K. 'M Eerste Blad Woensdag 23 Juni 1937 Vliegveld Texel. Vooruitstrevend Texel. Texel in het luchtnet opgenomen. No. 5163. 50ste Jaargang. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. In een van de publicaties van de Texel- sche Courant werd dezer dagen de ope-< ning van het vliegveld „TEXEL" een historische gebeurtenis genoemd. Terecht? In onzen modernen tijd is men er over het algemeen veel te gauw bij een mo ment „historisch" te noemenomdat men er zelf bij geweest is. De techniek der berichtgeving en reclame werkt dit ook ten zeerste in de hand en hoe vaak krijgt men niet het idee, wanneer aan allerlei gedenkdagen veel aandacht, luister en geld wordt gespendeerd, dat dit toch eigenlijlj dingen zijn van het oogenblik, stokpaard-' jes van bepaalde personen, die spoedig al weer blijken onder te gaan in de bo- demlooze put der vergetelheid, onvermoei- baai'en deskundig gevuld door Vader Tijd. Er zijn aangelegenheden, die in plan- vorm heel belangrijk lijken en 't toch niet verder dan het project kunnen brengen. Dr. Thijsse herinnerde kort geleden in zijn toespraak, op Texel gehouden, aan de plannen, die vele jaren geleden hier bestonden vooreen tram en een ka-< naai. En met de superioriteit van den modernen mensch, die vergeet, dat een maal de geschiedenis ook z ij n daden zaï beoordeelen, glimlachen we om het toen malig enthousiasme. Wij toonen ons ver heugd. dat de nadeelige saldi van een tram net gemeente-budget en dus het onze niet drukken. Ook de momenten, waarop verhoed werd dat tram- en ka naalplannen tot uitvoering kwamen, waren historische oogenblikken 'en niemand ge denkt ze V De vliegveld-historie boekt een belang rijke gebeurtenis in de Raadsvergadering van 4 Maart 1933, als de gronden van de hofstede „Vlijt" met vliegveld-bestemming worden aangekocht. Gedurende de jaren,, sindsdien verloopen, is onder leiding van de Heidemaatschappij en den Directeur van Gemeentewerken, dien naam „Vlijt" eer aangedaan, om te komen tot het resul taat, dat nu algemeene belangstelling wekt. Het is niet vruchtbaar zich thans te verdiepen in beschouwingen, wat er in de toekomst van den opgezetten vlieg- dienst zal worden. Evenmin is het ver- standigk reeds nu de zaak pessimistisch te bezien, omdat niets zoo ongemotiveerd aanstekelijk werkt als ongegrpnde som berheid, die goedkoop is en vaak heel schadelijk. Integendeel! Wij kunnen bedenken, dat er oogenblik ken kunnen komen, van concrete dank baarheid, ook lil eigen kring, wanneer een vliegtuig een patiënt wegbrengt, die an ders van de beste medische hulp moes^ verstoken blijven. Wij moeten overwegen, dat van daar, waar men al vertrouwder met het vlieg- wezen is dan wij het op Texel thans nog zijn, velen kunnen komen als gasten naar! ons eiland. Wij weten, dat de feestelijke opening van ons vliegveld alleen, al, den naam „TEXEL" door de geheele dagbladpers, en via film en radio weer een oogen blik brengt in de gedachten van vele dui zenden landgenooten. Wij zijn ons bewust door de vaste K.L. M.