i i m KARAVANEN fei fes; JAVA heel fyn No. 5168 50ste Jaargang Zaterdag 10 Juli 1937 ioed en toch,, 3 goedkoop EERSTE BLAD. Wat is de wereld klein. REIST PER WACO SBMSpSPjPIp.: Brieven van Texelaars in den Vreemde. Vogelbescherming en Staatsboschbeheer. Uw advertentie fn dit E>Iad wordt op Texel liuis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT VOOR DE ZONDAG Wie verre reizen doet .heeft veei te verhalen, zegt een oud gezegde. Doch wie verre reizen doet, mompelt meermalen óók in zichzelf: „wat is de wereld toch klein". Men loopt midden in een vreemde we reldstad van een ander werelddeel tegen1 een oude kennis aan. Men ondervindt al gauw, dat dezelfde ijdelheid, dezelfde hoogmoed, dezelfde nobelheid zoowel als kleinzieligheid el ders evengoed als ten onzent heerschen., Overal stuit men op dezelfde mode grillen van aftandsche vrouwtjes, die zich de nagels en de haren verven; van mon daine heertjes, wier blik niet te vertrou wen is. Eenzelfde jacht naar geld, naar ver strooiing, naar geluk van klatergoud. De boomen mogen een andere vorm hebben, de huizen mogen zich opeenstape lende menschen: wit, bruin of zwart, blijven elkander gelijk en het zijn de zelfde driften, dezelfde ondeugden, de zelfde onvolkomenheden, dezelfde tekort komingen, waartegen ze te strijden heb ben. Wat is de wereld toch klein! Laten wij zorgen, dat onze ziel daarin groot zij ZONDAG, 11 Juli 1037. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Denk er om, dat de helft van het geluk in geduld bestaat, en de andere helft in het vergieten van zichzelf; niet in het stormachtige begeeren en onop-' houdelijk verlangen naar hooger en beter. Carmen S yIv a MAANDAG Het is het „later", dat zooveel ener gie in slaap heeft gesust en zooveel werk kracht heeft verlamd. DINSDAG Sterker dan het lot is de moed, die het standvastig draagt. WOENSDAG Geleerdheid is een bankbiljet, dat niet overal als betaalmiddel wordt aangeno men'. Gezond verstand is goudgeld, dat overal en altijd gangbaar is. DONDERDAG Een ontevreden mensch overkomen steeds onaangenaamheden; terwijl hij, die opgewekt is, altijd reden tot blijdschap heeft. VRIJDAG Verstandig spreken is moeilijk, maar verstandig zwijgen dikwijls nog moeilij ker. ZATERDAG Velen klagen over zonneloosheid van hun bestaan, die over eigen blindheid moesten klagen. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Ink Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. STRANDAVONTUUR. EEN KIJKJE IN TEXELS MUSEUM. In mijn vorige briet heb ik over goud stad gesproken en over de felle contras ten, welke je hier opmerkt. Het uiterlijkel is altijd weelde. Er is groote drukte, over-| at lawaai van machines, vrachtwagens* bouwwerken. Altijd gejaagdheid. Maar hoe lang zal het duren? En deze omge ving speelt menigeen parten, deze schijn- rijkdom, waar de crisis nog geen toegang heeft. Zien deze menschen dan niet, dat Z.-Afrika de huidige wereld niet is; dat dit land uniek is op de zoo droef draaiende aarde? Heeft men zijn Euro- peesche armoede vergeten?. De loonen zijn momenteel heel goed en er is nog volop werk. En dat is te zien. Er zijn meer vaklui, die wèl, dan die géén auto of motor bezitten. De automode, die hier heel duur is, maakt echter heel veel slachtoffers. door DR. W. H. VAN DOB3EN. De meeuwenkwestie heeft de laatste tijd heel wat pennen in beweging gei bracht. Omdat mijn artikeltje in „De Levende Natuur" de aanleiding daartoe geweest is, zou ik graag enkele opmerk kingen maken naar aanleiding van de verschillende in uw blad geplaatste inge- zonden stukken. Alvorens met de meeuwen aan te van gen, iets over z.g. „evenwichten" in de natuur" waarover steeds zooveel te doen, is en die door de inzenders bij de argu mentatie worden betrokken. Onder zulk een evenwicht verstaat men de verhou ding, die in een bepaald terrein na in werking van allerlei soorten op elkaar, ontstaat. Om een eenvoudig voorbeeld de noemen: in een terrein zijn wezels