Jammer is het, dat het met de invoer van Holland uit niet steeds loopt zooals men dit zoo gaarne zou zien. Men moet op dit gebied blijkbaar bij onze sehapenihouders nog leeren aldus de N.R.C. hoe men een buitenlandsche afnemer tot vaste klant maakt. WOORD EN DAAD Vaststelling Gem. rekening '04: ontv. f59801, uitg. f58514. Batig saldo f517.. Vaststelling rekening Alg. Armbe stuur: ontv. f3888.uitg. f4379. Batig saldo f491. De heer Mets wijst op de noodzaak van vergrooting en verbetering van die haven. (In Aug. bezochten 130 beladen tjalken de haven.) DINSDAG 5 SEPTEMBER 1905 Tegenwoordig alle leden; één vacature. Installatie van de raadsleden Dik kers, Mets, KL Lap Bz. (herkozen) en A. Langeveld Pz (voor de le maal.) Voorz. deelt mee, tot nachtwacht te Den Hoorn te hebben aangesteld de heer S. Westra. Benoemd tot wethouder met 91 stemmen de tijdelijke weth. Dikkers. Op verzoek eervol ontslag verleend aan de heer Lub, onderwijzer te Oudie- schild, ingang 15 October. ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1905 In de vacature Jb. Roeper wordt bij enkele candidaatstelling gekozen de heer Over, arts alhier. WOENSDAG 4 OCTOBER 1905. Afwezig: de heer Bakker, één vacature. Voorz. doet voorlezing van een 172 St. George School, WA A, P.O. Mombasa, Kenya Coloni, Br. E. Africa. Ik mag kort wezen, want het ontbreekt in de Texelaar de laatste tijd waarlijk niet aan Afrikaanscn nieuws, en altijd interes sant van onze vriend Siein de Waal. Maar wat een verschil tusschen liet Tropische Afrika hier en daar ginds .in de zone, waar men alle Europeescbe vruchten kweekt en zelfs rekening moet houden met nachtvorst. Maar ook: hier vrije en blije negers onder een hoogstaand kolo- ni see rend ras, dat ook die waarlijk opgei voede negers vrijwel'op zijn hand heeft, daar het groote sommen uitgeeft voor hun opvoeding. Daar blijkbaar een pak jes-dragend en steenen-sjouwend zwart volk, waaraan zelfs het uitoefenen der ambachten wordt ontzegd uit vrees voor concurrentie met de blanken gedeelte lijk nog wel afstammelingen van eigen Hollaiidsche grond. Toen ik vijftien jaar geleuen ui Kenya kwam, noemde ik mijn nationaliteit „Dutsoh", gehoorzaam aan wat me op school was geleerd en door Campagne en Co. herinnerd. Maar af Spoedig bemerkte ik de betrekkelijke geur, waar in dit woord staat aangeschreven hij de Britten en voortaan was het: „I am a Hollander", dat woord beduidde althans een gelijk waardig 'Europeaan en niet zooïe'ts afs een half gedegenereerd" ras, waarvan er eigenlijk zes door de molen moeten om één fatsoenlijke Blanke te krijgen. Er wonen veel uitgeweken Boeren in Oost-Afrika, naar wie ik natuurlijk niet kan oordeelen, wijl zij van hun basis zijn afgedreven. Maar zeker is, dat ze met 0S9en en karren heter dan wie ook weten om te springen en dat ze weejgalooze schutters zijn. Ze gaan maar zelden op zij voor ongebaande wegen, leidend door ravijnen en rivierbeddingen, door kreupel gewas en qver onmogelijke steenachtige heuvels. Laat me een persoonlijke herinnering schrijven, wat een op zichzelf staand ge- geval is. Toen ik in 1925 de Kaba-school AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. VAN TEXELS RAAD. adres, aan de Minister van Waterstaat gezonden met hét verzoek om vergrooting van de Iraven te