akkers Kloosterbalsem No. 5156 50ste Jaargang Zaterdag 29 Mei 1937 wonden EERSTE BLAD. ten Zomerjurk VULHAKüING. REIST PER WACO ïekelia, een ouae naam voor Texel V Eigen-Wijsheid. bedek ze dadelijk met Uw advertentie fn dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT een Oleeke Huiskleur, uat past niet Dij elkaar. AiVULuA-zouneuiuincrënie uoet Uw liuisMeur spoedig wijken. Flacon yuci. luDeOoci. Uoos oU en 2o Ct ||||||lllllllllllllllllllllUUillllll!!lllllllllll!ll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||llll llllilllllll VOOR Ut Z.ONUAÜ liinlilllll Illi||iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiinu||llll De uenestet neett zijn tijdgeuooien ver- geieKen met ue voorgeslachten en is toen gekomen tot de oekenae ontooeze- ming.... „akelig, mis 'lijk nagesiadit". Vermoedelijk lieooen de beoordeelden deze uitlating beschouwd als een dichter lijke overdrijving en zich hierdoor niet laten verontrusten. Toch was dat oor deel niet zinloos. Evenals van een carica- tuur zooals Dr. Kuyper eenmaal neer schreef een zuiverende ademtocht moet uitgaan, zoo bedoelt een dergelijke dich terlijke beoordeeling iets te gispen, wat de dichter aanwezig acht enwil veroor - deelen De Genestet vindt zijn tijdgenoo- ten een slap geslacht, met in staat tot groote daden, een geslacht, dat spoedig Dij de pakken gaat zitten, een geslacht, dat de geestdrirt, de geestdrift van vo rige geslachten mist, een geslacht, dat niet de volharding, die voorheen het Neder- landsche volk ten toon spreidde, bezit. Het kan zijn nut hebben, dat ook wij behoorende tot het geslacht van deze tijd, ons de vraag stellen: wanneer de dichter ons zou hebben vergeleken met de Neder- landsche heldenschaar uit Neerlands glo rietijd, wat zou dan zijn oordeel zijn ge weest? We kunnen dichter bij huis blij ven. Gesteld, dat de dichter thans kon kennis nemen van deze tijd met de nu bestaande verhoudingen, met de moeiten en lasten, die door de inensch van lieden worden getorst en dan een vergelijking zou maken met Nederland van zijn tijd, wat zou dan zijn oordeel zijn? Zou hij dan zijn ontboezeming herhalen en spreken van een akelig nage slacht? Of zou hij Bilderdijks woord op de lippen nemen en betuigen: Holland groeit weer, Holland bloeit weer, Hollands naam is weer hersteld? Dichters oordeel vernemen we echter niet. We moeten zelf het oordeel geven. En dan de vraag stellen: wat zegt ons dit? Kunnen we tevreden zijn? Of moeten we het woord in geheel ander verband eenmaal door prof. Holwerda gespro ken, herhalen: Kunnen wij niet anders worden Het geslacht van deze tijd mist nog al te veel wat het voorgeslacht sierde en waardoor Nederland is geworden, wat het nu nog is. We missen de volharding, die: stand houdt onder alle omstandigheden. De volharding, die bergen van bezwaren overwint. De volharding, die in zich sluit de profetie van de overwinning. Hoe slap en futloos staan velen tegenover de moei ten van deze tijd. Volharding. Het leven is taak, is roe ping. Die roeping hebben we te vervullen en dus: Volharden. Paolo Veronese heeft in een zijner beroemde schilderstukken uitgebeeld, wat volharding is. Hij schil dert een spin. bezig haar web te spinnen, 't Wordt telkens weer verbroken. De spin begint steeds opnieuw tot mensche- lijke hand het leven breekt. Dat is vol harding. Nooit vertragen. Dit verstond het voorgeslacht. Er is een lied dat zingt: .,Ons wenkt het beeld der vaderen". Zou het waar zijn? f AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. De heer C. S. Ponger schrijft ons: van ongeveer lüu tot 1/6 na Christus leeiüe in Alexandné, een Ciriekscne stad, in Egypte, een sterre- en wiskundige, ge- naamu ciauuius Ptolemaeus. Onder de veie werken, die Ptolemaeus scnreet, was ook een aardrijkskundige beschrijving va» de toenmaals oekende wereld. z.ijn doei was uit een groote verzameling plaatsna men, met hun ligging m graden er Dij aangegeven, een groote wereldkaart te maken. Een geweldige onderneming voor die tijd. Immers, nu gebruikt men daarbij mechanisch verkregen opmetingen. Ptole maeus echter moest