Sc/ianóaal De Nieuwe Texelsche Courant No. 5143 50s,e Jaargang Woensdag 14 April 1937 EERSTE BLAD. REIST PER WACO Texelsche Berichten DE „BLAUWE TEXELAAR" WAAR DE WERELD OP WACHT. '1 Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCH E CPU RANT is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. UITO.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal, buiten den Burg f 1losse nrs. let. ADVERTENTIES: 12 oent per regel; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelïg tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 4S ct. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz-, in roto-gra- vure, f0.50 per kwartaal; buiten Den Burg f0.70. HOOGWATER ter reede van Texel i.m (nam. ongeveer »/j uur later.) 5 16 17 18. 19 20 21 April 11,51 0.10 1.03 1,42 3.04 4,i8 5,33 LICHT OP RilWIELEN en RIITUIGEN 7.27 lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiinllllll llllllllllll VAN OVER DE GRENS Hllllllllll ||||||illllllillliiil;ilillllllillliliillllilllliillliillllililililliilliilll:iiiiliiiiiiiiii||ll|| De pogingen om tot een nieuwe econo mische samenwerking te geraken en de Spaansche burgeroorlog stonden ook in de afgeloopen week in het middelpunt der belangstelling. Is de Spaansche burger oorlog intusschen werkelijkheid, van de nieuwe economische samenwerking kan dit nog geenszins worden gezegd. Wel valt er een algemeen streven naar af braak der tariefmuren waar te nemen, maar voorloopig blijft het slechts bij een streven. Nu is het vraagstuk van een eco nomische reorganisatie van de wereld zeer ingewikkeld en men mag danook niet verwachten, dat deze van vandaag op morgen tot stand komt. Uit de aard der zaak moet daaraan een internationale be spreking voorafgaan, maar hier beginnen de moeilijkheden reeds. De we reld heeft in de jaren na de oorlog reeds de mislukking van te veel conferenties medegemaakt een nieuwe mislukking zou in het onderhavige geval noodlottig kunnen zijn. Roept men een nieuwe con ferentie bijeen, dan zal men van tevoren eenige zekerheid willen hebben, dat zij ook slaagt. Maar om deze zekerheid te verkrijgen, is heel wat werk noodig. In de verschillende hoofdsteden van de we reld denkt men nu eenmaal niet precies eender over de oplossing van de econo mische vraagstukken, de belangen van de eene staat zijn niet gelijk aan die van de andere. Dat er desondanks een grondslag moet zijn waarop een betere economische samenwerking ten voordeele van ALLEN mogelijk is, betwijfelt niemand. Gezien de schatten, die de aarde nog steeds voort brengt, valt een betere bevrediging op economisch gebied, zoowel van de staat als van het individu, absoluut binnen het bereik der mogelijkheden. Maar moei lijk blijft het, deze grondslag te vinden, wijl de mensch nog immer te veel geneigd is eigen belangen boven die van "het alge meen te laten gaan, daarbij vergetende, dat het algemeen belang tenslotte ook zijn eigen belang is. Ditzelfde geldt natuurlijk voor de staten. ER WORDT AAN GEWERKT.... Toch is er onder de druk van de eco nomische crisis met de haar begeleidende autarchische verschijnselen (zelf voor zien in de behoeften van het eigen land), die als steeds tot een daling van de le vensstandaard geleid hebben, een kente ring in deze toestand gekomen. Men be gint langzamerhand weer in te zien, dat de grootst mogelijke arbeidsverdeeling voor de mensch nog steeds het grootst mogelijk economisch succes brengt. Van deze kentering wil men thans gebruik ma ken. De Fransche en Engelsche regeering hebben de Belgische minister-president verzocht een voorloopig onderzoek in ver schillende landen in te stellen inzake de mogelijkheid van een algemeene opheffing van contingcntcermgen (invoerbeperking) en andere internationale handelsbelemme ringen. Van Zeeland heeft op dit verzoek bevestigend geantwoord. Daarmede wordt Brussel min of meer tot het middelpunt van het nieuwe streven. Dit komt ook tot uiting in de buitenlandsche bezoeken, die de Belgische hoofdstad binnenkort van Eden en Norman Davis zal ontvangen en in het feit, dat hier de conferentie der Er is wat gebeurd tusschen twee menschen uit een kennissenkring en de praatmakende gemeente heeft weer voor een volle week stof tot smoezen en roddelen. De koppen worden bij elkaar ge stoken, er worden blikken van ver standhouding gewisseld. Eigen braafheid, vaak evenmin aanwezig als bij de beschimpte, viert hoogtij, doet opgeld. Wie had dat kunnen denken? Wie had zooiets ver moed Ze wisten wel dit en ze wisten wel dat, maar dat hij dit doen kon.... Aan slagzinnen als: Het is niet om wat te zeggen, maarontbreekt het niet en met een zekere wellust verkneutert men zich in andermans schandaal, tot ook daar weer het nieuwtje van af is en er een ander