De Nieuwe Texelsche Courant TEXEL IN DE DERDE KLAS K.N.V.B. 1 ik karakters. DOUWE THEE -óétetif No. 5155 50ste Jaargang Woensdag 26 Mei 1937 üft3 fuuvten. i?riR17RTC lirOJÖJC/Im l EERSTE BLAD. REIST PER WAC0 Uw advertentie fn dit blad wordt op Texel huis aan huis geleren. is sinds 1 Juli 1930 in dtt blad opgenomen. U1TG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Lange veld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal, buiten den Burg fl.losse nrs let. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deetïg tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz., in roto-gra- vure, f0.50 per kwartaal; buiten Den Burg f0.70. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer uur later.) 27 28 29 30 31 1 2 Juni 10,58 11.36 12.06 12,28 1.— 1,28 2,28 R1IW1ELEN en RIITU1GEN 9.34 HOE LAAT STOOMBOOTDIENST TEXEL-DEN HELDER v.v. Op werkdagen: Van Texel: 5.5U; 7.50; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.50; 10.-; 12.20; 4.20; 6.55. Op Zon- en Feestdagen: Vertrek Texel: 7.30; 11.20; 5.20. Vertrek Den Helder: 9.— 12.20; 6.30. Ingang nieuwe dienstregeling: 6 Juni. VAN OVER DE GRENS WAAR GAAT EUROPA HEEN? De Engelsche kroningsfeesten, welke aan de diplomaten van de verschillende landen zoo'n gunstige gelegenheid tot 'n levendige gedachtenwisseling boden, heb ben de internationale diplomatie onge twijfeld tot een hernieuwde werkzaamheid aangezet. Alles is in beweging geraakt en eens te meer is weer met overgrootei duidelijkheid gebleken, dat wat gisteren nog als waar gold, heden niet meer geldt en morgen misschien nog weer anders zal zijn. Ongeveer niets staat onomstootelijki vast in het huidige Europa, geen fron ten en geen vriendschappen. Dat heeft zijn voor- en zijn nadeelen. Een van de voordeelen is, dat geen groote mogend heid, zoolang zij niet weet, waaraan men toe is, het zal wagen, een oorlog te ont ketenen. Het groote nadeel is, dat er on der een dergelijke verwarde toestand zeer moeilijk opbouwend werk kan worden ver richt. De diplomaten schijnen als in een nevel een weg te zoeken en dat drukt op Het gelieeie politieke tooneel een stem pel van zenuwachtigheid. KROFTA STELT GERUST. Onder deze omstandigheden doet het werkelijk aangenaam aan, eens een rustig, aan de werkelijkheid aangepast woord te hooren. Een dergelijk woord heeft Krofta, de Tsjechische minister van buitenland-, sche zaken, dezer dagen gesproken, en. wel naar aanleiding van de Italiaansche bewering, dat Tsjecho-Slowakije geïso leerd zou zijn. „Wij volgen niet de pro-, litiek, welke een nieuwe vriendschap van de een wil winnen door een oude en be proefde vriendschap met een ander op te zeggen: Juist een dergelijke politiek zou op de duur werkelijk tot afzondering kun nen leiden." Krofta ontkent daarmede, dat Tsjecho-Slowakije alleen zou staan en laat tevens doorschemeren, dat men wei nig vrees voor de Italiaansche actie heeft. Men redeneert in Praag aldus: De slagen, welke Italië tegen ons richt, zijn in wer kelijkheid op de Kleine Entente gericht. Italië kan er echter nooit voordeel bij hebben, dat Tsjecho-Slowakije onder Duit- sche macht zou geraken of wel geheel zou verdwijnen, want zulks zou aan alle Ita liaansche verlangens inzake Midden- en Zuid-Europa een einde maken. Bovendien hebben wij, redeneert Praag verder, Frankrijk en Engeland en kunnen wij ons verheugen in de welwillende belangstel ling van Engeland en deze landen zullen ACHTERSTE RIJ: D. Dapper (voorz.), O. Dros (penn.), A. Verseput (res.), D. Zuidewind, J. Dukers, J. Ran, Dros (secr. Elftalcomm.) MIDDEN: H. Neijens, N. de Graaf, A. Huizinga, J. Bruin (res.) VOORSTE RIJ: H. Ran, P. Kikkert M. Vlaming, O. Witvliet, P. Neijens. Foto-MODERN Weststraat 80 Den Helder.) Het zijn nobele en vooruitstreven de karakters, die nieuwe wegen ba nen en de wereld regeeren. Daarvoor komen slappelingen niet in aanmer king. Want zij kunnen het niet. Slechts karakters, die zich wilskrach tig gevormd hebben; die weten, wat ze willen, en willen wat ze we ten, kunnen de toestand meester worden of meester blijven. Daarom hangt er alles van af, nobele karak ters te vormen, die de tnenschheid ten goede kunnen leiden en het beste weten te kiezen in bepaalde omstan digheden. Het komt nog meer op vaste karakters aan dan op parate kennis, al is die ook hoog noodig. Een jeugd dient gevormd, welke met kunde begaafd is, maar wier karakter gehard wordt, gestaald