OFFIE oYSENDYK GEEL MERK Agentschap K.L.M. DIE MEN BUU HEEL LEKKER VINDT No. 5166 50ste Jaargang Zaterdag 3 Juli 1937 Inlichtingen en plaatsbewijzen Bureau Texelsche Courant EERSTE BLAD. DANKBAARHEID. VOGELBESCHERMING. fexelsche Berichten REIST PER WAC0 GEMEENTE TEXEL KAMER VAN KOOPHANDBi. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis geleren. TEXELSCHE COURANT VOOR DE ZONDAG Ondankbaarheid wordt nog altijd voor een gruwelijke ondeugd gehouden. Wanneer we in de Krant lezen, dat ie mand een portefeuille met f 10.000 ver loren heeft en een eerlijke jongen draagt hem die achterna en krijgt dan voor zijn eerlijkheideen kwartje! zulke din gen komen voor, gelijk wij weten dan spreekt ieder daar schande van. En in de buurt, waar deze „weldoener" leeft, wordt hij nageschreeuwd en ge hoond. Zulk een feit spreekt boekdeelcn. De man had zich dankbaarder moeten toonen. Als ons oog er voor opengegaan is, moeten we wel erkennen, dat waarachtig levensgeluk zonder dankbaarheid onbe staanbaar is. De menschheid voelt zich nu eenmaal solidair, ondanks al haar strijd en ruzie; zij is op onderling dienstbetoon aange legd en dit brengt de dankbaarheid als' een begeleidend verschijnsel mede. Maar dankbaarheid kan slechts voortkomen uit een zekere vatbaarheid voor liefde. Dankbaarheid is, schreef An-t dersen, het geheugen des harten. Vinet heeft gezegd: „Als de dankbaar heid niet bepaald een deugd is, is zij ten; minste het meest onzelfzuchtige gevoelen, dat bij een mensch kan opkomen. De irven- schelijke moraal, die de menschen reeds zóó verminkt hebben, kan nog heel wat aanvallen doorstaan, eer de dankbaarheid- haar crediet verloren heeft". ZONDAG, 4 Juli 1937. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Het hart heeft zijn redenen, die het ver stand niet kent. Pascal. MAANDAG Deügd is geestesrust. Thomson. ^DINSDAG Men heeft hJbt noodig om te genieten van iemands deugéam: geest om zijn ge breken te verdragen. CartfSfcn Sylv a. WOENSDAG Wie leven wil, moet dienen. Diiï is 's werelds loop. F. Holm. DONDERDAG Bewijs diensten zonder er op te let ten aan wie. Het loon zal niet uitblijven. Sachetti. VRIJDAG Elk bereikt doel is weer het begin van een nieuwe weg en zoo tot in het onein dige. Schopenhauer. ZATERDAG De kortste weg om vele dingen te doen is slechts één ding te doen, maar ter stond. S. S m i, I e s. TOEN DE K.L.M. "ER NOG NIET WAS. ii. Verder trekt in de bewuste artikelen van de heer B. de onhebbelijke manier,, waarop hij als ondeskundige buitenstaan der Staatsboschbeheer aanvalt, de aan dacht. Ik heb jarenlang ondervonden, dat da Directie van het Staatsboschbeheer steeds een open oog en oor heeft voor alles! wat natuurschoon en natuurbescherming betreft. Vlieland zal zeker hierin niet stiefmoederlijk behandeld worden, ge tuige het feit dat aldaar het zoo schade lijke ongedierte het konijn wordt opgeruimd. Dr. J. A. van Steyn zegt in zijn boek Duinbebossching, dat tot de grootste vij anden van het duinbosch ongetwijfeld het konijn gerekend moet worden. Men moge over allerlei vraagstukken bij del duinbebossching van verschillende mee ning zijn geweest, over het konijn was men het steeds broederlijk eens. Klachten over schade door -Konijnen bestaan sedert overoude tijden. Plinius vermeldt reeds, dat de hulp der Romeinsche troepen werd ingeroepen om de bewoners van de Balearen van een konijnenplaag te ver lossen. In 1605 beklagen "Schepenen ende Regeerders van Schorel, Camp ende Groet", zich bij de houtvester van Hol land er over, dat de helm, die zij tegen- de verstuiving der duinen moeten plan ten, vernield wordt. „Ende alsoo d'selve Helm seer wert vernielt ende opghe- pluckt bij de Conijnen, wesende