-verbinding een grooten voorsprong te hebben boven andere jonge vliegvelden, waar deze dagelijksche communicatie nog tot de vrome wenschen bleef behooren. Zoo is er meer, maar het vermelde schijnt voldoende voor ieder ingezetene van Texel, om in elk opzicht en zeker tegenover gasten van buiten te staan achter ons vliegveld. Omdat dan alleen de plechtige in ge bruikneming van het vliegveld Texel méér is dan een ceremonie. Omdat het dan is het gezamenlijk en met instemming begroeten van de modernste vervoersgelegenheid van en naar ons eiland. Omdat zóó alleen, ook later, als resul taat van vereende wilskracht en medewer- king, op 26 Juni 1937 kan worden terug gezien als op een voor Texel zeer belang rijke gebeurtenis. Ja, terechteen historisch moment! Mr. A. F. KAMP. Burgemeester van Texel. htfoto „Binnenlandsche verbindingen K.L.M." Een reclame voor het kantoor Den ITaag.i een sobere oranje gepolitoerde plank in den vorm van Nederland en daarop vijt zilveren banden, loopende van Schiphol naar Zeeland. Eindhoven Twente Groningen en Texel. Natuurlijk ook Texel, het wordt immers dit seizoen op genomen in de rij der vaste verbindingen der K.L.M. Texel, reeds jaren op den voorgrond tredend met een goede communicatie met' den vasten wal, door een stand op Jaar beurs en tentoonstelling, met sterk ge wilde Jeugdherberg en met volgeboekte jongens- en meisjeskampen, door excur sies van verschillende vereenigingen.i Texel met zijn aantrekkelijke dorpen en bosschen, Texel heeft nu ook zijn vliegveld. Hoe is dat zoo geworden, hoe is Texei getreden uit de rij van eenvoudige Wad- den-eilanden? Wel, slechts doordat men geleerd heeft, Texel te zien, zooals het is: „een eiland, rijk begenadigd door natuur schoon" en omdat niet alleen het ge meentebestuur, maar ook dat van verschil lende vereenigingen en organisaties be grepen heeft .dat men dat eenvoudige, natuurlijke en ongekunstelde van het eiland voor den bezoeker moest open stellen. Vooruitstrevend Texel, niet achterblij vend, noch achtergebleven, maar vol goede wil om ieder te toonen, wat de bewoners zoo dierbaar is, n.I. de schoonheid van het eiland. Gemakkelijk bereikbaar moest daartoe Texel zijn, T.E.S.O. zorgde daarvoor goed en ging voor en zal blijven voorgaan, doch daarnaast daarboven de vliegdienst. Wel verliepen eenige jaren tusschen aan koop van het terrein en opening van den dienst, doch thans is alles zooals ik' vertrouw mede door de steun van de K.L.M., gelijk goede Hollanders betaamt, volmaakt in orde. Texei wensch ik geluk met deze jongste verbinding. Moge de dienst een succes blijken en leiden tot steeds grootere bloei en voorspoed van het eiland. W. B. OORT, Oud-burgemeester van Texel. Den Haag, Juni 1937. DEN BURG. UIT DE LUCHT BEKEKEN. Het vliegveld komt het meest tot zijn recht in het verkeer over langen afstand.. Dit vindt zijn bevestiging in de luchtver- binding met Indië, waar de afstand Am- sterdam-Batavia in 50 vlieguren overbrugd wordt. Toch bedraagt de reisduur nog 51 dag. Maar zoodra de nachtverlichting! en de grondorganisatie op de vliegvelden- langs den luchtweg naar Indië aan de ge stelde eischen zullen voldoen en dus even regelmatig 's nachts als overdag gevlo gen kan worden, zullen de K.L.M.-vlieg tuigen in slechts 2' dag de Iuchtverbin ding van Nederland met Indië kunnen onderhouden. Ook iu Europa heeft het luchtverkeer een groote vlucht genomen, vooral daar, waar de luchtwegen over water leiden en het vliegtuig als mededinger optrad van de vervoersmiddelen te water, of van het gemengd vervoer te land en te water, waarbij vele moeilijke aansluitingen tot stand moesten worden gebracht. Wij den ken hierbij aan het luchtvervoer naar en van Scandinavië en vooral ban dat van, Londen, waar een vrij lange zeereis door een vlucht van 11 uur kou worden'ver vangen. Het is echter volstrekt niet eenvoudig, om het luchtverkeer op korten afstand