TWEEDE BLAD TEXELSCHE COURANT TEXEL 3e KLASSER. (NATIONALE RECLASSEERIN6SDAG' 5EDENKÏ Woensdag 26 Mei 1937 VAN DE INSTEtUNGEN VAN ALU GEZINDTEN STEMMING-POËZIJ. Stemming-poëzij, Rijke mijmerij. Beloften overal, Ontelbaar het getal. Keuze velerlei, Foto's op een rij. Nummers groot en klein. Stieltjes moet het zijn. Kranten en biljet, Affiches en pamflet, Debat in elke straat, Gissen hoe het gaat. In een groote rush Trekt men naar de bus. Pa komt met nicht Sjaan Op de tandem aan. Omoe, zonder vrees, Doet de reis per sjees. Auto's glijden voor, Gaan er weer vandoor. Moeder in het hok Kleurt 't verkeerde blok. Bruins, die zwart vergoodt, Kleurt zijn vakje rood. Menig' diepe zucht Zoekt de ijle lucht. Stemming-poëzij Hoera! 't Is haast voorbij. HU1B DE RIJMELAAR. (Voor nadruk toestemming te vragen aan de auteur.) Illllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinllilll llllllllllll SPORT OP TEXEL lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiaiiiiiiiiiiiiillllll S.V. TEXEL. Op glorieuze wijze heeft Texel 1 haar intrede in de 3e klas der KNVB gedaan door een klinkende overwinning op Alk maar in de beslissingswedstrijd op het HRC-terrein. Een mooier sluitstuk voor ons 25-jarig Jubileum en een waardiger cadeau is ze ker niet denkbaar. Dat wij hier de har telijke gelukwenschen namens onze ge- heele Texel-aanhang aanbieden, zal ze ker een ieder begrijpen. Na de wedstrijd werden spelers en be stuur gehuldigd door het HRC-bestuur. Een bloemenmand werd aangeboden door haar voorz., de heer Thijsen, ook kreeg de heer Draaier, consul der KNVB, Held. Crt en nog veel anderen hun gelukwen schen. Daarna even poseeren voor de fo tograaf (Atelier Modern), die 2 fraaie foto's maakte, welker proefnummers we reeds bij het vertrek der boot meekregen'. Aan hen, die interesse hebben voor deze foto (groot formaat) melden we, dat ze tegen 65 ct. per stuk te verkrijgen zijn (opgave aan de secr.) De terugtocht was een ware feesttocht. BURGEMEESTER KAMP SPREEKT. Buitengewoon was het aan de haven, waar we, alvorens van de boot te gaan, op hartelijke wijze werden toegesproken door onze Burgemeester, die de Texel- spelers vergeleek met de candidaat Twee-i de-Kamerleden: Zullen we er komen ot niet? Texel 1 heeft de zege bevochten, met welk succes Mr. Kamp de Vereen, namens de Burgerij feliciteerde. Een drie werf hoera besloot deze sympathieke toe spraak. FEESTELIJKE INTOCHT. Namens een aantal bewonderaars bood een dochter van de heer F. van Twisk een bouquet aan. En toen ging het in drie open rijtuigen, feestelijk versierd, langs Oudeschild en over de Hoogeber naar Den Burg. Niet minder dan elt auto's en drie autobussen met supporters sloten zich bij de rijtuigen aan. Het was een yreugdevolle Intocht, waarbij het aan bewijzen van spontaan medeleven door de burgerij niet ontbrak. Hoewel elders bij dergelijke gebeurtenissen de plaatselijke muziekvereen. haar vreugdetonen doet klinken (door afwezigheid van vele leden kon aan het plan daartoe geen uitvoering worden gegeven, deelt men ons mee. Red.), kon dit gemis aan de goede stem ming geen afbreuk doen. HARTELIJK DANK. Hartelijk dankt het Bestuur "Burge meester Kamp voor zijn bewijs van mede leven; alsmede de Tieeren, Üie de optocht organiseerden en alle anderen, clie tot het feestelijk welslagen daarvan hebben bijgedragen. Vol moed nu aan de slag, spelers. Met zooveel goede wedstrijden in het vooruitzicht moet dat makkelijk vallen. TEXEL—ALKMAAR. De wedstrijd, zoo schrijft ons D.D., lieert ons m de eerste iielit soms hel ergste doen vreezen. Doeipunten Dieven uit, en we waren er ai zoo aan gewend^ dat iin de eerste heift naar ueste spei) tracht te speien. Langs de lijnen heersciite een