n SeluR. De Nieuwe Texelsche Courant No. 5141 50ste Jaargang Woensdag 7 April 1937 EERSTE BLAD. Luchtbescherming. REIST PER WACO Texels»:he Berichten Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg fl.losse nrs. let. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deefig tanet voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 4S ct. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz., in roto-gra- vure, f0.50 per kwartaal; buiten Den Burg fü.70. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer y, uur later.) 8 9 10 II 12 13 14 April 6,> 8 7.12 8. - 8,55 9.36 10,22 11,10 LICHT OP RI|W1ELEN en RIITUIÜEN 7 15 lllllbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll IIIIHIIIIII VAN OVER DE GRENS ||||||iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii|||||| DE KLEINE ENTENTE. In de afgeloopen week heeft de confe rentie van de Kleine Entente in het mid delpunt der belangstelling gestaan. Dat was na de overeenkomst, die Zuid-Slavië nu veertien dagen geleden met Italië heeft gesloten, te verwachten. Hoe zouden de beide andere landen van de Kleine En tente, Tsjecho-Slowakije en Roemenië op deze overeenkomst neageenen? Nu, Sto- jadinovitsj, de Zuid-Slavisohe minister president, heeft e,en mooi succes behaald. In het persbericht, dat na de bespreking is uitgegeven, wordt verklaard, dat de raad van de Kleine Entente met voldoe ning kennis neemt van de overeenkomst tusschen Zuid-Slavië en Italië. In Duit- sche bladen meent men hierin een „koele terughoudendheid tegenover Frankrijken diens bondgenoot Sovjet-Rusland" te moeten zien. Dit is intusschen zeer over dreven. Een feit is, dat Zuid-Slavië en Roemenië zich losser maken van oude bindingen, maar dit geenszins om zich nu met huid en haar aan de tegenpartij te verkoopen. Wat Belgrado en Boeka rest wenschen, is neutraliteit, een stre ven, waarin zij zich in niets onderschei den van andere kleine mogendheden van Europa. Voor TSJECHO-SLOWAKIJE staande zaken er iets anders voor. Dit land is ern stig bevreesd voor zijn noordelijke buur man, en zoekt steun waar het steun vin den kan. Door zijn militaire overeen kom s\ met Frankrijk en Rusland voelt het zich vrij veilig. President Benesj vertrekt de zer dagen naar Belgrado. Het is echter niet aannemelijk, dat hij daar inzake even- „VERDUISTERINGSOEFENING." Het eeuige ware geluk is voldoe ning en voldoening over een goed volbrachte taak is ook het hoogste geluk. Zoek daarom niet in de eerste plaats naar belooning. Deze is een logisch bijproduct van het eigenlijke doel, waarnaar wjj moe ten streven. Slechts wie honger heeft, kan echt sniakelijk eten, wie zwaar vermoeid is, echt van rust genieten en wie na harde strijd een doel 'bereikt heeft, echte voldoening smaken. Geld, roem, eer, dat alles is b^gec- renswaardig, doch vergankelijk en wanneer liet vergaan is, houden we alleen een bittere nasmaak over. Doch echte, welverdiende voldoe ning blijft tot het einde onzer dagen en niemand kan ons die afnemen. tueele hulpverleeniiig meer zal kunnen hereiken dan zijn minister van bniten- lamdsche zaken Krofta. Al te hooge ver wachtingen koestert men te dien aanzien m Praag niet Gezien het algeniecne streven naar een politiek van toenadering, baart de wat vriendelijker houding van de Entente te genover Hongarije ook ai geen verwon dering. Men erkent het recht op rechts gelijkheid van dit land. Óver de HABSBURGSCHE KWESTIE zwijgt het persbericht, wat intusschen niet wil zeggen, dat er niet over gesproken is. Stojadinovitsj noemde de restauratie „een begraven zaak", en met voldoening stelde men vast, dat ook de Oostenrijksche re geering de kwestie niet als actuieel be schouwde. Zooals men ziet, biezonder belangrijke besluiten zijn cr op deze conferentie niet genomen. VAN SUIKER EN NOG WAT. Nog een andere conferentie waagt op het oogenblik de aandacht: de suikercon ferentie in Londen. Van politiek stand punt bezien, is deze conferentie niet zeer belangrijk, maar wel belangrijk is, dat aan het hoofd van de Amerikaansche ver tegenwoordiging niemand anders dan Norman Davis, de meest vooraanstaande vlootdeskundige van de Ver. Staten, staat. Op bet oogenblik, dat Japan te kennen had gegeven, dat het zich