en veredeld. De wereld vraagt om karakter, aller eerst in de hoogste leiding maar óók op de minder verantwoordelijke plaat- er ten slotte wel voor zorgen, dat er geen al te rare dingen gebeuren. Trouwens ook Italië en Duitschland, welke er tengevolge van hun gebrek aan grondstoffen toch a? niet te gunstig voor staan, kunnen on mogelijk een oorlog wenschen, meent Krofta. Waarom ons over al die bewe gelijkheid van zekere staatslieden zenuw achtig te maken? Tenslotte groeit ook in landen als Duitschland en Italië 't inzicht, dat een duurzame verbetering van de economische toestand niet denkbaar is, zonder een gelijktijdige kalmeering op po litiek gebied. Dit opent de weg naar een nieuw veiligheidsstelsel, dat zich echter volgens Krofta niet tot de oude Locarno- staten zal mogen beperken, maar ook de Oostelijke staten zal moeten omvatten. Men kan niet anders zeggen dan dat Krofta, die zich ook nog over de betrek kingen van zijn land met Oostenrijk, Hongarije en Polen uitliet, een rustige en in vele deelen ook juiste beoordeeling van de toestand in Europa heeft gegeven. Zijn woorden over een nieuw veiligheids stelsel volgen weliswaar nog toekomst muziek, maar inderdaad valt er een nieuw verlangen tot samenwerking waar te ne men en zeker heeft de Tsjechische minis ter gelijk met zijn bewering, dat er voor al te groote zenuwachtigheid tenslotte geen reden is. SAMENWERKING. In het kader van de pogingen, om tot een nieuw veiligheidsstelsel te geraken, hoort ook Delbos' bezoek aan Brussel. Bij de besprekingen, welke de Fransch- man daar met Van Zeeland en Spaak ge voerd heeft, staan de vraagstukken van het Westelijk verdrag en de economische samenwerking op de voorgrond. Toege geven moet worden, dat men in de eerste kwestie nog niet ver gevorderd is, maar dit vindt minder zjjn oorzaak in een ge brek aan goede wil, dan wel aan de moei lijkheid, een gemeenschappelijk standpunt; te vinden. Londen, Parijs en wellicht ook Brussel staan er, in tegenstelling inet Duitschland en Italië, op, dat het nieuwe verdrag binnen het kader van het Volken bondsverdrag blijft. Bovendien wenscht men vooral in Parijs, dat er in zékere mate rekening wordt gehouden met de wenschen van de Oost- en Midden-Euro- peesche landen. Bij het onderhoud, dat Delbos kort voor zijn vertrek naar Brus sel mét Guido Schmidt, de Oostenrijksche staatssecretaris van buitenlandsche zaken heeft gehad, zal daar ook zeker over ge^ sproken zijn. Juist de Oostenrijksche kwestie blijft nog steeds een van de moei lijkste Europeesche problemen. Dit alles brengt met zich mecie, dat men nog vrij ver van het doel van een nieuw Westen lijk verdrag verwijderd is. Over de economische kwestie valt op het oogenblik nog weinig te zeggen. Hier is het wachten op het resultaat van hel onderhoud', dat Van Zeeland de volgende maand met Roosevelt zal hebben. Hope lijk laat een bevredigende ojdossing op dit gebied minder lang op zich wachten. ROND DE STILLE OCEAAN. In Londen vergaderen intusschen de vertegenwoordigers van de verschillende, deelen van het British Empire. Belang wekkend is hier, dat Australië op deze be spreking 't voorstel van'n niet-aanvalsver- drag voor de Stille Oceaan heeft opgewor pen. Dit idee is verre van dwaas, want ook in dit gebied heerscht veel wantrou wen en een dergelijk verdrag zou aan de algemeene toestand zeker ten goede komen. Maar of de gedachte ook te ver wezenlijken is? Japan voelt slechts iets voor een verdrag tusschen de Ver Staten, Engeland en Japan zelf. Tegen- AUTOBUSDirNSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. ANNO over andere staten in dit gebied zou het; zijn vrijheid van handelen willen behou den. Maar dat is geenszins de bedoeling van Australië, Engeland en zeker ook niet van de Ver. Staten. Een niet-aanvals- verdrag voor de Stille Oceaan vindt men daar prachtig .maar zulks enkel en alleen als alle belanghebbende staten, dus ook China, Rusland, de Philippijnen, Neder land met zijn koloniën, daaraan kunnen deelnemen. En dan nog slechts alleen, als de strikte handhaving van de toe stand, zooals die nu is, de grondslag van de nieuwe overeenkomst zal vormen. Het is echter niet aan te nemen, dat Tokio voor een dergelijke oplossing iets zal voelen en dus blijft voorloopig oole dit niet-aanvalsverdrag een hersenschim^ TEXELSCHE COURANT LICHT OP s,.y i - //V I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1