Fientje de la Mar komt KING PEPERMUNT No. 5140 50ste Jaargang Zaterdag 3 April 1937 EERSTE BLAD. MOED. REIST PER WACO Luchtbescherming. Brieven van Texelaars in den Vreemde. Texelsche Berichten Uw advertentie In dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. VOOR DE ZONDAG GELUKKIG DE MENSCH, DIE GEDURIG VREEST (Spreuken). Een onzer meest bekende staatslieden uitte zijn critiek op het besluit van een zekere groep ongeveer in deze vorm: Deze houding lijkt mij een gevolg van een gebrek aan moed. En ge brek aan moed is een der verderfe lijkste eigenschappen, die ik ken. Inderdaad is gebrek aan moed, ondier de meeste omstandigheden, 'een der ver derfelijkste eigenschappen. De wereld da vert op dit oogenblik van moed en held haftigheid en zonder nog te willen be weren, dat zich hieronder veelal holheid en angst verbergen, moeten wij toch op zijn minst beginnen te betwijfelen, of hier nu die hooge eigenschap of houding van de moed aan ten grondslag ligt. Er is een schijn van kracht en moed, waaron der zich zwakheid en lafheid verbergen. Maar ook wanneer die schijnmoed ont maskerd is, moet mien zich afvragen, of men hier met moed te maken heeft. Tijdens de wereldoorlog lagen onder bedreiging van vijandelijk vuur op de top van een heuvel een FransCh officier en een soldaat. De officier bood zijn mindere een ci- garet aan en hield hem daarna een aan gestreken lucifer voor, waarvan de vlam voor het gezicht van de soldaat trilde.) Deze, blijkbaar een in de oorlog ge harde kerel, keek plotseling zijn offi cier aan en vroeg, misschien met lichte; spot in zijn stem: Beeft u U bent toch niet bang Waarop de ander hem verontwaardigd toebeet Bang. kerel Als jij zoo bang was als ik, was je al lang weggeloopen. Dit kan een woord inet een diepe be- teekenis zijn. Stand houden, ondanks vrees, die een geharde moedige op de vlucht zou kunnen jagen. Dit soort moed is van beteekenis, want niemand wordt gehard en gestaald gebo ren en wie zal zeggen, van hoe groote beteekenis in het leven van vele waar-: achtige helden het oogenblik is geweest, dat zij, tegen eigen vrees in, het verlan gen tot vluchten onderdrukten, stand hielden en de weg van plicht en roeping kozen ZONDAG 4 April 1937. VOOR HOOFD EN HART. Wijk niet voor het ongeluk, maar ga er des te moediger tegienint V i r g i I i u s. MAANDAG Een ontevreden gemoed ondervindt slechts onaangenaamheden, terwijl een blijmoedige geest altijd reden tot vreugde vindt. Carmen Sylva. DINSDAG Het oog ziet alles, behalve zichzelf.. WOENSDAG Wij zien het geluk evenals de regen boog 'nooit boven ons eigen hoofd, altijd boven dat van anderen. Men zei. DONDERDAG Er moeten harten zijn, die ons kennen tot in het diepst onzer ziel en die, al ver laat ons ook de heele wereld, ons blijven gelooven en vertrouwen. G u t z k o w. VRIJDAG Men klaagt indien de kiele strandt, Maar niet, wanneer zij, rijk belaan, Uit de verbolgen oceaan In een behouden haven Tandt. ZATERDAG Moed is niet slechts een deugd; moed is de beschermer van alle andere deug-1 den. Locke. tl ffiffiffifflSfflSiffl® LAGE PREMIE. SPOEDIGE OVERNAME. DIRECTE AFWIKKELING. Een prachtig getuigschrift voor de Onderl. Rundveeverz. „Texel" en voor de Onderlinge Paardenverzekering D.E.L. (Premie verlaagd tot 2 pet. p.j.) H.H. Veehouders! wordt allen lid! AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. ||||||iiiiiiii'I||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|!||IIIIII GEMEENTE TEXEL De Burgemeester van Texel: Overwegende, dat de op Donderdag 8 April 1937 te houden oefening in de luchtbescherming het voorschrijven van algemeene gedragsregels noodzakelijk maakt; Gezien de door den Minister van Bin- nenfandsche Zaken verleende goedkeuring van deze oefening d.d. 24 Maart 1937; Gelet op artikel 12 der wet betreffende bescherming tegen luchtaanvallen; Stelt vast de volgende gedragsregels, welke zullen gelden op 8 April a.s. van 2122 uur. Ie. de straatverlichting wordt gedoofd. 2e. het uitstralen van licht uit huizen ot gebouwen is VERBODEN. 3e. het verbod sub 2 betneft tevens van buiten at zichtbare voorwerpen als lichtreclames, automaten, benzinepompen, klokken, enz., alsmede woonwagens, woonschepen, stilstaande voertuigen, enz. 4e. Bij het verlaten van huizen ot ge bouwen is men gehouden er tegen te wa ken, dat licht door de geopende deur naar buiten kan stralen. 