opduikt, waarover zij met frissche moed aan het roddelen kunnen slaan. Als men zich eens meer met eigen zaken dan met die van een ander bemoeide! Oslo-staten, waaraan ook de econoom Dr. Stucki zal deelnemen, wordt gehou den. Van Zeeland krijgt dus de gelegen heid om met vele vooraanstaande perso nen op economisch en politiek gebied van gedachten te wisselen. Of zijn werk suc ces zal hebben, rn.a.w. of hij de voor waarden aanwezig zal vinden, die een eco nomische conferentie met eenige kans van slagen mogelijk maken, is een vraag, die eerst de toekomst zal kunnen beantwoor den. Het weinig vlotte verloop van de suiker-conferentie er is thans een sub commissie benoemd is niet zeer bevre digend. Maar wellicht, dat tenslotte liet gezond verstand overwint. WAAR LOOPT DAT OP UIT? Terwijl men tenminste tracht, tot een economische samenwerking te geraken, laat de politieke samenwerking nog alles te wenschen over. Hoewel de verschillen de controleurs reeds op hun posten aan wezig zijn en men dus de garantie zou moeten hebben, dat er weinig of geen vrijwilligers en wapens meer naar Spanje verzonden worden, gaat men onvermoeid voort elkaar over en weer van overtreding van de niet-inmengingsovereenkomst te beschuldigen. Dit keer is het eens niet Italic, dat beschuldigd wordt, maar juist dit land, dat beschuldigingen uitspreekt. Fel gaat de fascistische pers te keer tegen Frankrijk, Tsjecho-SIowakije en Rusland. Rome wil trachten, zegt men, zich los te maken van de non-interventie-overeen komst om Franco openlijk te kunnen steunen. Zeer waarschijnlijk lijkt dit niet, want dit zou tenslotte tot conflicten met Engeland en Frankrijk kunnen leiden en het is dwaasheid aan te nemen, dat Rome zulks zou wenschen. Dat de beschildigin- gen anderzijds niet zonder doel worden uitgesproken is echter begrijpelijk. Wel licht moet de verklaring worden gezocht in het feit, dat het de troepen van Fran co op het oogenblik niet al te zeer naar den vleeze gaat. De Italiaansche regee ring heeft haar onderdanen steeds in de waan gelaten, dat zij de steun van het grootste deel van Spanje hadden. De weini ge successen van Franco moeten ook 't Ita liaansche volk dus wel zonderling voor komen. Men neemt aan, dat de Italiaan sche perscampagne dan ook slechts voor het binnenland bestemd is, want op deze wijze kan men een eventueele nederlaag van Franco door steun van buiten ver klaren. AUTORUSDIENSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. ||||||llllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||| llllllllllll RADIO. llllllllllll ||||||ll!lllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllll!lllltlll!lllllllllllllllllllll|||||| Ondanks haar jaarlijksch inkomen van drie millioen pond, vreest de B.B.C. ernstige financ. moeilijkheden, doordat zij van Nov. at wel 111 duizend pond voor televisie uitgaf. Engeland. Toscanini heeft een con tract geteekenid voor zes concerten voor de B.B.C. te Londen in Mei en Juni. De dirigent ontvangt 500 p.st. voor elk con cert. ||||||iii:!>iiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| llllllllllll GEMEENTE TEXEL III|||lll!llllllllllllll!llllli!llllllll!llllllltlllll!ll!lllllllllllllllllllllllllllll!llll! Illlll VERKIEZING voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Burgemeester van Texel brengt het volgende ter openbare kennis. Op DINSDAG 20 APRIL aanstaande, zal plaats hebben de candidaatstelling voor de Tweede Kamer der Staten-Gene raal. Op dien dag kunnen, van des voor middags negen uur tot des namiddags vier uur, bij den voorzitter van het lioofd- steinbureau in den kieskring, ter secreta rie der gemeente Den Helder, worden in geleverd LIJSTEN VAN CANDIDATEN, als bedoeld in artikel 35 der Kieswet. Op dezelfde lijst mogen ten hoogste twintig candidaten worden geplaatst. Iedere lijst moet worden onderteekend door ten minste vijf en twintig personen, die volgens de kiezerslijst, geldende op liet oogentniK acr inlevering, kiezers zijn voor de Tweede Kamer der Staten-Gene raal binnen den kieskring. Achter den naam van ieder der onder teekenaars moet de gemeente worden .vermeld, op welker kiezerslijst hij voor komt. Dezelfde kiezer mag niet meer dan één lijst onderteekenen. De candidaten moeten, met vermelding van hun voorletters en woonplaats, op de lijsten geplaatst worden in de volgorde, waarin door de onderteekenaars aan hen cïe voorkeur wordt gegeven. Indien de candidaat is een gehuwde vrouw of weduwe, wordt zij op de lijst vermeld met den naam van haar echtge noot of overleden echtgenoot onder toe voeging van haren eigen naam, voorafge gaan door het woord: „geboren" ot een afkorting van dit woord. Bij de vermelding van een candidaat mogen de voorletters geheel óf ten deele door de voornamen