diïoeè. 3T~ Die rheumatische pijnen De Nieuwe Texelsche Courant No. 5157 50ste Jaargang Woensdag 2 Juni 1937 AKKERTJES EERSTE BLAD. Texelsche Berichten REIST PER WAC0 AKKER.CACHETS Uw advertentie In dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 ta dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Lange veld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal: buiten den Burg fl.losse nrs 4ct. ADVERTENTIES: 12 oent per regel; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deefig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz., in roto-gra- vure, f0.50 per kwartaal; buiten Den Burg f0.70. HOOGWATER ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer Vt uur later.) 3 4 5 6 7 8 9 Juni 3,31 4.44 5.55 7,04 8.08 9,07 9,56 LICHT OP RIIWIELEN en RIITUIGEN 9.43 VAN OVER DE GRENS ENGELAND: BALDWIN GING HEEN. Wat reeds lang vaststond, is thans wer kelijkheid geworden: Baldwin is als En- gelsch minister-president afgetreden en heeft zijn functie overgedragen aan de niet veel jongere, maar ongetwijfeld krach tiger Neville Chamberlain. Met Baldwin is ook de oude MacDdnald uit het Kabinet getreden; hij zal zijn land nog slechts in het Lagerhuis dienen, terwijl Baldwin, die een graventitel krijgt, dit in het Hoo- gerhuis zal doen. Baldwin bezat alles, wat de gemiddelde Engelschman van een leidend politicus verwacht. Hij is steeds rustig zijn weg gegaan; hij was een noest werker en wist vertrouwen in te boezemen. Aan deze eigenschappen is toe te schrijven, dat hij' zich steeds weer van nederlagen, welke een ander staatsman voor goed onmoge lijk hadden gemaakt, wist te herstellen. Ongetwijfeld heeft hij zeer veel goeds voor zijn vaderland tot stand gebracht en de welverdiende rust, welke hij thans gaat genieten, mag hem danook niet wor den misgund. ENGELAND: HET NIEUWE KABINET. In de samenstelling van het Engelsche kabinet is overigens weinig verandering, gekomen. Evenals het kabinet-Baldwin is de regeering samengesteld uit 15 conser-. vatieven, 4 nationale liberalen en 2 leden van de nationale Labourpartij. Ondanks aandrang van zekere conservatieve zijde; (o. a. de Beaverbrook-pers), is Eden mi nister van buitenlandsche zaken gebleven, zoodat er op het gebied der buitenland sche politiek geen nieuwe koers te ver wachten is. GESCHIEDENIS ZONDER WOORDEN. Laat niets u ontmoedigen in het le ven. Er zijn veel tegenslagen. Als we de dag beginnen, weten we, dat teleur stellingen zullen komen en als wc de dagi beëinden, zijn we teleurgesteld, dat de te- genheden zoo groot waren. Maar wie daardoor ontmoedigd wordt, verliest zijn weerstandsvermogen om vol te houden, verliest zijn kracht om energiek voort te gaan. Daarom dienen we ons Ie stalen tegen elke teleurstelling. We moeten ons in elk gevaT nooit laten ontmoedigen. Vol houden is zulk een voornaam ding in he't leven. Met de tanden op elkaar dienen we door te zetten, hoe zwaar het ons ook valt. Wie volhoudt heeft kans op succes, wie zich laat ontmoedigen, faalt zeker. Laat u daarom nooit de moed in het leven en in geen geval de levensmoed ont nemen. UIT GENEVE. Eden zelf bevond zich gedurende deze kabinetswisseling in Genève ter bijwoning van de zitting van de Volkenbondsraad. Veel belangrijks valt daarover niet te melden. Over Abessinië werd niet ge sproken, daar de negus geen delegatie had gestuurd, wat ongetwijfeld het ver standigste was, wat hij kon doen. Toch waart het Abessinische spook in de con ferentie-zalen, want hoewel er ditmaal geen Abessyn in Genève te zien is, ont- breken de Italianen er ook nu. EGYPTE. Egypte, dat na de Engelsch-Egyptische overeenkomst een geheel onafhankelijke, staat geworden is heeft thans zijn intrede! in de Volkenbond gedaan. Gezien de be langrijke strategische beteekenis van het oude land der pharao's, heteekent dezei toetreding ongetwijfeld