cTair cPlay. 9e Nieuwe Texelsche Courant No. 5147 50sle Jaargang Woensdag 28 April 1937 EERSTE BLAD. Texelsche Berichten 0NTWAPENING. REIST PER WAC0 V,w Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis geleren. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 In dit blad opgenomen. U1TG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg fl.losse ars. let. ADVERTENTIES: 12 cent per regel; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deeïïg tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz., in roto-gra- vure, f0.50 per kwartaal; buiten Den Burg f0.70. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer Vi uur later.) 29 30 1 2 3 4 5 Mei 10,55 11.16 11.49 0,14 0.55 1,36 2,50 LICHT OP R[|W1ELEN en RIITU1GEN 7.51 lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiillllll IIIIHIIIIII VAN OVER DE GRENS llllllllllll ||||||:iiliiliiiiiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiilliiiilililiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiliiiiilll«iiilll|||lll WAAR WIL HITLER HEEN? Het resultaat van het onderhoud, dat de Engelsche pacifist George Lansbury met Adolf Hitler heeft gehad, leidde in Engeland niet tot de geestdrift, welke men in de pers van andere landen heeft kunnen waarnemen. Het officieele D.N.B.- bericht, waarin uitdrukkelijk werd ver klaard, dat de rijkskanselier slechts her haald had, wat hij reeds zoo dikwijls bij andere gelegenheden had gezegd, n.I., dat Duitschland wil deelnemen aan een internationale conferentie, welke succes belooft, was niet geschikt om de EJngel- schen al te optimistisch te stemmen. De neiging van het Derde Rijk om aan een internationale conferentie deel te nemen, welke aan het land zekere winsten belooft hulp ten aanzien van de grondstoffen, credieten, koloniën heeft nimmer ont broken en ontbreekt ook oj> het oogenblik niet. Belangrijker is de vraag, wat Duitschland, zijnerzijds tot het welslagen van een internationale overeenkomst zou-' willen bijdragen. Zoolang men dat niet nauwkeurig weet, zal Londen een afwach tende houding aannemen en rustig voort gaan, zijn he"rbewapeningsprogranima ten uitvoer te brengen. STRIJD OM MIDDEN EUROPA. Toch moet worden toegegeven, dat de stemming in Europa eenigszins verbeterd' is en dat een toenadering tusschen Ejige-' land en Duitschland nog steeds tot de mogelijkheid blijft behooren. Belangrijker zou het intusschen zijn, indien er eens een1 betere verstandhouding tusschen Duitsch land en Frankrijk tot stand kwam. Dit zou een groot deel van Europa's moeilijkhe den kunnen oplossen, maar zoover is ttier. nog lang niet. Integendeel; de strijd tus schen Parijs eenerzijds en Rome en Berlijn anderszijds om M.-Europa en de Bal kan, is na het bezoek, dat de Oostenrijk-» sche bondskanselier Schuschnigg aan Ve netië heeft gebracht, opnieuw verscherpt. WAT DOET OOSTENRIJK? Oostenrijk streeft voor alles naar het behoud van zijn zelfstandigheid. Eenige jaren geleden meende het, dat Italië daar voor de eenige steun kon zijn. Maar nadat de vriendschappelijke betrekkingen tus schen Rome en Berlijn zoo nauw gewor den zijn, dreigt Oostenrijk tusschen deze nieuwe banden ietwat bekneld te raken en zoekt het tegenwicht en wel in een'nieuwe samenwerking met andere landen, in de eerste plaats met Tsjecho-SIo\yakije. Dit strookt geheel met de verlangens van Londen en Parijs: daar zou men niets liever zien, dan dat er in het Donaubek- ken een neutraal statenbloc werd ge vormd, dat niet onder directe invloed va» de groote mogendheden zou staan en een eigen plaats in de Europeesche politiek zou kunnen innemen. Het is in dit ver band