Dames- en Meisjeshanden PUROL KING No. 5144 50ste Jaargang Zaterdag 17 April 1937 „1 5LT? zra PEPERMUNT rrüL\r^Ê EERSTE BLAD. Wees redelijk. REIST PER WACO RECLASScERING. Brieven van Texelaars in den Vreemde. King houdt U fris en monter! Texelsche Berichten 1N. i (a K 1 U' Vs Een natuurlijke verkwikking/ 1902 39000 stuks vee (30553 1903 37000 stuks vee (30261 1904 40000 stuks vee (32304 1905 37448 stuks vee (29371 'VERBODEN te rooken meneer, ZELFS R'JPE TABAK!' TEXELSCHE COURANT iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii VOOR DE ZONDAG We hebben zelf vaak te klagen over onredelijkheid, over onredelijke behande ling. Brengen \Ve zelf die redelijkheid wei in toepassing bij anderen? Er zijn velen onzer in een of ander opzicht over anderen gesteld. En nu is 't zoo opvallend, dat soms juist de lager geplaatsten of degenen die opgeklommen zijn van laag tot hoog, zoo onredelijk hard kunnen zijn jegens minde ren. We denken zoo gauw, al te gauw, dat wij het destijds beter deden, we denken dan niet aan onze eigen tekortkomingen en misgrepen van eertijds. Laat ons redelijk blijven. We kunnen de volle honderd procent arbeidskracht en toewijding eischen, maar we moeten daarbij óók bedenken, dat we menschen onderling zijn. Reken een- onbedachtzaamheid, een te kortkoming uit begrijpelijke onachtzaam heid niet al te zwaar iemand aan. Behandel een ander zooals ge zelf in gelijke omstandigheden behandeld zoudt willen worden. Ge kunt desnoods streng zijn, maar ge moogt nooit onredelijk worden. En wanneer ge 't zijt geweest ieder injnsch faalt maak 't dan op een of andere gulle wijze weer goed. ZONDAG, IS April 1937. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Om met vrucht te kunnen prijzen, moet men met moed kunnen laken. Mme De Girardin. MAANDAG De waarlijk groote weet van grootheid niets af. hij beseft de dingen in blijheid en is eenvoudig. P. C. B r e d e r o d e. DINSDAG Die niet alles doet, wat hij kan, heeft te laat berouw. P o I i z i a n o. WOENSDAG De grootste aansporing tot het kwaad is de hoop om straffeloos te zondigen. Cicero. DONDERDAG Wie een zuiver geweten heeft, lacht om de leugens der faam. O v i d i u s. VRIJDAG Hij leert veel, die uit zijn verlies leert ZATERDAG Verdeel en heersch: een kranig woord. Vereenig en leid is beter. Goethe. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. 0-9— O tr AUTO'S NAAR MAAT. bl ij ven ondanks alle huishoudelijke arbeid gaaf, zacht en blank door Purol (geel en wit) beiden in doozen van 30 en 60 ct., tube 45 ct.Verkrijgb. bij Apoth. en Drogisten. 2). De mannen, die in 1823 het reclas- seeringswerk begonnen, hadden alle hoop, dat door verbetering van de gevangenis ook de bevolking van zoo'n gevangenis zou verbeteren. Een door en door ver dorven stelsel van gemeenschappelijke op sluiting van slechte elementen werd lang zaamaan vervangen door invoering van 't cel-stelsel. De oudste reclasseeringsinstelling heeft jarenlang gezorgd voor onderwijs en lec tuur en arbeidsbemiddeling na ontslag. Ook bezochten de leden de gevangenen, ze spraken met hen, trachtten hun een vriend te zijn en al deze arbeid heeft ten slotte dit goede opgeleverd, dat de gevangenissen zelf aanzienlijk verbeterd zijn bij 100 jaar geleden. Wat men echter niet bereikte, was, dat de misdaad afnam. Dat bad men niet be reikt in de 17e en 18e eeuw met hard heid, geeseling en doodstraf, dat be reikte men niet met „de verbetering van de gevangenen". Een zeer belangrijke daling is eerst aan te wijzen in het begin van de 20e eeuw, een daling, die zich voortzette tot 1930 en alleen onderbroken wordt door de oorlogsjaren, waarin wij de grafische lijn weer pijlsnel zien stijgen. Wij kunnen dus zonder overdrijving zeggen, dat toen de