Oe Nieuwe Texelsche Courant No. 5151 50ste Jaargang Woensdag 12 Mei 1937 EERSTE BLAD. OVER EEN BANANENSCHIL. Texelsche Berichten Wat Texelsche grondmonsters leeren. De Lammerenprijzen. Uw advertentie fn (fit Wad wordt op Texel huis aan huis geleien. is sinds 1 Juli 1930 fai dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Lange veld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg fl.losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 12 oent per regel; minimum 5 tegels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deefïg tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer Va uur later.) 13 14 15 16 17 18 i9 Mei 10,50 11.34 0.01 0,54 1.40 2,39 3,43 RljWIELEN en RIITUIÜEN 8,13 VAN OVER DE GRENS DE SUIKERCONFERENTIE. Na geruime tijd vergaderd te hebben, is men eindelijk tot een overeenstemming' gekomen op de suikerconferentie, te Lon den gehouden. Verschillende vooraan staande staatslieden hebben bier het woord gevoerd en de belangen van hun land be pleit. Ook Dr. Colijn en Norman Davis, die na hun rede uitgesproken te hebben, weer naar hun land vertrokken, of hun reis voortzetten. Degenen, die achter ble ven, hadden een moeilijke taak, meerdere malen wanhoopte men aan eenig resultaat, maar door wat geven en wat nemen is men tocli tot elkaar gekomen, leder land heeft 'n bepaalde hoeveelheid toegewezen gekregen, Nederland 't hoogste, namelijk 1.050.000 tondaarop volgde Cuba met 90.000 ton. Tezamen bedragen de uitvoer- contingenten 3,6 millioen ton, maar men verwacht, dat het dit jaar practisch neer zal komen op 3.2 millioen ton. BOMMEN OP OPEN STEDEN. In de Engelsche pers deden dezer da gen geruchten de ronde, dat Von Ribben- trop het bombardeeren van open steden verdedigd zou hebben en wel in een ver gadering van de niet-inmengingscommis- sie. Daar dit niet het geval was gewees', zooals ook de voorzitter van de niet-in- mengingscoinmissie verklaarde, is het geei. wonder, dat de Duitsche ambassadeur hoogst verontwaardigd was en zich naar Minister Eden begaf, waar hij zijn beklag deed .Hij wees er op, dat integendeel Duitscliland een tegenstander is van het bombardeeren fan open steden. Ook bracht Von Ribbentrop de verwoesting van Guernica nog eens ter sprake, daar ook wat dit geval betreft de berichtge ving niet altijd juist was. Minister Eden heeft in het Lagerhuis de Spaansche bur gerkrijg nog eens ter sprake gebracht. Weer wil hij een bemiddelingspoging doen Hij geeft de moed dus niet gauw op. In de eerste plaats moeten, volgens Mi nister Eden, daartoe echter de groote mogendheden tot overeenstemming gera ken. Ook de niet-inmengingscommissie wil even laten weten, dat zij er nog is. Dö voorzitter, Lord Plymouth, heeft een voorstel ingediend, waarbij de niet-inmen gingscommissie beide partijen in Spanje zou verzoeken, in de toekomst geen lucht bombardementen meer te doen plaats "heb ben. De afgevaardigden der verschillende! landen, voelden hier veel voor en zouden deze kwestie aan hun regeeringen voor leggen. Vermoedelijk zullen ook deze hier wel niets op tegen hebben, maar dan blijft nog de groote vraag: wat zullen de strijdende partijen in Spanje zelf beslui ten? De open stad Saraglbssa is reeds gebombardeerd door de troepen der re geering. [DE RAMP MET DE HINDENBURG. Het Duitsche Rijk is getroffen door een groote ramp. Het luchtschip „Hindenburg" de trots van Duitschland is verongelukt. Bijna veertig menschenlevens zijn hierbij te betreuren, waaronder de vroegere ka> pitein van het luchtschip, Kapitein Le'n- mann Ernst Lehmann was tevens direc teur der Zeppelinmaatschappij. In de we reldoorlog heeft kapitein Lehmann met de verkeersluchtschepen zijn land menige be langrijke dienst bewezen. Na 1918 is hij in dienst van de Zeppelinwerf te Frie- EEN HISTORISCHE FOTO, opgenomen bij het 25-jarig