inde voorschreven Duynen, ende bijsonder inde voor-duynen, van waer deselve Conij nen in de naestleggende graslanden ende teellanden die zij tenemale bederven toti onverdraechelijcken schade van den eijge- naars ende bruyckers derselven". U merkt, lezer, het konijnen vraagstuk is niet nieuw. De groote belangstelling voor onze duinen is pas van de latere* jaren en ieder, die de natuur ons duin' bemint en kent, is het er over eens, dat het konijn, afstammende van veejr zuidelijker streken en door de mensch in ons land uitgepoot, er niet meer thuis* behoort. De geheele flora en de fauna grooten- deels (met uitzondering van de meeuwen'* is onherroepelijk verloren, indien men' de konijnen laat voorttelen. Vooral indien men zich beperkt tot een afschot, gere geld naar het natuurlijk instinct van de menschen (portemonnaie). Voor mij staat vast, dat, indien het konijn nooit op Vlie land ot in het algemeen nooit in onzei duinen had gehuisd, de bebossching duinbosch heel wat verder zou zijn ge weest. In enkele jaren is dit reeds bij een konijnenvrij duin te con- stateeren. Ziet men dan het verschil met een met konijnen bezet gedeelte, waarin tevens de meeuwen huizen, dan zal ieder met zijn eigen oogen dit aan schouwende, spoedig met zijn oordeel klaar zijn. De jonge bebossching op Vlieland moge thans, voor wat het dennienbosch betreft, wat eentonig zijn, het is de eenige juiste manier om blijvend bosch te scheppen.. WOORD EN DAAD Van het Prov. Bestuur is een schrij ven ingekomen, waarin wordt gevraagd, of de Raad zich in beginsel kan verkla ren voor het maken van bepalingen voor het vervoer en de behandeling der melk' met het oog op slechte en voor de ge zondheid schadelijke melk. B. en W. nieenen te moeten ontraden, zich er voor te verklaren, aangezien de melk hierover het algemeen niet slecht is en de controle de gemeente enorm veel geld zou kosten. Zij stellen voor te berichten, dat de Raad voorloopig niet bereid is, een verordening als bovenbedoeld in te voeren. Dit voorstel wordt met algem. stemmen aan genomen. Op verzoek van de afd. Texel en Eierland H.M.v.L., wordt een verwarmd en verlicht schoollokaal voor een Iand- bouwcursus afgestaan. Met 9—2 stemmen wordt afwijzend beschikt op een verzoek van de Bond voor Staatspensionneering, om adhaesiete willen betuigen aan zijn streven. Afwijzend wordt beschikt, 74 stem men op het voorstel Prov. Bestuur om 't salaris van de Gemeente-ontvanger van f600 op f700 te brengen. Besloten wordt tot het aangaan eener leening, groot f2000 a 4 pet. Ingekomen is een verzoek van de heer F. Keijser e.a. om de Raad er bijl 202 De natuur zal in samenwerking met de mensch straks het bosch hervormen. Hier toe dienen we nog enkele tientallen jaren' geduld te hebben om dit mooie werk te aanschouwen. Op Texel vindt men reeds tal van voor beelden, hoe de eens verdwenen planten groei terugkeert, de bodem verbetert, een ondergroei ontstaat, welke zicb geheel harmonisch aanpasten absoluut mooier en rijker is dan de vroeglere spaarzame he-» groeing. Ook op Vlieland zal dit eerst- na verloop van jaren het geval zijn. En al zou het gekapte hout daar de eerste tijd vrijwel waardeloos zijn, dan is het tegen over ons nageslacht dubbel en dwars verantwoord om deze bebosschingen tot stand te brengen. Het is niets geen schande, dat een leek zich geen voorstel ling kan maken, hoe deze bosschen er over 60 jaar uit zullen zien. Wij kuntiefni dit gerust en met vertrouwen aan hef Staatsboschbeheer overlaten. Als straks onze nazaten op het eiland Vlieland een 250 H.A. duinbosch vinden, waar plantengroei en vogelwereld zich natuurlijk hebben vereenigd, de bodem het eiland een betere bestaansmogelijk heid biedt, dan zullen zij dit aan het mooie en vólhardende werk van het Staatsboschbeheer te danken hebben. Juni 1937. Abonné P. L. D. N.B. Mochten alsdan geen voldoende konij nenholen aanwezig zijn om bergeend, ho- lenduif en keepje als broedgelegenheid to dienen, de beheerder zal eenvoudig een man met een grondboor enkele dagen het duin insturen om gaten te horen, zooals' men dat op vele plaatsen heeft gedaan, tijdens liet poten van konijnen. 