No. 5160 50s,e Jaargang Zaterdag 12 Juni 1937 mm EERSTE BLAD. ZACHTHEID. REIST PER WACO -- i 'r - 74 - Uw advertentie fn dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT VOOR DE ZONDAG Wie door harde bejegening zich ver harden, laten zich door zachte woorden Leiden. Het blok eikenhout, dat de spijker weerstaat, die met geweld wordt inge dreven; dat (ijzerharde hout is gevoelig voor vocht en gaat daarvoor op zij. Een nobel karakter Iaat zich evenmin hard bejegenen als een leeuw zich met ketenen boeien Iaat. Hij zal trachten, die van zich af te schudden, terwijl een zachte hand hem leiden kan. Ook bij brutaal verzet hebben wij met menschen en niet met beesten te doen. Wanneer beesten graag menschel ijk be handeld worden, hoeveel te meer zullen, dan menschen hun menschelijkheid verge ten, wanneer zij niet naar hun eigen waarde worden behandeld. De vrees is geen veeljarige meester, die lang en vruchtbaar bestuurt. Zoo iemand zal spoedig ervaren, hoe het vuur, met geweld overhaastig bestre den, toch nog groote schade aanricht, terwijl een kalm, berekend verweer de vuurhaard in onschadelijke rook zou heb ben veranderd. Wie met ontzag niet tevree is, maar vrees verlangt om zich heen, die vreezo voor de tucht en voor zichzelf. ZONDAG 13 Juni 1937. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Weldaden, aan onwaar'digen "bewezen, zijn misdaden. Cicero. MAANDAG Die zich wel verborgen houdt, leeft wel. O v i d i u s. DINSDAG Een ramp is een gelegenheid tot deugd. Seneca. WOENSDAG Geniet van elke dag en maak daarbij zoo min mogelijk staat op de volgende H o r a t i u s. DONDERDAG Degene, aan wie meer vrtij staat, dan recht is, wil meer dan geoorloofd is. Publius'Syrus. VRIJDAG Wij worden bedrogen door de schijn van het goede. H o r a t i u s. ZATERDAG Het lot leidt de gewillige, doch het sleept de onwillige mee. Seneca. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Ink Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. UIT DE NATUUR. SCHILDERS-LATIJN. ONDERZOEK VAN DE FLORA. Dr. Jac. P. Thijsse schrijft in De Le vende Natuur van Juni: Het polderland heeft zijn waterlast wel weten weg te malen, maar in de duinen en op de heide hebben wij het nu zeer fraaie en leerzame geval'van nieuwe piassen en van oude plassen, die tienmaal zoo groot en dubbel zoo diep zijn als anders. Oft het oogenblik, dat ik dit schrijf, is de waterstand nog op zijn hoogst. De vij ver in Thijsse's Hof staat haast even hoog als in 1920. Ik geloof nu ook vaster dan ooit in de elfjarige periode van maximale neerslag. De wandelaars in heide en duin krijgen nu weer heel wat te zien. Rondom de nieuwe'plassen is nu een nieuwe vochtige zone, waarin allerlei nieuwe planten tot groei en ontwikkeling kunnen komen. Wanneer weldra het water gaat dalen, willen wij eens zien, wat voor invloed de langdurige en diepe onderdompeling ge had heeft op de planten, die er stonden. Dat alles kan nog eenige jaren nawerken. Ik heb deze dingen op TEXEL al vieu keer zien gebeuren en het is heel jammer, dat ik daar niet nauwkeurig boek van ge houden heb. Trouwens, zoolang de scha pen en de konijnen en de draineerslooteix van de partij waren, zou dat ook niet. veel beteekenis hebben gehad. Maar te genwoordig, nu in de Staatsnatuurmonu- menten op de Noordzee-eilanden 'de na tuur ongestoord haar gang mag gaan, kunnen we er dit merkwaardig verschijn sel met vertrouwen gaan bestudeeren. Daar is men veertien dagen geleden dan ook mee begonnen. DE MEEUWENPLAAG. II. ledereen kon voorheen op