1 -vv. No. 5164 50s'" Jaargang Zaterdag 26 Juni 1937 J:,1SLT? sL mlm EERSTE BLAD. CRITIEK. REIST PER WACO LUCHTVAARTTERREIN TEXEL. Vliegen en Genieten. 1- - Jlï - *Ti1 if TEXELSCHE COURANT VOOR DE ZONDAG Een mensch, die werkt, maakt fouten. En zeker een, wiens werk door de omstandigheden inderhaast moet worden gedaan. Zulk werk al te critisch bezien is on billijk er critiek op oefenen is niet passend en met die critiek gaan leuren is onbehoorlijk Toch gebeurt zulks maar al te vaak en dan meestal door hen, die zelden of nooit scheppende arbeid leveren of werken moe ten anders dan gezeten in de bureaustoel. Ieder doet zijn werk naar best vermo gen, doet wat zijn plicht hem gebiedt. Biezondere fot is daar riiet voor noo- dig, maar minstens mag verwacht worden, dat, voor moeilijke arbeid vooral, zoo niet waardeering tot uiting zal komen, dan toch critiek achterwege blijft. De billijkheid eischt dit, maar vele menschen zijn nu eenmaal onbillijk en zullen dit ook wel blijven. Het was Schnitzler, die schreef: De eerste vraag, van wie beoordeelt moest zijn: Werk, wat hebt ge nïïj te zeggen? Maar zijn eerste opwelling is veeleer: Werk, let op, wat ik u te zeggen heb. Wat de werker gelukt is, brengt de cri ticus meestal niet in rekening, wel dat, waarin hij heeft gefaald. Is dat geen grove onbillijkheid? Een goed en humaan criticus moet zijn als de bij, die overal honing uit zuigt en rïiet als de wesp, die ook de beste vruchten met bedert bedreigt. ZONDAG, 27 Juni 1037. J. Tl ESSEN, Directeur van Gemeentewerken, die in de aanleg van ons vlieg veld een werkzaam aandeel had. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG De eenige manier om critiek te ontgaan, is niets te zeggen, niets te doen, en niets te zijn. MAANDAG Het is makkelijker af te keuren, dan precies te zeggen, waar het op aankomt. Disraeli. DINSDAG Geen daad, hoe gering, of zij kan ge daan worden met een groot doel en daar door veredeld worden. "Ruskin. WOENSDAG Hoe korter de vlijt, hoe'langer de dag. cbner-Escllenbach. DONDERDAG De dankbaarheid heet een <Jer moeilijk ste deugden. Een nog moeilijker is wel v licht die van aanspraak op dankbaarheid niet te overdrijven. Hebbel. VRIJDAG Zwaar valt ons, wat niemand met ons kan deelen, zelfs het geluk. Byron. ZATERDAG De grootste moeilijkheid in de wereld is, dat de menschen niet willen denken.. Edison. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. Illllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiflllll K. VAN DER K'OOIJ G.. Havenmeester Luchtvaartterrein Texel. HET STATIONSGEBOUW Texel treedt als toeristenoord bij uit nemendheid, als parel der waddeneilan den, vandaag in een nieuwe phase van z'n ontwikkeling tot een der incest gezochte badplaatsen van ons land. Texel, op veertig minuten afstand van de Hoofdstad! Een gebeurtenis! De ver binding wordt met ingang van 1 Juli tot en met 31 Aug. onderhouden door een tweemaal-daagsche dienst, gevlogen met een toestel van het wereldbekende Fokker type, de RH—AEB, plaats biedend aarn acht passagiers. Het is te voorzien, dat op menige dag in het „hoog-seizoen" de vraag liet aantal beschikbare plaatsen zal overtreffen. De kosten zijn immers niet hoog: negen gulden voor een retour, dat zestig dagen geldig blijft; acht gulden voor een dagretour! (Foto-Tex. Crt.) LANDBOUW tk VEETEELT LEERZAME DEMONSTRATIE. Auto's omgebouwd tot moderne tractors. Men schrijft ons: Onlangs werd onder leiding van Prof. Visser te Wageningen een demonstratie gegeven met tot trekkers omgebouwde auto's. Iets biezonders dus en de groote. belangstelling was daarom verklaarbaar. Eerst gaf prof. Visser in een der gebou wen van de Landbouwhoogeschool een uiteenzetting met behulp