No. 5154 50s,e Jaargang Zaterdag 22 Mei 1937 De Mensch en de Natuur. EERSTE BLAD. Moed en Vrees. RECLASSEERING. REIST PER WAC0 ffl m tafaJl //WIL JU NIET EENS VOOR R'JDEN //NEE JAN,ZOOLANG JE RIJPE TABAK ROOKT,ZIT IK LIEVER ACHTER EN GENIET VAN DE GEUR/' Uw advertentie in dit bted wordt op Texel huis aan huis geleren. TEXELSCHE COURANT iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii VOOR DE ZONDAG iiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiilllliiiiiliiiiilliüilliiiiiiniiiii Er is moed en moed. De moed, waarin de vrees meespreekt; de moed, die door de vrees gespannen wordt, lijkt ons de hoogere. De voorbeelden liggen voor het grijpen. Wij denken aan de laatste ont moeting van Willem van Oranje en Graaf van Egmont, zooals de historicus ons die beschrijft en zooals die vorm gekregen heeft in Goethe's stuk „Egmont". Egmönt vreest niet, Oranje vreest. Egmont is goedgeloovig en vertrouwt, Oranje is vol komen nuchter en wantrouwt. Egmont houdt stand, Oranje vlucht. Wie is hier de moedige? Beiden zijn moedige mannen Maar de moed van de Zwijger is hooger van rang. Egmont heeft moed zonder vrees. Oranje heeft vrees, maar vindt de moed voor een leven van dienst en offer» dat zijn lichtend spoor in de historie' heeft nagelaten. Gelukkig de mensch, die vreest. Vreezen is geen lafheid. Moedig doen is lafheid, de grootste lafheid. Alle groote menschen hebben gevreesd, ook de sterke. Alle echte menschen hebben gevreesd en moeten vreezen, want alle echt leven is omringd door groote, ernstige gevaren. En pas in deze vrees begint de echte moed, die vrucht draagt voor het eigen leven en dat van anderen. Ieder vreest zijn leven te verliezen. En ieder zal door de poort van deze vrees moeten heengaan om, naar de wonder lijke belofte, groot, sterk en eeuwig leven te vinden en te behouden. Het is niet makkelijk een keus te doen. Ook wij zullen telkens terug willen naar het zoeken van eigen rust, veiligheid en geluk en vreezen om de smalle, steile weg van onze hoogste bestemming op te gaan. Gelukkig de mensch, die deze vrees niet vreest, maar stand houdt om te kiezen. En die dan de moed ontvangt om voort te gaan, dwars door gevaar, nederlaag en mislukkingen, heen, „van kracht tot kracht" en met een rust in het hart, diei alle verstand te boven gaat ZONDAG, 23 Mei 1937. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Het is niet genoeg de zwakke op te zoeken; men moet hem ook daarna nog steunen. Shakespeare. MAANDAG Velen voelen kunst, sommigen begrij pen haar; maar weinigen voelen en begrij pen haar tegelijk. H i 11 a r d DINSDAG Er is lang oefening voor noodig om niets te veei te zeggen. M. de Charnage. WOENSDAG Het leed, dat niet gezien wordt, is het zwaarste; verborgen tranen zijn de bitter ste. Wijnaendts Francken. DONDERDAG Het grootste euvel onzer geestelijke kwalen is, dat zij ons de lust ontnemen, ons er van te laten genezen. G. M. V a 11 o u r. VRIJDAG Een verstandig mensch beoordeelt het nieuwe naar het oude. ZATERDAG Het waarlijke nieuwe ontkiemt slechts uit het oude; het verleden moet onze toe-- komst grondvesten. MIDDENSTANDERS. Een abonnement bij N.V. PROVINCIAAL BELANG. EB EB 0 Handelsinformatie- en Incas- sobureau voot de Midden- 0 stand, opgericht 1864, biedt 0 in deze tijd groote voordee- 0 len. 0 Een volledig prospectus, 0 waaruit zulks duidelijk blijkt 0 met een ex. van de 14-daag- 0 sche zeer verzorgde eourant 0 wordt op schriftelijke aan- 0 vrage p.o. verstrekt. N.V. PROVINCIAAL BELANG, Amstelstr. 