*ffanóaacj. No. 5161 50ste Jaargang Woensdag 16 Juni 1937 O EERSTE BLAD. Bij Jacob Kooiman's Heengaan. REIST PER WACO De Schapen in onze Duinen. Uw advertentie fn dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer V» uur later.) 18 19 20 21 22 23 24 Juni 4,03 4.55 6.01 7,11 7.58 8,46 9,22 LICHT OP R1IWIELEN en R1ITUIGEN 9 54 S. S. Smeding schrijft ons: Twee dagen voordat de rouwkaart mei de mededeeling van het overlijden van mijn vroegeren compagnon in de brieven bus viel, hadden wij nog over hem zit-i ten praten. Ik wilde, dat hij dat gesprek gehoord had, want ik heb altijd en overat met den grootsten eerbied en met veel waardeering gesproken over den man, die mijn eerste schreden op het pad van de dagbladschrijverij leidde. Hoe lang is dat nu al weer geleden, dat ik daar op het Gerritsland woonde, studeerende voor de acte staatshuishoud kunde. Mijn studieboeken leverde Lange- veld en De Rooij natuurlijk. Tot op een, goeden dag de joviale Kooiman mij eens in het kleine kantoortje naast den win ket noodde en vroeg: Wat moet jij nui eigenlijk met al die geleerde boeken wel, antwoordde ik: de bedoeling is de acte economie M.O. te halen en dan, daarmee gewapend, een plaats in de jour-* nalistiek te veroveren. Want de schrijverij heeft mij, naast de zeevaart, altijd in het bloed gezeten, van grootvaderskant at al. Maar beste jongen, zoo zeide Kooiman toen, denk je nu, dat je anet zoo'n middel t bare acte een schijntje meer kans hebt om in de journalistiek te slagen dan zon der Geen sprake van. Ik weet er wel, wat beters op. Kijk eens hier: ik heb geen zoon om me op te volgen en ik wil wel wat hulp hebben. Als je nu eensi bij mij in de zaak kwam, als compagnon Dan zou jij de krant kunnen nemen, ik de winkel en samen de drukkerij zoo'n beetje, en dan rolt dat wel Zoo is het toen geschied. Ik heb veel, heel veel van „Jaap Kooi man" geleerd. Zeker, we waren geen dagblad. Maar: het komt minder op het formaat én de veelvuldigheid van ver schijnen dan op den inhoud en de zede lijke richtlijnen aan. En, ik heb in dat gesprek, nu twee dagen geleden, getuigd, zoo als ik het hier nu neer schrijf: van wat ik van Kooiman aan de Texelschc Courant geleerd heb, heb ik in een vijf tienjarige dagbladpraktijk nimmer iets be hoeven over boord te zetten, en, wat de richtlijnen en methoden aangaat: ik heb er weinig bij behoeven te leeren. 'k Herinner me één voorvalletje uit dien tijd, dat voor heel het dagbladwezen in den lande zelfs nu nog leerzaam is. Kooiman had tegen me gezegd: Denk er altijd om: niet met je prijzen scharre len. We stellen onze prijzen vast, we verhoogen of verlagen "tiie, al naar we meenen, dat we doen moeten, maar als' we ons tarief publiceeren, dan houden we ons daaraan, zelfs al kwam de Konin gin zelf om reductie vragen. Afwijken van je prijzen is zakelijk dom en tegen over je andere adverteerders, die het volle pond betalen, niet eerlijk. Kort daarop was Kooiman met va- cantie en ik stond ér alleen voor. Toen kwam er een opdracht van een brutaai heer. Hij stuurde een briefkaart met ge drukte advertentie en de mededeeling er bijVoor één gulden moogt ge deze, annonce in uw blad plaatsen, als 'tmeer moet kosten, gaat het niet door. ik stuurde den man een beleefde mede deeling, dat in de T.C. volgens normaal, tarief de advertentie tweemaal zooveel, kostte en als-ie dat niet betaalde, dan ging de zaak niet