bestaan van de School niet de Bijbel te Oosterend: VOORSTE RIJ: de heeren: 1. O. Dros Pz.2. C. Kuiter Pz. f; 3. Jac. Dros Sz.4. O. de Vries; 5. J. Bremer Cz.J 6. J.Eelman Cz.7. K.Vlaming; 8. Jb. Vlaming Bz.; 9. S. Bremer Az.; 10. Joh. A. Eelman (thans voorz.). ACHTERSTE RIJ: de heeren: 1. W. Bakker Wz. (Woensdag 1.1. overleden); 2. W. v.d. Heyde; 3. C. Schooneveld f; 4. R. Jansma f; 5. J. Pool; 6. K. Vink; 7. Ds. Dagevos j\ Foto: L. BAKKER. Laten we toch voorzichtig zijn in het leven we struikelen niet licht over een balk, over een blok graniet, maar wel over een bananenschil. Het zijn niet de groote hindernissen' die oe mensclien het leven kosten, het zijn maar al te vaak de kleine onop lettendheden, de oer-domheden. Een zeeman is de groote oceanen overgekomen en verdrinkt in een plas. We mijden met zorg de auto en worden door een fietser ondersteboven gereden. We vallen van een hooge trap, on gedeerd, en bij het misstappen van drie treden breken we een been. In het leven moeten we niet alleen op de groote gevaren letten, óók en niet 't minst op de kleine dingen die ons bestaan belagen. We kunnen niet te voorzichtig zijn. Hoed u voor onachtzaamheden en domheden. drichshafen gebleven, waar hij de rech terhand en vertrouwde medewerker yan Dr. Eckener werd. DE OORZAAK. Omtrent de oorzaak van de ramp tast men nog in liet duister. Sommigen mee- nen, dat men met sabotage te doen heeft, het is echter lang niet uitgesloten, dat hier electrische verschijnselen in het spel zijn. Dezer dagen is een commissie van onder zoek uit Duitschland vertrokken, waarvan,- ook Dr. Eckener deel uitmaakt. MEN BOUWT GESTAAG DOOR. Reeds geruime tijd is men bezig met de bouw van een nieuw luchtschip. Deze bouw zal onvertraagd worden voortgezet, men hoopt, dat het luchtschip aan het einde van dit jaar gereed kan zijn. FRANKRIJK: MINISTER BLUM SPREEKT. In de Fransche Kamer heeft Minister Blum een rede gehouden. In de eerste plaats wees hij op de onjuiste geruchten welke omtrent de openingsdatum van de wereldtentoonstelling de ronde deden. Hij- deed een beroep op de arbeiders en de! werkgevers, waarbij hij o.a. zeide: „De arbeidende klasse heeft belangen, welke verbonden zijn met de algemeene belan gen der natie; de Fransche democratie moet ten voorbeeld strekken aan alle an deren", dit tot de arbeiders. Na zijn rede werd Blum een ovatie gebracht, waaraan ook de communisten mee deden. FRANKRIJK EN ZIJN BEWAPENING. Aan het einde der vorige week is een witboek gepubliceerd, waarin de regeering meedeelt, dat ze zich met de uitspraak der commissie voor de particuliere fabri cage en handel in wapens heeft ver-) eenigd. Verder wordt verklaard, dat op het oogenblik de internationale politieke! omstandigheden van die aard zijn, dat een beperking of vermindering der bewape ning niet waarschijnlijk geacht kan wor den. ENGELAND: STAKINGSWEE. De mijnwerkingsstaking, waarvoor men in Engeland zoo vreesde, is voorloopigj uitgesteld. De staking in de jute-industrïe in Britsch-lndië is geëindigd. Deze heeft niet minder dan zes maanden geduurd, terwijl er 100.000 arbeiders bij betrok ken waren. UITSLAG AANBESTEDING. De Rijkswaterstaat heeft te Haarlem aanbesteed het versterken en uitbreiden van de oeververdediging om de kop vaij de stuifdijk op de Hors. Laagste in schrijver O. J. Bosker, van Wieringen, voor 1149.800.