i i - Iedere dag kans AL ONZE ARTIKELEN DE 5 PROCENT KORTING DAMES- en HEERENCONFECTIE N. V. PH. VLESSING, jg? T-nr \mm No. 5150 50ste Jaargang Zaterdag 8 Mei 1937 wB EERSTE BLAD. Nieuwsgierigheid. Voor Zelfscheerders REIST PER WACO Texelsche Berichten Schapenfokdag Texel 1937 50-jarig bestaan School met de Bijbel te Oosterend. Bewaart zorgvuldig onze bonnen. - behalve meubelen - gelden voor de blijft gehandhaafd. in ENORME sorteering voor ONVERHOOGDE prijzen Inkoop-comb. „Nederland" - Den Burg. y* «-.a.. i ■riaa jifi 1 jy 'jpM 11 1 i j 1 TyiH IL 1 II II llllll Tot Pinksteren worden uw gordijnen GRATIS gemaakt. Uw advertentie in dit Wad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT VOOR DE ZONDAG Veel weten is veel vergeven. Als dit de drijfveer der nieuwsgierigheid was, wij zouden ze nog kunnen verontschuldigen... maar helaas is het de nieuwsgierige er in hoofdzaak om te doen, schandaaltjes te weten te komen, of het intieme doen zijner medemenschen uit te pluizen en er de staf over te breken. Gelukkige gebeurtenissen iuteresseeren de nieuwsgierige ook wel; een verloving, een bruiloft houden even zijn aandacht geboeid, maar eerst recht genieten doet hij, als hij na veel gewroet en navragen iets ongunstigs over vrienden of familie leden te weten is gekomen. Zijn gebrek maakt de nieuwsgierige tot een slecht mensch, ook al is hij dat niet' van nature moet men niet wreed van inborst zijn, om zich te kunnen vermeien in de schande of smart, die een mede-, mensch treffen? Liet de mensch, die met dit gebrek be hept is, als zijn nieuwsgierigheid eenmaal is bevredigd, de zaak verder rusten het kwaad ware nog te overzien; maar helaas gaan nieuwsgierigheid en kwaadsprekerij hand in hand en als men „er eindelijk achter gekomen is", wat buur of vriend zoo zorgvuldig verborgen hield, dan wordt het met veel kleuren en geuren, on der veel „ik dacht het wel's", rondgeba zuind, ten koste van de belasterde, die, door de overdreven berichten, welke da ronde doen, ten zeerste geschaad kan worden en wiens algeheele ondergang er misschien uit voort kan vloeien. „Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen", en alvorens het doen en laten onzer medemenschen aan critiek te onder werpen, laat ons in eigen boezem na speuren, wat daar voor slechte instincten sluimeren. En als wij helderziend genoeg zijn om onze gebreken te ontdekken en, oprecht genoeg om onze fouten te erken nen, dan zij wij al een heel eind gevor/ derd op de weg, die leidt tot een mildere levensbeschouwing en zullen wij minder1 geneigd zijn, ons tot rechter op te wer pen over onze medemensch. ZONDAG, 9 Mei 1937. Eerst een weinig Purol inwrijven en daarna inzeependan scheert men zich schoon, zacht en pijnloos. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Goede aandriften beteekenen niets, in dien zij niet worden omgezet in goede handelingen. J o u b e r t. MAANDAG Wie zelf niet in staat is tot het be gaan van groote misdrijven, komt er niet licht toe, anderen daarvan te verdenken.. La Rochefoucald. DINSDAG Weinig menschen zijn zóó hecht aan el kaar verbonden, dat zij het terstond voe len, als de band wat losser wordt. Wallis. WOENSDAG Beter duizendmaal bedrogen worden, dan in snood wantrouwen een enkele maal zichzelf te bedriegen. Hebbe' DONDERDAG Het motief alleen maakt de waarde uit van onze daden, en de belangeloosheid veredelt ze. La Bruyère. VRIJDAG Wat edelmoedig genoemd wordt, is vaak een gewone menschelijke daad, die slechts opvalt, omdat zoovelen de ware mensche- lijkheid hebben afgelegd. 1 P. C. Brederode. ZATERDAG Een gemoed, dat zich van het goede be wust is, lacht om de leugens der faam. O v i d i u s. AUT0BUSD1FNSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. Links: H. P. BOLT, hoofd der school. Rechts: JOH. A. EELMAN, voorz. Schoolbestuur (Foto's Tex. Crt.) .i 1 1 11 i j II I 1 1 i -5®. ifr.-:.. ~.i QR De Schapenfokdag te Den Burg zal dit jaar worden gehouden op Maandag September. In verband met het te ver wachten groote aantal inzendingen en de keuringen voor de extra-prijzen en depre- miën, zal het vee reeds oin S uur aanwe zig moeten zijn, terwijl, om kijkers en koopers voldoende in de gelegenheid te stellen te zien en te koopen, de schapen niet voor des middags 2 uur van het ter rein zullen mogen worden verwijderd. Om de zilveren beker van T.E.S.O. zal opnieuw moeten worden gekampt. In 1936 is zooals bekend de beker gewonnen door de heer M. Witte Jz. te Eierland. Door de Texelsche organisaties worden weer 3 premiën van f 25.uitgeloofd voor de 3 beste geregistreerde ramlamme- ren. Deze premiën worden in Sept. 1938 uitgereikt, mits de rammen het eigendom blijven van inwoners der gemeente Texek gehouden en gebruikt worden op het eiland Texel en op de keuring in 1938 te den Burg verschijnen. Per rubriek geregistreerde schapen wor den dooi Het Texelsch Schapenstamboeii in Noord-Holland uitgeloofd prijzen van f5.