afgaan op berichten, over het bestaan en de ligging van de plaatsen bij verschillende schrijvers en gegevens van reizigers en zeevaarders, ten bepaald aantal dagen varen werd dus omgerekend in breedte- en lengte graden. Men begrijpt, dat bij zulk een methode de nauwkeurigheid zeer sterk moest lij den. Zijn gegevens voor de toen het meest bekende streken, de landen om de Middellandsche Zee, zijn vrij juist, maar hoe verder men daar vandaan komt, des te vager wordt alles. In de beschrijving van de Noordzee- en Waddenkust komt het volgende voor: De volgende plaatsen liggen in Germa- nië in het noordelijke klimaat: Fleum: 28 gr. 43 mnt.; 54 gr. 45 mnt. Siatutanda29 gr. 20 mnt.54 gr. 20 mnt. Tekelia: 31 gr.; 55 gr. enz. In het woord Fleum herkent men de naam Flevurn, een bekende naam in deze streken (Flevomeer, Vlie). De naam Sia tutanda is verkeerd. Bij Tacitus, een Ro- meinsch schrijver, aan wie Ptolemaeus blijkbaar voor dit deel enkele plaatsnamen ontleende, staat n.l. na het noemen van Flevurn, dat de Friezen zich terugtrokken, om zich te beschermen. Ptolemaeus laa echter verkeerdelijk, dat zij zich terug trokken naar „om zich te beschermen" (in het latijn: ad sua tutanda). Men ziet hieruit, hoe moeizaam en tege lijk ook, hoe vaag het werk van deze ge leerde was. De meeste andere plaatsnamen zijn niet meer met zekerheid terug te vinden. Ons valt terstond de naam Tekelia op, genoemd na Fleum, in een streek, waar Friezen wonen, in Noord Germanië; we denken dadelijk aan Texel. Is Tekelia een oude naam voor de streek, die nu Texel heet? Met zekerheid valt het niet te zeggen, hoewel alle omstandigheden een schijn van mogelijkheid geven. Hoe staat het nu met de graden, die Ptolemaeus bij Tekelia aangeeft? Zooals gezegd, berusten deze opgaven op vage berichten over een zekere tijd loopen of varen. Tekelia 31 gr. en 55 gr. Oudeschild ligt 4 gr. 20 mnt. O.L. en 53 gr 2 mnt. NTB. De onzuiverheid van, Ptolemaeus' getallen in aanmerking geno men, mag men zeggen, dat 55 gr. en 53 llllilllllll VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Verwacht van een ander, wat gijzelf uw evenmensch aandoet. P u b 1 i u s S y r u s. MAANDAG Het kwaad leeft en woekert voort door het te bedekken. V e r g i 1 i u s. DINSDAG Zoo gij voor uzelf wilt leven, moet gij voor uw naaste leven. Seneca. WOENSDAG De overwinning heeft de zorg lief. Catullus. DONDERDAG Roem schenkt moed.' O v i d i u s. VRIJDAG Of nooit ondernemen, of ten einde bren gen. O v i d i u s. ZATERDAG Vergeef uw naaste, nooit uzelf. gr. 2 mnt. overeenstemmen. Vergelijken we voor de lengtegraden, met twee steden, waarvan Ptolemaeus de ligging zeker goed kende, Athene en Rome. Voor Athene geeft hij op als lengtegraad 52 gr. 45 milt., ten opzichte van Greenwich is de lengte 23 gr. 47 mnt., dat scheelt dus ruim 28 gr. Voor Rome geeft Ptolemaeus 30 gr. 41 mnt.; dat scheelt met 12 gr. 30 mnt. van Green wich 24 gr. Tekelia 31 gr. scheelt met 4 gr. 20 min. voor Oudeschild ten opzichte v. Greenwich 26 gr. Vergelijkende de verschilgetallen 28 gr., 24 gr. en 26 gr., mogen we dUs zeggen, dat de lengte-opgave van Ptolemaeus ook globaal klopt. De ligging op 55 gr. en 31 gr. in Noord Germanië, nabij Flevurn, in 'n streek waar Friezen wonen, maken het dus eenigszins waarschijnlijk, dat er verwantschap bestaat tusschen de namen) Tekelia en Texel. llllilllllll POSTDUIVENSPORT. llllilllllll Door de Postduivenvereen. Texel zou 18 Mei een wedvlucht gehouden worden van Vilvoorde (België) afstand 247 K.M. Door het zeer slechte weer echter wer den er geen duiven losgelaten, op geen der losplaatsen. De radio-berichten hiel den ook weinig goeds in. 17 Mei meldde de radio: duiven los 10 u. 15 min., maan het verloop was zeer slecht. De eerste duif was er om 2 u. 30 min., daarna met! vele minuten tusschenruimte. Des avonds, ontbraken er nog vele op de hokken, maar in de loop der week zijn de vogelsi weer thuisgekomen. Was de vlucht van 17 Mei slecht, de vlucht van 23 Mei verliep zeer snel. Er werd gevlogen Quievrain 318 K.M., los om 7.30 uur. De eerste was op het hok