geweldige drukte, die ons moed gat, daar reeds Dij het betreden van het ter rein (dat er keurig uitzag) ons elftal een hartelijk applaus werd gebraciit, hetgeen we even tevoren bij Alkmaar intrede mis ten. Hoewel we hoopten op een uitste kende scheidsrechter, gaf dit toch nog eemge vrees, welke geneel ongegrond is gebleken, daar de heer Van den Burg zeer streng leidde en daardoor alle gele genheid tot forceeren of iets van die aard ontnam. Hierdoor moest het sjiel de uitslag bepalen. Dukers verliest de toss, maar Alkmaar kiest voor de wind en tegen zon, juisA zooals wij wenschten. Van de aftrap at zien we 1reeds ten aanval trekken. P. Kikkert wordt ongeoorloofd aangevallen. De vrije schop wordt met de grootste moeite corner gewerkt. Corner gaat ach ter. Wel beheerscht T. het spel even be ter, maar toch kan ze aan haar gewone' speelwijze niet toekomen. We zien, dat H. Ran weer vergeten wordt. Alkmaar werkt zich wat los en begint gevaarlijker te worden en vooral over haar linkervleugel eenige aanvallen op te zetten, waar H, Neijens het moeilijk krijgt daar D. Zui- dewind te weinig aanvalt. Zoo ontstaat er een op- en neergaande strijd, waarbiji om beurten elke partij een kleine meer derheid weet te bewerken. De T-verdedi- ging met Dukers als afsluiting weet, on danks de hinderlijke zon, die perioden van druk glansrijk te doorstaan. Dukers redt eenige malen fraai en toont zich vandaag heel sterk. De aanvallen op het Alkmaar- doel worden te slordig behandeld. We zien H. Ran eenige malen keurig pas- seeren en afgemeten voorzetten, waaruit, M. Vlaming hoog overschiet. Soms is de aanval niet geheel voor het doel, maar toch ,is het te verwonderen, dat uit die goed opgezette aanvallen voor de rust niet eenmaal wordt gescoord. Ook ons doel ontsnapt eenige malen aan een door boring, als de linksbuiten een paar goede kansen verknoeit. Dukers moet een zeer, hoog geplaatst schot verwerken, maar kan door de zon gehinderd een bal niet goed vast krijgen, waarna met meer ge luk dan wijsheid de bal niet in het d'oe\ kan worden gewerkt. Wel tracht de A- voorhoede door ontoelaatbaar spel een doelpunt te forceeren, maar scheidsr. laarl niets toe. Zoo verstrijkt de eerste helft, die ons een tamelijk onbevredigend gevoei geeft. We vragen ons af: Zou het nu toch niet mogen gelukken? De 2e helft vangt aan. De spelers toonen zich geenszins angstig. Integen deel: Ze zijn met nieuwe moed bezield. A. trapt af, T. neemt de bal over en trek|t ten aanval, A. valt onbehoorlijk aan. Een vrije schop komt bij P. Nejjene( onze linksbuiten; deze zwenkt naar binnen en schiet plotseling hard in de linkerbe nedenhoek. T. leidt na c.a. 2 min. Dit geeft nieuwe hoop. T. gaat beter voetbal len, A. wordt ruwer. Wel zetten ze ër alles op om 't verloren terrein te herwin nen, maar haar spel kan niet op tegen het onze, terwijl de half linie behoorlijk on dersteund wordt en Dirk Z. beter aan sluit. A. kan er niet meer door. Met verre1 passen gaat de bal naar de voorhoede. Het is duidelijk, dat A. het niet kan be werken. Na 15 min. volgt een goede aanval, welke door hands wordt onderbroken. Op 25 M. neemt H. Neijens zijn kans waar. Hij schiet, onder onbedaarlijk ge juich, ontzettend hard in het doel: 20.; Hoewel er nog veel kan gebeuren, heb ben we met deze voorsprong een goede kans. Waar A. veelal op de aanval gaat; spelen en op alle manieren op onze ver dediging wil stormloopen, krijgt T's aan val gelegenheid tot vrij spelen, "hetgeen dikwijls hee< goed gebeurt en waardoor het A-doel menigmaal in gevaar verkeert. Felle schoten gaan naast of over. Met moeite worden goede voorzetten at'gesla gen. De tijd verstrijkt meer en meer en als er nog lü min. te spelen zijn komt