No. 5158 50ste Jaargang Zaterdag 5 Juni 1937 EERSTE BLAD. KLEINE DINGEN. REIST PER WACO Texelsohe Berichten WINKELSLUITING. Heden Reclasseeringsdag. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT VOOR DE ZONDAG liet is aan Julia A.Fletcher, dat wij de ze regels danken: Kleine druppels water Kleine korrels zand Vormen saam de groote zee En het schoone land. In deze eenvoudige woorden ligt een diepe gedachte. Het kleine is niet waar deloos omdat het klein is. Al dieoogeni- schijnlijk zoo nietige dingen vormen sa men de grootste en machtigste zaken. Zoo is het ook met de ervaringen in 't dagelijksch leven. Eigenlijk zou men kun nen zeggen, dat ons geheele dagelijksche léven is samengesteld uit „kleine water druppels en kleine korrels zand", uit een oneindig aantal kleine gebeurtenissen^ kleine gedachten, die tezamen het pa troon van ons leven vormen. De manier,, waarop we de oogenschijnlijk onbelang rijke, de „kleine" dingen doen, hoe wc» kleine en onbelangrijke vraagstukken op lossen dat bepaalt, hoe we In derdaad zijn en hoe we, als er zich naar onze meening „groote" problemen aan ons voordoen, deze zullen aanvatten. De gansche dag doen zich vraagstuk ken aan ons voor. De gansohe dag wondt ons 'gevraagd, hoe we over deze za^Ic denken en hoe we die kwestie zullen op lossen. Van zoogenaamde kleinigheden is heel ons leven vervufd en opgebouwd. Dat leert ons zien, dat het van het hoogste, belang is, ook in schijnbare kleinigheden ons steeds op een zuiver, eerlijk stand-/ punt te stellen. Er is maar EEN juiste manier, om groote en kleine dingen te doen en dat is: ze GOED te doen. Doe ze goed, doe ze eerlijk. Geen be legging geeft hooger dividend dan eer lijkheid. Niets leidt sterker naar geluk en lang leven dan een zuiver geweten en een zuiver geweten is de belooning van eerlijk leven. Om de grondslag te leg gen van werkelijk eerfijk leven, moeten we beginnen met eerlijk te zijn in kleine onbeduidende, oogenschijnlijk onbeteeke- nende dingen. Wie oneerlijk is in kleine dingen, zal 'op grooter schaal oneerlijk zijn in groote dingen. De beste politiek is: EERLIJK ZIJN IN ALLES. Niet alle kleine dingen in ons dage lijksch leven hebben betrekking op eer lijkheid. Er doen zich duizenderlei „klei ne" dingen voor, „kleine" gelegenheden om iemand beleefd te behandelen, een prettig woord te zeggen. O, heel „onbe duidende' dingen, die „niets" kosten., maar die een ander zoo dikwijls als een, zonnestraal van achter een wolkengordijn kunnen zijn. Zeker, allemaal heel „kleine" dingen, maar die tezamen vormen ONS GROOTE LEVENSGELUK. ZONDAG 4 Juni 1Q37. AUTORUSD1ENSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Een booswicht is op zijn allerslechtst wanneer hij z'ich als een goed mensch voordoet. MAANDAG Laat komen, wat komen wil. Ook de ergste dag gaat voorbij. Shakespeare DINSDAG Uit menige critiek leert men beter de criticus kennen dat de becritiseerde. WOENSDAG Achting moet op eenige voorkeur be rusten, ledereen achten is niemand ach ten. Molière. DONDERDAG Werk' Alleen in zijn werk voelt de mensch, dat hij iets is. Rueckert. VRIJDAG Wij zouden slechts weinig dingen met vurigheid begeeren, als wij volmaakt ken den, wat we begeeren. La Rochefoucourd. ZATERDAG Waar begrippen ontbreken, heeft men spoedig een woord bij de hand. Goethe. SCHIPPER KOOGER. De kranige schipper van de aan De Koog gestationneerde reddingboot,, aan wie in verband met het bereiken van de gestelde leeftijdsgrens als zoodanig eervol ontslag werd verleend. (FotoTex. Crt.) (GELD MAKEN. Geld maken zonder reclameDie kunst verstaat de Rijksmunt alleen. Een zakenman moet adverteeren. Maar dan lukt het ook best. Als hij de kunst maar verstaat. Neringdoenden gelieven ons ta rief te vragen: 8—765—4 ct. per regel! Huis aan huis gelezen. IDiOOR DE LUCHT. Het Handelsblad zal van 1 Juli t.m. 31 Aug. de avondbladen per K.L.M. naar Texel zenden. Aankomst op Vlijt 6.15 u., Zaterdags reeds om 3.25 uur. De K.L.M. zorgt voor onmiddellijk vervoer per auto