niet meer wenscht te houden aan het vastgestelde maximum kaliber van scheepsgeschut, kan dit bezoek van Norman Davis aan Londen niet meer toevallig zijn. Dat Londen en Washington naar een gemeenschappelijke oplossing van het Oost-Aziatische pro bleem zoeken, is sinds lang geen geheim meer. Illllliiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiillllll IIIIHIIIIII GEMEENTE TEXEL IIIIHIIIIII il||||!lllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllll||llll De Burgemeester van Texel: Overwegende, dat de op Donderdag S April 1937 te houden oefening in de luchtbescherming het voorschrijven van algemeer.e geilragsregels noodzakelijk maakt; Gezien de door den Minister van Bin- nenfandsche Zaken verleende goedkeuring van deze oefening d.d. 24 Maart 1937; Gelet op artikel 12 der wet betreffende bescherming tegen luchtaanvallen; Stelt vast de volgende gedragsregels, welke zullen gelden op 8 April a.s. van 21—22 uur. Ie. de straatverlichting wordt gedoofd. 2e. het uitstralen van licht uit huizen of gebouwen is VERBODEN. 3e. het verbod sub 2 betreft tevens van buiten at zichtbare voorwerpen als lichtreclames, automaten, benzinepompen, klokken, enz., alsmede woonwagens, woonschepen, stilstaande voertuigen, enz 4e. Bij het verlaten van huizen ot ge bouwen is men gehouden er tegen te wa ken, dat licht door de geopende deurnaar buiten kan stralen. 5e. Het gebruik buitenshuis van lan taarns ^behoudens in de sub 6 bedoelde gevallen), fakkels en andere lichtgevende voorwerpen, is verboden. 6e. Het verkeer te land is verboden, AUTOBUSDlhNSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. Maar naast vloot- en suikerkwesties zijn er nog andere belangrijke zaken te bespreken. De V.S. en Engeland streven naar een nauwer economische samenwer king. Het bezoek van de Britsche minis ter van handel Runciman aan Amerika was daarvan reeds een uiting. Engeland wenscht te weten, iu hoeverre liet in ge» val van oorlog op Amerikaansche leve ranties van bepaalde grondstoffen, in liet biezonder petroleum, kan rekenen. Ook over dit voor Groot-Brittannië zoo be langrijke onderwerp zal gesproken wor den. AFBRAAK TARIEFMUREN? Dan is er verder nog de kwestie vani de afbraak der tariefmuren, die Londen en Washington na aan liet hart ligt. Men weet daar, dat een algemeen economisch herstel niet be.eikt kan wonden, indien aan de handel al te veel moeilijkheden in de weg worden gelegd. Maar tevens weet men, dat een bevredigende toestand jiimmer bereikt kan wonden, indien daar aan geen economisch politieke regeling der verschillende staten voorafgaat. M a. w-, eerst moet het z.g. GRONDSTOF- FENPRüBLEEM in die zin worden op gelost, dat elke mogendheid in staat zaï zijn te allen tijde haar behoeften op dit gebied te kunnen dékken. Dat Engeland >eti Amerika op liet oogenblik een basis trachten te sdieppe.i, waarop een derge lijke regeling tot stand zou kunnen wor den genracht, is welhaast zeker. DE POLITIEK VAN JAPAN. De vrees van Londen en Washington teu aanzien van de Amerikaansche en Eugelsche belangen in Oost-Azië is zeer begrijpelijk. In Japan is thans weer het parlement onthouden en steeds duidelijker wordt het, dat de nvloed van de radicale tenzij het aan de vojgende eischen vol doet: De lichten van motorrijtuigen en voer tuigen moeten worden gedekt met zwart of blauw papier, or andere, vrijwel on doorschijnende stoffen, waarin een spleet van ten hoogsle 5 cM. breedte en ten hoogste 1 cM. hoogte onder het brandpunt van de lamp kan worden vrij gelaten. MOTORRIJTUIGEN mogen slechts de z.g STADSLICHTEN voeren. RIJWIELEN mogen GEEN LICHT voe ren. Voldoet de verlichting van een voer tuig of rijwiel niet aan deze eischen, ter beoordeeling van de politie, dan wordt verder gebruik van het voertuig ot rij wiel verboden. 7e De snelheid van het toegelaten ver keer moet zoodanig zijn, dat het rijden met bedekt licht or zonder licht geen ge vaar kan opleveren. 8e. Het verkeer te water wordt geheel verboden en gestremd. Bruggen, sluizen, enz. worden niet bediend, noch verlicht. 9e. Het is voetgangers verboden buiten noodzaak, ter beoordeeling van de po litie, op het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de wegen te loopen ot te vertoeven. 