dq gedachte aan de 3e klasse tot ons. Keurig staat H. Ran op zijn plaats bij een pass van links en het is 30. A. heett, verloren. Nog is het niet genoeg, want P. Neijens zorgt voor no. 4 terwijl M. Vla ming een prachtkans krijgt voor no. 5. Zijn schot mist het doel, waarna het einde spoedig daar is. Groot enthousias-> me brak los. Ieder leefde mee. Handen- drukken overal, spelers in de hoogte, zooals gewoonlijk. Kranenburg ontvangt een „felicitatie", neemt dit op als een uit daging en bezorgt de betuiger dezer „har telijkheid" een pracht van een sprint-t oefening. Met vereende krachten wordt deze Kraan naar z'n kleedkamer gebracht, waar de douche wel gunstig werk heeft verricht. Aan de spelers onze hulde, ze hebben zich uitstekend gehouden. Nu maar veel, trainen en mee blijven werken, zooals dit tot nu toe het geval was. Zaterdagavond zullen we een gezellige avond in Hotel Texel houden als een waardig besluit. Voor belanghebbenden verwijzen we naar de advertentie. Dat 't gezellig zal worden, zal ieder begrijpen Trainen als gewoonlijk, ook voor adsp. De jongste klasse vangt aan heden avond 7 uur. Het is voor mij alles feest, de laatste tijd, door de publicatie in de Tex. Cou-' rant werd dit er nog grooter op. Gaarncj dank, mede namens m'n vrouw, voor de sympathiebetuigingen. We mochten met onze promotie reeds talrijke felicitaties ontvangen. Binnenkort volgt de jaarvergadering. Maakt u gereed voor deze belangrijke bij eenkomst. Zondag werd met de spelers (van Texel 1 waren P.Kikkert en G.Witvliet naar elders vertrokken) door het Bestuur een genoeglijk avondje in De Graaf's Lunchroom Lelegd. Ook notaris Mulder en dokter Boswijk waren aanwezig. De avond werd met een hartelijk woord door de voorz. geopend. Met blijdschap sprak hij over het succes van deze dag en over "het vertrouwen, waarmee men nu de derde klas zou ingaan. Spr. wees op de noodzaak van onvermoeid trainen en bracht dank voor de algemeen ondervon den belangstelling en medewerking. Van Tex. Boys en Bloemenmag. De Iris kwam een felicitatie met bloemen hulde in. Hiervoor werd hartelijk dank gebracht. Een afzonderlijk woord richtte spr. tot de oud-captain J. Gieles. Helaas heeft hij, niet tot het eind kunnen meespelen, waar voor zoover dit wel het geval was, was1 hij voor T. een goede kracht. Vervolgens sprak Notaris Mulder, die met groot vertrouwen de toekomst tege moet zag. Spr. wekte op tot de grootst mogelijke krachtsinspanning en bracht dhr. Dapper hulde voor de arbeid, waarop deze dag de kroon kwam plaatsen. Tenslotte sprak dokter Boswijk, eerelid, die zijn blijdschap over het schitterend succes te kennen gaf en zijn vertrouwen uitsprak in de goede leiding van de heer Dapper Daaronder zou T. stellig ook 't komende seizoen z.i. nieuwe lauweren oogsten. Met een driewerf hoera voor S.V. Texel onderstreepte de feestvieren de vergadering al deze sympathieke woor den. Het was in de Lunchroom nog geruime tijd recht gezellig. - UIT ANDERE BLADEN: De Held. Crt schrijft over Texel—Alk maar o.a.De strijd was niet fraai. De zenuwen speelden een groote rol. Jam mer, dat door veel Alkmaar-spelers vaak roekeloos op de man werd gespeeld. Dit was niet noodig. Tusschen deze gooi- en smijt-partijen kon men merkeiij dat beide ploegen ook behoorlijk voetbal konden spelen, waarmee ze héj vermoedelijk wei verdei gebracht zouden nebben, Scheids rechter Van den Burg is door veel fluiten (er zijn ongeveer 100 vrjje schoppen uiU gedeeld) er in geslaagd, liet spel binnen de perkeu te houden. Maar de mentaliteit van Kranenburg c.s. is nu eenmaal niet) van die aard, dat vrije schoppen in staat waren tot kalmer spel aan te manen, zelfs officieele waarschuwingen niet. Bij Texel viel