en muizen. Komen er veel muizen, dan heb ben de wezels veel te eten, ze nemen erg; toe en drukken de muizenstand weer om laag. Daalt deze teveel, dan nemen de: wezels weer af bij gebrek aan voedsel en de muizen kunnen zich weer herstel len. Zoo stelt zich een zeker evenwicht, in. Als de wezels nu eens verdwenen,, zouden er dan ontzag'lijk veel muizen.' komen? De zaak is niet zoo eenvoudig; dat men daar maar direct een bevestigend antwoord op geven kan: in werkelijkheid leven de muizen niet alleen met de wezei in een zekere evenwichtstoestand, maar met veel andere organismen, o.a. met ziektekiemen, die bij overbevolking de muizenstand door middel van epidemieën kunnen decimeeren. Zoo staat het op. zijn beurt met de wezel ook; in de natuur heerscht een geweldig ingewikkelde veel vuldigheid aan onderlinge betrekkingen, een soort collectief evenwicht, waar nog maar bitter weinig over bekend is, al BLAUWE REIGER MET JONGEN. WOORD EN DAAD Heeft de Onderneming Bosman, zoo staat er in het contract, voor de dienst, op het Horntje een extra stoomboot noo- dig, dan ontvangt de ondernemer voor elke dag, welke de boot dienst doek, f50.extra. Kan de dienst alleen maar per ijssloep geschieden, en is meer dad één ijssloep noodig, dan wordt f20. - per dag extra betaald. Het tarief voor 't personenvervoer is gelijk aan dat van T.E.S.O., met dit verschil, dat bij Bos man de retourbiljetten een maand en bij T.E.S.O. altijd geldig zijn. In verband met de kwestie over aanleg van gaslicht in het Gesticht var. Weldadigheid, nemen de leden van het Alg. Armbestuur ontslag. In de vacature- D. P. Bakker wordt benoemd dhr J. C. Visser; in vacature-Jn. Rab Jnz. Sr. dhr P. Smit Pz.in vacature-J. Mantje dhit L. Koning; in vacature-C. Slot dhr C. Stoepker; in vacature C. Blom dhr C. C., Backer. Benoemd tot onderwijzeres o. I. schooi M.-Eierland mej. B. W. C. Tabe- ling, van IJmuiden. WOENSDAG 23 DECEMBER 1008. Tegenwoordig: alle leden. - Het Alg. Armbestuur deelt mee, dhr J. C. Visser tot voorz. te hebben be noemd. 206 spreekt men er gaarne over. Twee din gen kan men echter met zekerheid vast stellen 1. Er zijn zeer veel dieren, die op dat collectieve evenwicht weinig invloed heb ben, ze eten van de groote voorraad mee, zonder een beslissende invloed op hun prooi (of hun beroover) te hebben. Een dergelijke soort kan men dus in een ter rein wegnemen of invoeren zonder dat er groote verschuivingen optreden. 2. Bij het invoeren of wegnemen van een dier, dat wèl beslissende invloed op het bestaande evenwicht heeft, stelt zich een nieuw evenwicht in, hetgeen echter met een belangrijk verlies aan soorten ge paard kan gaan. Zoo staat het ook met verandering van het milieu door bemes ting, verandering van de grondwaterstand en dergelijke. Er ontstaat echter geen „chaos". In de natuur heerscht dus niet zulk een teer evenwicht, als men vaak schijnt te denken. De natuur is plooibaar, tracht taai onder wisselende omstandigheden een groote verscheidenheid te handhaven en men kan de boel moeilijk zoo in de war sturen, dat er niet weer nieuwe, op zich-t zelf harmonische planten- en dieren-ge- zelschappen opbloeien. Van bovenstaande uiteenzetting is ons lieve vaderland het levende bewijs. Van de oorspronkelijke evenwichten in de na tuur, van welke wij ons voorstellen, dat ze voor onze jaartelling bestaan hebben,, is niets meer over (of het moest op de schorren buitendijks zijn). Veel groote en belangrijke diersoorten zijn verdreven. Alle thans bestaande evenwichten zijn verregaand door de mensch beïnvloed. Oorspronkelijk was het grootste deel van Ons land, oolc de duinen, beboscht. Va,u dit bosch is niets meer over, zoodat de plantkundigen er thans over twisten, hoe 'n natuurlijk Nederlandsch bosch er uit zou zienals het bestond. Op onze; eilanden is al wat brandbaar is, eeuwen lang opgestookt door een bevolking, die geen aanvoer van brandstoffen kende. Het konijn is in de middeleeuwen pas