Bezieling Pinksterzegen. cTeestgiós No. 5152 50*'* Jaargang Zaterdag 15 Mei 1937 *LXT_ f f f EERSTE BLAD. TEXELSCHE COURANT PINKSTER BRENGE ONS HET GROOTSCHE WILLEN EN DE DURVENDE DAAD. Het is één van de mooiste woorden, die onze taal kent: bezielen, iets een ziei geven. Bezieling beteekent hier een le vensbeginsel, dat de doode stof levend maakt, richting aan een organische ont wikkeling geeft. In uitgebreide zin ge bruiken wij het woord voor een toe stand, waarin het leven zich sterker open baart in de richting der ontwikkeling^ De bezielde spreker en de bezielde schrij ver vindt woord en beeld, die zijn inner lijke ontroering en de stroom van zijn ge dachten openbaart en leidt tevens. De be zieling, die zich van een mensch meester maakt, voert hem boven zichzelf uit. Wie gebrek lijdt, bij overvloed; wie een deel van zijn werktuigen ongebruikt laat om een ander deel veel te snel te ven-i bruiken; wie innerlijk in zichzelf verdeeld is; wie geen evenwicht kan vinden, wie) dan de eene weg uitgaat en dan de andere die is waanzinnig. En zoo doet de wereld. Dat de enkele mensch in een waanzin nige wereld moeilijk een redelijk bezield mensch kan blijven, is duidelijk. Het be- bedrijfsleven is er meer op gericht aan de gang te blijven, dan op 'hoogere Trap te komen. De jonge -mensch ziet geen toe komst, wier vooruitzichten hem tot in spanning prikkelen. De oudere mensch ziet de vrucht van zijn arbeid in stoffelijke en geestelijke zin beide verdwijnen. Hij probeert nog te redden. Hij kan niet den ken aan vernieuwing en opbouw. In de zucht, om te behouden, wat wij hebben, komt wantrouwen en wordt de onderlinge strijd der individuen nog ster ker. In zoo'n wereld is het woord bezieling klinkklank. In zoo'n wereld is rustige ge latenheid, naar het schijnt, het beste. ||||||a:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin:|||||| llllllllllll VOOR HOOFD EN HART. ||||||lllllll>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|lllll ZONDAG Het is veel beter als het genot een wei nig smart kost. Goldoni. MAANDAG Door waarachtigheid verbreekt men zijn kluisters. Arabisch spreekwoord. DINSDAG De waarheid heeft een gerust hart. Shakespeare. WOENSDAG Een onnut leven is een vroege dood. Goethe. DONDERDAG Nooit zal ten onder gaan wat geestdrift heeft geschapen. H. v o n L i n g g. VRIJDAG Zoo is het leven: in de vreugde ligt reeds de rouwe. De Génestet. ZATERDAG Nooit is zuiver de vreugde te aanvaar den, voor wie de smart heeft gekend. Louis Couperus. HOE MEER PINKSTERBLOMMEN, HOE. 'i 'i ;c i «c 'f Nu daalt weer de Pinksterzegen Met bezieling allerwegen Op de blijde aarde neer. Waar de wereld, als herboren, 'n Juichend scheppingslied doet hooren Van vernieuwing telkens weer. Door de gouden zonneluchten Gaan de feest'Iijke geruchten, Alles jubelt en herleeft. Vogels zingen, bloemen geuren, Nu eeti wonderlijk gebeuren Naar de hooge hemel streeft. Maar zooveel gebogen menschen, Met hun dagelijksche wenschen, Arm aan geestelijk tegoed. Leven voort in donker vreezen, Leer ze weer gelukkig wezen Met de warme Pinkster-moed. Hoe de tijd ook moog' benauwen, Pinkster, schenk ons uw vertrouwen, Sterk ons, nu de nood bedroeft, Door een geestelijk herleven, Wil ons de bezieling geven, Die het zoekend hart behoeft. Stort uw geestdrift in ons denken, Kom ons de begeest'ring schenken, w Die ge eenmaal hebt gebracht. Trek zóó; zeeg'nend lang de aarde, Rijk aan innerlijke waarde, 4 PINKSTERZEGEN GEEF ONS KRACHT. J WOORD EN DAAD