kinderbescherming haar intrede deed en de voorwaardelijke veroordeeling in werking werd gesteld, dit niet, zooals sommigen vreesden, de toe name van de misdadigheid in de hand werkte, maar integendeel één der oorza ken is geweest, dat een belangrijke daling in de criminaliteit en de gevangenisbe volking is ingetreden. Het voorgaande was noodig, om dui delijk te maken, dat zich betrekkelijk zon der dat het Nederlandsche volk er veel van bemerkte of er groote aandacht aan geschonken heeft, zich een belangrijke wijziging heeft voltrokken in het sy steem van bestrijding van de misdaad en dat Reclasseering een stuk maat schappelijke arbeid is, waardoor menschen worden gered van een dreigende onder gang; dat zonder deze toegestoken hand de duizenden, die jaarlijks met de straf rechter in aanraking komen de kans om zich op te richten en stand te houden in het leven ontvallen zou. De Nationale reclasseeringsdag van de Reclass.-Instellingen van alle gezindten is bepaald op Zaterdag 5 Juni. Centr, leiding: Van Eeghenstraat 63, Amster dam-Zuid. WOORD EN DAAD Benoemd tot hoofd der school te Z.-Eierland de heer H. Visser, te Haren karspel. Vaststelling kohier schoolgelden le kw. 1906: f213 (op blz. 174 moet staan: 4e kw. 1905). Vaststelling Hondenbelasting 1906: f213.—. ZATERDAG 3 MAART 1906. Tegenwoordig: alle leden. Op voorstel van B. en W. wordt verworpen het voorstel inzake verleenen van vrije geneesk. hulp aan de gemeente politie. Besloten wordt daar nog steeds geen onderwijzer met landbouwacte be noemd is een adres aan de Minister te zenden (voorstel van B. en W.) met het verzoek spoedig in de behoefte aan landbouwonderwijs in deze gemeente te willen voorzien. Besloten tot demping van de sloot langs het Achterom te Den Burg; eige naresse Mevr. Mentz. Kosten: f275. Verworpen wordt (47) het voor stel van B. en W. tot verhooging van het maximum te heffen bedrag aan Hoof delijke Omslag, n.I. van f15000 op f 18000.Aangenomen wordt hetvoor- stel-Bakker om er f16000 van te maken (7-4.) Met alg. stemmen wordt verworpen het aanbod van de heer J. Flens, die 178 Weenen, April 1937. Van een uitstapje naar het Wie ner-Wald. Berg op, berg af. - Hoe mooi de Donau is. Van sneeuwballen en natte broe ken. Zondagmorgen was de heele Esp. club op het tram-station no. 41 bijeen geko men om gezamenlijk een uitstapje naar het Wiener-Wald te maken. Gelukkig was het uitstekend weer; blauwe lucht en geen wind; dit zou de stemming nog vernoe gen. Zoo gingen wij met rugzakken, vol gepropt met broodjes en met groote berg schoenen aan, op stap, vol moed, om te genieten van de frissche lucht en van het natuurschoon, dat deze omgeving biedt. Even buiten Weenen gekomen, begon de weg reeds langzaam te stijgen later meer en meer, totdat wij de voet van het Wiener-Wald bereikt hadden. Hier werd even uitgerust om wat op adem te ko men, wat mij heel welkom was, want ik had zoo nu en dan al eens naar de met boomen begroeide bergen gekeken en gedacht: Waren wij maar vast boven. De meeste mijner metgezellen zijn klim men gewend zij gaan dikwijls de ber gen in en kunnen zonder bergen niet leven maar voor 'n zoon van het platte land zooals ik, die nog nooit hooger klom dan Loodsmansduin en de Fon teinsnol is zoo'n klimpartij geen kleinig heid. Ik was steeds de „hekkesluiter" en ik gebruikte nogal veel mijn zakdoek om mijn voorhoofd af te wisschen. Het eerste heuveltje was maar eventjes 400 M. hoog. TONNEMA CIE. FABR. VAN KING PEPERMUNT SNEEK VAN TEXELS RAAD. een gedeelte ondergrond van zijn terrein, grenzende aan het Marktterrein, verkoo- pen wil. Oppervlak 1000 vk. M. Aan koop van het heele terrein met het oude slot zou, kosten van gereedmaken inbe grepen, f40.000 vorderen. Dit laat de