14, Tel. 32000 (6 lijnen) AMSTERDAM C. ffl ffl Voor Middenst. Fed. en Bonden kan een speciale overeenk. getrof- fen worden. D. DAPPER. De wakkere voorzitter en im mer volijverige trainer van S.V. Texel. Onze D.D. Giste ren vierden de heer en mevr. Dapper hun koperen huwelijks feest. Ook van deze plaats: Hartelijk gelukgewenseht. .7 Het spreekt vanzelf, dat tal van per sonen het omvangrijke reclasseeringswerk niet alleen geheel belangeloos verrichten,* maar er ook heel wat aan ten koste leg gen. Maar daarnaast moet vooral in de centra van het land, het voorlichtings- werk worden verricht door bekwame amb-i tenaren, die in sommige plaatsen in dienst zijn van de gezamenlijke reclasseerings- instellingen. Het werk moet voor een be langrijk d'eel met eigen middelen in stand worden gehouden. Alle Reclasseeringsver- eenigingen doen elk jaar meer werk. Het kan alleen worden voortgezet, wanneer het noodige en ons thans ontbrekende geld wordt bijeengebracht. Daarom onze NA TIONALE RECLASSEERINGSDAü. De weg van de gevangenis naar een eerlijk bestaan trachten de reclasseerings- instellingen ook te overbruggen door hun doorgangsinstellingen. Dat zijn de land- kolonies en schrijfkamers; de eerste voor, de menschen, die vóór hun veroordeeling met hun handen, de tweede voor hen, die, met hun hoofd arbeidden. De doorgangs instituten kosten meestal geld, vooral in deze tijd. Toch zijn ze onmisbare schakels in het reclasseeringsplan. Ze moeten óur, blijven bestaan. Daarom onze NATIONALE RECLASSEERINGSDAG. ZATERDAG 5 JUNI A.S. w. Een Europeesche vermaardheid de WITTE KRUIS poeders, cachets en tabletten. Afdoend bij hoofdpijn, griep, menstruatiepijnen, rheumatiek, tand en kiespijn, bij Apotheken en Drogisten Voor Nederland: Dutlm Oegstgeest WOORD EN DAAD Een waarborgfonds is noodig, aldus het adres van de heer A. Wagemaker, om de zekerheid te nebben, dat de dienst op Den Helder gehandhaafd kan worden. Door de concurrente, de fa. "Bosman, wordt voor het vervoer van de post jaar lijks f5000 ontvangen en voorloopig zal zij die subsidie nog wel behouden. Gevraagd wordt nu, borg te staan voor een eventueel tekort, hoogstens tot f 5000, opdat de ondernemer of de vereeniging, die weldra zal worden opgericht, en die de zaak zal voortzetten, gelijk zal staan met de fa. Bosman. Deze waarborg wordt gevraagd zoolang de concurrentie duurt. Voorz. stelt voor het adres in handen van B. en W. te stellen om prae-advies. De heer Langeveld brengt hulde aan de oommissie van de boot, en geeft in over weging deze zaak van de zijde van de raad flink te steunen (teekenen van goedkeu- ring). Installatie van de heer J. S. Dijt, nieuw benoemd raadslid. Benoemd tot wethouder, met 9 van de 10 stemmen, de heer J. S. Dijt. Vaststelling rekening Alg. Armbe stuur 1906: Ontv. f5009. Uitg. f4907. Ba tig saldo f102. Vaststelling Gemeenterekening 1906. Ontv. f62952. Uitg. f60951. Batig saldo f2001.—. 