door. Hij betaalde. Maar elders was de man er in geslaagd voor halt geld aan bod te komen. De gunstige afloop van dit voet - bij - stuk - houden, zooals Kooiman me dat ge leerd had, is me in later jaren vaak tot steun geweest, wanneer dagbladadverteer ders op onjuiste wijze met prijzen wil den mazzelen. Het lot heeft gewild, dat Kooimans weg en de mijne later uiteenliepen. Maar de herinnering aan mijn compagnon als aan een onkreukbaar man, een eerlijk en rechtschapen en fn zijn vak bedreven jour nalist, is nimmer in mij' vervaagd. Van daar dat ik in dit korte woord daarvan getuigenis heb willen afleggen. De dag van heden is uw dag. Niet de dag van gisteren. Daar kunt ge niets meer aan veranderen. Niet de daad van morgen, al moet ge die mede vormen en zijt ge er aldus mede verantwoordelijk voor. Doch zelf zijt ge van de dag van morgen niet zeker. Daarom is ook morgen uw dag niet. Maar de dag van heden is de uwe omdat ge 's ochtends er de richting aan kunt geven en in de avond er een schoone afronding aan kunt ma ken. De dag van heden kunt gij door uw wil en uw werk tot een nuttige en goede maken dan werïiem mallen tot een verloren dag. Tracht de werkelijke zin van het „vandaag" te verstaan. Morgen zijt ge er wellicht niet meer. Vandaag VANDAAG VAN OVER DE GRENS ONDANKS DE HITTE Wie verwacht mocht hebben, dat de hittegolf van de vorige week een rem mende invloed op de activiteit der diplo maten zou hebben uitgeoefend, vergist zich. Zelfs in die vroegtijdige hondsdagen hebben de bestuurders van Europa's lot zich niet van langdurige onderhandelingen en verre reizen laten afhouden. OVEREENSTEMMING BEREIKT. Daar zijn in de eerste plaats de onder handelingen, welke er toe moeten leiden aan Italië en Duitsehland de noodige waarborgen te geven, welke noodig zijn om deze beide staten te doen besluiten weer in de niet-inmengingscoinmissie terug te keeren. Zooals bekend nemen slechts Engeland, Frankrijk, Duitsehland en Italië dus de vier landen, die controle ter zee uitoefenen aan deze besprekingen deel. De andere leden van de commissie heeft, men er buiten gelaten, zulks tot groote, woede van Rusland, dat zijn gedelegeerde Majski een lang niet malsche breit heeft laten schrijven aan de voorz. van genoem de commissie. Men heeft zich daarvan overigens niet teveel aangetrokken en Majski tevreden gesteld met de verzeke ring, dat de besprekingen zich zouden beperken tot de bestudeering van de waar borgen, die onmisbaar geacht worden - voor de voortzetting van de aan genoem- AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. Mogen we een gevolgtrekking maken naar aanleiding van het gesprokene op de twaalfde monumentendag te Noord- wijk aan Zee, door Dr. Jac. P. Thijsse, dan zijn de duinschapen, evenals de ko nijnen en nog zooveel andere oorzaken er de schuld van, dat de flora vati ons duinlandschap en daardoor de fauna zoo ernstige schade heeft ondervonden. Inkrimping van de schapenhouderij in de duinen heeft reeds op zoo ruime schaai plaatsgevonden, en wel als gevolg van het werk van het Staatsboschbeheer. Iets karakteristieks in het duinlandschap zaï er dan mee gaan verdwijnen, doch, wat het zwaarst weegt, (zoo redeneert men blijkbaar) moet nu eenmaal de doorslag geven. Zoo'n duinboer pachtte van de Staat eenige hectaren duingrond, waar hij zijn schapen liet grazen. Deze beesten leefden daar hoofdzakelijk van het in de