ZATERDAG 20 JULI 1907. e Tegenwoordig alle leden; één vacature. Voorz. doet voorlezing van het mi nisterieel antwoord op een schrijven, be vattende klachten omtrent de bootdienst Texel—Den Helder en het verzoek in deze dienst verbetering te doen brengen. (Eeti- zelfde schrijven werd door Helders Be lang aan de Minister gericht) De minister deelt mee, dat er voor hem geen aanlei ding bestaat om de overeenkomst met de heer Bosman op te zeggen, daar deze reeds diverse verbeteringen invoerde en andere toezegde. De raad gaat daarmee niet accoord en besluit opnieuw te reclameeren. De ta rieven voor vee en vrachtgoed zijn wil lekeurig en veel te hoog. Gevraagd wordt, de dienstregeling aan het oordeel van B. en W. te onderwerpen. Vaststelling schoolgeldkohier 3e kw. 1907: f694.—. Benoemd tot onderwijzer met verplichte hoofdacte aan de o.l. school te Den Burg de heer Nathan Godfried, (de voordracht bevatte de naam van hem alleen). Besloten wordt voor vervulling van de vacatureTigchelaar een herhaalde op roep te doen. Op haar verzoek wordt eervol ont slag verleend aan mej. K. Boelig Hesse, gemeente-vroedvrouw te De Cocksdorp. 190 VAN TEXELS RAAD. Zij is 64 jaar en was 24 jaar in dienst der gemeente. Pensioen f150.— per jaar. Er zullen sollicitanten worden opgeroepen op een jaarwedde van f 300. Besloten een leening van f6000.— a 4.5 pet. aan te g|aan voor onderhoud) en vernieuwing van straten en wegen. ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1907. Afwezig: de heer Mets. Voorz. deelt mee, dat volgens schrij ven van de Comm. der Koningin eervol ontslag is verleend aan de onbezoldigds rijksveldwachters D. Lap en G. Duinker. Als zoodanig werden benoemd de heeren K. Lap Bz. en K. Kuyper Az. Voorz. deelt mee, dat volgens schrij ven van de heer Van der Zee de gasTa- briek 31 Aug. geopend zal worden. Ingekomen is een adres van de heer Adr. Wagemaker, ondernemer van de nieuwe bootdienst op Den Helder. In dat adres wordt gewezen op de omstandig heid, die de onderneming door verreweg het grootste deel der gemeentenaren wordt gesteund. Ze voorziet in een be staande behoefte. Ze is tot stand gekomen ook met de steun van bijna alle Texelaars, terwijl hijna alle vreemdelingen er gebruik van maken. Om financieele redenen is de on derneming niet aangevangen. 191 mensch, die zijn menschelijke kwaliteiten ook moet kunnen uitoefenen. Deze bezie ling moet tot éénheid, tot één gemeente voeren, waarin de gereedheid tot een offer aanwezig is. Maakt werkelijke bezieling zich van ons meester en willen wij groot, dan zul len wij groote daden kunnen doen. Dan zullen wij niet hier en daar wat gaande houden en pleisters plakken, maar voor de schare veel kunnen doen. Noodig is allereerst, dat wij ontwaken uit de doffe berusting, uit de aanvaarding van het feit, dat honderdduizenden van onze medeinenschen verstoken zijn van het richtinggevende menschelijke van de ar beid. Men loopt vast in 1001 bezwaren, wordt verstrikt in tie practische onmogelijkheden als men zegt, dat het anders moet, maar bij groote rampen doorbreekt men tal van gewoonten, durft men te handelen, durft men offers te vragen, durft men onwilli ge n te dwingen. Wonderlijk snel malen de molens van wetgeving en vernieuwing als het moet. En het Nederlandsche volk, dat traag in beweging komt, kan een wonder lijke vastberadenheid openbaren. Wc hebben noodig een golf van b e- yieling door het land, die tot zoo een kracht aangroeit, dat er snélle en doortastende maatregelen genomen kun nen worden, waardoor de mensch weer mensch wordt. En waardoor de richting gevende arbeid in zijn leven komt. 1. Spreidt uw schillen en papieren, zoo véél mogelijk in het rond. 2. Mocht u soms nog brem aantreffen, trekt de plant óók uit de grond.' 