opmerkelijk, dat juist Beek dezer dagen een bezoek aan Boekarest ge bracht heeft en daar zou hebben aange stuurd op een toenadering tusschen Roe menië en Hongarije. Deze uitdrukking is mee; malen ge bruikt bij gelegenheid van de Mel- bourne-race. De K.L.M. bood bloemen aan, toen Campbell en Scott als eer sten arriveerden. Parmentier toonde zich zeer verheugd, toen hij 't nieuws vernam, dat de Engelsehen hadden gewonnen. We leerden iets van die race: SPORTIVITEIT. We moeten de zon in het water kunnen zien schijnen. De sportiviteit, die niet toevallig om de hoek komt kijken, als we tocli niets meer aan de toestand kunnen veranderen, maar die steeds aan de dag treedt en aan anderen wat gunt, ook als zij door toeval geholpen meer succes hebben dan wanneer alles regelmatig was ge gaan. Het „fair play" kent geeh afgunst, nauwelijks teleurstelling en zeker geen haat. Er valt voor velen in dit opzicht nog wat te leeren. Voor ons allen zelf, want hebben we niet allen van tijd tot tijd van die zwakke oogen- blikken, waarin we de evenmensch niet gunnen, dat het hem goed gaat. En wij hem zijn succes benijden. Fair play (letterlijk) eerlijk spel. ITALIË ZIT NIET STIL. Duitschland en Italië wenschen echter hun invloed op de staten van het Donau- bekken onder geen omstandigheid te ver liezen. En het schijnt nu, dat Mussolini zijn invloed op Schuschnigg heeft ge bruikt, om dit land van een nauwer con tact zoeken met andere staten af te hou-1 den. Het officieel bericht, dat na het on derhoud tusschen de beide staatslieden aan de pers is verstrekt, geeft weinig vaste aanknoopingspunten. Maar veel op-i merkelijker is liet hoofdartikel, van Gayda in de Giornaje d' Italia. Volgens dat ar tikel zou Mussolini er zelfs bij Schusch- nigg op aangedrongen hebben, eenige Oostenrijksche nationaal-socialisten in zijn regeering op te nemen. Van een toenade ring tusschen Praag en Weenen zou bo vendien zonder medewerking van Duitsch land geen sprake kunnen zijn. Nu is het; moeilijk te beoordeelen, in hoeverre Schuschnigg deze meening onderschrijft. Maar niet vergeten mag worden, dat Oos tenrijk de steun van Italië, vooral ook op economisch gebied, nog geenszins kan missen en dus min of meer volgens de raad van Mussolini zal moeten handelen. Niet alleen voor Praag, maar ook voor Parijs en Londen is dit een groote teleur stelling. Men zal moeten afwachten, hoe de toestand in Oostenrijk zich verder ont wikkelt. ZIJN ROME EN BERLIJN HET EENS? Zeker is, dat de as Rome-Berlijn ver sterkt is en dat deze Oostenrijk vast in zijn klem heeft. Van veel belang is ook, wat Mussolini en Goering, die op het oogenblik in Italië vertoeft, te bespreken zullen hebben. Geruchten over een onder houd tusschen Hitler en Mussolini worden steeds hardnekkiger. GYMNAST1EKVEREEN. TEXEL. Vrijdag hield Gymn. Vereen. Texel haar jaarvergadering in Eelman's Zaal. Als de voorz., de heer J. Kiljan Sr., om streeks 8.50 opent, zijn wel 42 leden aan wezig; een flinke opkomst in vergelijking met de meeste vergaderingen van andere vereenigingen op ons eiland. De voorz., heet allen welkom en zegt verheugd te zijn over de groote belangstelling. Hij spreekt de hoop uit, dat de heer Joh. Moerbeek weer spoedig geheel de „oude" zal zijn, opdat de Vereen, dan weer volop van zijn kennen en kunnen mag profitee- ren. Hierna volgt lezing der notulen door secr.