om 10 uur 45 min. 3 sec., snelheid 1559 meter per minuut. De uitslag van deze vlucht is als volgt: J. !v. Zoelen 1, 7, 8, 13, 15, 16. M. Zuidema 2. G. Buis 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 17. K. eti H. Boswijk 10. G. Rieswijk 18 en 19. Tusschen 1 en 110 is nog geen 10 min. tusschenruimte, zoodat de eersten vlug achter elkander zijn gekomen. JEVEZET. SCHEEPSONGEVALLEN JANUARI 1917. De TEXEL 24, schipper G. Bakker, raakt ten Z. van het Posthuis op de Vliehors in het ijs. Met hulp van Vlielan- Ianders en Cocksdorpers wordt de schuit drie weken later door het hakken van een vaargeul op het vaste strand gebracht. Pas twee weken daarna is liet Eierland- sche Gat vrij van ijs en kan de schuit naar huis keeren. APRIL 1917. De TEXEL 95, schipper K. Kuiter, wordt in de haven van Nieuwediep ge ramd en zwaar beschadigd. Schade wordt gedeeltelijk vergoed. 16 JUNI 1917. Het Duitsche s.s. JOHANNA LEH- MANN, met cokes van Rotterdam op weg naar Noorwegen, strandt in de Eierland- sche gronden. De sleepboot Neptunus brengt het schip, bijgestaan door Cocks- dorper visschers, vlot. 23 JUNI 1937. Het Duitsche s.s. BATAVIER II, met een lichter op sleeptouw, wordt door een Engelsch oorlogsschip achter Den Hoorn tot zinken gebracht. De 28 opvarende» bereiken met eigen boot het strand. Mede door hulp van het Roode Kruis wordt hun in ae Vergulde Kikkert logies ver schaft. De gesleepte lichter wordt door 'n sleepboot naar Den Helder gebracht. 8 OCTOBER 1917. De 27-j. J. Brouwer, Nieuweschild, valt bij het repareeren van een bootje over boord en verdrinkt. 64 Eigen wijsheid schiet te kort Als ze eigenwijsheid wordt. Mr. C. BAKE. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin|||||| llllllllllllllllll HOE LAAT Illlllllllllllllll lilil|iiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii!i|||||| S l OOMBOOTDIENST TEXEL-DEN HELDER v.v. Op werkdagen: Van Texel5.50; 7.50; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.50; 10.-; 12.20; 4.20; 6.55. Op Zon- en Feestdagen: Vertrek Texel: 7.30; 11.20; 5.20. Vertrek Den Helder: 9.12.20; 6.30. Ingang nieuwe dienstregeling: 6 Juni. AU T OBUSDIENSTEN. DEN HELDER-ALKMAAR v.v. Van Den Helder (Haven): 7.05; 8.40S; 9.10; 10.25; n.m. 12.10; 1.25; 2.25; 3.25; 4.25; 5.40S; 6.25; 7.25; 8.25. Van Alkmaar (Station): 7.05; 7.40S; 8.40; 9.40; 10.40; n.m. 12.40; 1.40: 2.40; 3.40; 4.40S; 5.40; 6.40; 8.40. S beteekent snelbus; duur der reis plm. 5 kwartier; per snelbus een uur. DEN HELDER-LEEUWAREN. Van Den Helder (Havenplein): 9.10; 1.25 (werkdagen); n.m. 3.25; 7.25. Van Leeuwarden: 7.40; 9.40; 11.40 (werk dagen); 1.40; 5.45; 7.40. Voor abonné's kosteloos dienstregelin gen aan ons Bureau. lijn pijnlijk, ze genezen moeilijk en laten vaak I liiteekens na. Behandel ze daarom zorgvuldig, de pijn verdwijnt direct, de wonden of blaren blijven zuiver en genezen snel. VAN 1887 HEDEN. 12 OCTOBER 1917. De Ned. tjalk ADELAAR, met hout van Gothenburg op weg naar Rotterdam, strandt in de Eierlandsche gronden. Dfei vier opvarenden worden door de redding boot van Eierland gered. De tjalk komt vlot. De redders krijgen elk f 20.van de N.Z.R.M. 11 OCTOBER 1917. De logger MAASSLUIS 159 strandt bij paal 16. De acht opvarenden redden zich met eigen boot. De visch wordt naar Oudeschild ge bracht en vandaar door schipper P. Vlas Pz., Texel 63, naar Den Helder vervoerd. 26 OCTOBER 1917. Het Engelsche s.s. TENGOR, met 75 ton steenkool van Engeland op weg naan Frankrijk, strandt in de Eierlandsche gronden, ('t Was oorlogstijd.) De zeven opvarenden worden door de reddingboot van De Coeksdocp aan wal gebracht. De reddingbootbemanning wordt op 26 Januari 1918 gehuldigd. Schipper M.Boon Mz. ontvangt een zil veren gesp, de roeiers J. en G. van deif Kooij, W.Griek Lz., A.List en P.Boon Mz., elk een bronzen gesp, de roeiers A. Bakker Jz., C. de Graaf Johz., M.Weg- man Gz., J.Boon Mz. en H.Kalis, die nog geen onderscheidingsteeken bezitten, ieder een bronzen medaille. Aan allen wordt bovendien een getuigschrift uitge reikt. 65

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1