een versterking van het Geneefsche instituut. HET ALEXANDRETTE-VRAAGSTUK. Goed werk heeft de Volkenbondsraad kunnen verrichten bij de regeling van dq kwestie-Alexandrette. Zoowel Turkije als Frankrijk hebben zich daarbij zeer in schikkelijk getoond. Met betrekking tot de geschilpunten, welke er nog beston den, heeft Turkije vrijwel geheel 'toege geven. Het Arabisch zal met het Turksch als officieele taal op gelijke voet worden gesteld en de drie gemeenten, waarover men het nog niet eens was, zullen buiten het gebied van Alexandrië blijven. Het doen van deze toezeggingen is Rtistü Aras, die tot voorzitter van de Volkenbondsraad is gekozen, vergemakke lijkt door het feit, dat het statuut van de' grondwet van Alexandrette reeds in No vember van dit jaar in werking zal tre den. Daarmede is een oneenigheid, welke WOORD EN DAAD Benoemd tot onderwijzeres nuttige handwerken te Den Burg mej. T. C. Keijser. Benoemd tot onderwijzeres te De Waal mej. M. A. Visser, van Amers foort. Ingekomen is een verzoek van afd. Texel en Eierland der Holl. Mij. van Landbouw, met het verzoek f1500 sub sidie te verleenen en een aandeel van f 2500 in het waarborgfonds van de t.f houden landbouwtentoonstelling te stor ten. Na eenige bespreking wordt op voorstel van B. en W. met alg. stem men besloten, geen subsidie te verleenen doch wel een bijdrage in het waarborg fonds: f2000.alsmede drie gouden me dailles. Breedvoerige bespreking naar aan leiding van een motie van de heer Lan- geveld, waarin deze zijn afkeuring uit spreekt over het door B. en W. doen; aanleggen van een straat van Schilder- eind naar Hallerweg, zonder de raad daarin te kennen. Er blijkt sprake van een misverstand. De motie wordt inge trokken. DONDERDAG 2 JANUARI 1908. Voorz.Mr. Hiddingh, burgemeester. Afwezig: de heer Bakker. in zijn openingswoord geeft de voorz. een beschouwing over het jaar 1907: Het was, zegt spr., voor onze ge- 196 ♦II ♦II ♦II PROF. JUAN NEGRIN. De nieuwe premier van de Spaan- sche regeering te Valencia. Ill Ook de oorlog, die gewonnen III wordt is een ramp voor een land. Ill M o Itke. in December van het vorige jaar nog dreigende vormen aannam, tot tevreden heid zoowel van Turkije als van Frank rijk en ongetwijfeld ook tot groot ge noegen ook van Engeland, dat geen mee- ningsverschillen tusschen een Westersche mogendheid en Turkije wenscht gere geld. NAAR EEN NIEUW LOCARNO. Ook de Locarno-kwestie stond dit keer weer op de agenda. Eden en Delbos heb ben zich daarbij beperkt tot het afleggen van een verklaring over de laatste onder handelingen met België. Ook Spaak, de Belgische minister van buitenlandsche za ken, heeft daarover het woord gevoerd en gewezen op België's trouw aan het Vol- Renbondsstatuut. Overigens heeft men bij| de behandeling van dit punt, zorgvuldig elke kwetsende noot voor Duitschland vermeden. Men beeft de deur naar een nieuw Locarno zoo wijd mogelijk open gezet, en zijn vertrouwen in het sluiten van een nieuwe overeenkomst uitgespro ken. SPANJE EN DE VOLKENBOND. Verreweg het interessantst was de be handeling van het beroep van de regee ring van Valencia op de Volkenbond. Daaraan ging vooraf de publicatie van een Spaanscn witboek, bevattende 100 documenten, welke tezamen 319 bladzijden beslaan. Uit verschillende orders van het Italiaansche ministerie van oorlog en an dere departementen, gevonden op ge sneuvelde Italiaansche soldaten, krijgt men de indruk, dat er werkelijk gesproken kan worden van een organisatie door de Ita liaansche regeering van een militaire es peditie naar Spanje. Over de 'Duitsche in menging wordt in dit witboek niet gespro ken. Naar men zegt is dit terzijde laten van Duitschland een gevolg van de aan drang der Engelschen, die na de bespre-' VAN TEXELS RAAD. meente buiten twijfel een goed jaar. Hooge veeprijzen, de landbouwers had den ook reden tot tevredenheid. Het vreemdelingenverkeer nam toe; stichting van het badhotel te De Koog avas daarvan, het gevolg. Mede worden o.a. gememo reerd de oprichting van T.E.S.O. en diü van een gasfabriek te Den Burg. Eervol ontslag wordt op verzoek verleend aan de heer Heeroma, h.d.s. te M.