Vlieland vrij eieren zoeken tot 24 Juni. Deze datum' was geheel vrijwillig, maar na deze datum kf.vam niemand meer in de duinen. De meeuwen huisden toen op de Hors (waan zij thuis hooren). Een meeuw in de duinen was een zeldzaamheid, maar inplaats van de meeuwen, was er toen in de duinen een sternkolonie van niet te tellen duizen den. Gewone zoekers kwamen niet op de Hors, daar leefden de meeuwen dus on gestoord. Het aantal sterns was zoo groot, dat na een jaarlijksche zoektijd van drie weken er geen enkel jaar een vermin - dering viel te bespeuren. Naar de klei-; nere vogels als klikstems.en strandloo- pers keek men haast niet om, en de schol eksters, die geen kolonievogels zijn, leden evenmin eenige schade. De bergeenden huisden in de konijnen holen, waar zij voldoende veilig waren want graven was verboden. Deze gewoonte van vrij eierenzoeken had natuurlijk eeuwen aan eeuwen ge duurd en tot aan de bescherming was dit voor Vlieland dus de natuurlijke toestand geworden. De plotselinge bescherming van de meeuwen moest zich te eeniger tijd wre ken. Wanneer ik nu voorstel, om de oude toestand weer te herstellen, dan zullen de beschermers zeggen: „neen, dat kan WOORD EN DAAD VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1908. Afwezig: de heeren Dikkers, Mets en (veesom. Vaststelling rekening Alg. Weeshuis 1907. Benoemd tot gemeente-vroedvrouw te De Cocksdorn mw. A. van Oerle-J Groesen. Vaststelling kohier schoolgeld 3e kw. 1908: f739.45. Voorz. deelt mee, dat door foutieve berekening door B. en W. 120.000 stee- nen teveel zijn aangekocht. Eenige leden zijn van meening, dat B. en W. de stee* nen zelf maar moeten betalen. Na breed voerige bespreking volgt nog geen be sluit DINSDAG 1 SEPTEMBER 19C8. Tegenwoordig: alle leden. De vergadering wordt 45 minuten na het aangekondigde uur geopend. Voorz. deelt mee, dat mevr. Van Oerle haar aanstelling als vroedvrouw niet aanneemt. Op verzoek wordt eervol 'ontslag verleend aan inej. H. C. R. Brans, on-, derwijzeres nuttige handwerken te De Cocksdorp. - De heer J. S. Dijt wordt met 7 stem men (2 blanco) herbenoemd als wethouder 200 ,v tm- &RUTTO. niet, want dan zullen ook andere eieren worden meegenomen en men bedoelt daar dan in de eerste plaats mee de eieren VaiR de eidereenden. De „massa des volks", waarover prot. van Poelje spreekt in zijn voorbericht tot „Van Texel tot Walcheren", zal zeggen: „Wat hebben wij en wat heeft de wereld aan die eidereenden, wanneer niemand de vogels of de eieren mag zien? In dq tweede plaats behoeven buitenlandsche vo gels niet beter beschermd te worden dan onze inlandsche. Behalve de reeds ge noemde soorten, is het aantal leeuweriken en duinpiepers schrikbarend achteruit ge gaan en de vraag is hoe lang de tapuit het uit zal houden zonder konijnenholen. In de derde plaats constateerde Dr. Van Dobben, dat 20 pet. van de eieren van de eidereenden jaarlijks door de meeuwen wordt opgegeten, terwijl van de eider- jongen waarschijnlijk een even groot pet. in hun magen verdwijnt. In de vierde plaats is de eidereend niet zulk een vreesachtige vogel als nten wel wil beweren. Op sommige plaatsen aan de Noorsche kust houdt men ze nis- kippen, d.w.z. men heeft houten schuren- gebouwd, waarin ze komen nestelen. De eieren en het dons worden tot 2 maal toe uitgehaald (op één nest na) en de- vogel broedt met plezier op het derde leg- sel. Verschillende andere vogels ver- tuoncn hetzelfde verschijnsel^ d.w.z. dat zij meer eieren leggen als de eerste leg- sels worden geraapt. De