nu en dan wel forsch spel te be speuren, maar van geniepigheid en on- sportiviteit was geen sprake en het strekt! de eilandbewoners tot eer, dat zij zich voortdurend wisten te beheerschen. Ook haar spelopvatting was in het algemeen beter dan die van Alkmaar. De Noorderpost (K.K. Dagblad, Den Heiüer); Beide partijen speeluen voor de iusi een matige weüstnju, waarvan Alk maar wat tcuimek betrett, beslist over lexel de meeruere was; na de rust was lexei echter sterker. Veten zullen teleur gesteld zijn, daar Dij deze wedstrijden meestal de zenuwen de baas sjielen. 1 exei was deze echter het spoedigst meester, want na de rust vlotte het veel (leter, De kop van iNoord-tloiland bezit thans 3 derde klassers en een prima 2e klasser. Nu nog een le klasser, dan zijn we er. O.V.V. 1—TEX. BOYS-COMB.: 3-0. zaterdagavond speelden de lex. Boys, daartoe uitgenoodigd, een vriendschappe lijke wedstrijd aan Óosterend. Daar het eittal niet volledig uit kon komen, en liet spel wat van de makkelijke kant werd bekeken, moesten wij met 3—0 verliezen, wat wij van de B's niet gewend zijn. Beschouw al deze wedstrijden als oefe ning om je klaar te maken voor de a.s, competitie, waarin jullie zeker geen slecht figuur willen slaan. GELUKWENSCH. Het zij mij vergund van deze plaats S. V. Texel geluk te wenschen met haar promotie naar de 3e klas. De wedstrijd, tegen Alkmaar, zoo netjes, zoo sportief gespeeld, had ons aller aandacht. We ho pen, dat wij ook na dit succes sportief, en prettig mogen blijven samenwerken. Sterkte en succes in de 3e klasse. Jullie groote en verdiende overwinning doet het beste verwachten voor de toekomst. M. UE COCKSDORP. S.V.C.-NIEUWS. Weinig publiek was aanwezig om de 2e ronde voor het Gou den Kiuis van S.V.C. 1 gade te pijman. Met de noodige wil om te winnen wierp S. zich in de strijd. Het heeft de gqheelq wedstrijd aan spanning niet ontbroken. Nu was het S. die de toon aangaf, dan B. Door te winnen hebben we ons in de 3e ronde geplaatst en wel uit tegen de winnaar Callantsoog 1Watervogels 2. Wie daar van wint, krijgt het sterke Ou- desluis op bezoek, een le klasser. Zoover is het met ons nog niet, maar de kans is er. GELUKWENSCH Van deze plaats af bieden wij S.V. Texel onze oprechte felicitatie aan met de promotie van haar le elftal. Dit is wel het fraaiste cadeau, dat de spelers aan hun voorz. en trainer hebben kunnen schenken. J.B. J.A.B. schrijft over SVC 1BKC 2: 'Öm 2 uur laat scheidsr. beginnen. De eerste aanvallen zijn voor BKC. Eenige corners op het S-doel worden wegge werkt. S. komt dan in de aanval, maar weet het doel niet te vinden. Na 20 min- weet S. te doelpunten: 10. Na de af trap is B. in de aanval, de midvoor schiet naast, B. komt terug. Een corner wordt afgeslagen. Nu komt S. weer meer opzet ten. Er volgen eenige aanvallen; keeper en backs geven niet thuis. S. komt terug. Er wordt goed voorgezet. J.R. bemach tigt de bal en schiet onhoudbaar in: 2O voor S. Dan gaat de strijd gelijk op en zijn de doelen om beurten in gevaar. S. weet nog eenmaal door Arie te doel punten B. forceert een corner, die niets oplevert. Na de rust Iaat het mooie weer, zich gelden. Het spelpeil zakt. B. weet het eerst het doel te vinden: 3—1. Dan komt S. in de aanval, maar Arie is nog geen goede midvoor, hij durft niet goed door te loopen, zoo gaat nogal eens 'n Kans verloren. Na een half uur spelen weet J.Eelman te scoren: 41. Na de af trap komt B. meer in de aanval, de backs weten stand te houden en maken steeds ruim terrein. Tien min. voor tijd scoort de rechtsbinnen het tweede doelpunt voofl BKC; 4—2 voor S.V.C. Na nog wat heen en weer getrap fluit scheidsrechter het einde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 5