Opening Vliegveld De Groote Dag. Nc. 5165 50ste Jaargang Woensdag 30 Juni 1937 Uw *dwrtentfe fn dlt Wad wordt ^L» IM 1 p K WÊÊÊÊÊÊLMÊÊKÊmBÊÊÊÊÊÊmBÊÊÊÊim op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT V. DE LUCHTVAARTAVOND. in vorig nummer verscheen reeds een kort verslag van de Vrijdagavond in Pen's Zaal gehouden luchtvaartavond, door ons gemeentebestuur met zooveel zorg geor ganiseerd en door 465 personen bijge woond. Een kort verslag. Want tusschen de sluiting, en het oogenblik, waarop onze regelen in druk moesten verschijnen, ver liepen maar enkele uren. De avond was een groot succes en gaarne komen we er daarom nog eens op terug. BURGEMEESTER KAMP noemde het een voorrecht, dat hetgeen deze avond I gesproken en door het Texelsch orkestje ten gehoore gebracht zou worden, mede zou Kunnen worden beluisterd door wie- bij een der drie Texelsche radio-centrales is aangesloten. Van de speeches en di' muziek behoefde geen tekst te worden in gezonden bij de radio-controle-commissie, terwijl het verleenen van vergunning, nadat deze slechts twee dagen tevoren was aangevraagd, vermelding verdient. Een vliegveld is pas een „echt" vliegveld, zoo zeide Mr. Kamp, als de K.L.M. daar op haar stempel drukt, en we zijn dan- ook zoo gelukkig, dat deze Mij. een dienst op Texel geopend heeft. Bescheiden en charmant is de K.L.M. Spr. veroorloofde] zich een grapje over de koeien van let» ters, waarmee bet „reist per K.L.M." te gen het plafond was aangebracht en ver welkomde o.a. de zeven lieeren, waardoor/ de K.L.M. vertegenwoordigd was. De K. L.M. pleegt het enthousiasme voor de luchtvaart af te meten naar de omvang' van het gevormde waarborgfonds. Van Texel heeft de K.L.M. het niet willen heb ben, nadat zoo merkte spr. oolijk op wij hadden doen weten, dat zij het ook moeilijk zou kunnen krijgen. Van Texei gaat een goede roep uit, niet in dei eerste plaats door zijn bewonersal zijn het ook aardige en hartelijke menschen maar door zijn vogels. Ook de vogels van de K.L.M. zullen hier bepaald gun-, stig worden ontvangen. Texel is wat ver-. I wend. We hebben reeds een eigen Stoom- bootonderneming en de T.E.M. Daar heb ben we genoeg aan en daarom zullen we} de eerste jaren de K.L.M. maar voor de luchtverbinding laten zorgen (vroolijk- heid in de zaal.) Spreker bracht in zijn toespraak verder dank aan Mr. D. Vis, te Bergen, voor de kunstzinnige en onbaatzuchtige wijze, waarop hij de il- lustratieve verzorging van het programma voor het gemeentebestuur op zich geno men had. De heer A. VAN DER PAUW, chef der afd. Vervoer K.L.M., stelde zich tot eerste taak allerlei bezwaren, welke men tegen het luchtverkeer wel hoort aanvoe ren, te ontzenuwen. De tijd is niet vei| meer, aldus spr., dat men het reizen per, vliegtuig even vanzelfsprekend zal vin den als het luisteren naar de radio en her aanwenden van electrisch licht. We moe ten, zei spr., afstand doen van locaal, patriotisme en kleinzielig chauvinisme. De tijd van het isolement ligt nu ver achter ons en van alle vervoersmiddelen is het vliegtuig het beste en snelste. Nederlanc't is maar een uur breed, heel Europa eer.) dag, terwijl men in een dag of tien de lreele wereld rondvliegt. In de tijd, dat de auto, welke u naar het vliegveld bracht, weer thuis is, bent u per vliegtuig reeds; in Amsterdam gearriveerd. Wie zich met het