cBeloven. De Nieuwe Texelsche Courant No. 5167 50s,e Jaargang Woensdag 7 Juli 1937 EERSTE BLAD. Texels»:he Berichten REIST PER WACO VAN OVER DE GRENS. ROND DE SPAANSCHE HEL. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 In dit blad opgenomen. UITO.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: 10.75 per kwartaal: buiten den Burg fl.losse irrs 4ct. ADVERTENTIES: 12 oent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- üeefig tariêt voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz., in roto-gra- vure, f0.50 per kwartaal; buiten Den Burg f0.70. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer Va uur later.) 8 9 10 11 12 13 14 Juli 9.49 10.36 11.23 12,02 12.50 1,08 1,39 LICHT OP RIIWIELEN en RIITUIGEN 9 53 In de sub-commissie voor de niet-in- menging heeft men in de afgelcopen week zooals te verwachten was, geen overeen stemming bereikt, en derhalve is dus ook bet vraagstuk der controle ter zee nog! niet opgelost. Oat is niet de schuld van Frankrijk en Engeland, die onmiddellijk bereid waren, de bres in de controle, ont staan door de uittreding van Italië en Duitschland, met eigen oorlogsbodems te stoppen. Het heeft echter niet zoo mo gen zijn. Duitschland en Italië verzetten zich tegen het Britsch-Fransche voorstel, omdat daarin geen evenwicht zou zijn, dat noodig is om de onpartijdigheid der con trole te waarborgen. Over deze argumen tatie, welke het voorstelt, alsot Enge-, land niet onpartijdig zou zijn, en niets liever wenscht, dan de regeering van Valencia te steunen, is men in Londen zeer verontwaardigd. Engeland wenscht de absolute neutraliteit en de volkomen non-interventie. Het wenscht geen en kele partij in Spanje te bevoordeelen en 't eenige streven der Britten is, de Spaan- sche burgeroorlog niet tot een wereld-; brand te doen worden. GEEN CONTROLE MEER? Duitschland en Italië zijn met een voor stel gekomen, dat wel zeer eigenaardig moet worden genoemd. Zij hebben voor geslagen, de controle ter zee maar heele- maal op te heffen en aan beide partijen in Spanje de rechten van oorlogvoerenden te verleenen. Beide partijen zouden dan een doeltreffende controle op de handels-i schepen, welke de Spaansche kust naderen, kunnen uitoefenen en het internationale controlestelsel mèt zijn vele gapingen-zou, kunnen verdwijnen. WAT SCHUILT DAARACHTER? Dat deze voorstellen, die kennelijk ten doel hebben, Franco te bevoordeelen, in de andere landen niet gunstig 'zijn ontvan- ,v< LORD PLYMOUTH Voorz. Non-lnterventie-Commissie. Er zijn menschen, die altijd bereid zijn anderen te helpenin woorden. Zoodra zij merken, dat een ander in nood zit, beloven ze dit voor hem te doen en dat voor hem te doen. Zelfs zonder dat men ze vraagt, bie den zij hun hulp aan. Zij vloeien over van gedienstigheidmaar ze komen er nooit toe, hun woorden in daden om te zetten. Vol verwachting en diep geroerd door zooveel inensch- lievendheid gaat men bij zulke lieden vandaan, om een maand later te be merken, dat ze nog geen vinger heb ben uitgestoken. Na heel lang aan dringen krijgt men tenslotte nog niet een tiende gedaan van hetgeen zij eerst uit eigen beweging beloofden. Het is goed, nooit te veel hooi op de vork te nemen. Maar vooral, wan neer men tegenover anderen staat, die men wil helpen, moet men zijn eigen krachten niet overschatten. Want dan wekt men verwachtingen, waar later onvermijdelijk teleurstelling op moet volgen. Teleurstelling, waarvan men zelt de dupe is. Beloot nooit veel ,maar wat ge be loofd hebt, maak daar een eere plicht van, die U tot het uiterste ver vult. CHAUTEMPS De Fransche Minister-President. gen, laat zich begrijpen. Want zooals Cor- bin, de Fransche vertegenwoordiger ver klaarde, is het bekend, dat de zee-strijd krachten der beide partijen niet gelyk zijro en dat het derhalve de sterkste zal zijn, die de controle uitoefent. Voorts is bei kend, dat geen der beide partijen in staaf is, een doeltreffende blokkade uit te oefe nen en dat een dergelijke