UÊÊfó - dïïen zegt.... De Nieuwe Texelsche Courant No. 5149 50ste Jaargang Woensdag 5 Mei 1937 EERSTE BLAD. Verdraagzaamheid. REIST PER WACO milium c L MOORD! MOORD! MOORD! Uw advertentie fn dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT t IN EN OM DF. OUDESCHILDER HAVEN. is sinds 1 Juli 1930 In dit hlnd opgenomen. L'ITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg f 1losse üts let. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deefïg tarièt voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz., in roto-gra- vure, f0.50 per kwartaal; buiten Den Burg f0.70. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer V» uur later.) 6 7 8 9 10 11 12 Mei 4,12 5.32 6.44 7,30 8.31 9,15 10,03 LICHT OP RljWlELEN en RUTUIÜEN 8.02 ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| llllllllllll VAN OVER DE GRENS. DE POSITIE VAN BELG1E. Na Belgie's bevrijding van de banden van het Locarno-pact door de gemeen-) schappelijke Engelsch-Fransche verkla ring, bleven er nog eenige punten op te helderen en wel ten opzichte van de ver plichtingen, welke het Volkenbondsstatuut oplegt ten aanzien van het verleenen van het recht van doortocht. In de afgeloopen week heeft nu de Belgische minister van buitenlandsche zaken Spaak deze ophel dering gegeven. Merkwaardig daarbij was dat hij zich geheel aansloot bij de ver klaringen, welke onlangs door minister E>e Graeff in de Nederlandsche Kamers zijn afgelegd. Ook hij stelde zich op het standpunt, dat het de taak van Genève zelf is, een officieele uitlegging te geven; van de tekst van art. 46. Verder verbond hij aan het recht van doortocht, evenals de Nederlandsche regeering en de andere landen van de groep der z.g. ex-neutralen, twee voorwaarden, n.l. dat in geen geval het recht van doortocht aan België kary worden opgelegd buiten zijn toestemming en tweedens, dat van een dergelijke toe stemming slechts sprake kan zijn, wan neer het gaat om de uitvoering van een gemeenschappelijke actie. Door deze verklaring van minister Spaak heeft België zich gevoegd bij de groep der kleine neutrale staten, welke welis waar aan de Volkenbond blijven vast houden, maar aan art. 16 een uitlegging wenschen te geven, die het minst moge lijke gevaar voor de kleine en zwakke sta ten biedt. Deze positie is voor België ongetwijfeld de beste, temeer daar het land over 'n verdedigingsmacht beschikt, welke zeer zeker in staat is de nakoming* van de uit een neutrale houding voort spruitende verplichtingen te waarborgen. I O 39 O, er wordt zooveel beweerd bij een kopje thee, bij een glas bier. Men zegt Vraagstukken worden beslecht, re putaties neergehaald, veler handelin gen in liet meest dwaze daglicht ge steld. Men zegtEr wordt van veler lei menschen velerlei krenkends ver teld. Erger nog er wordt heel veel kwaad te verstaan gegeven zonder dat men een bepaalde beschuldiging uit, waaraan anderen houvast zouden heb ben. En doet u navraag, dan staat die „men" verbaasd over uw onwetend heid: Wist u dat niet? wie of 't zegt? wel iedereen: „men" zegt het. Er is een kernachtig volksgezegde: „Men zegt zooveel, waarop de lom bard geen geld geeft". Welnu, handel daarnaar. Laat al die „men"'s maar wat zeggen en leen er het oor niet aan. Dit laatste zal voor Engeland en Frank rijk danook wel aanleiding zijn geweest, België van zijn verplichtingen tegenover heil onmiddellijk te ontslaan, toen Brussel daartoe de wensch te kennen gaf. WAT ZEGT BERLIJN ER VAN? Overigens zegt men ook in Berlijn, dat men zich oprecht verheugt over de Bel gische stap, die Duitsche afweermaatrege- len tegen dit land overbodig maakt. Maar volgens de Völkische Beobachter wil dit nog geenszins zeggen, dat men in Duitsch- land het optimisme van