3e. Het gebruik buitenshuis van lan taarns (behoudens in de sub 6 bedoelde gevallen), fakkels en andere lichtgevende voorwerpen, is verboden. Ce. Het verkeer te land is verboden, tenzij het aan de volgende eischen vol doet: De lichten van motorrijtuigen en voer tuigen moeten worden gedekt met zwart of blauw papier, of andere, vrijwel on doorschijnende stoffen, waarin een spleet van ten hoogste 5 cM. breedte en ten hoogste 1 cM. hoogte onder het brandpunt van de lamp kan worden vrij gelaten. MOTORRI[TUIGEN mogen slechts de z.g. STADSLICHTEN voeren. RIJWIELEN mogen GEEN LICHTvoe- ren. Voldoet de verlichting van een voer tuig of rijwiel niet aan deze eischen, ter beoordeeling van de politie, dan wordt verder gebruik van het voertuig ot rij wiel verboden. 7e De snelheid van het toegelaten ver keer moet zoodanig zijn, dat het rijden met bedekt licht of zonder licht geen ge vaar kan opleveren. 8e. Het verkeer te water wordt geheel verboden en gestremd. Bruggen, sluizen, enz. worden niet bediend, noch verlicht. 9e. Het is voetgangers verboden buiten noodzaak, .ter beoordeeling van de po litie, op het voor het rij verkeer bestemde gedeelte van de wegen te loopen ot te vertoeven. 10e. Een ieder is verplicht, aan de, in het belang der oefening gegeven beve- len ot aanwijzingen van de politie ot hulppolitie onmiddellijk gevolg te geven. Onder politie worden verstaan alle amb tenaren, bezoldigd of onbezoldigd, van de Rijks- ot gemeentepolitie. He. Geenerlei aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade, welke van boven staande bepalingen het gevolg kan zijn. Ieder die zich op straat begeeft, doet zulks geheel voor eigen risico. Met het oog hierop vertoeve men bui ten noodzaak zoo min mogelijk buitens huis. Er wordt aan herinnerd, dat opzette lijk niet voldoen aan bovenstaande voor schriften, gestraft wordt met gevangenis straf van ten hoogste twee jaren öf met geldboete van ten hoogste duizend gld. Hij, aan wiens schuld te wijten is, dat aan bedoelde verplichtingen niet wordt voldaan, wordt gestraft met gevangenis straf van ten hoogste een jaar ot met een geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden. De ambtenaren van Rijks- en gemeente politie, naar wier oordeel iemand een feit pleegt, waardoor het welslagen der oefening in gevaar wordt gebracht, zjjn bevoegd na aanmaning op kosten van den overtreder de noodige maatregelen te treffen of te doen treffen. Zij zijn in dat geval bevoegd zoo noodig te allen tijde een woning tegen dén wil van den bewo ner te betreden. "(Wet betreffende "be scherming tegen luchtaanvallen, artt. 12 16.) Texel, 30 Maart 1937. De Burgemeester voornoemd, KAMP. Vereeniging, Z.-Afrika, Maart 1937. De verschillende zendelingen en missio narissen doen hier heel veel goed werk. Zij bouwen kerkjes en scholen, zij onder-' wijzen en beschaven. Ja, zij verzetten heel veel werk. Maar hier ben ik zeker van het zal nog lang duren, voordat men de „roep der natuur" voor goed het zwij gen oplegt. Wel kan men nu al goed merken of men met een inboorling te doen heeft, die, zooals de boys het uit-, drukken, „mooi loopt bij die kerk" ot niet. Zij vormen reeds een heele gemeen schap, vooral hier in Vereeniging. Zij hebben hun eigen kerkbestuur. Maar het zal nog heel wat duren, voordat de zwarte dominé elke Zondag op een volledige ker- keraad kan rekenen, omdat er een paar ouderlingen in die tronk zitten (im de ge vangenis) omdat zij met een anders bok- kie hebben gekuier en mooi gepraat ot te baje biertjes hè gesuip. DE KAFFERS EN HUN DOODEN. Het Kafferkerkhof is iets biezonders. De begrafenis heeft echter 'n soortgelijk karakter als in Holland. Zondag j.l. dwaal de ik hier bij een kafferdorp rond, toen er juist een sombere stoet aankwam. Al spoedig was het mij duidelijk, dat het ©en begrafenisstoet gold. Voorop ireed een platte vrachtwagen, waarop de kist stond. Er rondomheen, dus ook op de wagen, zaten de familieleden en andere (alleen vrouwelijke) belangstellenden. Een groep mannen ging aan dit alles voorat, gevolgd door de vrouwen, die allen ©en zwarte omslagdoek droegen. De begraafplaats lag nogal een stuk van het dorp at en een| paar kleine jongens, die zeker moe wer den, zagen onderweg nog kans om ook pp de wagen te klauterenBij het 'kerkhof aangekomen, namen twee' man nen de kist op. Ze plaatsten deze bij die) groeve. Hierna schaarden allen zich om de groeve heen en werd er gebieden, ge-, zongen en uit de in Kaffertaai gedrukte bijbel voorgelezen. Daarna werd er nog heel veel gezongen. Ik heb nog nimmer in mijn leven zóó ontroerd hooien zin- WOORD EN DAAD Ingewilligd wordt het verzoek van de heer Bouma, hoofd der school te Z.