No. 5148 5Qste Jaargang Zaterdag 1 Mei 1937 „7^7"^XT Sproeten komen vroeg in het voorjaar, koop tijdig een pot Sprntol. Bij alle Drogisten. REIST PER WACO Oe Cocksdorp uit de lucht bekeken. RECLASSEERINGe Vergeten en onthouden. Clem Sohn, de vliegende mensch f EERSTE BLAD. We hadden het genoegen deze foto boven De Cocksdorp te maken bij gele genheid van de proeftocht met de Blauwe Fokker, waarmee binnenkort de dienst SchipholVlijt geopend wordt. (Opgenomen met Exakta-camera, 4.5 bij cM., F 5.6, 0.01 sec. Voor abonné's stel len we de origineele foto, 4.5 bij 6 cM., verkrijgbaar a 10 ct.; briefkaart-grootte 25 ct.13 bij 18 cM. 50 ct.per post: ver hoogd met porto.) GIFTEN VOOR DE ZIEKENAUTO. N.N., Oudeschild f2. Fl. B., Den Burg f2.50. N.N., Oudeschild f2.—. Wed. K., vroeger Oudeschild fl. N.N., Dennen fl. H. B., Den Burg f2.50. K. B., De Koog f0.50. Dmsaag vonu in de Ulo school alhier de keuring plaats van de dienstplichtigen lichting 1038. Er werden 25 ingeschreve-* nen goedgekeurd, 12 afgekeurd. Elders resp. 2 en 1. Het is een heele stap van Icarus naai Clem Solui, van de overmoedige Kreten zer, die, met vleugels van was toegerust, de zon te na kwam, naar de Amerikaan- sche jongen, die al te snel de aarde be reikte. Beiden hebben hun poging, om te volbrengen, wat de mensch niet (of nog niet) gegeven schijnt te zijn, met de dood' bekocht. 'Icarus werd door hoogmoed ten val ge bracht. Wat zou-Clem Sohn bewogen heb ben op eigen krachten te gaan vliegen Drang naar sensatie, hooge belooningen roem? Misschien. Toch gelooven weeer der, dat hij gedreven werd door het on beschrijfelijk instinct, allen ontdekkers en pioniers eigen, door die verheven nieuws gierigheid, die lokt naar gebieden, waar tevoren nog geen ander is geweest, of waar anderen hebben gefaald. Ook 'n man als Lilienthal wilde vliegen als een vogel; hij offerde daaraan in 1896 zijn leven. In zijn boek De vogelvlucht als grondslag van de Vliegkunst lag zijn overtuiging, waaraan hij het hoogste offer bracht. Anderen hebben zijn taak overgenomen. Het motorische vliegtuig, dat sedert dien tot hooge ontwikkeling kwam, was voor hen niet voldoende. Ook het zweefvliegen kwam de vogelvlucht nog niet nabij ge noeg. Het ideaal was niet bereikt. Wij leven snel Nu, bij zijn dood, is Clem Sohn, nog niet anders dan een ver ongelukte „Stunt-man", stoutmoedig kunstvlieger en parachutist; in weinige ja ren wordt hij wellicht geilere! als de ge vallen pionier van een nieuwe overwinning van de mensch op de natuur. De celbezoeker maakt met de Reclassee- ringsinstelling, waarvan hij lid is, het: plan voor de toekomst als de gevangene ontslagen wordt en doet pogingen de door het misdrijf verstoorde of verbroken fa milie-betrekkingen weer in orde te maken. Dit werk, tegenwoordig Reclasseering ge- heetcn zie ook de vorige artikeltjes dit werk is reeds meer dan een eeuw ge leden begonnen en wordt sinds tientallen van jaren, door tal van Reclasseeringsver- eenigingen ter hand genomen. Mocht een eeuw geleden het werk zich nog hoofdzakelijk bepalen tot het celbe- zoek en tot hulpverleening na ontslag, door gestadige uitbouw van de Reclas- seeringsorganisaties is het thans mogelijk, geworden om duizenden medemenschen door middel van voorlichting van de Rechter in verband met de voorwaarde lijke veroordeeling en door leiding een kans te geven. Een kans, die naar onze;' meening gegeven moet worden, want het is onze overtuiging, dat een mensch in dei diepste verlorenneïd een voorwerp van onze genegenheid moet blijven. Ja, juist in deze verlorenheid zal hij te meer een ^wijgertd beroep doen op onze plicht oiri Wem bij te staan en te helpen. Ons ge loof in hem wil niet naïef zijn, wij willen hem ook niet verheerlijken, maar wij weten ook, dat de afstand tusschen hem en ons zedelijk gesproken, niet zoo groot is als voor de samenleving vaak schijnt. Beteekent dat, dat wij geen rechtsorde willen of dat wij het kwaad willen vergoe lijken? Neen, dat ontkennen wij ten sterk ste. Het is onze overtuiging, dat in een samenleving het recht een onmisbare grondslag is, maar dat zal ons nooit kunnen beletten menschen te helpen, tot een hoogere levenshouding te komen, hun leed te verzachten en mede te werken om de bitterheid uit hun hart te bannen. (Wordt vervolgd.) We vergeten zoo gauw, wat we onthou den moesten. We vergeten al te veel de lessen van onze ouders, de raadgevingen van onze ouderwijzers, de goede bedoelingen van onze vrienden. We vergeten al te licht wat ons voor goeds is aangedaan door lieve menschen.. Maar we onthouden al te hardnekkig een vermeend onrecht, een booze bejege ning, een onrechtvaardige behandeling, een hard woord. We moesten veel dingen snel vergeten en veel andere zorgzaam in onze herinne ring behouden. Welke? Ons eigen gemoed geeft