^Icrscfiil. J)e Nieuwe Texelsche Courant No. 5159 50s,e Jaargang Woensdag 9 Juni 1937 EERSTE BLAD. REIST PER WACO Texelsohe Berichten VAN OVER DE GRENS AAN DE RAND VAN DE AFGROND. Uw advertentie fn dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal: buiten den Burg fl.losse nrs let. ADVERTENTIES: 12 cent per regel; minimum 5 regels. Een zalfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deerig tariët voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz., in roto-gra- vure, f0.50 per kwartaal; buiten L>en Burg f0.70. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer V» uur later.) 10 11 12 13 14 i5 16 Juni 10,51 11.27 12.20 1,— 1.32 2,12 2,57 LICHT OP RliWIELEN en RIITUIGEN 9 49 In de afgeloopen week is de toestand, ontstaan na het bombardement van de Deutschland, niet verergerd. Dit is in de eerste plaats te danken aan het feit, dat. zoowel Londen als Parijs de gebeurte nissen nuchter onder de oogen hebben gezien en alles in het werk hebben ge steld, om verscherping van de toestand te voorkomen, terwijl men zicli ander zijds in Berlijn en Rome ontegenzegge lijk zekere matiging heeft opgelegd, wel ke het in ieder geval mogelijk maakt, ver trouwen in de toekomst te blijven stellen., Dat men onder de huidige omstandighe den de schuldvraag maar liever dood zwijgt, is begrijpelijk. Kwesties over de ze pijnlijke gebeurtenis, die naar alle waarschijnlijkheid toch niet op te lossen zijn, zouden niets dan narigheid kun nen brengen. Aan het eind van de aifge- loopen week heeft de Spaansche regeering nog een nota gepubliceerd, welke zich voor een groot deel met deze Jcwestie bezig houdt. SPANJE VERWEERT ZICH. in de Spaansche nota wordt gewezen op de mededeeling, welke de Duitsche vice-admiraal Fischer op de morgen van 29 Mei heeft gedaan, n.l. dat hij het bei vel "had gegeven, tegenover Spaansche vliegtuigen, die in de nabijheid van een Duitsch oorlogsschip zouden komen, „ge paste maatregelen"" te nemen. Tr was dus een bevel en het is niet aan te nemeti, aldus de regeering te Valencia, dat be- velen van de admiraal op de Duitsche vloot niet zouden worden uitgevoerd. AUTORUSD1ENSTEN naar Hoorn, Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. WACO, Kanaalw. 137 den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. Te veel menschen vergeten, dat an dere menschen niet zijn zooals zij zijn. We meten anderen teveel met onze eigen maat. We wenschen, dat anderen de dingen precies zien zoo als wij ze zien. Maar de een i*s kleu renblind, de ander kortzichtig, ur. 3 geheel "blind of verziend. Er is geen mensch, die ziet wat wij (mee- nen te) zien. Daarom moeten we zoo voorzichtig zijn. Niet anderen onze Zienswijze opdringen. Niet boos wor den, wanneer anderen een andere kijk op een zaak hebben. We zien teveel dingen onder de invloed van tijd en omstandigheden en worden boos op menschen, die misschien beter zien dan wij. In principieele zaken moeten we scherp onderscheid maken en geen haarbreed wijken van fundamenteele waarheden, doch in zoovele bijkom stigheden dienen wij onze zienswijze niet dwingend aan anderen op te leg gen. Geen mensch is gelijk en ieder heeft recht, die bijkomstigheden te zien, zooals hij die ziet. Dat de bemanning van het Duitsche schip zich in rust bevond, zou volgens, "Valencia weinig zeggen. In de oorlogs zone zijn de schepen steeds gereed, hun geschut te laten werken en voor de be diening van het luchtdoelgeschut is maai; een klein deel van de uit 890 koppen be staande bemanning noodig. Valencia blijft er bij, dat de Duitschers met schieten bei gonnen zijn en mede c(p jgrond van de beschieting van Alineria en eenige ande re Spaansche kwesties heeft de Spaanfsche, regeering nu van de niet-inmengings-- commissie gevorderd, dat haar de noo- dige waarborgen worden gegeven opdat haar recht, oorlogsdaden te verrichten, in de havens en op het grondgebied der republiek, geen ontstellende gebeurtenis sen zai 'doen plaatsvinden als die, welke; men heeft leeren kennen. WAT VOORKOMEN MOET WORDEN. Het is niet aannemelijk, dat