luchtverkeer niet verzoenen kan, raakt; achterop. De K.L.M. heeft in de achter ons 'liggende jaren veel ervaring opge daan, thans komt zij, als op een pre senteerblaadje, de dienst op Amsterdam' met aansluiting op de reeds bestaande binnenlandsche en buitenlandsche aan bieden. Er zijn er, die nog aarzelen. Zij, zijn in zeven groepen in te deelen: Ik blijf liever gezond, zegt de een. I Wie zoo praat, is gemakkelijk tot betere I gedachten te brengen. Ik heb vrouw en kinderen, zegt de -an- I der. Maar als die nu ook eens mee-l I vlogen Ik word zoo gauw duizelig, zegt no. 3. Dat kan zijn, wanneer men van een hooge toren omlaag vliegt, maar wanneer men vliegt, heeft men daar geen hinder van, omdat men dan met de aarde geen contact heeft. Ik heb geen haast, zegt no. 4, maar wie zoo redeneert, miskent de waarde van de tijd. We hebben allen haast. Anders komen we achterop. 't Is me te duur, meent no. 5, maar( wanneer men bedenkt, dat men voor acht gld. heen en terug naar Amsterdam vliegt, blijkt ook dit argument geen steek t» houden. Een retour, 60 dg. geldig, kost f9.—. Enkele reis f5.50. Een boekje voor 10 vluchten f44. Ik ben bang, beweert no. 6. Maar wie zoo redeneert, stelt zich het vliegen ver keerd voor. Wie zijn bangheid wil over winnen en vliegen wil, krijgt desverlangd een K.L.M.-employé mee. Niets is de K.L.M. teveel om het reizen per vliegtuig te bevorderen. De ergste groep wordt gevormd door de mannen, die beweren „Ik mag nieti van m'n vrouw". Meestal heeft de vrouw daar part noch deel aan en is zij van vliegen zelfs allerminst afkeerig. De dienst Texel-Ainsterdam wordt on derhouden met 8-persoons Fokker-vlieg tuigen van't type F VII A, de uitermate veilige machines, waarmee de K.L.M. haar goede naam gevestigd heeft. Behalve bij de opening van het vliegveld en andere biezondere aangelegenheden mag men hier geen „Douglassen" verwachten, evenmin als men veronderstellen kan, dat kleinq plaatsen in ons land door b.v. de Orient Express worden aangedaan. De vlieger A. Viruly gaf vervolgens in een vlotte en interessante beschrijving! 'het verschil aan tusschen het vlieg- wezen in de „grijze oudheid" - een jaar of zes nog maar terug - en dat op he den. Vroeger: motoren, die stopten als ze daar zin in hadden; nu motoren, die sta ken bij gebrek aan benzine alleen. Het vliegen is geen kunst meer, het is vlug en veilig reizen geworden, zoodat ik zet spr. met overtuiging zeggen kan, dat u op de drempel van uw vliegzomer staat. Er is alle reden aanwezig, om uw G/C-- meentebestuur geluk te wenschen met zijn initiatief. Hoe zal men op het vliegenj reageerien Men moet over dat vliegen maar geen boeken gaan schrijven. Er is op dit gebied al concurrentie genoeg Maar toch zal de Texelsche Courant daar straks reeds een begin mee maken, want de heer Duinker zal morgenochtend in 'n Koolhoven-toestel met mij naar Amster dam vliegen en per D.C. 2 terugkeeren. Groote ontroering zal zich van u mees ster maken, wanneer u daar hoog doop de lucht naar de hoofdstad vliegt. Diep kijkt u de Noordzee in, aan de andere kant Friesland in, tot achter de meren.) Prachtige vergezichten zullen zich voor u openen. Wanneer u terugvliegt zult u bij goed zicht al spoedig na uw vertrek uit Amsterdam aan de horizon de duinen van Texel ontdekken. In het begin van de| vliegerij, omstreeks 1931, waren