-penn., de heer Jac. Roeper Johz., welke evenals het jaarverslag, onder dank zegging worden goedgekeurd. Uit het jaarverslag vernemen we, dat de vereen, weer een druk jaar achter zich heeft: In het bestuur werd de heer Jac. Roeper Johz. herkozen, terwijl mej. Joh. Kikkert, wegens haar huwelijk, haar be stuursfunctie neerlegde. Het bestuur ver gaderde veel, o.m. met O.K.K., Den Hel- JAC. J. VAN DER VLIES, DIRECTEUR DER N.V. T.E.S.O. (Foto Tex. Crt., 23—4—'37.) der, Texels Fanfare en S.V. Texel. Na Dec. trad de heer Van Loo, Den Helder, wegens ziekte van de lieer Jolt. Moerbeek als leider der dainesgroepen op. De heer C. Mets, leider der afd. heeren, nam bovendien de training der afd. jon gens 'adspiranten op zich. In de plaats van mej. T. Eelman, werd mej. M.Koorn leidster der afd. meisjes-adspiranten. In Sept. werden in samenwerking met O.K. K.'s 's middags en 's avonds te Den Burg openluchtdemonstraties gegeven. Jammer, dat het slechte weer deze eenigszins in de, war stuurde. Er werd in dezelfde maand deelgenomen aan het défilé, ter gelegen heid van de Vorstelijke verloving. Ook 7 Jan. werd gedefileerd. De in Maart ge houden uitvoeringen slaagden uitstekend. Het ledenaantal bleet ongeveer hetzelfde. Er werd nog een jongensgroep gevormd. Het materiaal werd uitgebreid. De vereen, trad toe tot turnkring Holl. Noorder kwartier. De secr.-penn. brengt vervolgens zijn financ. verslag uit. De rekening kon met! een batig saldo worden gesloten. De hee ren rekeningnazieners J. Blom en D. Zui» dewind verklaren alles keurig in orde te hebben bevonden. De vereen, ontving op verzoek prijsop gaaf van een turnladder. Aangezien zoo'n ladder wel op f180.komt, kan ervoor- loopig geen sprake van- aankoop zijn. Op 9 Mei wordt te Schagen een TURN- WEDSTR1JD voor Holl. Noorderkwartier gehouden. Er wordt door 30 leden van onze vereen, aan deelgenomen. De vereen, draagt 50 ct. p.p. in de kosten bij. Met groote meerderheid wordt verder besloten deel te nemen aan de op 4 Juli te Wieringerwaard te houden TLIRNDAG. BESTUUR. De heer Joh. Moerbeek wordt bij acclamatie herkozen. In de vaca ture mej. Joh. Kikkert wordt gekozen mej. M. Nieboer. RONDVRAAG: Getracht zal worden deze zomer te De Koog of te Den Bunt een demonstratie te geven. Daarna volgt anderhalve maand vacantie ei] dan weei druk oefenen voor de uitvoering. Namens velen verzoekt de heer C. Mets het houden van een feestavond, voor le den en genoodigden, onder het oog te zien. Het bestuur verklaart zich bereid zijn volle medewerking te verleenen. De heer M. Boogaard merkt op, dat er door velen bezwaar wordt gemaakt tegen het houden eener uitvoering op Zondag, zooals onlangs. Het bestuur zal een en ander bespreken. Omstreeks 10.45 sluit de voorz. met de beste wenschen deze prettige vergadering. W. IR. A. MUSSERT SPREEKT. De zaal van hotel Texel was nagenoeg geheel bezet, toen daar Zaterdagavond door de N.S.B. een propag. vergadering werd belegd. Tegen het aanvangsuur was het tamelijk druk op de Groeneplaats. Hier en daar werd druk gedisputeerd. Tot onordelijkheden kwam het echter niet. De vergadering werd geopend door de heer Van Erp, kringleider te Schagen, die een welkomstwoord sprak en hierop met een het woord verleende aan Ir. Mussert, alg; leider, die dan het spreekgestoelte betreedt. Een aantal aanwezigen gaat staan, roept „houzee", meerderen ap- Waaraan het moge schorten ook, Niet aan beleefdheid nu; Voortdurend klinkt het: „Gaat u voor! Nee, nee, pardon, na u!" plaudiseeren. Het spreekgestoelte is groot, bekleed met zwart, waarop groot, in zilver, N.S.B. LX- achtergrond is ge heel met oranje bekleed. Daarop de woor den „Mussert of Moskou" en het portret van H.M. de Koningin. Tegenover de ka theder een schijnwerper, op de spreker gericht. In het kort volgt hier het betoog van Ir. Mussert: Mijn volksgenooten. Ik ben hier niet gekomen om u nationaal-soc. te maken. Dat