192 De heer F. Blom, Vlieland A 53, schrijft ons: Gaarne voldoe ik aan uw uitnoodiging om mijn opinie eens weer te geven om trent het alleszins belangrijke vogelvraag-» stuk. Wat ik tot dusverre hieromtrent in de bladen heb gelezen, betreft m. i. slechts geconstateerde feiten van de cha-i os in de vogelwereld, doch de oorzaken worden niet genoemd en de middelen ter bestrijding zijn heel oppervlakkig en na- ief. De meeuwen zijn volgens mij slechts de directe verdelgers van onze vogelstand, doch indirect zijn het onze vogelwetten- inakers en hun slechte adviseurs, die deze verwoesting in de natuur aanrichten. Ik wil trachten, dit duidelijk te maken, doch hiervoor is het noodzakelijk, dat men gelooft in een volmaakte schepping, Waarin niet alleen de dieren onderling, maar waarin ook de menschen behooren te leven en te werken naar hun natuury lijk instinct, leder goed opmerker zal het opvallen, dat er in de geheele natuur, Zjoowel in de zee als op het land een na tuurlijke strijd wordt gevoerd, welke m.i. noodzakelijk is om het harmonisch geheel van de schepping in stand te houden. Ook de mensch moet naar zijn natuurlijk in stinct aan deze strijd deelnemen.. Scha kelt men een bepaalde categorie, hetzij mensch of dier uit, dan begint de chaos. ZEEHONDEN. Ik geloof .dat de praktijk dit zeer velen reeds heeft geleerd en wil slechts een voorbeeld aanhalen en de geachte lezer de vraag stellen: Heeft het uitroeien van de zeehonden ons de verbetering van de vischtoestand gebracht, die men daarvan verwachtte? Het tegendeel is waar: de vischstand is sindsdien hard achteiuitge gaan. Men heeft niet begrepen, dat de zeehond, niettegenstaande de verwoestin gen, die hij aanricht, meewerkt om het geheel 'van de schepping in stand te hou den. Met het uitroeien van de zeehond verrichtte men een onnatuurlijke daad, die het beoogde doel heeft gemist. Zoowei een onnatuurlijke uitroeiing als een on natuurlijke bescherming leiden tot een chaos, vandaar dat er m.i. uitsluitend en. alleen voor excessen moet worden ge waakt, die afwijken van het natuurlijke in stinct. EIERRAPEN. Ik geloof, dat bijna ieder mensch van nature een eierraper is en omdat hij zoc( is, moet hij ook eierenVapen naar wille keur en ik geloof ook, dat ieder mensch het eierenrapen instinctmatig zal staken. Dit is volgens mij de tijd, dat de vogels, gaan broeden en danook behooren te Broeden. Het is namelijk thans reeds ge bleken, dat de jonge vogels veel te vroeg ter wereld komen. VAN TEXELS RAAD. Besloten tot bouw van een nieuwe onderwijzerswoning te Oosterend. Ra ming f 3000. ZATERDAG 31 AUGUSTUS 1907. Afwezig: de heeren Dijt, Mets en Lap. Ingekomen het verzoek van de onder nemer van de Nieuwe Stoombootdienst, de heer A. Wagemaker, om hem voorloopig concessie te verkenen voor de aanleg van een trani over heel Texel en tot 1 Jan.j 1909 geen concessie daarvoor aan een an der te verleenen. Wordt in handen van B. en W. gesteld om prae-advies. Benoemd tot onderwijzer te Den Burg. de heer Hoegsma, Amsterdam. Na afloop wordt overgegaan tot het plechtig in gebruik stellen van de Aero- geen-gasfabriek. Ten raadhuize wordt ver gaderd met de leden van de commissie, de heer Van der Zee, als concessionaris, en oud-weth. F. Keijser. Burgemeester Hiddingh, de heer Van der Zee en Dokter Wagemaker voeren het woord. De Burge meester brengt hulde en dank aan de heeren Van der Zee, Dokter Wagema ker, Herman en Aug. Keijser voor hun initiatief en voortvarendheid: 1 Mei were'r begonnen met het