situatie de wet tige internationale handel sterk zou be-/ lemmeren. GESPANNEN TOESTAND. Plymouth, de Engelsche vertegenwoor diger, deelde daarop nog mede, dat de Engelsche regeering de niet-inmengingj wenscht te handhaven, mits deze gepaard, gaat met een controle-systeem. United Press wist daaraan uit goede bron nog toe te voegen, dat Engeland, indien een. verdere controle onmogelijk zou worden gemaakt, de heele non-interventie zou la ten varen en onmiddellijk het uitvoerver bod van oorlogsmateriaal naar Spanje, zou opheffen. Deze xrachtige houding zou Engeland aannemen, onder invloed van Chamberlain, die het thans nuttig zou oordeelen, op te treden tegen eigenmach tige politiek van Duitschland en Italië. Het is waarschijnlijk, dat Rome en Berlijn onder de indruk van een dergelijk dreige ment, tenslotte nog tot een overeenkomst bereid zullen worden gevonden. Desondanks is de toestand op het oogenblik nog uiterst spannend, al be hoeft men de situatie nu ook al weei niet al te tragisch op te vatten. Want dat; men alom in de wereld de oorlog schuwt, is juist dezer dagen weer in het Verre Oosten gebleken. RUSLAND EN JAPAN. Rusland en Japan, dus werkelijk geen landen, waarvan gezegd kan worden, dat zij de vrede tot de uiterste prijs' wenschen, hebben een uiterst gevaarlijk) conflict bijgelegd en daarmede bewezen, dat zij toch niet zoo gaarne de oorlog' wenschen, als men het wel eens doet; voorkomen. Het conflict vond zijn oor» sprong in de bezetting van eenige in de Amoer gelegen eilandjes door Russi sche troepen. Daar dit gebied aan Mant- sjockwo schijnt te- hooreu, had de Japan- sche ambassadeur te Moskou tegen deze bezetting geprotesteerd. En met swcces. want tenslotte verklaarden de Russen zich bereid hun troepen van het betwiste ge bied terug te trekken. Maar juist een dag daarna kwam het bericht binnen, dat een Russische kanonneerboot door Ja- pansch-Mantsjoerijsche troepen in de grond was geboord. En nu had men de poppen aan liet dansen. Beide partijen gaven elkaar de schuld van liet incident. Aan dreigementen van beide Zijden ont brak liet niet, en een oogenblik scheen het werkelijk, alsof een tweede Russisch- Japansche oorlog voor de deur stond. Maar ook in dit geval werd de soep niet zoo heet gegeten, als zij opgediend werd. Moskou heeft zicli tenslotte bereid verklaard, zijn toezegging om de eilan den te ontruimen, na te komen. De pers van de beide landen, neemt nu weer ecu veel gematigder houding aan en hoewel; de toestand nog gespannen blijft, is oon Iogsgevaar in ieder geval geweken. POSITIE VAN FRANKRIJK. Tot de wolken, welke over de wereld hangen, behoort sinds eenige weken de financieele crisis in Frankrijk, welke eerst het Kabinet Blmn ten val heeft gebracht) en nu zijn opvolger Chautemps tot het nemen van een aantal noodmaateregelen heeft gedwongen. Het is niet waarschijn lijk, dat de financieele moeilijkheden door deze maatregelen voor goed uit de wes reld zullen worden geholpen. Maar in ieder geval tracht Bonnet over de ergste hindernissen heen te komen door een nieuwe devaluatie en bezuinigingsmaatre gelen. Vast staat, dat de nieuwe regee ring in dit opzicht veel meer vertrouwen geniet dan de oude zoodat wellicht veel van het gevluchte kapitaal weer terug zal keeren, nu de kans verminderd is, dat het" zal worden verbeurd verklaard. Daaraan is het ook toe te schrijvien, dat de senaat tegenover Chautemps zooveel welwillen der was dan tegenover Bium. Maar hoe dit alles ook zij, zeker is, dat de landsver dediging onder de verschillende maatrege len niet te lijden zal hebben. En derhalve is het ook overdreven uit de Fransche politieke en financieele toestand af te leiden, dat het land militair zou moeten verzwakken. ALLERLEI. Z.-Afrika. De Duitsche Bond heeft zichzelf ontbonden, wegens het verbocf, voor vreemdelingen om zich politiek te or- ganiseeren. Spanje Twee Britsche stoomsche pen hebben Donderdag j.l. 6000 man uit Santander in veiligheid gebracht. Spanje. Burgos werd volgens Ra- dip Nacional door linksche vliegtuigen gebombardeerd. 