men te Londen veel aandacht aan de Spaansche nota zal wijden. De Engelsche en de Fransche regeering weten, dat haar voor naamste taak is, een aTgemeene oorlog te? voorkomen. Daarvoor is in de eerste plaats noodig, dat Duitschland en Italië het controlewerk hervatten. Met bespre kingen, als door de Spaansche regeering; gewenscht, kan men dat onmogelijk be reiken. SAMENWERKEN NOG MOGELIJK Engeland heeft voorgesteld, neutrale zo nes in te stellen, waarbinnen de schepen» die aan de internationale controle deel nemen, zich veilig kunnen bewegen. Zou er dan weer iets gebeuren als met de Deutschland het geval was, dan zou men WOORD EN DAAD EEN MISREKENING. Vaststelling kohier hondenbelasting 1908: f199,—. Vaststelling kohier Hoofdelijke Om slag 1908: f17701,—. ZATERDAG 25 APRIL 1908. Tegenwoordig: alle leden. Op verzoek wordt eervol ontslag verfeend aan de hèer W.L.Bakker als hulptelegraafkantoorhouder te Oosterend. Tot zijn opvolger wordt benoemd de heer P.Lenghaus. Vaststelling kohier Schoolgelden 2e kw. 1908: f756,—. Vastgesteld wordt een verordening, regelende het salaris van het onderwij-, zend personeel. Aanvangssalaris wordt! bepaald op f 600, Besloten een deel van het haven terrein aan de openbare dienst te onttrek-i ken en in erfpacht te geven aan mw. de, wed. P. Bakker voor het stichten van een weegbrug. Goedkeuring begrooting Alg. Wees huis 1908: f9007,-. Instemming wordt betuigd met het adres van het Bestuur van de Bond var) Vereen, van de handeldrijvende en indu- strieele middenstand, waarin de regeering gevraagd wordt, invoering van de Mid- den-Europeesche tijd te bevorderen. Besloten tot de bouw van een nieuw Gesticht van Weldadigheid. Kosten be groot op f 8000, Besloten tot de bouw van een nieu we school met onderwijzerswoning te Z.- Eierland. 198 GEMEENTE TEXEL AAAARSCHALK JEGOROV. De vroegere chef van de Ge nerale Staf van Sovjet-Rusland. Een dezer dagen is hij als zoo danig afgetreden in verband met zijn benoeming tot plaatsvervan gend Commissaris van Oorlog. meteen gemeenschappelijk overleg kunnen plegen. Zooals men ziet, komt Engeland niet geheel tegemoet aan de Duitsche eisch van solidariteit. Engeland erkent de; gemeenschappelijke taak der vloten en daarrftee ook de gemeenschappelijke ver antwoordelijkheid, maar verder dan sa menwerking wenscht het niet te gaan, daar het bij voorbaat een systeem van, strafmaatregelen wil vermijden. Het wach ten is thans op de beslissing van Ber lijn en Rome. MOLA's DOOD. Door al deze gebeurtenissen wordt de aandacht voor de gebeurtenissen in Span je zelf afgeleid. Dit komt ook door het feit, dat geen der partijen, hoe ze zich' ook inspannen, beslissende vorderingen maakt. Het eenige „groote" nieuws, dat in de afgeloopen week van het oorlogs veld kwam, was het overlijdensbericht van generaal Mola, de bekende comman dant van het noordelijk leger der rebellen, die bij een verkeersongeval om het le ven kwam Op het verloop van de ver dere strijd zal dit van weinig invloed zijn. Aan militaire leiders heeft men in het leger van Franco geen gebrek. Nochtans verliezen de rebellen in de omgekomen commandant Mola een krijgs man van groote bekwaamheid. 'VON BLOMBERG IN ITALIË. Von Blomberg, de Duitsche Minister van Oorlog, heeft een bezoek gebracht aan Italië, waar hij o.a. een onderhoud had met Mussolini. Hij zou met hem niet alleen de Spaansche kwestie maar ook de Hongaarsche herbewapening be sproken hebben. Verder heeft Von Blom berg vele militaire inrichtingen bezocht, zulks, volgens Fransche bladen, om eens VAN TEXELS RAAD. ZATERDAG 27 JUNI 1908. Tegenwoordig: alle leden. Besloten op verzoek tot ver hooging van de jaarwedde van de tele graafkantoorhouder D.Mets te Oude- schild. Met 64 stemmen wordt besloten afwijzend te beschikken op het voorstei van de meerderheid van B. en W. om; een lokaal van de school te De Cocks-, dorp aan Ds. Boeke in gebruik te ge ven voor liet houden van Zondagsschool. Goedgekeurd worden bestek en tee- kening voor de bouw van een nieuwe school "met onderwijzerswoning te Z.