Oudeschild en eventu- eele overname door bet Rijk. - Benoemd tot onderwijzeres nuttige handwerken hij het herhalingsonderwijs te De Waal "mej. Verweel. Met alg. stemmen (één blanco) wordt afwijzend beschikt op het verzoek van de afd. Texel van Bond van Necterl. Onderwijzers en N.O.G. om f50 salairis- verhooging. Men was van meening, dat de gemeentefinanciën inwilliging van dit verzoek niet toelaten. Op de meest eervolle wijze wordt ontslag verleend aan de heer J. K. G Muller, hoofd der school te Oudeschild. Ruim 40 jaar was die heer M. in deze gemeente werkzaam, van 1 Sept. 1864 tot 1 Juli 1871 te De Koog, nadien te Oudeschild. Ingewilligd wordt het verzoek van de heer C. Schaap, hoofd der school te Den Hoorn, om overplaatsing naar Ou deschild. ZATERDAG 28 OCTOBER 1905. Tegenwoordig: alle leden. Installatie van de heer Over als raadslid. ANNO en Missie aanving, in een frisscbe wilder nis op 70 mijlen of ongeveer 100 K.M. van Nairobi, toen had ik o.a. heel wilt last met mijn luie en onbetrouwbare dra gers, en in mijn wanhoop weroJde ik me aanooK rot een transnort-'tsoer, ipet een klinkende Hollandsche naam nog wel. Na volledige besprekingen en uitlegging van alle omstan digheden de Boer kende trouwens liet land waar hij op jacht was geweest akkordeerden wc op 1V'. shil ling per ton en per mijl.. Hiet was peper duur, maar, ik wilde graag nog wat blij ven leven en was dolblij met het voor uitzicht van al die sjouw-misère at te zijn. Onderweg maakte ik een bevriende Engelschman deelachtig in mijn gelukkige boffer. De mijnheer antwoordde droog weg? Hm, een Boer! nou reken maar, dat als hij 151 centen kan krijgen van een andere kant, hij je doodgewoon laat zitten. En ik werd in de steek gelaten op een ellendige manier. Om op Waa terug te komen: met ver minderde getallen der leerlingen en de partementen van nijverheid, loopt alles weer rustig door. Een voldoend aantal jongens, zeg 200250, zou vanzelfspre kend heel wat prettiger voor me wezen, om onafhankelijk te zijn voor het noo- dige timmermanswerk,"'metselen, smeden, schoenlappen, kleermaken, mechaniek, enz., zooals dat liet geval was in Kabaa. Daartegenover l^on ik voor alle tongens verplicht matten- en mandenvlechten in- roeren, een half uur iedere dag.'De aller- allerbeste materialen zijn n.I. rondom gra tis te snijden in het kreupelhout. Om 't noodzakelijke onderhoud van de plaats niet te verwaarloozen, vooral met de kleermakerij, waar oó'k karne wachten ver- stelgoed wekelijks binirenloopen, heb ik mijn reserve-muzikanten over alle am bachten en schoolbaantjes moeten ver deden. Maar het eigenlijke corps is toch nog altijd 50 koppen rijk. Dat alles geeft extra kopzorgen en dit is yerre van mijn ideaal, maar de hoop leeft, dat 1938 ge zonder mag wezen in alle opzichten.'Als ik voor die tijd verplaatst mocht er loopt nogal eens een storm-aanvalletje bericht ik het wel spoedig. Afrika is het land der verrassingen. PATER WITTE. Zooals de lezer weet, is deze vergas sing gekomen. Het adres van Pater Witte luidt thans: Kath. Missie Bura P.O. Voi, Kenya Coloni, Br.Eng. Afrika. Hoofd- en Neusverkouden TEXELSCHE COURANT LICHT OP 173 DDoe wat Dampo in beide neusgaten. Pot 50. Doos 30 ct. Bij Apoth. en Drogisten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1