van duidelijke teekeningen. Aangetoond werd, dat niet ondoordacht te werk wordt gegaan. Pre cies wordt nagegaan, waaraan het mate riaal moet voldoen om aan bepaalde eischen te kunnen beantwoorden. We zagen een auto, welke zoo doelma tig was omgebouwd door het aan brengen van een z.g. aftakas dat ze in tien minuten als grasmaaimachine in ge bruik kan worden gesteld. Er was een vol-automatische ontkoppeling aanwezig. Dat deze perfect werkt, bleek, toen de door G. F. MAKKINK. Er zijn, geloof ik, nog heef wat men schen, die meenen, dat je in een vliegtuig met een duizelingwekkende vaart over de; aarde heenschiet en dat je dan ook alleen maar gaat vliegen als je haast hebt om een bepaalde plaats te bereiken. Maar deze meening is onjuist, tenminste gedeel telijk. Natuurlijk is de snelheid van onze verkeersvliegtuigen formidabel, maar dat is nu juist iets, wat je in de lucht niet merkt. Je snelheid ervaar je slechts op twee oogenblikken. Eerst als het vliegtuig zijn aanloop neemt en de graspollen zoo snel voorbijschieten, dat ze vervagen tot groene vegen. Het gaat harder dan met 'n sneltrein. Het tweede oogenblik, dat je je snelheid bewust wordt, valt na de reis, weer als je op de grond bent. Je kijkt op de klok en je ontdekt, dat je in die korte tijd die gróóte afstand hebt afgen legd. Of je nu van Rotterdam naar Schou wen vliegt in 20 minuten of naai? Stockholm in een kleine zes uur dat- maakt geen verschil: je staat even goed, perplex van de snelheid. Maar onderweg heb je er geen idee van, dat je hard gaat. Je kunt het aan de aarde niet zien, wan neer je eenmaal op de gewone vlieghoogte bent: zachtjes glijdt de veelkleurige op pervlakte onder je door. Er is niets, datj groote snelheid verraadt. Daarom kun je het vliegen het best vergelijken met het reizen op een stoomboot. Het kalme tem po waarmee de oevers voorbijtrekken aan het oog van de op het dek luierende pas sagier is ongeveer hetzelfde tempo, al^ waarmee de aarde voortschuift voor de luchtreiziger.Dit is naast de afwezigheid,1 van dreunen en trillen wel één der voor naamste redenen, waarom het reizen door de lucht zooveel aangenamer is dan het reizen „per as". Maar hiermee heeft het vliegtuig voor een groote categorie van menschen een, nieuw perspectief gekregen. De toeristen, kunnen nu het vliegen dankbaar aangrij pen als een middel om op een heel kalme weinig vermoeiende bianier wat van de wereld te zien. We hoeven niet meer te rug te grijpen naar koets en paard of |Prot order gaf, om met het volle zwad- op een paal te rijden. Dit gebeurde mei, groote snelheid: de vingerbalk veerde 30 cM. achteruit en tractor met mes ontkop pelde zich onmiddellijk. Eenige malen werd dit met groot succes herhaald. Toen werd de maaimaehine gedemon teerd van de trekker en reed deze, met 'U zware wagen belast, het weiland over. Op vernuftige wijze werd slippen voor komen. Tegen de luchtband was een ijze ren wiel, voorzien van uitschuifbare flen zen bevestigd. Hoe losser de bodem, hoe) verder de flenzen werden uitgeschoven. Dat liep schitterend. Toen werd de trekker omgezet in een moderne wiedmachine. Het lichten der parallelogrammen geschiedt op zeer een voudige wijze. De constructie was solide. De tot trekker omgebouwde auto bleek zeer geschikt om te ploegen, te eggen en. te maaien (zie ook elders in dit nummer) De demonstratie was een groot succes. Alle eer aan Prof. Visser en zijn perso neel. Ongetwijfeld zullen deze pradische vindingen veel toepassing vinden. Inlich tingen verstrekt het Instituut voor werk tuigen te Wageningen. J. KUIPERS. qm naar motorboot, om ons op ons gemak in een kalm gangetje door mooie strekerf te laten voeren, maar we gaan eenvoudig vliegen Dat