naar het agentschap. E1ERLAND. IN EEN BRIEVENBUS. Als een biezonderheid deelt men ons mee, dat een meezenpaar een nestje heeft gebouwd in de brievenbus, welke aan de poort van Vruchtbaaroord is aange bracht. We hebben daarin wel negentien eitjes geteld; dat is de helft meer dan. anders op z'n hoogst het geval is. DL! vogeltjes zijn niet erg schuw. Wanneer de post eens een brief in de bus werpt, trekken ze zich daar niets van aan. OOST. OOSTER WEEGBRUG. De Oosterweegbrug is bij inschrijving verkocht. Koopers werden voor acht- en-twintig gulden gebr. Schoenmaker te Den Burg. De weegbrug werd al minder gebruikt. "Naarmate vervoer per auto regel wordt en de toestand van 'de verkeerswegen beter, gaat de in- en uitvoer meer en meer via Oudeschild. Een ongunstige om standigheid is mede, dat de ligplaats niet meer zoo rustig is als vroeger (het verschil tusschen eb en vloed is grooter. en de deining is tpegenomen), terwijl de weegbrug voor auto's van groote af metingen niet berekend is. SCHEEPSONGEVALLEN 26 OCTOBER 1917 Het motorschip van schipper Kooiman, geladen met stroo, raakt bij zware storm op de Westwal bij De Cocksdorp Vis- schers brengen het schip vlot. 20 DECEMBER 1917. De DAGERAAD raakt door zware mist voor de haven aan de gronfl. De passagiers en de post worden door de TX 19 aan wal gebracht. De Dage-< raad komt weldra vlot. 1 MAART 1918. De TEXEL 123 zeilt bij de haven van Oudeschild de mast over boord. De Dageraad wordt gereed gemaakt om de, aan wind en golven overgeleverde schuit hulp te bieden. Een stalen tros raakt echter om de schroef van de Dageraad,, waardoor deze 's morgens haar gewone' dienst niet kan vervullen. Pas 's middags bereikt de post het eiland. 2 MAART 1918. Drie gewapende Duitsche trawlers en een Duitsche tdtpedoboot loopen in de nabijheid van de Eierlandsche gronden op mijnen, waardoor ze tot zinken worden gebracht. Totaal uitgeput kunnen maar vijf van de opvarenden hef reddinghuis je op de Vliehors bereiken. 18 APRIIL 1918. De TEXEL 23 van Oosterend botst te gen de Dageraad. Beide vaartuigen beko men schade. 66 HOE LAAT l!ll||!lllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllll|||||| 51 OOMBOOTDIENST TEXEL-DEN HELDER v.v. Op werkdagen: Van Texel: 5.50; 7.50; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6 50; 10.-; 12.20; 4.20; 6.55. Op Zon- en Feestdagen: Vertrek Texel: 7.30; 11.20; 5.20. Vertrek Den Helder: 9.— 12.20; 6.30. Met ingang van 6 Juni is de bootdienst op Zon- en Feestdagen als volgt Van Texel: 5.50; 7.50; 11.20; 17.20. Van Den Helder: 6.50; 10.00; 12.20; 18.30. De vroeg-boot op Zondagen vaart tot 1 Sept. De boot van 7.50 vertrekt na 1 Sept. om 7.30 van Texel. De boot van 10.00 vertrekt na 1 Sept. om 9.00 van Den Helder. Van 1 Juli1 Sept. vaart op Zon- en Feestdagen bovendien een „late-boot": 19.30 van Texel; 21.15 van Den Helder. AUTOBUSDIENSTEN DEN HELDER-ALKMAAR v.v. Van Den Helder (Haven): 7.05; 8.40S; 9.10; 10.25; n.m. 12.10; 1.25; 2.25; 3.25; 4.25; 5.40S; 6.25; 7.25; 8.25. Van Alkmaar (Station): 7.05, 7.40S; 8.40; 9.40; 10.40; n.m. 12.40; 1.40; 2.40; 3.40; 4.40S; 5.40; 6.40; 8.40. S beteekent snelbus; duur der reis plm. 5 kwartier; per snelbus een uur. LUCHTVAART. CLARENCE CHAMBERLAIN De beroemde Amerikaansche vlieger CL Chamberlain, die 7 Juni 1927 van New-York naar Berlijn vloog, is van plan dit jubileum te vieren door een tweede oceaanvlucht en wel door de stratosfeer, waarvoor hij zes uur meent noodig te hebben. VAN 1887 - HEDEN. 14 AUGUSTUS 1918. De botter 1JMUIDEN 278 wordt bij het vuurschip Haaks door een onder zeeboot onder vuur genomen. De schip per wordt gedood. 17 AUGUSTUS 1918. De mast van de TEXEL 29, schipper P.Dogger, knapt bij Harlingen af. Voor f 50,- sleepen andere schepen de TX 29 naar Harlingen. 20 AUGUSTUS 1918. De TEXEL 33 loopt met haar visch- tuig in een wrak vast. De beug met, borden en 100 M. staaldraad gaan ver lóren. Schade plm. achthonderd gulden. 