De Hieuwe Texelsche Courant BOEKEK WEEK (Bpgepast. 0# fffÉ* f or 1-8 MEI 1937 1753 No. 5145 50ste Jaargang Woensdag 21 April 1937 Q EERSTE BLAD. REIST PER WACO JAMMER. ANNO Texelsohe Berichten „RONDOM HET BOEK" VEREEN. STATEN: DE STAKINGSGOLF. Uw advertentie in dit Wad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is srnds 1 Juli 1930 In dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Lange veld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Pos trek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg f 1.losse nrs. let. ADVERTENTIES: 12 cent per regel; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deefïg tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 4S ct. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz-, in roto-gra- vnre, fü.50 per kwartaal; buiten Den Burg f 0.70. HOOGWATER ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer y> uur later.) 22 23 24 25 26 27 28 April 6,59 7.32 8.09 8,40 9.14 9,49 10,22 LICHT OP RIJWIELEN en R1ITU1GEN 7,39 VAN OVER DE GRENS DR. SCHACHT IN BRUSSEL. Een van de belangrijkste gebeurtenissen van de afgeloopen week was wel hei bezoek van Dr. Schacht aan Brussel. Zoo als men weet onderzoekt de Belgische mi nister-president Van Zeeland op verzoek v.d. Engelsche en Fransche regeering de mogelijkheid om tot beperking v. d. inter nationale handelsbelemmeringen te ko men. Een groot vraagstuk blijft daarbij, welke houding Duitschland bij deze poging zal aannemen. Natuurlijk zouden de westersche democratieën met de Ver- eenigde Staten wel in staat zijn, zonder Duitschland een regeling te treffen, die aan een groot deel van de wereld haar normale economische gang van zaken zou teruggeven, maar daar ten slotte niet slechts economisch herstel, maar mis schien meer nog de verzekering van de vrede het doel van net verstandige deet der menschheid is, zou men een goede internationale samenwerking tusschen de staten gaarne tot Duitschland uitbreiden. Nu heett het Derde Rijk zijn vierjarenplan waarin de autarkische gedachte 'n groote rol speelt en met een land, dat naar de autarchie streeft, is 'n internationale sa menwerking onmogelijk. Zou men in Berlijn bij kris en bij kras aan deze idee blijven vasthouden, dan ware ervoor de andere staten slechts de mogelijkheid het maar zonder Duitschland te stellen. DUITSCHLAND: WIJZIGING IN DE ECONOMISCHE POLITIEK? Nu heeft Schacht te Brussel duidelijk laten uitkomen, dat men ook in Duitsch land de autarchie als een dure nood maatregel begint te beschouwen en de BIJ ELKEN AANKOOP VAN f 2.50 ALS G ESCHENK J*. J - BOEKHANDEL PARKSTRAAT. Wees toch voorzichtig, met losweg iets over iemand te vertellen. Men meent het niet kwaad, doch zegt iets over iemand, dat door anderen wordt gehoord en overgenomen, aan gedikt of verdraaid. Spoedig krijgt iemand ten onrechte een verkeerde naam, wordt hem iets in dc schoenen geschoven, waaraan hij part noch 'deel heeft. Het ergste is: zoo iemand weet 't niet, hij hoort het niet en kan zich dus niet eens verdedigefi. Laten we daarom voorzichtig zijn. Wie bedoelen niet eens lasteren, we bedoelen zelfs niet eens kwaad spre ken. We doelen slechts op een ietwat hatelijk karakteriseeren van iemand, zooals hij in werkelijkheid niet is. Te velen worden daardoor geschaad. Stel een wachter bij uw mond. vrijhandel meer en meer op dc voorgrond schuift. Deze verklaring geeft veel hoop voor de toekomst, maar daarmede is in- tusschen nog niet veel bereikt. Wil men Duitschland in de internationale samen werking op economisch gebied inschake len, dan zal men het land in staat moe ten stellen, de noodige grondstoffen te verkrijgen. Dit zou wellicht mogelijk zijn door middel van 'n internationale leening - waartegenover Duitschland dan eenige vredesgaranties zou moeten verschaffen maar naar schacht nog eens verklaard heeft, wenscht Duitschland geen leenin gen. Duitschland wil slechts grondstoffen koopen in ruil voor andere producten, maar