moet in u leven, zooals het verankerd is in de harten van honderdduizenden. Moeilijk te begrijpen is het N.S. niet, wijl liet berust op Goddelijke waarheden. Dat wij de wereld kunnen redden, beweren wij niet. Wie het wel beweert, is een idioot of een oplichter. Wij willen iets doen voor eigen volk. Er was een tijd, dat Europa met ondergang werd bedreigd door de inillioenen uit Azië, die het Avondland wilden overweldigen. Toen werd, het eerst in Italië en Duitschland, later ook in Nederland het besef levendig, dat Europa zich krWchtig tegen die in dringers te weer moest stellen en Gods roeping moest volgen. Dit is de strijd van het N.S. De rotte appels moeten uitge worpen. Een gaaf volk willen we, niet verdeeld in politieke partijen, verscheurd door klassenstrijd. In tijden van gevaar demonstreert zich die eenheid meestal. Wij willen die eenheid altoos. IX demo cratie beweert, dat we allen gelijk zijn. Een leugen. De een heeft hersens, de an der zaagsel. Democratie is aanbidding van liet geld, ze deelt het volk in hokken, telt. de koppen, let op de innerlijke waarde niet. Dit ondermijnt, gelijk kapitalisme en marxisme, het volk. Het kapitaal moet er zijn voor dc mensch, niet omgekeerd. Het dient beheerd door wie zorgt, dat het ten goede komt aan het heele volk. Marxisme en kapitalisme zijn zusje en broertje. Minister Colijn en Albarda strij ken elkaar over de kuif. Burgemeester Pont, N.S.B.'er, werd in drie mnt. door Ministei De Wilde bij K.B. ontslagen, maar Zaandam kreeg een roode burge meester, waarbij ook r.k. organisaties luilde betuigden. Volksfront. Socialisme in de ware zin is: geborgenheid in eigen volk. Dat het proletariaat internationaal zou zijn is leugen. Zoek maar eens werk over de grens. Het kapitalisme is wet internationaal. Wij zijn nationaal-soc., om dat wij het voor eigen volk willen opne men. De jeugd willen we met harde hand opvoeden en een plaats geven in het ge-' meenschapsleven. Volgens Minister Colijn zijn er maar weinig werkloozen, de bevoH kingsaanwas in aanmerking genomen Nièuw-Malthusianisme. De werkers heb ben recht op werk. Liever meer onder wijzers tegen minder salaris dan massa ontslag en groote klassen. Fundament der maatschappij is de boerenstand. Deze dient zöo sterk mogelijk te zijn. Geen in krimping. Groote bedragen moeten aan indirecte belasting worden opgebracht. Daarin moet verbetering komen. Dat de N.S.B. import zou zijn, is een leugen. We willen strijden voor eigen land, zoo noo- dig met de wapens. Geen dienstplicht,, maar kerels in dienst, die volwaardig zijn: en willen. Weg gebroken en gelijmde ge weertjes. Weg oud roest als het oorlogs schip Hertog Hendrik, dat kan varen noch schieten. Met zijn 10 mijl vaart kon hel; de Jonge Joh., die bij Spanje beschermd moest worden, niet bijhouden. Een be hoorlijke vloot willen we. Veel zwijnderij is over onze hoofden gegooid, maar ik steek mijn hoofd niet in een riool. De, N.S.B. komt onherroepelijk. Waarom an ders z.oo'n kabaal daartegen Men noemt! mij de a.s. dictator, omdat u nu onder de dictatuur der politieke partijen leeft. De N.S.B. stelt de besten, de meest on- baatzuchtigen voorop. Indien gedragen door het volk, kan het N.S. een omwen teling ten goede bewerken. Maar dan vertrouwen en samenwerken. Wanneer 3 4 jaar van ons regime voorbij zijn, en wij rekenschap afleggen, kunt u ons weg jagen, wanneer we teleurgesteld hebben/ Zijn wij tegen de Kerk? Zie eens naan Rusland en Mexico. Wij laten kerk en en staat elk zijn plaats; willen geen kerk, die een staat in de staat is; willen baa'gj AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1