't Is mij bekend, dat vroeger op Vlie land plm. 5 personen tijdens de winter-i maanden aan de konijnen een karig stuk je brood verdienden. Vlieland zal meer van het Staatsboschbeheer profiteered. P. L. D. (Onder vorig stukje stond L. D dit moest zijn: P. L. D.) De Burgemeester der gemeente Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat een uittreksel van de voorloopig vast gestelde kiezerslijsten voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordhol lands Noorderkwartier van heden tot en met 14 Juli a.s. voor een ieder ter secre^ taric ter inzage ligt. Texel, 1 Juli 1937. De Burgemeester voornoemd, KAMP. BELASTING BETALEN? Kermis vieren? Alles goed en wel, maar de fiscus kent geen pardon en zet u op! een kwartjesbon, wanneer u begin volgen de week nog niet betaald heeft: Van uw inkomstenbelastig, biljetten ge dateerd April, twee vijfden; biljetten, ge dateerd Januari: geheel; van grond-, personeele- en doode-hand- belasting, biljetten gedateerd April, moet een kwart betaald zijn; op biljetten, geda teerd Januari, vijf elfden. m Den Burg—Parkstraat, bij het Postkantoor. Tel. II VAN TEXELS RAAD. de Regeering op te doen aandringen, dat het postvervoer Texel-Den Helder v.v. wordt opgedragen aan T.E.S.O. B. en W. meenen, dat bij deze zaak het Ge meentebelang nauw betrokken is en stel len daarom voor, zich namens de Raad te richten tot Z.Exc. de Minister van Waterstaat, met het verzoek aan T.E.S.O. het postvervoer op te dragen. Tal vai? motieven worden aangevoerd, om het adres'kracht bij te zetten: 1. Gezorgd wordt, dat de dienst zoo volmaakt moge lijk is; de Dagferaad is speciaal ge bouwd, om de dienst 's winters zoo lang mogelijk te kunnen voortzetten; de publieke opinie was direct voor de nieuwe onderneming en is dat nog, een bewijs, dat deze in een lang gevoelde behoefte voorziet; T.E.S.O. heeft geen winstbejag op het oog; ze onderhoudt de dienst zon der eenige geldelijke steun; de Texelaars hebben getoond en toonen nog, wat par ticulier initiatief vermag; de regeering vraagt, het particulier initiatief te steunen en dus gaat het niet aan, dat in dit spe ciale geval die steun wordt onthouden; het publiek belang eischt, dat T.E.S.O. blijft bestaan; het postvervoer geeft een niet te versmaden subsidie en het mag de regeering niet onverschillig zijn, of dicj subsidie wordt gebruikt voor winst of ter bevordering van de algemeene belangen het gaat niet aan, een concurrent, die uit sluitend winstbejag op het oog heeft, uit de algemeene kas te steunen. 203) ZONNESTRAAL. De opbrengst van de Zonnestraal-Col lecte was als volgt: Den Burg f 42.52 De Cocksdorp 14.08 Oudeschild 12.46 Oosterend 8.10 Eierland 9.90 De Koog 9.24 Den Hoorn 6.53 De Waal 5.80 Oost 3.05 Totaal f 111.71 (Vorig jaar f 106.93.) Het comité dankt alle medewerkers har telijk voor hun belangielooze hulp; ook de Tex. Courant, waarop nooit tever geefs een beroep wordt gedaan. (Ingez.) OOSTEREND. HUIB VOOR DE RADIO. De heer Huib Fenijn, beter bekend als Huib de Rijmelaar, zal Maandag 16 Aug, van n.m. 9.— tot 9.25 uur het genoegen hebben voor de N.C.R.V.-microfoon eigen verzen voor te dragien. Een niet geringe onderscheiding. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1