ingevoerd uit de landen om de Middtelf- landsche Zee en beïnvloedde de planten groei heel nadeelig. De heeren Mole naar en Blom schijnen dit eenvoudig niet te weten, zij verdedigen het konijn alst een natuurlijk bestanddeel van 'n oor spronkelijk evenwicht. Met deze vergis sing vervalt al direct een groot deel van hun critiek op het Staatsboschbeheer,; dat het konijn uitroeit en de duinen be boscht. Men hoeft trouwens de konij nen en de houthakkers slechts weg te nemen om vanzelf boschopslag te krijgen. VAN TEXELS RAAD. - Ingewilligd wordt een verzoek om subsidie, uitgaande van de Ambachts school te Den Helder: f20 per leerling, tot een maximum van f100. Dooi het bestuur van de Schippers en Visschersbond te Oudeschild wordt aan de Raad gevraagd adhaesie te betui gen aan zijn verzoek aan de Minister Van Waterstaat om vergrooting van de haven te Oudeschild. B. en W. adviseeren het adres voor kennisgeving aan te nemen. De raad heeft al vaak bij de regeering op verbetering aangedrongen, het laatst Oct. 1906. Besloten wordt een com missie uit B. en W. de zaak persoonlijk bij de Minister te doen bepleiten. Ooki dhr Mets zal van die comm. deel uit maken. Besloten tot het verleenen van een bijdrage in de kosten van verharding Pij - persdijk: Gemeente f400; Waalenburg f 200; Dertig Rolders f400 plus onder houd, de direct belanghebbenden f300 in de vorm van rijloon. - Besloten tot beharding van de weg De WaalOudeschild: De Dertig Pol ders, Waalenburg en Eierland dragen in de kosten bij. Op voorstel van B.enW. wordt het besluit tot het aanleggen van een steiger bij Oost ingetrokken. Ged. Staten verlan gen n.l. een ander plan, dat op wel f3900 zou komen. Er zal een beter ontwerp worden gemaakt. 207 U Toen ik hier heen kwam, waren er aan boord o.a. heel wat Hagenaars, werkloo- zen, die met steun der gemeente een kanïi kregen om naar Z.-Afrika te gaan. Velen hunner waren al lang „op". Ze bezaten geen penny en landden met een tamelijke schuld in Z.-Afrika, in een kaal pak, met dunne schoenen aan en met als souve- nir'tje een stempelkaart. En nu, na een half jaar of iets langer? Daar rijdt een mooie auto door de stad. De heer, in correct smoking, gaat ergens een feestje bezoeken, 't Is dezelfde „ge sjochten" jongen, die in Holland metse laar-stempelaar was. Heeft die het even voor elkaar? Maar het is niet waar: Schijn! Schijn!! Er kunnen op de wereld geen plaatsen zijn, waar de afbetalings systemen weeldiger tieren dan hier. Heli je f500? Je kunt zoo een wagen van f 2000 krijgen. De rest op de week, met minstens 35 pet. extra winst. Zelfs de kleermaker wil een accoordje maken. De bouwvakarbeider verdient hier ook zoo goed. En de heer, bovengenoemd, is hef) zooveelste slachtoffer. Als hij zijn week geld krijgt, moet hij minstens f25 aflos sen voor zijn kar. Dan komt zijn kostgeld plm. f 15.Om nog te zwijgen van de kleinigheidjes, die het „heer-zijn" kost. Zij moeten soms nog terdege uitkijken; anders zouden zij niet eens meer over houden voor benzine om Zondags met hun „nooi" te gaan picknicken. Zoo ver gaat het velen. Meen niet, lezer, dat ik de zon niet in het water kan zien schijnen. Een auto ot een motor is hier niet zoo'n luxe als in Holland. Zij spelen hief een rol, als de fiets in Holland, want de afstanden zijn hier altijd reuze-groot. En fietsen hoog en laag is geen doen. Ik heb tenminste geen spijt van mijn 5 p.k. Ariel, die mij naar de mooiste plekjes in de omstreken voert. Je leven is ook wat waard. Maar er zijn grenzen. En die in het land van 't goud ende traan te bepalen, schijnt; voor velen al heel moeilijk te zijn. Een andere keer vertel ik eens wat meer over Pretoria met zijn mooie plekjes, groote straten (de langste is 12 K.M.), plantsoenen engedropen Hollandsche aannemers, die naar Zuid-Afrik^ kwamen om te trachten het geluk op te; 9poren, dat ze in Holland maar niet vin den konden. SIEM DE WAAL.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1