21 SEPTEMBER 1918. De mast van het schip van schipper Fl. Dekker raakt in de buurt van De Cocks dorp defect. Schipper C.Boon Cz. zeilt uit en brengt het met mosselen geladen schip vanOexker behouden in de Rogge- sloot. 17 OCTOBER 1918. De logger SCANDINAVIË 1 strandt tijdens storm en zware regen bij paal 13. De reddingboot, die spoedig voor vertrek gereed was, behoeft geen dienst te doen, want de bemanning komt met eigen boot aan land. 27 SEPTEMBER 1918 Het motorschip van schipper Van Bek- kum slaat door de storm tegen de West- wal bij De Cocksdorp. 67 III HALF WERK. lil Hij, die de dingen half slechts doet III Heeft steeds zijn kans gemist, III Want 't is altijd de laatste helft, III Die over een race beslist. Van I Juni tot en met 15 September mogen Zondags van 9 uur voorin, tot 8 uur des namiddags voor het publiek ge opend zij n a. in de kom van DEN BlIRü, DE KOOG en OUDESCHILD: winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak ten verkoop in voorraad zijn: foto-artikelen, tabaks artikelen, visch, fruit, brood, koek, ban ket, suikerwerk of chocolade, al dan niet] tezamen met consumptie-ijs, doch uit sluitend voor de verkoop van deze waren b. in de kom van DE KOOG en in ot binnen 25 meter afstand van de Staats- duin- en -mientgronden winkels IN EEN KIOSK, in een houten getimmerte of in een tent, waar uitsluitend of in hoofd zaak ten verkoop in voorraad zijn: bad-, artikelen, foto-artikelen, speelgoed, prent briefkaarten, souvenirs, tabaksartikelen, alcoholvrije dranken, visch, fruit, brood, koek, banket, suikerwerk, of chocolade, ai dan niet tezamen met consumptie-ijs, doch uitsluitend voor de verkoop van deze waren. Van 1 Juni tot en met 15 September mogen de winkels in de kom van I»en Burg, De Koog en Oudeschild, waar uitsluitend of in hoofdzaak ten verkoop in voorraad zijn de onder a genoemde waren, uitsluitend voor de verkoop van deze waren, voor het publiek geopend zijn op de eerste vijf werkdagen der week tot 9 uur nam. (Zaterdags -tot 10 uur)'. Gedurende de „zomertijd" mogen op de eerste vijf werkdagen der week tot 9 u. nam. geopend zijn (Zaterd. tot 10 u.) a. een winkel in de kom van Den Hoorn en De Cocksdorp en in Eierland; b. een open of besloten ruimte, waar pleegt te worden gewerkt in een kap pers- ot barbiersonderneming, in het niet onder a. genoemde deel der gemeente, met dien verstande, dat na 3 uur des na middags uitsluitend kappers- en barbiers werkzaamheden mogen worden verricht. (Slot.) WERKKAMPEN. Een belangrijk en kostbaar stuk werk staat thans te worden ondernomen. Bij wijze van proef zullen met medewerking van het Dep. van Justitie werkkampen worden geopend voor jeugdige voor waardelijk veroordeelden, waarvan het im mers zoo overduidelijk is, dat de ledig heid er sterk toe bijdroeg hen tot on evenwichtige menschen te maken, die zich niet meer tegen de verleiding kon-t den verzetten. Dit nieuwe middel om te trachten jonge menschen hun evenwicht te doen hervinden, moet straks niett be^ hoeven te worden stopgezet wegens geld- gebrek, integendeel, het moet gelegenheid nebben uit te groeien. Daarom onze NATIONALE RECLASSEERINGSDAG. Wij zouden niet kunnen terugtreden en ons werk vermindenen. Het moet voort gezet, zoowel voor de enkele mensch, aan wie wij de helpende hand moeten reiken als voor de gemeenschap, die toch alleen gebaat is met sterke menschen, die in staat zijn rechtop hun weg door het leven te gaan. Wij kunnen echter onze arbeid alleen volhouden, wanneer onze NATIONALE i RECLASSEERINGSDAG. die vandaag gehouden wordt, een groot succes wordt. Werkt mede. Niet iedereen kan zijn tijd en kracht geven aan de reclasseeringsarbeid. Maar op de NATIONALE RECLASSEERINGSDAG kan een ieder iets doen 'tot instandhou ding van dit niet alleen sociaal en hu maan, maar ook christelijk werk. We meldden reeds, dat in het Comité van Aanbeveling zitting hebben Burge meester Kamp, alle heeren Predikanten en Pastoors op ons eiland alsmede de bevelvoerende Officier van het Leger des Heils alhier. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1