financ. toestand niet toe. Op drukke marktdagen is de Groeneplaats te klein, maar er is ook nog ruimte in de Bin- nenburg, op de Hollebo! en desnoods in het Park. Bovendien merkt de heer Dikkers op, dat de marktaanvoer af neemt: 1901 43000 stuks vee (34282 lammeren) Aangenomen wordt het voorstel van B. en W. om over te gaan tot verlenging van de tramconcessie tot 1 Jan. 1907 (8 —3 stemmen.) WOENSDAG 9 MEI 1906. Tegenwoordig: alle leden. Goedkeuring rekening onderhoud Waalderweg over 1905. In de kosten, groot f732.moet de gemeente voor de helft bijdragen. Ingewilligd wordt het verzoek van Texels Belang om toestemming tot het bouwen van een houten tentoonstellings gebouw voor de tijd van drie mnd. (7-4). 179 NIEMEUERs STERTABAK VAN 5T0T15 CT RHAIf 0MS Het klimmen is verre van gemakkelijk, want overal liggen groote, puntige stuk ken rots, waar je heel moeilijk kunt staan. Eindelijk waren we boven dat ik blij was, behoef ik niet te vertellen. Hier hadden we een schitterend uitzicht over de stad en op de Donau, die zich als een blauw lint door het landschap slin gert. Het is mij nu duidelijk, dat Johan Strauss zijn ,,An der schónen binnen Do nau" heeft kunnen componeeren. Als men de Donau van deze kant af ziet, raakt men onherroepelijk onder de be koring van de schoonheid, die er van uit gaat. Van de andere zijde keken we tegen de met sneeuw bedekte bergen aan. De moed zonk mij bijna in mijn groote bergschoenen, toen ik hoorde, dat wij daarboven zouden picnicken. Eerst moes ten wij weer een heel eind dalentoen weer klimmen tot op 800 M. en dan voor de verandering weer eens dalen. En fin, ik zette mijn tanden op elkaaren na eenige tijd begon ik aan het klimmen gewend te raken en ging het veel beter. Hier en daar begon de schuin afhel lende weg reeds gevaarlijk glad te wor den van tiet ijs, want het had die nacht) flink gevroren. We moesten heel voor zichtig loopen om niet te vallenen als er een viel, ging er een gejuich op, want dan had het slachtoffer meestal een natte broek, omdat er water op het ijs was. Boven gekomen was het eerste werk de inwendige mensch eens te versterken, want de klimpartij had. veel hongerige magen veroorzaakt. In een klein Hotel letje kochten we heerlijk zoete appelwijn, die zeer verkwikkend was.... en toen be gon het mooiste pas. Er lag hier veel sneeuw en er werden naar hartelust sneeuwballen gemaakt engegooid vooral de dames moesten het ontgelden. Of het de ongedwongen vrijheidof de appelwijn was, weet ik niet, maar de stemming was 100 pet. Sneeuwballen flo ten door de lucht en om onze ooren.... het was een ware sneeuwoorlog. Al te gauw was het tijd om naar huis te gaan. Na een plezierige wandeling kwamen we om ongeveer 6 uur op ons uitgangspunt aan. We waren allen zeer moemaar zeer voldaan: het was een uitstapje om nooit te vergeten. Tot een volgende keer, PIET HILLEN RIJKSPOSTSPAARBANK Aan het postkantoor te den Burg-Texel wetd gedurende de maand Mrt. 1937 Ingelegd f 12444.92 Terugbetaald 16629,40 Derhalve minder ingelegd dan teiugbetaald 4184,48 Het aantal nieuw uitgegeven spaarbank boekjes bedroeg 1I TERSCHELLING. V.V.V. Het gemeentebestuur verleende V.V.V. Terschelling Vooruit f 100 subs., hetgeen Oed. Staten goedkeurden. De V.V.V. besloot niet meer deel te nemen aan de buitenl. reclame voor de Ned. Badplaatsen. Dit kost wel f75.p.j. terwijl men van buitenlanders niet veel ziet. Omtrent door de K.L.M. op de Wad deneilanden te openen diensten Werd, wat Terschelling aangaat, niets vernomen. In de vorige week door de V.V.V. hierover gehouden vergadering is hierover wel gesproken, ook over de plaats, waar even^ tueel een vliegveld zou kunnen worden aangelegd. (N. Harlinger Crt.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1