duinen groeiende gewas en er werd in het barre1 seizoen en in de drachttijd wat bijge voerd. Veel kosten van onderhoud had men niet, maar deze schapen stonden als* dieren van minder kwaliteit bekend en ook de lammeren deden lang niet de prijjzen, JAN ROEPER. ZEVEN-EN-NEGENTIG JAAR. Vrijdag 18 Juni a.s. wordt Texels oud ste inwoner, woonachtig te Oudesehild, 97 jaar. (Zie nadere biezonderheden elders in dit nummer) de vier mogendheden opgedragen contro letaak om tot een spoedig resultaat te komen. Gelukkig heeft men overeenstem ming bereikt. De regeeringen te Valencia en Salamanca zijn daarvan op de hoogte; gesteld. Iedere aanval op de controlesche pen zal nu beschouwd worden als een tegen alle bij de controle betrokken mo gendheden gerichte aanval. Na een even tueel incident zal onmiddellijk overleg gepleegd worden. Dit overleg sluit echter niet uit, dat iedere mogendheid haar wet tig recht van zelfverdediging uitoefent., Later zaï men nog onderhandelen over een verbetering van de controle overeenkomst,, door aan boord der oorlogsschepen neu trale waarnemers te zetten. Daarmee is thans het incident met de Deutschland en de daarop gevolgde beschieting van Alme- ria uit de wereld geholpen. ENGELAND EN DE BALTISCHE "STATEN. De niet-inmengingscoinmissie heeft het overigens in de afgeloopen week zonden haar voorzitter, Lord Plymouth, moeten, stellen. Deze heeft n.l. een officieel bc-, zoek gebracht aan de Baltische landen Finland, Estland, Letland en Lithauen. Met dit bezoek geeft ook Engeland blijk van zijn belangstelling voor de landen, welke in zekere zin bufferstaten tusschen Duitsehland en Rusland zijn. De uit een krijgskundig oogpunt bekeken zoo be langrijke ligging van deze landen brengt met zich mee, dat ze zooveel mogelijk naar een onzijdigheidspolitiek tegenover, Rusland en Duitsehland moeten streven. iets, wat men b.v. ook in Polen en in Roemenië ziet gebeuren. Engeland heett er natuurlijk voordeel bij, wanneer het aan deze landen steun geeft; het wenscht er een Engelsch-gezinde stemming op te Wekken. In de Baltische staten is dit overigens reeds vrij lang geleden gebeurd en het bezoek van Lord Plymouth zal dan ook wel hoofdzakelijk ten doel hebben, de vriendschappelijke gevoelens nog ver der te versterken. Interessant Is in dit die de op andere gronden geteelde lam meren op de markt opbrachten. Hoe weinig schapen men op een groot duingebied kon laten grazen, vinden we in een artikeltje van 1908, geschreven door de heer E. L). van Dissel, destijds in specteur der Staatsbosschen en Ontgin ningen. Op Texel geschiedde de verpachting in perceelen van 80 tot 350 H.A. Op circai tien H.A. duingrond vonden zeven scha pen voedsel en één H.A. bracht gemid deld slechts twee gulden pacht op. Het duinschaap is sterk-; zomer cn winter leeft het in de duinen zonder stai. of beschutting en het vindt er bijna uit sluitend zijn voedsel. Alleen 's winters wordt het soms bijgevoerd. Groot voor deel was er dus voor net staatsbedrijf niet, maar ook de duinboer moest zich met geringe opbrengst tevreden stellen. Doch omdat zijn kosten niet hoog waren, was er een bestaantje in te vinden. „Arm duinboertje" was echter een bekende uit drukking. Wel gat de veestapel veer zorg, want de leverbotziekte, tastte, toen er van ont watering der duinen weinig sprake was, de schapen vaak aan, zoodat er veei sterfte voorkwam. Maar ook kwam