Spaak, die meent) dat er thans binnen afzienbare tijd on derhandelingen over een nieuw Westelij!» pact zouden kunnen worden geopend, deelt. Volgens dit toonaangevende IXiit- sche blad zijn de feiten daarmede tot dusverre niet in overeenstemming. Inder daad is deze meening juist: de tegenstel ling tusschen de beide spillen Londen Parijs en RomeBerlijn wordt ziender- oogen grooter. Het heeft weinig z'in, te onderzoeken, aan wie de schuld van een dergelijke ontwikkeling moet worden toe geschreven. Genoeg zij, vast te stellen, dat zij bestaat en zich dé gevaren voor oogen te stellen, welke er uit kunnen voortvloeien. TWEE KAMPEN. Hoewel nu de graad van samenwerking tusschen Londen en Parijs duidelijk is, heerschen er ten aanzien van de spil RomeBerlijn verschillende opvattingen. Er zijn vooral in Frankrijk lieden, die beweren, dat de samenwerking tus schen Duitschland en Italië slechts een gelegenheidsvriendschap is. Een derge lijke opvatting strookt echter geenszins met de feiten, hoewel het waar is, dat er, weinig bekend is over de resultaten van deze samenwerking. Maar wellicht, dat men daarover meer te weten zal komen, indien van Neurath en Blomberg te Rome WOORD EN DAAD zijn geweest en daarna Mussolini de „Eiihrer in Berchtesgaden hebben ont moet. In het biezonder het feit, dat Von Blomberg naar Rome gaat, wijst er op, dat de Duitsch-ltaliaansche samenwerking zich ook tot het militaire terrein gaat uitstrekken. Steeds duidelijker wordt de verdeeling van Europa in twee kampen, n.l. die van het oude en het nieuwe im perialisme. Onder deze omstandigheden blijft Spanje naast Midden-Europa een van de meest zieke plekken van Europa. 'In plaats van de internationale actie, welke de vrede zou moeten brengen, hier over werd eenige weken geleden gespro ken wordt de strijd op het Iberisch schiereiland met nog grooter verbitte ring voortgezet dan tot nu toe en zulks natuurlijk met de wapens en man schappen, die de verschillende staten bij de niet-inmengingsovereenkomst plechtig hadden beloofd niet te zullen leveren. De burgeroorlog is sinds lang niet meer een strijd van Spanjaarden om Spanje, maar een worsteling van zekere groo'e mogend heden om een uit krijgskundig oog punt bekeken belangrijk land, immers gelegen aan de toegangspoort van tie Middellandsche zee. Voor geen enkel mid del deinst men meer terug om het ge- wenschte doel te bereiken. Dat is gebleken bij het bombardement van Guernica, een onversterkte stad van zeer geringe militaire beteekenis. Kinderen, vrouwen en grijsaards, menschen, die niets met de strijd te maken hadden, werden door 't moord dadige machinegeweervutir van de jachtvliegtuigen en de dood en ver- derfspreideiule last van de zware bommenwerpers eenvoudig afgemaakt. VAN TEXELS RAAD. De Basken zijn tocli geen communis ten, maar goede Roomsch-katholieken, diej zich slechts bij de regeering van Valen cia hebben aangesloten, omdat zij slechts op deze wijze het door hen gcwenschte zelfbestuur meenden te kunnen krijgen. HULP VAN BUITEN Franco, beweert mcli, staat onder de invloed van buitenlandsche raadgevers, die hem aan liet front van Biskaye met een 200 bommenwerpers en jachtvlieg tuigen ter zijde staan. De Basken be schikken daarentegen over een veel ge ringere krijgsmacht, zoodat men niet ont komt aan de indruk, dat de niet-inmen- ging toch wel erg in liet voordeel van Franco is uitgevallen. Merkwaardig is, dat ondanks dit al les de verdedigers van Bilbao nog steeds stand weten te houden. Maar de stad verkeert in groot gevaar en de verkla ring van Generaal Mola, dat men haar zoo noodig met de grond gelijk zal ma ken, schijnt onder de huidige omstan digheden meer te zijn dan een looze be dreiging. Met liet oog op wat