heeft dan nog een aparte extra-bekoring, n.l. van de dingen uit eeni totaal ongewone gezichtshoek te zien. We combineeren zoo op een handige manier de twee toeristenattracties bij uitnemend-* heid: de stoomboot en de uitzichtstoren. Nu zou het al weer jammer zijn, als we van deze prachtige gelegenheid, om van de schoonheid van het land te geme ten, niet ten volle gebruik maakten. Hoei meer je erop verdacht bent iets te zullen zien, des te beter kun je het in je opne men. Elk moment heb je ook werkelijk noodig om de overvloed van de schoon heid te genieten, die daarboven te genie ten valt. Het object van schoonheid is zoo uitgestrekt en de details zijn zoo talrijk dat we oogen te kort komen. TEXEL TREKT. De K. L. M. maakt op voortreffelijke wijze propaganda, ook voor haar jongste lijn, voor de dienst op Texel, zoowel in eigen land als er buiten. Dal komt het luchtverkeer ten goede, het Texel-bezoek-per-vliegtuig, maar ook het reizen naar ons eiland in het algemeen.' Want, zoo redeneert men terecht, Texei te bezoeken moet de moeite wel loonen anders zou de K.L.M. haar luchtlijn Am sterdamTexel toch niet hebben ingej steldWie wel eens critiseeren en meenen, dat Texel „te hoog vliegt", ge lieven deze kant van de medaille niet uit het oog te verliezen. Hierboven: een foto van het bescheiden maar nochtans practisch en keurig inge richte stationsgebouw met de brug, weTke, van de Postweg af toegang tot het Lucht vaartterrein geeft. HOE LAAT DE LUCHTLIJN OP AMSTERDAM. Van Texel: 8.25 13.35 (Zaterd.) 16.40 (Zaterdags niet) Van Amsterdam: 9.20 14.45 (Zater dags) 17.35 (Zaterdags niet) Zondags wordt niet gevlogen. Nu kermen we alle luchtfoto's. Overal zien we luchtfoto's. Maar daarop is altijd een belangrijk ding weggebleven: de kleur. En dit element is wel de meest bekoor lijke factor van het glijdende panorama. Maar al deze fijne schakeeringen en tinten laten zich niet beschrijven, zoomin als de subtiele indruk der kleuren van een, teer pastel met woorden weer te geven zijn. Vooral voor hen, die interesse hebben voor hun' land, voor hun bekende stre ken, waar ze zoo vaak rondzwierven nief tieïs, kano o't' tent, biedt het vliegen Bet mogelijkheid hun kennis van het terrein aan re vullen en te verdiepen op een ma* nier, die tot dusver alleen maar benaderd kan worden door het bestudeeren van een topografische kaart op niet te groote schaal. Nu we vliegen, wordt ons heft verschil tusschen kaart en werkelijkheid eerst recht duidelijk. De kaart is een idei ale abstractie, waarvan de kleuren slechts symbolen zijn. Ons panorama staat er een heel eind van af. Het is echter veel mooier en rijker aan kleur en afwisseling en de tails. Er zijn menschen, die voor zaken moe ten vliegen. Ze nemen vaak een krant omdat ze eindelijk eens even op hun ge mak kunnen zitten lezen. Maar ze laten, daarbij de mooiste gelegenheid, die men in zijn leven kan hebben om de structuur van een landschap te leeren kennen, voor-i bijgaan. Ze missen de indrukken van grootsche schoonheid, maar ontsnappen ook aan de verontrustende conclusie, die zich bij het overvliegen van ons eigen land aan ons opdringt; de cultuur heeft de natuur wel zoo goed als verdrongen. OoR de cultuur is schoon, maar moet het na tuurlijke kleed van onze bodem dan maaij heelemaal verdwijnen? Voor de natuurliefhebber en voor de toerist is het vliegen een middel om zijn leven met vele schoone en interessante indrukken te verrijken. (Fragment - Red.) „In Weer en Wind". Geïllustreerd maandschrift, gewijd aan natuurleven, reizen, volkskunde en buitensport. Onder redactie van Rinke Tolman en C>s. J. I. Vj Schaick. f6.50 p. j. fr. p.p.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1