- Eierland, opgemaakt door de bouwkundi ge C.Smit te Z.-Scharwoude. ook bestek en teekening voor een nieuw Gesticht te Den Burg, ontwerper architect S.Krij- nen, Den Helder, worden goedgekeurd. Besloten aan "H.M. de Koningin machtiging te vragen voor het verleenen van vergunning voor drankverkoop in de restauratietent van de a.s. tentoonstel ling (Hierop wordt door H.M. afwijzend beschikt.) Besloten wordt een leening aan te gaan van f10250,tegen hoogstens 4,5 pet. Benoemd tot hulptelegraafkantoor houder te Oostenend in de plaats van de heer P.Lenghaus die door de Minister als niet geschikt beoordeeld werd de heer K.C.Geus; tot plaatsvervangster mw. J.Geus-Kooiman. 199 DRANKWET Burgemeester en Wethouders van Texei brengen ter openbare kennis, dat op 5 juni' 1937 bij hen is ingekomen een ver zoekschrift van MAAR TEN BOON Pz., van beroep timmerman, wonende te Texel De Cocsdorp 117, om een verlof A al$ bedoeld in art. '3S der drankwet (Staats blad 1931 no. 476) voor de volgende lo- caliteit: de eet/aal van liet kamphuis, ge legen aan den straatweg nabij den Eier- landschen vuurtoren. Binnen twee weken na dagtcekening dezer bekendmaking kan ieder tegen liet verleenen van dit verlof schriftelijk bei zwaren hij Burgemeester en Wethouders fn brengen. "TEXEL, 5 Juni 1937. Bnrgem. en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. KAMP. te zien, hoe het er met het Italiaarfscht» leger voorstaat. Volgens de Frartschen zou men in Berlijn nog altijd twijfelen, aan de waarde van de Italiaansche soli daat. Voor Mussolini is dit aanleiding ge weest tot het schrijven van een scherp artikel in de Italiaansche bladen. Dit ar tikel eindigt met de woorden: „Eens zal het gordijn opgaan over wat in Spanje gebeurt. De wereld /al dan duidelijk zien, dat de legionairs van het fascisme op Spaansche bodem een nieuwe bladzij van glorie in de Spaansche geschiedenis heb ben geschreven". Volgens Mussolini hebben de Italianen bij Guadalajara dus geen nederlaag geleden. IBEEGIE: KABINET VAN ZEELAND. In België zijn na veel geharrewar de beide amnestiewetten een politieke en een militaire aangënomen. Eigenlijk voldoen deze wetten niemand geheel. De Vlaamsch-Nationalisten en ook een aan tal Vlaanisch-Katholieken mcenen, dat er te weinig, de liberalen daarentegen, dat er teveel gegeven is. Tegenstanders vap deze liberalen vragen zich af: Mag men thans, na 20 jaren, Vlamingen, die overi gens zeer dikwijls dapper gestreden heb ben, nog hard vallen over delicten, die zij in liet belang van Vlaanderen meenden te moeten plegen Door de houding van de liberalen staat het ministerie- Van Zeeland op zeer wan- kei voetstuk, want in liberale kringen meent men, dat de positie der liberale ministers onhoudbaar is geworden. In- tussclien ziet men in, dat er geen ministei rieele crisis mag worden uitgelokt voo? het vertrek van 'Van Zeeland naar de Vereen. Staten. Vermoedelijk zal deze kwestie pas na de terugkeer van Van Zeeland in het> kabinet worden behandeld. INGEKOA1EN PERSONEN. Den Burg, Steenenplaats, Simon Hin, van Krugersdorp, Transvaal. VERTROKKEN PERSONEN. Wijbe Hoekstra, Schildereind, naar Ma- doerastr., Den Haag. Hendr. Voerman met gezin (vier kinde deren), Oudeschild, naar Burg. Bosstr. 33, Ouddorp N.H. Dirkje Plaatsman, Koogerweg, naar De Wittenkade 96 I, Amsterdam. Grietje M. de Vries, Den Hoorn, Was- senaarstr., Velsen-ljmuiden. Trijntje Kind, Molenstr., naar Ver. Sta ten. Gerbr. Dros, Weststr., Oosterend, naar Brussel. Ger. Boekkamp, De Koog, naar Prins Hendrikstr., H. v. Holland. Wed. B. L. Spigt, Westerweg, naar Lage Nieuwstr. 48, Utrecht. Aloisia Stüger, De Koog naar Maria de Visser, H 35, naar Eschdoorn- straat 47, Velsen-ljmuiden. Evert de Jong, Groeneplaats, naar Haarlemmermeerstraat 26, Halfweg. Jan de Geest, met vrouw en kind, Eierland, naar Dahliastr. 56, Den Helder Joh. Kuipers, Schildereind, naar Witte de Witstraat 40 III, Amsterdam. Grietje Daalder, De Cocksdorp, naar Lutjewinkel. Anna de Vreede, De Koog, naar Gas- straat 46, Den Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1