nog te wachten staat, is de ondergang van de Espana, het sterkste schip van de Fran co-vloot, voor de Basken maar een schra le troost. hlocwel we vele menschen Wel anders zouden wenschen, Past ons verdraagzaamheid. Men moet ook ons verdragen En ergernis of klagen Kost vreugd en geld en tijd. Illlll OM VOORUIT TE KOMEN Hllll ||||||;iiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| JACOB VAN DEN BERGH. Wel eens van hem gehoord? Ruim zeventig jaar geleden ontdekte Jac. van den Bergh een nieuwe manien om margarine te bereiden. Hij ging er mee naar Londen en legde de basis voori een der grootste bedrijven ter wereld, de Margarine-Unie. Toen Jacob van den Bergh op zijn tachtigste jaar uit de zaken trad, verklaarde hij, dat hij de grootste, fout van zijn leven beging. Hij leefde nog zes jaar. Zijn familie-historie is bijna 'n sprookje. Zijn vader, Simon van den Bergh was een dorps-boterhandelaar. Toen Napoleon eens het dorp bezocht, was Van den Berghl de eenige man, die Fransch kon spreken. Daarom ging Napoleon bij hem logeeren. Van die dag af dateerde het fortuin der familie, want Napoleon stelde belang in de ondernemende dorpeling en hielp hein zijn zaak verder te bouwen. Dat de Van den Bergh's de kunst van adverteeren ver stonden, weet ieder uit eigen aanschou wing. Ook dit bracht groot succes. AUTOPUSDIFNSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. —Benoemd tot onderwijzeres nuttige handwerken te Den Hoorn mej. G. Duin- ker. Vaststelling kohier Hondenbelasting 1907- f216.—. Afwijzend wordt beschikt op het ver zoek van de Zondagsschoolvereen. der Geref. Kerk te Oosterend om een lokaal van de scnooi re Z.-Eierland te mogen ge bruiken. Aan Ged. Staten wordt een verzoek om verbetering van de haven gericht. Besloten het maximum-bedrag Hoof delijke Omslag te brengen op f 18000. Aan de Dertig Polders wordt ver zocht de aan te leggen weg Oosterend Oost in de richting PeperstraatAliebrug te doen gaan (6—4 stemmen); vier leden verklaren zich voor aanleg via Zeven huizen. Met 7—3 stemmen wordt aangeno men liet voorstelOver om te trachten voor gemeenschappelijke rekening van Ge meente, Dertig Polders en Eierland tot beharding van de weg Oudeschild—Die Waal te komen. Op verzoek van de Minister van Buitenl. Zaken wordt bepaald, dat in oor logstijd hospitaalschepen vrij zijn van be taling van havengeld. WOENSDAG 20 MAART 1907. Afwezig: de heer Keesom. In verband met het overlijden van de heer Corn. Rab (9 Maart 1907 op 60« 186 jarige leeftijd) wordt tot tijdelijk ge meente-ontvanger benoemd de heer J. S. Dijt. Op verzoek wordt eervol ontslag ver leend aan de lieer T. Roeper, onderwij zer te Den Burg. Pensioen f 300 plus een jaarlijksche toelage van f150. Goedkeuring rekening onderhoud Waalderweg 1906. Aandeel der gemeente f 500.—. Wijziging Politieverordening. Aangegaan wordt een geldleening, f6000.— voor hoogstens 12 maanden. Bij de rondvraag wordt gedispu teerd over de soliditeit van De Kampioen, waarmede de verbinding met de vaste wal wordt onderhouden. De heer Mets ver zekert, dat hij er wel mee naar Engeland' kan varen; de heer Langeveld vreest bij de aanwezigheid van wrakhout op zee ongelukken, omdat de huid van De Kam pioen, blijkens officieel rapport, maar dun is. WOENSDAG 24 APRIL 1907. Tegenwoordig: alle leden. De voorzitter wijdt een woord van dankbare hulde (waarom deze plicht niet vervuld in de raad van 20 Maart?Red.) aan de nagedachtenis van de 9 Maart overleden gem.-ontvanger C. Rab. Hij was, aldus de voorz., een sieraad onzer gemeente, die we noode zagen heengaan. Hij 'was een onzer meest nauwgezette ambtenaren, steeds trouw op zijn post. HET WAS EEN ZIJ TJE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1