leggen der buisleiding en thans is alles gereed. Na de vergadering begeeft men zich, met het Fanfare voorop, naar de fabriek, waar de heer Van der Zee een verklaring van de gasfabricage geeft. NIEMEIJER's STER TABAK VAN 5TOT 15 CT. R HALF ONS STAATSBOSCHBEHEER. Ik ga nu even terug naar de tijd van vroeger. De duinen waren ongeschonden. Thans heeft het Staatsboschbeheer een deel van ons prachtig duinenlandschap ver nietigd en omgegraven, onze duinflora verwoest, waarvoor dennen in de plaats z,ijn gekomen, die dit natuurlijke duinen landschap ontsieren en welke een doorni in het oog zijn van iedere natuurliefheb ber. Iedere natuurliefhebber voelt in stinctmatig: De dennen behooren hiep niet, zrij passen niet bij dit prachtige natuurlijke duinenlandschap. Het Staats boschbeheer verricht hier een onnatuur lijke daad, want zonder een Staatsbosch beheer hadden we hier nooit dennen ge had. Een den behoort daar, waar hij op natuurlijke wijze groeit en niet behoeft te worden geplant. Wie zal ons zeggen, welke nadeelige gevolgen deze dennen- planterij en de uitroeiing van de konij nen op de vogelstand uitoefenen? Dat dit alles de zaak ongunstig beinvloedt, kan men gerust aannemen, omdat hier een onnatuurlijke daad wordt verricht. CHAOS IN DE VOGELWERELD. llc wil nu trachten aan te toonen, waar op ik mijn motieven heb gebaseerd. Wij hebben uier op liet eiland steeds, mis schien wel eeuwen achtereen, een schit terende vogelstand gehad. De duinen wa ren voor ieder toegankelijk en ieder had het recht in alle duinen over het heele eiland eieren te rapen en dit werd ooi* gedaan. Desniettemin kwamen onze vogels ieder jaar terug. Ziehier het resultaat indien het natuurlijk instinct van de mensch vrij spel heeft. Toen men hier op het eiland de sterns bij duizenden ging doodschieten, werd ook het eierenrapen verboden en sindsdien is ook de chaos in de vogelwereld ontstaan. Het 'dood schieten was natuurlijk in strijd met het instinct van de mensch. Thans zit men zich blind te staren op de EIDEREEND. Die moeten we hier trachten te behouden, zeggen onze vogelexperts, doch ieder wel denkend mensch en natuurliefhebber moet zich afvragen: Behoort dat dier hier wet thuis? Dan zeg ik „neen". Die eidereend behoort hier niet. Laat die eidereend gaan broeden waar hij thuis behoort. De eider eend broedt hier thans, omdat men in de vogelwereld een ontzettende chaos heeft gebracht; dus dat dier broedt hier ten koste van misschien wel 10 a 15 ver schillende andere grootere en kleinere soorten vogels, die door de door de regee-' ring geschapen chaos zijn verdwenen. Laten onze vogelexperts eens toegeven, dat zij zich hebben vergist. Geeft de mensch zijn natuur terug, de natuur, waarop hij recht heeft en laat onze regeering nu eens eindelijk het Staatsboschbeheer een halt toeroepen. Ik ben ervan overtuigd, dat wij wellicht na verloop van jaren onze vogels terug zullen krijgen. Wij staan thans voor de verkiezingen. In vele brochures maakt men reclame voor onze geestelijke en politieke vrijheid, doch over onze VRIJHEID IN DE NATUUR wordt niet gerept, de vrijheid die noodig is om het geheel der schepping in stand! te houden. (Alle bladen gelieven dit over te nemen. - F.B.) Wie denkt er anders over? Red. AUTOBUSDIl NSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1