-Eierland. Weth. Dikkers neemt ontslag we gens de in vorige vergadering bespro ken motie van afkeuring. Benoemd tot wethouder, met 71 stemmen en twee blanco, de heer Over, die zijn benoeming aanneemt. ZATERDAG 7 MAART 1908. Afwezig: de heer Bakker. Op verzoek wordt de jaarwedde van de telefoonhouder te De Koog van f 25 op f50 gebracht. Hij krijgt het in het badseizoen al drukker. Benoemd tot h.d.s. te M.-Eierland de heer A. Lap te Sloten. Tijdelijk wordt in de vacature voor zien door benoeming van de heer J. Mak, De Koog, en wel tegen een extra ver goeding van een gulden per dag. Besloten tot gedeeltelijke verbouw van de o. 1. school te Oudqsohild. Vaststelling kohier schoolgeld 2e kw. 1908: f682.—. 797 kingen te Londen met Von Blomberg Duitschland zoo welwillend mogelijk wil len behandelen. Intusschen heeft de Spaansche afgevaar digde Del Vayo in zijn rede wel op de Duitsche inmenging gewezen en wel bij zijn verslag over de vernietiging van Gu ernica door Duitsche vliegtuigen. Verder liet Dei Vayo zich ook nog uit over het Engelsche voorstel inzake terugtrekking der vrijwilligers. De regeering van Valen cia is bereid daaraan mede te werken, maar over een wapenstilstand, zooals door Engeland voorgesteld, denkt zij niet. Ten slotte drong Del Vayo aan op een be sliste houding van Genève inzake de Spaansche burgeroorlog. Veel succes heeft hij daarbij echter niet gehad. Slechts Lit- winoff ondersteunde zijn wensch en dat nog maar zeer zwakjes. Maar Eden, Del- bos en Sandler maakten er geen geheim van, dat zij van een Volkenbondsactie naast die van de Londensche niet-inmen- gingscoinmissie geen goeds verwachtten. De Volkenbond deed de heele kwestie dan ook af, met zijn sympathie uit te spreken voor het Britsche voorstel. ,DE GOEDE KANT UIT? Opmerkelijk was nog, dat Eden, Delbos en Sandler niets zeiden, dat Duitschland of Italië zou kunnen prikkelen. Kennelijk wenscht men de weg naar een gemeen schappelijke oplossing open te noudeiu Men heeft de hoop nog niet opgegeven, vooral met Duitschland tot overeenstem ming te kunnen komen. Dit laatste openbaart zich overigens ook op ander terrein. Dr. Schacht heeft dezer dagen het Duitsche paviljoen op de Parijsche wereldtentoonstelling ge-i opend en daar heeft de Duitsche econoorv zich op optimistische wijze over de Fransch-Duitsche betrekkingen uitgelaten. Op het oogenblik worden n.l. ook tus schen Frankrijk en Duitschland handels besprekingen gehouden en deze hadden tot nog toe een vrij gunstig verloop. Zoo| zijn beide regeeringen thans besloten het wederzijdsche betalingsverkeer op een vrijere grondslag te plaatsen. Er bestaat geen twijfel aan, dat betere economische Betrekkingen niet zonder gunstige invloed op de politieke verhoudingen kunnen blij ven. Er bestaat danook werkelijk weer eenige reden tot optimisme. die U hel leven vergallen, daervoor helpen nu "AKKERTJESzoo bui tengewoon. Niet alleen dal de pijnen verdwijnen.maar AKKER-CACHETS verdrijven bovendien uit 't lichaam de stoffen, die de pijnen veroor zaken. Neem daarom "AKKERTJES" Nedarlandsch Ongeëvenaard bij gevalle kou Product Griep| rheumatische pijnen. Zenuwpijnen, Hooldpijn, enz. Per 12 st. 52 cl. Zakdoosje 20 ct Mol gen s recept van Apotheker Dumont DE KOOG EXAMENS. Onze vroegere plaatsgenoote, mej. Ber tha Epe, deed vorige week te Den Haag*, met gunstig gevolg examen voor het eerste gedeelte der akte Na (Nijverheids onderwijs.) AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Ink WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1