rendabel te maken, ook al, omdat het vliegtuig zijn economischen grondslag voor een deel vindt in het vlieg'en op groote hoogten, waarvoor in het verkeer, op korten afstand vrijwel geen gelegen heid is. Hierbij dient voorop gesteld te worden, dat 't vliegtuig met de passende eigenschappen voor het verkeer op kor-, ten afstand, nog niet geheel ontwikkeld is. Met de constructie van een vliegtuigtype, dat zich aan dit verkeer heeft aangepast, zal nog wel eenige tijd gemoeid zijn. Toch heeft de K.L.M. sinds eenige jaren het luchtverkeer op korten afstand ter hand genomen en daarbij vooral op de Zeelandlijn een zeer behoorlijk vervoer weten te ontwikkelen, omdat de tijdwinst welke hier door het vliegtuig geboden werd, aanzienlijk was ten opzichte van het verkeer te land en te water. De reis per tram en per boot van Rot terdam naar Haamstede, welke vijf uur duurt, werd door de Iuchtverbinding tot 20 minuten bekort. Vlissingen, waarheen een directe spoorlijn leidt, was nog 2% uur van de Maasstad verwijderd. Het vliegtuig maakte hier slechts 40 minuten van. De Waddeneilanden liggen feitelijk geo- graphisch nog meer geïsoleerd van het vaste land dan de Zeeuwsche eilanden. Aan de overzijde van de Waddenzee leven echter veel minder landgenooten dan op de Zeeuwsche eilanden. De geringe bevolking is danook een der redenen, waarom een geregeld luchtver keer met de Waddeneilanden nog steeds weinig levensvatbaarheid scheen te heb ben. In de laatste jaren heeft het toe risme naar onze Noordelijkste eilanden evenwel zoo'n groote vlucht genomen, dat men plannen in overweging nam om een Iuchtverbinding naar het mooie eiland Texel tot stand te brengen. En dank zij den ondernemingsgeest van de Tcxelsche bevolking en de krachtige leiding van den voortvarenden Burgemees ter van Texel, Mr. A. F. Kamp, wordt' Texel thans in het luchtnet der K.L.M. opgenomen. Een fraai vliegveld is tot stand gekomen, een luchtvaartterrein, dat aan alle eischen voor verkeer op korten afstand voldoet en dat gereed staat, omi eiken dag de K.L.M.-vliegtuigen, die het lijnverkeer met het eiland onderhouden, te ontvangen. Met recht kan nu gezegd worden: van Amsterdam naar Den Burg „il n'yaqu'un pas". Duurt de reis te land en te water nog bijna 2'/a uur, met het vliegtuig is men er in rond 1 uur, met dien verstande, dat in dit uur niet alleen de vluchtduun is begrepen, maar ook de verbindingen) van de steden met de vliegvelden, welke per autobus worden onderhouden. In één uur brengt de K.L.M. den reiziger dus van centrum tot centrum. Ook ide Zeeland- lijn van de K.L.M. en de Twentsche lucht lijn hebben een goede aansluiting op de verbinding met Texel. De reisduur van Vlissingen naar Den Burg wordt hiermede van bijna 5 uur op 2 uur teruggebracht! terwijl men van Twente naar Tcxél pen vliegtuig in de helft van den tijd per trein en boot reist. De Texelsche luchtlijn zal' het vreemde lingenverkeer ongetwijfeld ten goede ko men. Vooral nu het eiland ook in het buitenland, met name in Engeland, een zekere vermaardheid verkregen heeft we gens zijn ornithologische „schatten". Maar welhaast belangrijker acht ik nog, dat de hoofdstad van ons Rijk een nieuwe, rus tige badplaats in zijn onmiddellijk bereik heeft gekregen. Moge de Iuchtverbinding, met Texel zich dan ook ontwikkelen tot een bloeiende lijn in het Nederlandsche luchtnet. A. PLESMAN, Directeur K.L.M. TEXELSCHE COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1