-; f4.- en f3.-, mits de inzenders lid zijn van het stamboek voornoemd. Verder kunnen per rubriek hoogstens 4 eervolle vermeldingen worden toegekend. Bovendien worden door het Schapen stamboek hoogstens 40 premiën a f 10. voor geregistreerde ramlammeren uitge loofd. Om voor primeering in aanmerking te komen, moeten de halfjarige rammen op de keuring te Den Burg liehooren tot een groep, die met een prijs of een eer volle vermelding is bekroond. Vervolgens worden de dieren door een andere jury individueel, zoowel wat hun exterieur als hun afstamming betreft, beoordeeld. Bij de beoordeeling of een ramlam al of niet voor een premie in aanmerking komt, is de kwaliteit van het lam qua type eni exterieur primair. Daarbij zal, zoo moge< lijk, rekening worden gehouden met de kwaliteit van de vader en de moeder, terwijl tevens de lammeren- en wolpro ductie naar genoegen van de commissie moeten zijn. De premie wordt verleend op voorwaar de, dat de ram in het najaar van 1937, wordt ingeschreven en gebruikt voor de dekking van minstens 8 ingeschreven scha pen. De uitbetaling der premie zal geschie den na ontvangst van het dekbewijs aan degene, die dan eigenaar van de ram is. De indeeling van het programma blijft verder grootendeels onveranderd. Er wor den gevraagd: Eenjarige rammen. Tweejarige rammen. Oudere rammen. Schapen, die gemidd. minstens 1 3 5 lam hebben geworpen met 1 ramlam, geboren vóór 1 April 1937. Dezelfde met lammeren, geboren na 31 Maart 1937. Schapen met 2 of meer ramlammeren. Schapen met 1 of meer ooil. en 1 of meer ramlammeren, geboren voor 1 April 1937. Idem, geboren na 1 April 1937. Viertallen oudere schapen (zij moeten in '37 lammeren hebben grootgebracht). Viertallen één-jarige ooien van één va- derdier. Viertallen ooilammeren van één vader- dier. Personen en instellingen, die extra prij zen beschikbaar willen stellen, worden uit- genoodigd daarvan bij de besturen der Texelsche Organisaties mededeeling te doen. 1 Mei was het 50 jaar geleden, dat de School met de Bijbel te Oosterend in gebruik werd genomen, welk feit op Dinsdagavond in een samenkomst in de Geref. Kerk op passende wijze zal worden herdacht. Helaas heeft het Bestuur zich genoopt gezien, geen gevolg te geven aan zijn aan vankelijk voornemen, om aan de herden king van die stichting een min of meer feestelijk cachet te geven. Woensdag werd namelijk bericht ontvangen van het plot seling overlijden van de heer W. Bakker, die van 1 Mei 1903 af aan de school was verbonden, doch aan wie eenige tijd terug op zijn verzoek ziekteverlof werd ver leend. Een donkere wolk werpt zijn scha duw op het goucien jubileum der school. Het heengaan van „meester Bakker" wordt in de kringen van wie het genoegen hadden zijn leerlingen of oud-leerlingen te zijn; door hen ook, die op andere wijze, met hem. in relatie stonden, als een zware slag gevoeld. We geven een foto van de heeren Bolt en Eelman, resp. schoolhoofd en voorz. van het schoolbestuur, en een foto van. de school, van het nieuwe gebouw, dat 26 Oct. 1927 in gebruik genomen en in 1931 vergroot werd. Een naar de eisch des tijds ingerichte school, opgetrokken, naar een plan van de heer J. Tiessea, I Directeur van Gemeentewerken. De heer R. H. Jansma was het eerste hoofd der school. Daarna waren resp. als hoofd der school werkzaam de heeren C. Schooneveld, J. Pool, G. Lievaart en, sinds 1927, de lieer H. P. Bolt. De heeren, Jansma en Schooneveld zijn overledenj ook mei. J. Bakker I'd., die tal van jarem onderwijs in nuttige handwerken gaf. Thans zijn met de heer Bolt aan de school wefkzaam mej. Roepman, sinds 1 April 1932, en mej. T. Vlaming luk, van liet tijdstip af, dat aan de liber Bakker ziekteverlof werd verleend. Toen de heer Bolt tot hoofd werd be noemd, bedroeg het aantal leerlingen 66, thans 92. Ware het niet, dat door een droevig sterfgeval van feestvreugde geen sprake kan zijn van de 50 jaren, dat de school bestaat, waren het er 34, gedurende welke de heer W. Bakker met liefde en toewijding zijn plichten vervulde er zou voor de velen, wie de school na aan lieti hart ligt, reden zijn tot een feestelijke viering; zeker zou Excelsior met blijde fanfares zijn deel in de jubileumvreugdd bijdragen. Maar aanwezig blijft nochtans bij hen een gevoel van groote dankbaar heid en voldoening wegens het goede, dat in de halve eeuw, welke de school be-r staat, mocht worden tot stand gebracht. Behalve van oprechte genegenheid jegens Meester Bakker, die niet meer is, zal ook daarvan Dinsdagavond worden getuigd. GÜAIIS-DAG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1