- Eierland om overplaatsing naar Den Hoorn. Met 64 stemmen wordt ingewilligd een verzoek van die heer Dikkers inzake aanlep straat, de Jalere Julianastraat; in de kósten waarvan de heer Dikkers f300 zal bijdragen. Voorwaarde is, dat aan deze straat minstens twee woningen wor den gebouwd. Vaststelling schoolgeld 1905: f629. Afwijzend wordt beschikt op verzoek telefoonkanlloorhouder te Oosterend om verhooging jaarwedde. Vaststelling begrooting Alg. Arm bestuur 1906: f4627.—. Gem. subs, f3800. Jaarwedde van de gemeentereinigeff P. Wilner wordt van f100 op f150 ge bracht. In verband met liet noodige deskun dige toezicht op de naleving van wo ningwet en bouwverordening wordt naast de gem.-opzichter ©en bevoegd ambte naar aangesteld op een jaarwedde van f200.—. (later ingetrokken.) B. en W. worden gemachtigd 'een geldleening van f500 aan te gaan. Vaststelling gem.-begrooting 1906. ZATERDAG 16 DECEMBER 1905. Tegenwoordig: alle leden. Alg. Armbestuur. In de plaats van de heer C. W. Bakker, die bedankt, 174 Een natuurlijke verkwikking gen afs hier op dit inboorlingeiikerkhot. Daarna stapte een kaffer in het 6 voet diepe graf, en hierin plaatste hij, alleen, de kist. De vrouwen strooiden toen zand op de kist en daarna namen de manuien 'de schop ter hand en werd het gat diUitge worpen. Er waren wet dertig manuien ©n de schoppen g'ingen van hand tot hand, zoodat een ieder aan dezie begrafenis deelnam. Dit alles geschiedde onder het idroef gezang der vrouwen, eenvoudig en sombei", evenals dit landschap zelf. Een klein heuveltje wend gelijktijdig op het graf aangebracht. S1EM DE WAAL. Naar de heer S. J. Flens Woensdag meedeelde in de afd. vergadering van Bloembollencultuur, heeft hij Maandag ter beurze uit heel goede bron vernomen, dat de kans groot is, dat er dit seizoen belangrijk grooter hoeveelheid bollen naar Duitschland kan worden gezonden dam de laatste jaren het geval was. In verband hiermee raadde hij de kweekers aan, bij verkoop van bollen de noodige voorzich tigheid te betrachten. WERELDMARKT. Volgens berichten in de dagbladen be droeg de wolprijs: Midden 1929 39.0 d. per lb. Midden 1932 21.9 d. per lb. Maart 1937 35.1 d. per lb. In goud omgerekend: nu 21.1 d. per lb. VAN TEXELS RAAD. wordt de heer P. Witte Jz., benoemd;de heer D. Bakker Pz. wordt herkozen. Her kozen als regentes mw. A. C. Visser Bruin. Alg. Weeshuis. Herkozen de 'heeren A. C. Keijser en C. v. Heerwaarden en mw. A. C. Visser—Bruin. Besloten wordt het strand aan De Koog, door de gemeente gehuurd, aan de heer J.F'ens in onder-huur te verstrekken. B. en W. stellen voor de heer A. M. te Nuyi op een salaris van f200 aan te stellen als ambtenaar, belast met het bouw- en woningtoezicht. Het voorstel wordt verworpen. De raad hecht met 7 4 stemmen zijn goedkeuring aan het voor stelKeijser. Dit behelst: nog een jaar doorgaan met gem.-opzichter Dalmeijer alleen. Met 92 stemmen wordt beslo ten het traktement van de heer Dalmeijer te verhoogen met f150.—. - Aan gem.-opzichter Dalmeijer wordt in verband met de meerdere werkzaamhe den, ontstaan door de invoering van de bouw- en woningwet, een gratificatie ver leend van f 112.50 (9 maanden.) De raad aanvaardt een strook gronds groot 2 A., gelegen aan de Schilderweg, kosteloos aangeboden door de heer F. Keijser, onder voorwaarde, dat deze grond gebruikt wordt ter verbreeding van de weg. Benoemd tot onderwijzeres te Oude- schild, mej. J. W. Dros, reeds aldaar als tijdelijk onderwijzeres werkzaam. 175 TEXELSCHE COURANT ZONDAG jjjjjlniiiiiniiiiiiiiiiiiiniiii King.... van een edele plant. King de geurige, de smakelijke, de zui vere. King houdt U fris en monter. TONNEMA CIE. FA8R. VAN KING PEPERMUNT SNEEK LICHTPUNTJE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1