juist tegen een dergelijke regeling hebben vele Staten gegronde bezwaren. Juist in de laatste jaren is gebleken, dat een dergelijke ruilhandef op haast onoverkomelijke moeilijkheden stuit. E911 regeling met Duitschland is derhalve moeilijker te treffen, dan men over het algemeen aanneemt. Anderszijds heet liet natuurlijk een verheugend verschijnsel, dat men in Berlijn in beginsel gunstig over een nieuwe internationale ^samen werking oordeelt. DUITSCHLAND EN SPANJE. Dit oordeei schijnt zich volgens be trouwbare berichten ook uit te strekken tot de politiek. Het is opmerkelijk, dat de Duitsche buitenlaiulsche politiek in de de laatste tijd veel minder aggressiet is geworden, speciaal ten aanzien van de 8paansche kwestie. Wellicht is dat een gevolg van het feit, dat op het Spaan- sche oorlogstooneel gebleken is, dat het splinternieuwe Duitsche oorlogsmateriaal in geenen deele aan de gestelde verwach tingen heeft voldaan. Het is geen ge heim meer, dat de Russische vliegtuigen veel beter zijn dan de Duitsche en voon Berlijn is het slechts een schrale troost, dat de Duitsche tanks beter bleken te zijn dan die van de Sovjets. Bovendien heeft de Duitsche legerleiding, naar men uit WOORD EN DAAD VRIJDAG 29 JUNI 1906. Afwezig: de heeren Keesom en Mets. Als antwoord op het adres van de Raad aan de Minister van Landbouw in zake landbouwonderwijs in onze ge meente, wordt door de Minister meege deeld, dat hij aan de rijkslandbouwleeraar te Schagen, C. A. J. M. de Gier, zal op dragen, zich onder leiding van de rijks landbouwleeraar van N. Holl. op de hoogte te stellen van de landbouwtoe- standen in deze gemeente, opdat hij te bekwamer tijd als raadsman der landbou wers alhier zal kunnen optreden. In over weging wordt gegeven, om, zoodra er weer een onderwijzersvacature mocht komen, dit mee te deelen, teneinde, zoo noodig met rijkssubsidie, een onderwijzer met landbouwacte te kunnen aanstellen. Goedgekeurd wordt rekening Alg. Weeshuis 1905: ontv. f10446, uitg. f10411, batig saldo f35. DONDERDAG 16 AUGUSTUS 1906. Afwezig: de heeren Zijm en Dros. Voorz. deelt mee, dat in de plaats, van de eervol ontslagen opperbrandmees- ter W. Brans benoemd werd de heer Joh. Blom. Afwijzend is., blijkens ontvangen be richt. beschikt op het adres van Burge meester Hiddingh en 17 anderen, waarin 180 AUTORUSD1ENSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. HYGIENE en VEILIGHEID. SUIKERZIEKTE. Suikerziekte is een slepend vcrloopende stofwisselingsziekte, waarbij de suikerstofwisseling is gestoord en druivensuikcr (glvcose) in de urine voorkomt. Daar het suikergehalte dik wijls zeer hoog is, is de urine sterk ver meerderd, waarvan onleschbare dorst liet gevolg is. Meestal hebben de zieken groo te honger, zc eten veel, maar vermageren toch. Vaak lijden zc aan steenpuisten en ondraaglijke jeuk. In aanmerking komen: een gepast di eet en insuline. Het eerste moet de arts door urinezuur vaststellen. In het alge meen geldt, dat meelspijzen en spijzen en dranken, welke suiker bevatten, zoo veel mogelijk vermeden moeten worden. DR. J. VOORHOEVE meer dan een bron kan vernemen, na de slag bij Guadalajara opnieuw liet ver trouwen verloren in de strijdkracht van de ltaliaansche soldaat. Dit alles zou er breede Duitsche kringen van overtuigd hebben, dat men onder geen enkele voor waarde een oorlog mag beginnen. SPANJE: BEMIDDELING? Onder deze omstandigheden kan het geen verwondering wekken, dat de stem men, welke op een bemiddeling in Spanje aandringen, zich vermeerderen. Niet slechts in de Fransche en Engelsche, maar ook in de Zuid-Amerikaansche pers kan men dergelijke geluiden vernemen. Men ont veinst zich daarbij intusschen niet, dat men allereerst zal stooten op een leven dige tegenstand in beide kampen, die slechts overwonnen kan worden, indien zich op zuiver Spaansch gebied een neu trale macht vormt, machtig genoeg om haar gezag op te leggen aan allen, die tot nog toe de