worden vervangen. Dezelfde candidaat mag niet voorkomen op meer dan één van de lijsten. Bij de lijst moet worden overgelegd de verklaring van iederen daarop voorko menden candidaat, dat hij bewilligt in zijn candidaatstelling op deze lijst. Indien de candidaat zich buiten liet rijk in Europa bevindt, kan de hier bedoelde verklaring telegraphisch worden gedaan en is zij niet aan het officieele formulier, hier boven bedoeld, gebonden. Mede wordt overgelegd de verklaring, vermeld in art. 37a, tweede lid, der kieswet, betreffende storting op naam van een der onderteeke naars van de lijst van een som van f250 in de consignatiekas. De inlevering der lijsten moet geschie den persoonlijk door één der onderteeke naars. De candidaten kunnen daarbij te genwoordig zijn. Van de inlevering wordt door den voorzitter van het hoofdstem bureau een bewijs van ontvangst afgege ven. Formulieren, voor de lijsten en voor de schriftelijke verklaring, hierboven ver meld, zijn ter secretarie dezer gemeente jcosteloos verkrijgbaar tot en met de dag der candidaatstelling. In herinnering wordt gebracht artikel 148 der Kieswet, luidende als volgt: Hij die eene lijst, als bedoeld in artikel 35, inlevert, wetende dat zij voorzien is van handteekeningen van personen, die niet bevoegd zijn tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering ge schiedt, terwijl zonder die handteekenin gen geen voldoend aantal voor eene gel dige lijst zou overblijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste DRIE maanden, of een geldboete van ten hoogste HONDERD TWINTIG GUL DEN. Met gelijke straf wordt gestraft hij, die wetende dat hij niet bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing, eene voor die inlevering bestemde lijst, als bedoeld bij artikel 35, heeft onderteekend. Texel, 12 April 1937. De Burgemeester voornoemd, KAMP. R.K. PROPAGANDA. Naar de voorz. van de R.K. Propag. club ons meedeelt, was de opbrengst van de collecte na afloop van de Donderdag gehouden propag. avond met Pater Bor- romeüs f 22. HET EERSTE K.L.M. TOESTEL OP VLIEGVELD VLIJT. Boven: liet stationsgebouw. Onder: de start voor de eerste vlucht. (Foto Tex. Crt.) ZIEKENFONDS TEXEL. In aansluiting op ons verslag van de Vrijdag gehouden yergadering in vorig nummer nog het volgende: BESTUUR: Hartelijk dankt de voor/, de aftredende commissaris P. Kok voor de lust en de ijver, bij de waarneming van zijn functie steeds aan dc dag ge legd. Zijn adviezen werden steeds op hooge prijs gesteld. SAMENVOEGING: Dit punt werd bij de rondvraag ter sprake gebracht door de lieer W. Bruin; liet gaf de voor/, en de penningm. aanleiding tot het doen van belangrijke mededeelingen, welke, nu de beslissing te Oudeschiïd gévallen is, ge- publiceert mogen worden. Het spant te Oudeschiïd, zoo verzeker de de heer W. van Heerwaarden. Het Be stuur voelt voor samenvoeging, maar door enkele leden wordt daartegen geageerd; zij meenen, dat het fonds te Oudeschiïd moet blijven. Nu hadden de heeren Dog ger en Michels, resp. voorz. van Oude schiïd en penningm. van Texel onlangs een onderhoud met Dr. Eggink, van dc Mij. tot Bevordering van de Geneeskunst. Daarbij bleek, dat dr. Eggink krachtig op de vorming van één groot fonds in onze gemeente wil aansturen. De heeren Dog ger en Michels zeiden hun medewerking toe, daar zij er volledig van overtuigd zijn, dat in die richting gewerkt moet worden, wil men blijvend het hoofd kunnen bieden aan allerlei moeilijkheden. De heer Michels zette uiteen, waarin deze moeilijkheden o.m. bestaan. De eischen, door de leden gesteld, worden al hooger. Sinds enkele jaren is te Den Hel der een röntgenoloog gevestigd; die kost ieder jaar f1000.Nu kan men wel bezuinigen, zooals Oudeschiïd deed door over 1936 aan de dokters 65 pet. in plaats van 70 pet. utr te betalen. Dat scheelde voor de kas f700.(drie en een halve week contributie) maar die weg moeten we niet op. We mogen niet uit het oog verliezen, dat de ziekenfondsleden op Texel een behandeling genieten zooals particuliere patiënten. Dat is elders vaak anders. De dokters mogen niet de dupe worden van de hooge specialistenrekenin gen. De leden van het Fonds Texel beta len, waar ze ook wonen, allemaal even veel, allemaal 27 ct. Oudeschiïd en Oos terend hebben hiervoor een andere rege ling. Eigenmachtig heb ik, noodgedwon gen, als penningm. van Texel aan de dok ters eens 65 pet. uitbetaald, maar daar tegen kwamen zij op. En volgens dr. Eg gink, terecht, want, zei hij, dat is niet noodig. Indien er een tekort is, zuivert de Mij. tot Bev. van de Geneeskunst dat aan. Zoo is het inderdaad. Men heeft van het doel van die Mij. algemeen nog een verkeerd begrip. Ze is een vereeni-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1