3. Zorgt in bosch- en heide-stilte voor een hot-jazz-gramofoon, samen samenzan- gen zingen. God. Maar elk in andere toon. 4. Lucifers en sigarettenDooft ze niet, maakt u niet druk. 5. Breekt u eens een flesch? Laat lig genScherven brengen vaak geluk. 6. Motorrijders, laat uw knalpot zoo vèr moog'lijk openstaan. 7. Wandelaren, wilt bij voorkeur op de rijwielpaden gaan. 8. Peddelareiij peddelt pratend met zijn zessen op een rij, desnoods midden op de rijweg, tegenkomers links voorbij. Auto's, toont uw machtig „kunnen". Houdt uw sneltreinvaar^ steeds vol. Lacht wat om de combinatie snelverkeer en alcohol. 9. Laat ons echte, onvervalschte Pink ster-egoïsten zijn. Maakt, vanwege de on gelukken onze Woensdagkrant te klein Pinkstergangsters, Pinkstergangers, zingt uw vroolijk Pinksterlied. Pinkstert, zooals gij wilt Pinksteren, maar doet zóóóó met Pinkster niet. Pinkster brenge bezieling, hoop, ver trouwen en brenge ons tot het grootsche willen en de durvende daad. In die bezie ling zal ook genezing gevonden worden voor de vele wankelenden en onevenwich- tigen, wier geestkracht kwijnt. Pinksteren is feest van bezieling en vertrouwen. Het stelt zijn eisch aan de wereld met de moed der overtuiging. Behoed uw kwijnend leven; mopper ais ge geen rust vindt; drink u zat aas/ groote woorden en leef onvervulbare ide alen na, als ge u met illusies begoochelen wilt. Of zit neer en beid de dood van uzelf en de ondergang van onze bescha ving. Of zet denken, hoop, verwachting aan de kant, leef aan de oppervlakte en wijzig de oude woorden aldus: Laat ons eten, drinken, spelen en vermaak zoekenj want morgen gaan we allen toch ten gronde. Nog eens: wat wil het woord bezieling in zoo'n wereld In deze wereld staan ineens de Pink sterdagen. Die brengen het eenvoudige verhaal van eenvoudige menschen, die zich alleen en berooid voelden, die van hun Leider beroofd waren en verdrukt door vervolging. En dan ineens ontwikkelen deze eenvou- digen naar de wereld, deze veriatenen en berooiden een geweldige kracht. Ze herstellen zich van hun moeilijk heden, ze getuigen van hun overtuiging,, zij zijn niet bang voor de wereld en zij' brengen door de kracht van hun geloof, velen aan hun zijde. En daar wordt in de; stad van het Nabije Oosten de gemeente geboren en gesticht, die zich over de ge-| heele wereld, tot in de 19e eeuw uitbrei den zal, die haar arbeid aanvangt onder duizenderlei bezwaren, die door twisten geteisterd wordt. Maar die, gedreven dooi de geest, gaat. Gelukkig Pinksteren, dat ons er aan herinnert, dat mensch en menschheid een ziel hebben, bezield zijn en de 'bezieling, kennen. Wat onze tijd noodig heeft, is bezieling. Noodig is, dat wij de hoop op de toe komst niet laten varen en de wil voelen ontwaken tot herschepping. Dat wij onze gebondenheid aan de medemensch erken nen en hem zien als mensch, als een inede- ZOO ZIJN ER NOG, GELUKKIG. Veel van wat Texel eigen is, gaat on herroepelijk verloren. De Texelsche kap siert nog maar de hoofden van weinige ingezetenen van ons eiland. Wij hebben ons tot taak gesteld op film en foto vast te leggen, wat daarvan nog vast te leggen is, voor nu en voor het nageslacht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1