18 dooden. De recntschen zetten hun opmarsch naar Santander voort. - Zweden. De regeering is tegen in voering 40-urige werkweek, in de textiel industrie. WOORD EN DAAD De heer Langeveld juicht het voorstel (verzoek aan de Minister, om aan TESO het postvervoer op te dragën) toe. Spr. wijst er op, dat T.E.S.O. getoond heeft, tegen geen opoffering op te zien, getuige haar vervoer van passagiers en goederen ook bij ijsgang. De heer Bosman heeft daarvoor nimmer gezorgd Het voorstel wordt met alg. stemmen aangenomen. Besloten tot aankoop van grond ter verbreeding van de Peperstraat te Oo's- terend: van de heer M. Bz. Vlaming 5 vk. M. voor f30; van de heer L. Koning 50 vk. M. voor f200; kosten van een heining inbegrepen. Ter verbetering en verfraaiing van de ingang van Den Burg aan de Kooger straat, wordt door dhr Joh. Roeper eerv strook grond aangeboden in ruil voor enkele deelen van de berm van Kooger, straat en Koogerweg, tegen een vergoe ding van f150.Men zou een verbree ding van 2 a 3 (M. verkrijgen en de sloot langs de weg, tot aan het boschje bij de Boogaard kunnen dempen. Aangeno men z.h.st. Vaststelling kohier schoolgelden 4e kwartaal 1908: f720. Vaststelling begrooting Algem. Arm bestuur 1909: f5002. Vaststelling gemeentebegrooting op f70085.—. 204 P. B. RITECO. Maandagavond werd in de vacature, welke door het a.s. afscheid van de heet) W. H. Willcmsen als hoofd van de R.K. School alhier (St. Jozefschool) zal ont staan, de heer P. B. Riteco, hoofd van de o.l. school te Den Hoorn benoemd (zie ook elders in dit nr.) GIETEN ALG. WIJKVERPLEGING. I. N., Den Burg f3.50. 'TIETEN VOOR HET WITTE KRUI?. S. L., Den Hoorn f 1.25. C. J. B., Den Hoorn fl. I. N., Den Burg f 3.50. DANKBARE GAST. We kregen inzage van een brief, ge richt aan V.V.V. Mooi Texel, waarin een badgast, woonachtig te Arnhem, o.a. het volgende schrijft. (Met zijn toestemming nemen we het over) Door mijn drukke werkkring heb ik ieder jaar behoefte aan een vacantie.i die een rustig karakter draagt. In liet vinden hiervan ben ik de laatste jarenj goed geslaagd, doch nimmer zoo goed als ditmaal. Het eiland Texel is mij, als vacantie-oord biezonder goed bevallen en reeds na een paar dagien voelde ik de heilzame invloed, niet alleen van het uiter aard gezonde verblijf aan zee, doch voor al ook van de rustige gemoedelijke sfeei' op het eiland. Ik stelde mij tot dusVen op het standpunt ieder jaar een ander vacantieoord te kiezen, docli ik kan u nu- reeds meedeelen ,dat liet mijn stellige voornemen is, bij een volgende gelegen heid wederom naar uw eiland te komen, (volgt onderteekening.) Dank u, vreemdeling. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. lllllilllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll VAN TEXELS RAAD. - Het totaal te heffen bedrag aan hoofdelijke omslag wordt van f18000 op 119000.gebracht. Subsidie Alg. Armbestuur bepaald op f3250.-. Salaris gemeentebode van f350 op f 400 gebracht. Salaris van dhr C. Jonker, ambte naar ter secretarie, van f 500 op f 600. gebracht. WOENSDAG 9 DECEMBER 1908. Tegenwoordig: alle leden. Ontvangen wordt een antwoord van de Minister van Waterstaat op het ver zoek Yan de Raad om het postvervoer aan T.E.S.O. op te dragen. Meegedeeld wordt, dat de Minister geen termen kan vinden, om dat vervoer aan de tegen woordige ondernemer te ontnemen, daar deze al meer dan 25 jaar zijn verplich tingen stipt is nagekomen. Verder wordl) vermeld, üat met de Onderneming-Bos man thans een contract is afgesloten voor het postvervoer voor vijf jaar, in; welk contract verschillende nieuwe bepa lingen zijn gemaakt. Bosman moet dage lijks zomers minstens vier reizen, 's win ters minstens drie van en naar het eiland' maken; indien T.E.S.O. de dienst staakt, minstens resp. vijf en vier reizen perdagt Bij ijsgang moet op het Hondje worden gevaren. 205

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1