de scheidings lijn wel aan. Snel moeten we vergeten al wat ons leven verbittert en vertroebelt, al wat ons hard en onrechtvaardig en liefdeloos maakt. Vooral een slechte daad van anderen moeten we gauw uit onze memorie schrap pen. Doch we moeten de leering er uit goed onthouden. We moeten in ons geheugen goed be waren wat ons beter kan maken en wat ons voor liefde in het leven is aangedaan» door anderen. Al wat ons leven beter en mooier maakt. Onze dankbaarheid ga uit naar allen die dit deden en doen. ZONDAG, 2 Mei 1937. De macht om te helpen volgt altijd, wanneer men begint met werkelijk lief te hebben. Jan L i g t h a r t. Wij hechten ons aan de dingen op duur zame wijze slechts naar de mate van de zorgen, de arbeid of de begeerten, die ziji ons gekost hebben. Balzac. Eenmaal toevertrouwd, verlaat het ge heim zonder wederkeer de veilige woning des harten. Goethe. Een zee is het geld, waarin veel groote schepen, karakter, recht en eer ten gronde gaan. P e t f i. Er zijn harten die zoo lang en zooveei geven, dat zij vergeten, dat zij recht zou den hebben ook iets te vragen. VRIJDAG Haat schaadt niemand, maar de minach ting is het, die de merrsch ten val brengt. De ondankbaarheid zou zeldzamer zijn, als weldaden uit berekening minder alge meen waren. Rousseau. Tegen hoofdroos; veel wasschen van de hoofdhuid met water en zeep; mannen kunnen dit dagelijks doen. Daarna afdro gen en de hoofdhuid inwrijven met eau de cologne of brandewijn, waarin 1 a 2 pet. salicylzuur is opgelost. Wordt het haar wat droog, dan brillantine gebruiken. Bij thrombose: alles doen om in fectie te voorkomen. Volkomen rust in acht nemen.. Geen enkele beweging ma ken. Onder thrombose verstaat men ader verstopping, welke na een operatie aan buik, bekken of beenen kan optreden. Er vormt zich dan in de aderen ter plaatse een prop, die kan loslaten en elders tot verstopping van de bloedvaten aanleiding kan geven. Dr. F.W. VAN HAEFTEN. Bananen zijn zeer rijk aan zetmeel en suiker. Hoe rijper, hoe meer suiker, tot 70 pet. toe. Onrijpe bevatten maar 3' a 4 pet. Bananen zijn ook rijk aan vita minen en dus in elk opzicht een volwaar-» dig voedingsmiddel. Eenzijdige voeding met bananen is schadelijk; dat werkt op de teere darmen van kinderen verkeerd. Spataderen zijn verwijde aderen, die meest aan de beenen voorkomen en ont staan door een verslapping van de vaat- wand. Het ontstaan wordt bevorderd door alle omstandigheden, die de bloedsom loop veranderen of belemmeren (zwanger schap.) De behandeling bestaat in het steunen van de vaatwand, b.v. door het dragen van gummi- of elastieke kousen In andere gevallen kan inspuiting met speciale stoffen helpen. Ook zijn er chi rurgische methoden, om de verslapte va ten weg te nemen of ze althans van dei bloedsomloop af te snijden. L. F. C. MEES, arts. Clem Sohn, de jonge Amerikaan, die driehonderd maal als een groote voor wereldlijke vogel, met vleugels aan het lichaam, uit duizenden meters hoogte naar de aarde is neergedaald voor het eerst in Maart 1935, van 4000 M. boven Dav- tona Beach in Florida is Maandag bij zijn laatste daling in de dood geëin digd. Met gebroken wieken is hij neer gestort en omgekomen. Tweehonderdduizend toeschouwers, naar Vincennes gestroomd om hem als hoofd attractie van een grootsch vliegfeest gada te slaan, zagen hem, schreef het Handels blad, drie kilometers boven hun hoof den, als een stipje uit zijn vliegtuig tuime len, zagen even later hoe zijn duizeling wekkende val werd gebroken, hoe hij zijn vleugels uitsloeg en in groote kringen zijn vlucht begon. Maar halverwege hemel en aarde werd deze vlucht weer val. Eerst wapperde zijn, eene en daarna zijn andere parachute, die. hij op enkele honderden meters boven de grond moest gebruiken, om zijn landings vaart te breken, nog onontplooid of ge scheurd als een nuttelooze witte vaan ach ter hem aan, en terwijl 200.000 menschen één groote zucht slaakten, bonsde ziji lichaam als een zak op de aarde. Clen Sohn was op slag dood. //HEERL'JK DIE LENTEGEUREN l glAAfiR KINDLIEF JE RUIKT DE R'JPE TABAK TEXELSCHE COURANT wmMmnMmwmrawTMnranranMmmnnraMmnnmniaraMHn AUTOBUSDIFNSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. GIFTEN ALÜ. WIJKVERPLEGING. D., Den Hoorn fl. GIFTEN VOOR HET WITTE KRUIS. KEURING DIENSTPLICHT. 4. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!Iiiiiiiiiiiiiiiii|||||| llilllllllll VOOR DE ZONDAG ||||||lll!lll!llll!!lllllllll!lllllllllllllll!lll!lllllllllllllllllllll!lll!llllllllllllllllll|||||| llilllllllll VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG ZATERDAG llilllllllll HYGIENE en VEILIGHEID. DR. L. HEYERMANS. Dr. J. VOORHOEVE. CLEM SOHN, „DE VLIEGENDE MENSCH". NIEMEIJER's STERTABAK VAN 5TOT 15 CT. P. HALF ONS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1