10e. Een ieder is verplicht, aan de, in het belang der oefening gegeven beve len of aanwijzingen van de politie ot hulppolitie onmiddellijk gevolg te geven. Onder politie worden verstaan alleamb- KERKNIEUWS. Jeugddiensten N.H. Gemeente. Zooals uit de predikbeurten bhjlet, zul len deze jeugddiensten a.s. Zondag wor den hervat. De diensten zijn speciaal be stemd voor jonge nienschen van 14-25 jaar. Het is liet plan op de eerste Zondag van de komende zomermaanden deze samen komsten te houden. Op \erzoek van vele bezoekers zulle.ze aanvangen om halt acht. BAZAR NED. HERV GEMEENTE. Reeds eeuige maanden lang worden door een aantal leden van de Hcrv. Zus- terkring alhier Vrijdagsavonds in de Ker- kekamer goe.le.en vervaardigd ten bate van een in Ie nazomer te houden bazar, waarvan de opbrengst zal worden be steed aan liersie van de kerk, die zeer liseft gele .'en van de winterstormen en van het Veree ïigingsgebouw in de Juliana- straat, dat zich in een door geldgebrek verwaarloosde toestand bevindt. Het vor men van een herstelfonds voor deze ge bouwen 'is zeker geen luxe. Artikelen, voor deze bazar bestemd, zullen zeer dankbaar worden geaccepteerd aan de N.H. Pastorie. militaire kringen op de regeering voort durend aan kracht wint. Eerst na de nieuwe verkiezingen, waaraan nu voor die eerste maai ook een z.g. regeeringspartiji deelneemt, zal men kunnen waarnemen, hoe groot deze invloed reeds geworden is. Zeker is intusschen wel, dat men van Japan een nog scherper politiek kan ver wachten. Engeland schijnt met liet oog op de komende gevaren besloten te heb ben, nu ook Hongkong danig te verster ken. Maar, dat dit de Japanners tot matiging in hun expansie-politiek zal brengen, is niet aan te memen. DE STRIJD IN SPANJE. Tenslotte nog een woord over de Spaansche burgeroorlog. Terwijl de commissie van niet-inmenging de laatste hand legt aan de uitwerking van het controlestelsel, wordt er op liet Iberische Schiereiland aan alle fronten met wisse lend succes gestreden. Terwijl de iregec- ringstroepen in het zuilden eeuige voort gang maken, hebben de opstandelingen een aanval op de Baskiscbe provincie on dernomen. Klaarblijkelijk heeft meii het op de groote havenstad Bilbao voorzien. Bij Madrid belieersdien de regaerings- troepien de toestand en na de nederlaag der Italianen bij Guadalajara schijnt een verovering van de hoofdstad door Franco voorloopig uitgesloten te zijn. NIET PLUIS IN MAROKKO? In Marokko schijnt er een samenzwe ring tegen de regeering van Franco te zijn gesmeed. Geruchten over terechtstellin gen van opstandelingen drongen naar Europa door en hoewel deze geruchten niet bevestigd konden warden, is het toch opmerkelijk, dat Franco aan het einde van de vorige week plotseling naar Noord- Afrika vertrok. tenaren, bezoldigd of onbezoldigd, van de Rijks- ot gemeentepolitie. 11e. Geer.er'.iei aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade, welke van boven staande bepalingen het gevolg kan zijn. Ieder die zich op straat begeeft, doet zulks geheel voor eigen risico. Met het oog hierop vertoeve men bui ten noodzaak zoo min mogelijk buitens huis. Er wordt aan herinnerd, dat opzette lijk niet voldoen aan bovenstaande voor schriften, gestraft wordt met gevangenis straf van ten hoogste twee jaren óf met geldboete van ten hoogste duizend gld. Hij, aan wiens schuld te wijten is, dat aan bedoelde verplichtingen niet wordt voldaan, wordt gestraft met gevangenis straf van ten hoogste een jaar ot met een geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden. De ambtenaren van Rijks- en gemeente politie, naar wier oordeel iemand een teit pleegt, waardoor hei welslagen der oefening in gevaar wordt gebracht, zjjn bevoegd na aanmaning op kosten van den overtreder de noodige maatregelen te treffen of te doen treffen. Zij zijn in dat geval bevoegd zoo noodig te allen tijde een woning tegen den wil van den bewo ner te betreden. "(Wet betreffende "6e- scherming tegen luchtaanvallen, artt. 12 16.) Texel, 30 Maart 1937. De Burgemeester voornoemd, KAMP. CHARLES LINDBERGH. 21 Mei is het 10 i.aar geleden, dat hij als eerste een tocht New-York-Parijs maakte.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1