oorlog hebben gevoerd. Maar zoover is men voorloopig nog niet. VAN ZEELAND NAAR AMERIKA. Van Zeeland zal in Juni naar de Ver eenigde Staten vertrekken en wel op uit- noodiging van de Harvard-Universiteit, welke hem de titel 'van doctor honoris causa zal verleenen. Volgens Havas heeft men de maand Juni gekozen, omdat Van Zeeland.omstreeks die tijd zijn onderzoek in de Europeesche staten zal hebben ge ëindigd en hij dan, gewapend met de resultaten van dit onderzoek Roosevelt en de andere Amerikaansche staatslieden wil ontmoeten, teneinde ook van hen een toezegging te krijgen tot deelneming aan de internationale economische conferentie. Van Zeeland vindt zijn pad daarbij eenigs- zins geëffend door het feit, dat zijn onderzoek beantwoordt aan het doel, dat president Roosevelt zichzelf gesteld heeft: hervatting van het internationale han delsverkeer door afbraak der tariefmuren. VAN TEXELS RAAD. om aanstelling van een kantonrechter - plaatsvervanger werd verzocht. - Vaststelling Schoolgelden 3e kwar taal 1906: f672.—. Goedkeuring Begrooting onderhoud Waalder weg 1907. Totaal f2010.—. Eervol ontslag wordt verleend aan mw. C. Roeperde Braai, onderwijzeres nuttige handwerken. Den Burg. In haar plaats wordt benoemd mej. A. G. Rab. - Besloten wordt het salaris van ha venmeester B. Beumkes met f 100 te ver- hoogen. - De heer Langeveld geeft zijn spijt te kennen over het feit, dat de Burge meester zoo vaak buiten de gemeente ver toeft. Voorz. antwoordt hierop, dat hij slechts éénmaal voor het behartigen van andere belangen dan die van de ge meente. het eiland verliet. VRIJDAG 30 AUGUSTUS 1906. Afwezig: de heer Keesom. Aanbieding Gemeentebegrooting 1907. Ze sluit met f62927. Vaststelling rekening Alg. Armbe stuur: ontv. f4593, uitg. f4751. Nadeelig saldo f158. Vaststelling Gemeenterekening 1905: ontv. f56704, uitg. f57616. Nadeelig sal do f942.—. 181 ,Zoo men zaait, zoo zal men oogsten' Ik geloof het met plezier, lammer slechts, dat het niet opgaat Voor de amateur-tuinier. lil de Vercenigde Staten schijnt de sta kingsgolf ccnigsziiis aan kracht af te nemen. Dat is hoofdzakelijk een gevolg van de uitspraak van het Opperste Ge rechtshof, waarbij de /.g. Wagner-wct, die aan de arbeiders liet recht toekent, zich in vakvereeiiigingcn te organiseeren, grondwettig is verklaard. IX1 werkgevers moeten nu wel, willen zij niet in strijd met dc wet komen, de vakvereenigingen erkennen. Zoo heeft nti ook Ford, die eerst hoog van de toren geblazen heeft, toegegeven en voor de vakvéreenigings- leider Lewis bestaat er nu gaan aanlei ding meer, een staking in de fabrieken van dc auto-koning te proclamecrcn, daar (ie loonen bij Ford hoog genoeg zijn. HOE LAAT STOOMBOOTDIENST TEXEL-DEN HELDER v.v. Op werkdagen: Van Texel: 5.50; 7.50; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.50; 10.-; 12.20; 4.20; 6.55. Op Zon- en Feestdagen: Vertrek Texel: 7.30; 11.20; 5.20. Vertrek Den Helder: 9.— 12.20; 6.30. R.K. BL1NDENBOND. Op Maandag 3 Mei a.s. zal door de R.K. Blindenbond St.-Odilia hier een pro- pagaiida-film-avond worden gegeven. 'Na dere biezoiiderheden volgen. ZAKENNIEUWS. Op 29 April a.s. zal liet veertig jaar geleden zijn, de zaak van de lieer Pil. Vlessing (thans N.V. Goederenhandel Ph. Vlessing) van dc Waaldcrstraat naar de Gravenstraat werd verplaatst. TEGEN HET ROTKREUPEL. Tot de Vereen, tot Bestrijding van het rotkreupel zijn reeds toegetreden de eige naars van meer dan 1200 stuks wolvee. Wie zich nog niet aanmeldde, doe liet vandaag nog. Adres: H. Frederiks. Wat het kost? Eén cent per dier. RUITER-TOERISME. Met de Pinksteren komt een groep van 17 leden van de Nederl. Ruiter-Tceristen- club, onderafd. van de A.N.W.B., naar Texel, om ouder geleide van de heer Gerrit Koorn T/. een rondrit te maken. Zij komen Zaterdags en vertrekken Maan dags. De route werd bepaald door de heer H. Frederiks, ruiterconsul alhier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1