het dikwijls voor dat er een schaap z.g. verwenteld lag in een greppel, waaruit het beest zich verband nog, dat Engeland ook in Skan- dinavië niet stilgezeten heeft en dat daar op het oogenblik in tegenstelling met de; jaren van de wereldoorlog een zeer prot Engelsche stemming heerscht. Engelands streven naar een neutrale Oostzee zal op deze wijze wel succes hebben. IN HET BELANG VAN DE VREDE. Ook de Duitsche diplomaten zitten niet stil. Belgrado ontving bezoek van de Duit sche Minister van Buitenlandsche Zaken Von Neurath. liet doel van dit bezoek was verdere versteviging van de Duitsch-Itali- aansch-Zuid-Slavische betrekkingen. In Rome en Berlijn meent men, dat zulks noodig is om een nieuwe actie van Duitsehland en Italië in midden-Europa cn wel in de richting Weenen Praag, mo gelijk te maken. Nu blijft het de vraag oi men te Belgrado veel in deze richting zal kunnen bereiken. Voor Zuid-Slavië is de Kleine Entente nog steeds vangrootl belang en een actie tegen Praag (Tsjecho- Slowakije) kan niets anders ten gevo'Ige hebben dan een verzwakking van genoemd statenblok. Von Neurath heeft ook een reis door de staten van het Donaubekken gemaakt. Na Belgrado zijn ook Sofia en Boedapest aan de beurt gekomen In het biezonder in de Balkanlanden kan men op het oogenblik een streven naar het voeren van een zelfstandige politiek waarnemen. Men maakt zich daar los van de oude Fransche invloed, maar zeker niet, om zich nu on der Duitsche invloed te gaan stellen. Zoo mag men het bezoek van Von Neurath geenszins beschouwen. Wat men wenscht zijn goede betrekkingen, zoowel met de een als met de ander. Een blok van neu trale Donaustatcn komt danook meer en meer binnen liet bereik van de mogelijkj heden te liggen en men kan werkelijk niet beweren, dat dit voor Europa onge-i wenscht zou zijn. Tntegendeel: *en neu traal Donaubekken zou aan de organisa tie van de vrede ten goede komen. P.DROS Secr. N.V. T. E. S. O. DERTIG JAAR T.E.S.O. 1907 18 Juni 1937 Beide heeren maken van de .op richting af deel uit van 't Bestuur van TEXELS EIGEN STOOMBOOT ONDERNEMING. F. ZEGEL Kz. Comm. N.V. T.E.S.O. dan niet kon opheffen en ten doode was opgeschreven, wanneer de boer niet in tijds hulp bood. Elke dag werden daar om de schapen geteld, hetgeen, in zoo'rt uitgebreid gebied, veel tijd in beslag nam Duin op, duin af liep de boer te zoeken naar zijn schapen. Hij telde de schapen, maar moest aan elk schaap een herken- ningsteeken hebben wilde hij hetzelfde schaap niet dubbel gaan tellen. Voor leeken is een schaap een schaap, zooals een Chinees een Chinees is, maar de boer heeft biezondere kenteekens aan zijn beesten, hetzij aan de kop, hetzij aan de staart, hetzij aan de wijze van IooperJ en meer biezonderheden, die de ingewijde alleen weet op te merken. Elk schaap droeg een naam en dit wa ren vaak de wonderlijkste benamingen, - die meest ontstonden naar de tijd, waarin ze leefden. Dit eigenaardige bedrijf zal op de duur weer tot het verleden gaan behooren. Meer en meer zijn de duinen in ontgin ning ot in bebossching geTomen en waar bewezen is, dat de schapen veel schade doen aan de flora van het duingebied, zal de tijd vermoedelijk niet ver meer zijn zoo Beshiit de N.R.C., waaraan we dit artikel ontleenen, ot het duin- schaap zal zijn verdwenen en daarmede een karakteristiek beeldt uit de duinen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1