er wel eens onaangename akkefietjes op te knap pen. Thans is de luchtvaart als een groot en veilig gebouw, waarin u slechts hebt binnen te treden. Spreker las vervolgens het eerste hoofd stuk voor uit zijn „Logboek", het nieuw ste werk, dat van hent verscheen. Het werd opgedragen aan de bekende piloot Evert van Dijk; het verhaalt ons van ha chelijke oogenblikken, toen het was in de „oer-tijd" een motor weigerde; toen benzine-gebrek bijna tot een nood landing in een woestijn, in Irak noopte; toen te Bagdad op een niet-verlicht vlieg veld moest worden neergestreken Daar zat spanning in; zulke staaltjes de den je nog meer respect hebben voor de kranige kerels, die de K.L.M.-piloten zijn. „Veiligheid voor alles". Van deze leuze wordt nimmer een duim breed af geweken en dit moet wel oorzaak zijn van de voortdurende toename van het luchtver voer. Aan het slot van de avond sprak Mr. A. F. Kamp nog een enkel woord en werd werd aan de dames van het orkestje een bouquet aangeboden. „Tot morgen". Zaterdag 26 Juni 1937 zal met gulden letteren in het geschiedboek van onsi eiland blijven geboekstaafd, want was niet de opening van ons luchtvaartterrein, een blijde en gedenkwaardige gebeurtenis? Toen wij 's morgens tegen half acht m gezelschap van de heeren H. Coster, K.L.M.-propagandist, en De Vaal, sta tionschef op 't terrein kwamen, was men daar reeds druk bezig met maatregelen te treffen voor de groote belangstel ling welke kon worden verwacht. Een gedeelte van het terrein was voor het pu bliek gereserveerd en deels van zitplaat sen voorzien; terzijde van de havenmees terswoning was een parkeerterrein, via een hulpbrug bereikbaar, in gereedheid gebracht, terwijl op het terras voor het stationsgebouw stoelen en tafeltjes met groote parasols de gasten beidden. 'DlOUGLAS DC 2, DE Vogel van DE Dag. BIJ DE FOTO'S. Boven: 1. Sportvliegtuig N.I..S.er wordt getankt; 2. Burgemeester Kamp begroet de gasten; 3. Sportvliegtuig N.L, S. 4. Dc heer H. Ch. van Ede van cle Pal^ bij zijn openingsrede. Beneden: I. Na de opening; 2. De aan komst van de Koetilang3. De Schelde- musch; 4. De auto-giro (het molenwieken vliegtuig.) WE VLIEGEN NAAR SCHIPHOL. Op het veld bij de woning staat de Kre kel, het Koolhoven-vliegtuig F.K. 43, waarmee de heer A. Viruly daags te vo ren, samen met Graaf Von Rosen, even eens een K.L.M.-piloot, naar Texel was gevlogen. Het wordt losgemaakt van de touwen, waarmee het gebonden was en met de kop in de wind geplaatst, ge reed voor de start. Daar zijn ook de beide vliegers reeds (zij logeerden in De Koog in het Badhotel.) Bij de kennisma king met Graaf Von Rosen vernemen we, dat hij, die vlot Engelsch spreekt, een Zweed van geboorte is. Een nicht van Graaf Von Rosen huwde met de Zweed- sche Kroonprins. Wat ons echter meer interesseerde, was het feit, dat hij de vlieger was, die het Zweedschc Roodc Kruis in Abessinië zoo gewichtige dien sten bewees, door de verbinding tusschen het front en Addis Abeba te onderhouden. (Zie foto.) Een hachelijk bedrijf, want niet zelden, zoo hoorden wc en hebben wq destijds in de bladen kunnen lezen namen de Italianen hem, het groote rooda kruis op zijn vliegtuig ten spijt, onder vuur. Als door een wonder wist hij ech ter steeds te ontsnappen. GRAAF VON ROSEN. *Z'/s,y,Z',. v//a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1