Vlielanders zelt hebben in de oude tijd voldoende ge toond, dat zn_ zich weten te bjperken, ge zien de datum van 24 Juni, en wat de te vreezen toeloon van honderden gasten betreft, zij opgemerkt, dat die gasten meestal niet komen in het broedseizoen, dat zij de eerste jaren welkom kunnen zijn bij het opruimen van de meeuwen- kolonie en dat in deze tijd het aantal bosch-, duin-j vogel- en veldwachters wel zoo jjroot is, dat een behoorlijke controle zeer wel mogelijk is. E. MOLENAAR. N. Harlinger Crt. (Wordt vervolgd.) VAN TEXELS RAAD. Aanbieding 1909: f70085.—. Gemeentebegrooting - Vaststelling rekening Alg. Armbe stuur 1907: Ontv. f 4942.—uitg. f4447. Batig saldo f495. - Verzoek afd. Texel van de Bond van Ned. Onderw. om de onderwijzers te willen belasten met het geven van herha* lingsenderwijs. Door B. en W. wordt er op gewezen, dat dit onderwijs blijk baar niet door het publiek wordt ge- wenscht. Alleen aan Den Burg is 't be zoek vrij geregeld, op de andere dorpen verre van dat. Het onderwijs kost de ge meente plm. f 300 en dit is het volgens B. en W. niet waard. Gp het verzoek wordt afwijzend beschikt. Eervol ontslag wordt verleend aan de vervangster van de hulptelegraafkan-- toorhouder te Oosterend, 'mej. Bakker. De heeren Dikkers, Dros en "Mets worden gekozen in een commissie, be last met onderzoek naar de wijze, waar op het best in de behoefte aan zee vaartkundig onderwijs in deze gemeente kan worden voorzien. WOENSDAG 1 OCTOBER 1908. Tegenwoordig: alle leden. Benoemd tot onderwijzeres nuttige handwerken te De Cocksdorp mej. D.H. Brans. 201 11 XI.I SC.-III COURANT 81 ffi ÜH Mijdt de broedplaats van de ffi BH vogels, 83 81 Laat hen in hun stil gebied 81 81 Ongestoord hun taak vervullen. 81 81 Spaart de vogels, stoort ze niet. 81 8) Als de donzig zachte kleinen 81 81 Eind'lijk breken uit 't ei, 81 81 Is de vogel als een moeder, 81 81 Als Uw moeder blij was, blij. 81 81 P. A. Begeer. 81 81 EB 8i8181 S3818381818181 ffiffifflfflfflffifflfflfflffi We zijn het met de heer Begeer eens, maar zouden, wat de zilvermeeuwen, betreft een uitzondering willen maken. Die sinjeur wordt heusch te groot in aantalcn te ondeugend. ggg to MINISTER PRESIDENT KONOYE. Premier van't nieuwe Japansche kabinet. We herinneren hierbij aan de uitslag van de verkiezingen voor de Landdag: de Minseito en de Seijoekai, de grootste twee politieke partijen, die in oppositie waren tegen het Kabinet-Hajasji, be haalden de overwinning. Dit bracht de oude regeering ten val. HOE LAAT STOOMBOOTDIENST TEXEL-DEN HELDER v.v. Op werkdagen: Van Texel: 5.50; 7.50; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.50; 10.-; 12.20; 4.20; 6.55. Op Zon- en Feestdagen: Van Texel: 5.50; 7.50; 11.20; 5.20. Van Den Helder: 6.50; 10.00; 12.20; 6.30. De vroeg-boot op Zondagen vaart tot 1 Sept. Van 1 Juli1 Sept. vaart op Zon- en Feestdagen bovendien een „late-boot": 19.30 van Texel; 21.15 van Den Helder. AUTOBUSÜIENSTEN DEN HELDER—ALKMAAR v.v. Van Den Helder (Haven): 7.05; 8.40S; 9.10; 10.25; n.m. 12.10; 1.25; 2.25; 3.25; 4.25; 5.40S; 6.25; 7.25; 8.25. Van Alkmaar (Station): 7.05; 7.40S; 8.40; 9.40; 10.40; n.m. 12.40; 1.40; 2.40; 3.40; 4.40S; 5.40; 6.40; 8.40. S beteekent snelbus; duur der reis plm. 5 kwartier; per snelbus een uur. DEN HELDER—LEEUWAREN. Van Den Helder (Havenplein): 9.10; 1.25 (werkdagen); n.m. 3.25; 7.25. Van Leeuwarden: 7.40; 9.40; 11.40 (werk dagen); 1.40; 5.45; 7.40. Voor abonné's kosteloos dienstregelin gen aan ons Bureau.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1