— ui. ZURE ZIEKTE. De vorige maal bespraken we een ziek te, die optreedt in de landbouwgewassen als bet Ph. getal te hoog ligt. Nu willen we het hebben over te zure grond, over het optreden van ziekten bij een te laag' Ph. getal, b.v. beneden 5. Op lichtere gronden zien we in de gewassen dan een eigenaardige afwijking, die in deze tijd nu de wintergranen gaan doorzetten en de zomergranen nog niet lang boven staan het best is waar te nemen. Wei zien gele plekken in het gewas en op did plaatsen is het graan spichtig, heeft het in de lengte opgerolde blaadjes, is bet, grasaclitig. Grootere planten in ouder en forscher gewas zijn eigenaardig gevlekt men zegt getijgerd, en gemopt. Tot voor korte tijd wist men alleen maar, dat de ziekte, die men de Hooghalen- sche ziekte of zure ziekte noemt voort kkvani op grond met te lage Ph. De laatste tijd zijn er berichten gepubliceerd,) die als oorzaak aangeven magnesium te kort, met daarbij verkeerde verhouding in de grond tusschen de basen (als: ka< lium, natrium, calcium). Dit is moeilijk te begrijpen. Misschien wordt het door het onderstaande duidelijker. leder weet tegenwoordig van kopziekte en melkziekte. Dr. Grashuis vertelde, dat deze afwijkingen ontstaan, doordat de mi neralen niet in de juiste verhouding in het bloed aanwezig zijn. De veearts spuit het dier een oplossing van mineralen in de bloedbaan en 't is zoo klaar. Welnu bij Hooghalensche ziekte denkt men ook aan zoo'n verkeerde verhouding van de mineralen in het voedingsvocht voor de planten. En vooral Mg. .schijnt ün de min derheid te zijn of slecht te kunnen Worden opgenomen bij die lage Ph. Nu het recept ter genezing: Noodig is allereerst een middel, dat direkt helpt. De Ph. veranderen gaat niet zoo gemakkelijk in korte tijd. Voor de hand ligt, dat wë denken over direkte magnesium-toedie ning. Patentkali bevat 20 pet. van een ,Mg. verbinding, maar is duur, dat is 'n bezwaar, 't Kan ook door Dolomietmergcl of door Silicarxalk, die beide Mg. bevatten. Ge- wenscht is een controle-strook onge- strooid te laten, 't Kan ook als 't ge was dat nog verdragen kan met chili, die ook wat Mg. bevat. Maar dan voor de toekomst. Hoe de grond gezond te maken Op deze vraag is het antwoord nu vrij gemakkelijk: Be- kalken. En dan liefst met Mg. houdende kalk. Voor stikstof gebruike men chili ot kalk a. salpeter, geen zw. amm. Voor fos for slakkenmeel. En voor kali zou patent kali 't beste zijn, maar ik zei al: 't is tel duur. In elk geval gebruike men niet de laagprocentige kalizouten als kali 20. Die; bevatten veel na, maar geen Mg. In Duitschland is een kali 40 in gebruik die 5 pet. Mg. bevat. Uit het bovenstaande blijkt ook alweer, hoe gewenscht het is, dat ieder de zuur» graad van z'n gronden kent, en dus Iaat onderzoeken op Ph. E.v.d.B. Men schrijft ons van bevoegde zijde: De geheele winter en ook dit voorjaar hebben we uit de marktberichten verno men, dat de schapen duur waren, en al duurder werden Ook cje eerste berichten van de prijzen der lammeren luiden gun stig. De noteeringen van de meeste mark ten zijn echter minder geschikt om daaruit at te leiden, wat onze lammeren zullen opbrengen. De markt, welke ons in deze eenig hou vast geeft is die van Hoorn. Bij een aan-) voer van bijna 2000 stuks was de notee ring aldaar j.l. Zaterdag van f 8f19..t De lammeren van bij de f 19 waren oudere, zeer zware en vette dieren, ge schikt voor de (Slachtbank, terwijl die van f 8.gerekend moeten worden tot de minder-ontwikkelden van matige kwalit.eit Goede tweelingen met mooie huiden, iplnj. 7 a 8 (weken oud, deden f 13 af 13.50, terwijl voor hokjes met een grooter per centage eenlingen f14.werd besteed. Hokken var. f 11.75 waren ongelijk en in 't algemeen niet mooi van kwaliteit. In het laatste overzicht der veemarkten in De Boerderij wordt voor de goede Texelsche lammeren een prijs voorspeld van f 14 a f 15. Wanneer hiermede be doeld wordt de noteering te Leiden, dan komt dit gehet'i overeen met de conclu sies van de markt te Hoorn, dat de prijs voor goede lammeren a.s. Dinsdag alhier f 13ff 14 zal bedragen. MRS. SIMPSON. DE HERTOG VAN WINDSOR. De huwelijksvoltrekking zal spoedig plaats vinden. TEXELSCHE COURANT LICHT OP I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1